ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 18:26:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (1.5) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 19/02/2563 04/03/2563 789,815 12/03/2563 789,815 หจก.วรพงษ์ เอส แอนด์ ซี 13/03/2563 1,187,955 4,417,345 4,417,345 1,198,409 1,198,409 27.13 55.00 20.00 55.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (15) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝั่งขวา ความยาว 2,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 147,000 10/03/2563 147,000 หจก.จรรโลงพานิช 12/03/2563 147,000 42,306,878 42,306,878 4,090,717 4,090,717 9.67 51.00 15.00 51.00 15.00 26/05/2563 277 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (16) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝั่งขวา ระยะ 2 ความยาว 3,896 เมตร พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 08/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 22/01/2563 03/02/2563 538,780 09/03/2563 538,780 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม 13/03/2563 744,800 21,288,364 21,288,364 2,740,094 2,740,094 12.87 50.00 6.00 50.00 6.00 26/05/2563 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,790 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 28/01/2563 07/02/2563 785,310 09/03/2563 785,310 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม 13/03/2563 1,077,921 40,513,394 40,513,394 3,798,351 3,798,351 9.38 45.00 18.00 45.00 18.00 26/05/2563 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (1) ฝายวัดสระกลอย ความยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/02/2563 26/02/2563 2,548,940 13/03/2563 2,548,940 บริษัท ยูพีเอ เอ็นเทอไพร์ท จำกัด 13/03/2563 3,572,533 28,779,890 28,779,890 10,112,716 10,112,716 35.14 58.00 34.00 58.00 34.00 26/05/2563 500 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2) ฝายโปร่งแก ความยาว 15 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/02/2563 26/02/2563 1,488,240 10/03/2563 1,488,240 บริษัท โชคชัยบุญทรงฯ 13/03/2563 2,004,310 19,914,043 19,914,043 5,200,509 5,200,509 26.11 45.00 17.00 45.00 17.00 26/05/2563 600 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายบ้านหินสีพัฒนา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,548,000 14,452,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 07/01/2563 07/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 150,600 10/03/2563 150,600 หจก.จรรโลงพานิช 12/03/2563 150,600 15,809,657 2,460,752 13,348,905 9,254,001 9,254,001 58.53 22.00 36.00 22.00 36.00 26/05/2563 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 25,000,000 837,000 24,163,000 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 150,600 10/03/2563 150,600 หจก.จรรโลงพานิช 12/03/2563 150,600 13,286,326 13,286,326 2,595,904 2,595,904 19.54 50.00 13.00 50.00 13.00 26/05/2563 300 139 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (17) ฝายห้วยลูกนก ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/02/2563 26/02/2563 2,740,636 13/03/2563 2,740,636 บริษัท ยูพีเอ เอ็นเทอไพร์ท จำกัด 13/03/2563 3,974,471 18,664,143 18,664,143 6,923,941 6,923,941 37.10 49.00 18.00 49.00 18.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 400 1,360 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (54) ฝายพุเต่าตก 1 ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 28,500,000 28,500,000 28,500,000 5,941,000 22,559,000 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 29/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 71,700 11/03/2563 71,700 หจก.จรรโลงพานิช 12/03/2563 71,700 18,698,900 1,760,543 16,938,357 3,716,854 3,716,854 19.88 29.00 19.00 29.00 19.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 600 385 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (69) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กระบาล ความยาว 408 เมตร สูง 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 36,545,000 36,545,000 36,545,000 16,286,000 20,259,000 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 150,600 10/03/2563 150,600 หจก.จรรโลงพานิช 12/03/2563 150,600 26,624,370 10,255,000 16,369,370 10,617,193 10,617,193 39.88 34.00 25.00 34.00 25.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 600 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (76) ฝายบ้านตะโกล่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ชลประทาน 380 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 5,000,000 40,000,000 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 31/01/2563 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 71,700 11/03/2563 71,700 หจก.จรรโลงพานิช 12/03/2563 71,700 37,478,929 1,977,446 35,501,483 2,408,775 2,408,775 6.43 43.00 7.00 43.00 7.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 380 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (95) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.075 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,365 เมตร พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านทุ่งสมบัติ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 147,000 10/03/2563 147,000 หจก.จรรโลงพานิช 13/03/2563 147,000 38,270,502 38,270,502 3,164,992 3,164,992 8.27 48.00 50.00 48.00 50.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 600 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2) แก้มลิงบ้านเขาขวางพร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.1300 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลเกาะสำโรง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 22/01/2563 11/02/2563 1,114,250 09/03/2563 1,114,250 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม 13/03/2563 1,439,690 33,010,925 33,010,925 4,883,963 4,883,963 14.79 45.00 17.00 45.00 17.00 26/05/2563 202 0.13
