ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 08:05:02]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 89,400 12/11/2561 89,400 หจก.จรรโลงพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 28,776,426 28,776,426 27,673,707 27,673,707 96.17 95.00 89.00 95.00 89.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3) ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 18,433,000 17,901,000 532,000 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 14/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 16,411,600 01/02/2562 16,411,600 300 06/03/2562 06/03/2562 30/12/2562 หจก.ส.โชคสองพัน ติดปัญหาอื่นๆ 10/05/2562 16,444,042 16,756,300 16,411,600 344,700 4,404,510 4,404,510 26.29 87.00 72.00 87.00 72.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4) ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 27,125,000 5,244,000 21,881,000 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 17/12/2561 2,675,000 31/01/2562 2,675,000 180 11/03/2562 07/03/2562 06/09/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 13/11/2561 3,159,600 21/01/2562 3,159,600 หจก.ส.โชคสองพัน ติดปัญหาอื่นๆ 14/05/2562 5,244,000 20,489,130 2,675,000 17,814,130 15,219,133 15,219,133 74.28 95.00 78.00 95.00 78.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (5) ฝายทดน้ำบ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,800,000 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 04/01/2562 11/01/2562 2,148,990 14/01/2562 2,148,990 เอ.พี.เอส.ลพบุรี ติดปัญหาอื่นๆ 23/01/2562 15,324,521 15,324,521 12,939,288 12,939,288 84.44 90.00 70.00 90.00 70.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 640 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (6) ฝายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 26,000,000 8,672,200 17,327,800 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 8,670,000 29/01/2562 8,670,000 180 01/03/2562 25/02/2562 02/08/2562 บ.ภูมิรพีภัทร์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 08/11/2561 3,198,910 14/01/2562 3,198,910 บ.วี.เอ.กิจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 8,672,200 22,702,483 8,670,000 14,032,483 15,425,111 1,392,628 14,032,483 67.94 95.00 87.00 95.00 87.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (7) ฝายบ้านหนองตาก้าย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2,753,000 32,247,000 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 08/10/2561 29/10/2561 1,400,000 31/01/2562 1,400,000 180 01/03/2562 25/02/2562 27/08/2562 หจก.วงษ์สุวรรณ99 คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 08/11/2561 2,708,104 14/01/2562 2,708,104 บ.วี.เอ.กิจ จำกัด 29/03/2562 2,753,000 30,206,299 1,400,000 28,806,299 26,872,791 26,872,791 88.96 90.00 73.00 90.00 73.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (8) แก้มลิงวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 30/10/2561 15/11/2561 2,382,840 14/01/2562 2,382,840 หจกวิบูลย์พร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 19,927,184 19,927,184 17,117,190 17,117,190 85.90 100.00 87.00 100.00 87.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำแม่กลอง 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (18) ทรบ.วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,800,000 25,800,000 25,440,000 24,700,000 740,000 บางช้าง สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 01/10/2561 19/10/2561 30/10/2561 12,376,000 23/01/2562 12,376,000 180 01/03/2562 28/02/2562 27/08/2562 บ.วี.เอ.เอส. ซัพพลาย จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 22,199,061 12,635,900 12,376,000 259,900 259,708 259,708 2.06 87.00 87.00 87.00 87.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.56) ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 26,442,000 3,602,000 22,840,000 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 26/09/2561 18/10/2561 2,460,840 30/01/2562 2,460,840 180 13/02/2562 13/02/2562 11/08/2562 บ.ยู.พี.เอ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 24/09/2561 18/10/2561 3,386,553 16/01/2562 3,386,553 บ.ยู.พี.เอ จำกัด 05/03/2562 3,638,000 23,238,053 2,460,840 20,777,213 21,568,658 783,265 20,785,393 92.82 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 500 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.57) ฝายบ้านเขาหนาม ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 31/10/2561 15/11/2561 949,946 22/01/2562 949,946 บ.เอกชัย วัสดุก่อสร้าง จำกัด 05/03/2562 15,651,040 15,651,040 15,134,703 15,134,703 96.70 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 250 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (2.68) ฝายทดน้ำบ้านหนองกร่าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 20,208,000 19,622,000 586,000 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 14/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 13,887,156 11/02/2562 13,887,156 300 09/03/2562 07/03/2562 02/01/2563 หจก.เทพารักษ์ ติดปัญหาอื่นๆ 29/03/2562 13,909,034 14,178,787 13,887,157 291,630 6,678,139 6,678,139 47.10 88.00 52.00 88.00 52.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 500 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.12) ฝายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 44,944,000 9,758,000 35,186,000 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 09/10/2561 30/10/2561 6,679,384 29/01/2562 6,679,384 240 05/09/2562 01/02/2562 02/10/2562 หจก.สันติมิตรก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 24/09/2561 10/10/2561 3,050,383 17/01/2562 3,050,383 บ.ยู.พี.เอ จำกัด 05/03/2562 9,757,790 39,541,853 6,679,384 32,862,469 34,876,164 2,013,454 3,286,270,937 88.20 100.00 88.00 100.00 88.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (3.13) ฝายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 39,261,000 11,478,000 27,783,000 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 09/10/2561 30/10/2561 13/11/2561 7,560,869 29/01/2562 7,560,869 210 01/05/2562 26/04/2562 26/11/2562 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 13/11/2561 979,459 14/01/2562 979,459 บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 15/05/2562 11,151,200 28,957,733 7,560,869 21,396,864 19,654,269 19,654,269 67.87 95.00 66.00 95.00 66.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำแม่กลอง 400 800 277 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านทับตะโก2 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,400 07/11/2561 89,400 หจก.จรรโลงพานิช 13/11/2561 37,221,804 37,221,804 33,499,868 33,499,868 90.00 95.00 84.00 95.00 84.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 1,000 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 (4.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,400 07/11/2561 89,400 หจก.จรรโลงพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/01/2562 33,714,023 33,714,023 31,748,685 31,748,685 94.17 95.00 49.00 95.00 49.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 800 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงบ้านพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,511,311 28,511,311 28,511,311 28,511,311 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 13/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 20/06/2561 25/06/2561 1,599,600 27/05/2562 1,599,600 หจก.วิบูลย์พร วิศวกรรม ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 28,509,039 28,509,039 10,585,429 10,585,429 37.13 60.00 42.00 60.00 42.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายห้วยตะโกปิดทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,300,078 2,300,078 ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี 23/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2561 07/02/2561 23/02/2561 2,300,078 26/03/2561 2,300,078 210 14/06/2561 14/06/2561 09/01/2561 บ.เอ.พี. ซัพพลายแอนด์พาร์ก จำกัด 30/04/2562 3,072,131 2,300,078 2,300,078 2,300,078 2,300,078 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 ฝายบ้านพุยางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,968,191 1,968,191 ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 23/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2561 07/02/2561 23/02/2561 1,968,191 10/04/2561 1,968,191 210 26/04/2561 24/04/2561 21/11/2561 หจก.ณภัทร เรียลเอสเตท 30/04/2562 2,411,546 1,968,191 1,968,191 1,968,191 1,968,191 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13 โครงการก่อสร้าง 13 แก้มลิงพุไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 15/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/06/2561 87,000 04/06/2561 87,000 หจก.จรรโลงพานิช 07/01/2562 45,000,000 45,000,000 16,455,089 16,455,089 36.57 80.00 40.00 80.00 40.00 06/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง