ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 09:35:32]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 89,400 12/11/2561 89,400 หจก.จรรโลงพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 29,143,266 29,143,266 20,774,672 20,774,672 71.28 50.00 52.00 50.00 52.00 16/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 14/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 16,411,600 01/02/2562 16,411,600 300 หจก.ส.โชคสองพัน ติดปัญหาอื่นๆ 21/02/2562 16,444,042 16,756,300 16,411,600 344,700 93,525 93,525 0.56 29.00 3.00 29.00 3.00 16/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 17/12/2561 2,675,000 31/01/2562 2,675,000 180 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 13/11/2561 3,159,600 21/01/2562 3,159,600 หจก.ส.โชคสองพัน 05/03/2562 5,244,000 20,629,940 2,675,000 17,954,940 7,003,758 7,003,758 33.95 27.00 11.00 27.00 11.00 16/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (5) ฝายทดน้ำบ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,800,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 04/01/2562 11/01/2562 2,148,990 14/01/2562 2,148,990 เอ.พี.เอส.ลพบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 15,463,038 15,463,038 6,613,687 6,613,687 42.77 40.00 5.00 40.00 5.00 16/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 640 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (6) ฝายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 8,670,000 29/01/2562 8,670,000 180 01/03/2562 25/02/2562 02/08/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 08/11/2561 3,198,910 14/01/2562 3,198,910 บ.วี.เอ.กิจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 8,672,200 22,758,443 8,670,000 14,088,443 6,443,824 6,443,824 28.31 31.00 12.00 31.00 12.00 16/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (7) ฝายบ้านหนองตาก้าย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 08/10/2561 29/10/2561 1,400,000 31/01/2562 1,400,000 180 01/03/2562 25/02/2562 27/08/2562 หจก.วงษ์สุวรรณ99 คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 08/11/2561 2,708,104 14/01/2562 2,708,104 บ.วี.เอ.กิจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 2,753,000 30,232,279 1,400,000 28,832,279 7,364,793 7,364,793 24.36 24.00 8.00 24.00 8.00 16/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (8) แก้มลิงวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 30/10/2561 15/11/2561 2,382,840 14/01/2562 2,382,840 หจกวิบูลย์พร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 20,357,909 20,357,909 6,688,162 6,688,162 32.85 93.00 49.00 93.00 49.00 16/04/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำแม่กลอง 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (18) ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,800,000 25,800,000 25,800,000 25,800,000 บางช้าง สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 01/10/2561 19/10/2561 30/10/2561 12,376,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส. ซัพพลาย จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 22,199,061 12,635,900 12,376,000 259,900 151,740 151,740 1.20 29.00 0.00 29.00 0.00 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.56) ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 26/09/2561 18/10/2561 2,460,840 30/01/2562 2,460,840 180 13/02/2562 13/02/2562 11/08/2562 บ.ยู.พี.เอ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 24/09/2561 18/10/2561 3,386,553 16/01/2562 3,386,553 บ.ยู.พี.เอ จำกัด 05/03/2562 3,638,000 24,669,580 2,460,840 22,208,740 8,081,406 8,081,406 32.76 62.00 63.00 62.00 63.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 500 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.57) ฝายบ้านเขาหนาม ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 31/10/2561 15/11/2561 949,946 22/01/2562 949,946 บ.เอกชัย วัสดุก่อสร้าง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 05/03/2562 18,706,000 18,706,000 1,203,379 1,203,379 6.43 90.00 42.00 90.00 42.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 250 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.68) ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 14/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 13,887,156 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 13,909,034 14,178,787 13,887,157 291,630 99,164 99,164 0.70 6.00 13.00 6.00 13.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 500 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.12) ฝายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 09/10/2561 30/10/2561 6,679,384 29/01/2562 6,679,384 240 05/09/2562 01/02/2562 02/10/2562 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 24/09/2561 10/10/2561 3,050,383 17/01/2562 3,050,383 บ.ยู.พี.เอ จำกัด 05/03/2562 9,757,790 39,687,713 6,679,384 33,008,329 27,763,545 27,763,545 69.96 38.00 51.00 38.00 51.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.13) ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 09/10/2561 30/10/2561 13/11/2561 7,560,869 29/01/2562 7,560,869 210 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 13/11/2561 979,459 14/01/2562 979,459 บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 05/03/2562 11,151,200 28,997,452 7,560,869 21,436,583 10,378,391 10,378,391 35.79 27.00 5.00 27.00 5.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 400 800 277 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านทับตะโก2 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,400 07/11/2561 89,400 หจก.จรรโลงพานิช 13/11/2561 39,491,624 39,491,624 8,088,220 8,088,220 20.48 39.00 28.00 39.00 28.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 1,000 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,400 07/11/2561 89,400 หจก.จรรโลงพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2562 34,750,000 34,750,000 26,393,825 26,393,825 75.95 34.00 28.00 34.00 28.00 16/04/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 800 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 15/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/06/2561 87,000 04/06/2561 87,000 หจก.จรรโลงพานิช 07/01/2562 45,000,000 45,000,000 16,455,089 16,455,089 36.57 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)32 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 89 ครั้ง