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (18) แก้มลิงบ้านหนองครกพร้อมระบบส่งน้ำปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 12/02/2563 26/02/2563 1,124,099 11/03/2563 1,124,099 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม 13/03/2563 1,557,090 36,816,891 36,816,891 3,409,345 3,409,345 9.26 36.00 19.00 36.00 19.00 26/05/2563 100 0.05
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (63) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านท่าพลับ 1 ระยะทาง 950 เมตร โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 30/01/2563 12/02/2563 3,200,624 09/03/2563 3,200,624 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม 11/03/2563 3,922,716 35,436,749 35,436,749 7,052,970 7,052,970 19.90 35.00 12.00 35.00 12.00 26/05/2563 250 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2) ประตูระบายน้ำปากอ่าวกระบือ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 147,000 10/03/2563 147,000 หจก.จรรโลงพานิช 15/04/2563 147,000 19,116,656 19,116,656 3,370,343 3,370,343 17.63 26.00 21.00 26.00 21.00 26/05/2563 600 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงบ้านเกาะบุก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 668,500 668,500 668,500 668,500 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 31/03/2563 15/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 118,800 15/04/2563 118,800 หจก.จรรโลงพานิช 16/04/2563 118,800 622,400 622,400 387,456 387,456 62.25 70.00 80.00 70.00 80.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,721,509 2,721,509 2,721,509 2,721,509 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 14/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 16,411,600 01/02/2562 16,411,600 300 06/03/2562 06/03/2562 30/12/2562 หจก.ส.โชคสองพัน 28/11/2562 16,444,042 2,721,509 2,721,509 2,721,509 2,721,509 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้างอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,376,000 12,376,000 12,376,000 12,376,000 บางช้าง สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 01/10/2561 19/10/2561 30/10/2561 12,376,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส.ซัพพลาย จำกัด 28/11/2562 22,199,061 12,376,000 12,376,000 12,189,583 12,189,583 98.49 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,404,832 5,404,832 5,404,832 5,404,832 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 14/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 13,887,156 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์ 28/11/2562 13,909,034 5,404,832 5,404,832 5,404,832 5,404,832 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,405,506 4,405,506 4,405,506 4,405,506 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 09/10/2561 30/10/2561 13/11/2561 7,560,869 29/01/2562 7,560,869 210 01/05/2562 26/04/2562 26/11/2562 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น 28/11/2562 11,151,200 4,405,506 4,405,506 3,929,497 3,929,497 89.20 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงบ้านพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,202,487 10,202,487 10,202,487 10,202,487 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 13/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 20/06/2561 25/06/2561 1,599,600 27/05/2562 1,599,600 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม 28/11/2562 10,202,487 10,202,487 10,202,487 10,202,487 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 33,800 02/01/2563 33,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 24/02/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 83,200 83,200 83,200 83,200 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 83,200 02/01/2563 83,200 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 24/02/2563 83,200 83,200 83,200 83,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 36,000 02/01/2563 36,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 24/02/2563 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 6,300 02/01/2563 6,300 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 24/02/2563 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 440,200 02/01/2563 440,200 บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จำกัด 24/02/2563 440,200 440,200 440,200 440,200 440,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 04/11/2562 28/11/2562 899,999 16/01/2563 899,999 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ ราชบุรี จำกัด 21/02/2563 1,025,000 899,990 899,990 899,990 899,990 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 04/11/2562 28/11/2562 2,000,000 16/01/2563 2,000,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 24/02/2563 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)