ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 19:49:59]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1) ประตูระบายน้ำ (คลองชุมพรตอนล่างคลองลัด) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,923,000 260,923,000 260,923,000 260,923,000 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 11/11/2562 28/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 12/03/2563 19/03/2563 5,689,620 25/03/2563 5,689,620 บริษัท อาร์.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง 03/04/2563 219,110,592 219,110,592 108,451,522 108,451,522 49.50 70.00 52.00 70.00 52.00 01/09/2563 2,139 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.8) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ ความยาว 750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 86,000 3,914,000 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 11/11/2562 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2563 79,927 03/04/2563 79,927 90 09/03/2563 06/03/2563 08/06/2563 บริษัทวินเนอร์การค้าและก่อสร้างจำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 13/02/2563 17/02/2563 767,961 03/03/2563 767,961 บริษัทวินเนอร์การค้าและก่อสร้าง จำกัด 04/04/2563 80,759 3,199,117 80,000 3,119,117 2,531,022 2,531,022 79.12 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 ขนาดเล็ก 350 350 350 60 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (43) ฝายทดน้ำห้วยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 16,450,000 16,450,000 16,450,000 1,997,000 14,453,000 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 11/11/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 21/01/2563 29/01/2563 03/02/2563 1,039,515 30/03/2563 1,039,515 210 16/03/2563 13/03/2563 30/09/2563 บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 29/01/2563 03/02/2563 3,742,322 30/03/2563 3,742,322 บริษัทวินเนอร์การค้าและก่อสร้าง จำกัด 03/04/2563 2,005,216 15,030,013 2,079,030 12,950,983 12,145,126 12,145,126 80.81 100.00 85.00 100.00 85.00 01/09/2563 ขนาดเล็ก 275 275 275 80 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (51) อาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้มความยาว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ความจุ 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 28,770,000 28,770,000 28,770,000 2,290,000 26,480,000 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 11/11/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 21/01/2563 29/01/2563 03/02/2563 1,254,000 10/04/2563 1,254,000 210 09/03/2563 06/03/2563 30/09/2563 หจก.จักรมณี การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 05/03/2563 17/03/2563 2,624,478 30/03/2563 2,624,478 บริษัท ไถ่เชียง โฮมแม็กซ์ 13/04/2563 2,978,174 25,812,931 1,254,000 24,558,931 24,134,589 24,134,589 93.50 100.00 91.00 100.00 91.00 01/09/2563 ขนาดเล็ก 2,000 270 270 741 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (70) ประตูระบายน้ำบ้านทอนพงษ์ ขนาดบานระบาย บานตรง 6.00 x 7.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 76,000,000 76,000,000 76,000,000 7,214,000 68,786,000 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 11/11/2562 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 24/01/2563 12/02/2563 18/02/2563 3,202,822 08/04/2563 3,202,822 300 09/04/2563 08/04/2563 02/02/2564 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 18/02/2563 04/03/2563 23/03/2563 บริษัท ไถ่เชียง โฮมแม็กซ์ 13/04/2563 7,702,017 50,676,075 3,212,108 47,463,967 34,982,939 1,574,314 33,408,625 69.03 100.00 74.00 100.00 74.00 01/09/2563 1,100 1,000 1,100 120 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (71) ปรับปรุงคลองท่าแซะ-คลองรับร่อ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม) ระยะทาง 0.58 กิโลเมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 2,700,000 67,300,000 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 11/11/2562 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 14/01/2563 29/01/2563 03/02/2563 1,840,800 27/03/2563 1,840,800 210 01/04/2563 31/03/2563 27/10/2563 บริษัท ทวีรัตน์เพิ่มพูล 828 จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 29/01/2563 03/02/2563 8,256,138 18/03/2563 8,256,138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าแซะค้าไม้ 03/04/2563 3,588,746 62,745,886 1,840,801 60,905,085 58,053,959 367,526 57,686,433 92.52 100.00 67.00 100.00 67.00 01/09/2563 1,000 1,000 174 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายคลองวิสัย ตำบลคลองวิสัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 19/06/2563 22/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/07/2563 20/07/2563 20/07/2563 128,849 20/07/2563 128,849 บริษัท พีเคที การค้าและวัสดุ จำกัด 24/08/2563 164,700 3,500,000 3,500,000 3,282,955 3,282,955 93.80 100.00 30.00 100.00 30.00 01/09/2563 3,750 500
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ซ่อมเสริมฝายทดน้ำห้วยลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 9) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,840,000 9,840,000 9,840,000 960,000 8,880,000 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 17/08/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/09/2563 150 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2563 09/09/2563 995,924 9,546,000 960,000 8,586,000 24,493 24,493 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าแซะ (บริเวณบ้านเขาแก้ว ระยะที่ 1 ) ความยาว 0.35 กิโลเมตร จังหวัดชุมพร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 9) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 42,252,000 42,252,000 42,252,000 2,995,000 39,257,000 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 01/07/2563 18/08/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/07/2563 18/08/2563 210 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/08/2563 09/09/2563 3,432,998 41,930,700 2,995,000 38,935,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หลังสวน จ.ชุมพร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,141,000 22,141,000 นาขา หลังสวน ชุมพร 10/07/2562 13/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2562 13/07/2562 13/08/2562 16/08/2562 912,798 10/09/2562 912,798 210 13/09/2562 12/09/2562 09/04/2563 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2562 19/09/2562 19/09/2562 5,712,324 19/09/2562 5,712,324 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 17/01/2563 1,606,078 18,438,602 912,798 17,525,804 18,438,602 912,798 17,525,804 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 150 150 284
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการฝายบ้านทรัพย์ทวีพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ละแม จ.ชุมพร. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,612,000 35,612,000 35,612,000 2,599,000 33,013,000 ละแม ละแม ชุมพร 17/12/2562 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 29/01/2563 13/02/2563 17/02/2563 1,111,088 05/03/2563 1,111,088 240 04/03/2563 03/03/2563 18/11/2563 บริษัทชุมพรนิธากรุ๊ป วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 10/03/2563 10/03/2563 7,520,000 27/03/2563 7,520,000 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด 03/04/2563 3,105,250 31,341,633 1,111,088 30,230,546 31,050,880 846,881 30,203,999 99.07 100.00 90.00 100.00 90.00 01/09/2563 1,000 1,000 415
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายคลองน้ำรั่วพร้อมระบบส่งน้ำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 19,898,000 19,898,000 19,000,000 1,680,000 17,320,000 ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 01/04/2563 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2563 10/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 942,500 08/05/2563 942,500 90 08/05/2563 08/05/2563 06/08/2563 หจก.จักรมณี การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/04/2563 23/04/2563 23/04/2563 5,040,000 07/05/2563 5,040,000 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด 09/06/2563 1,642,029 16,337,881 537,600 15,800,281 15,395,392 15,395,392 94.23 0.00 70.00 0.00 70.00 01/09/2563 200 200 150
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายทดน้ำคลองบางทะลายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,221,515 1,221,515 1,221,515 1,221,515 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 27/09/2561 28/09/2561 2,463,446 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 04/10/2561 09/10/2561 14,780,062 14/01/2562 14,780,062 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 04/01/2563 3,535,862 1,221,515 1,221,515 1,221,515 1,221,515 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 750 750 150 0.05
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,829,920 2,829,920 2,829,920 2,829,920 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 23/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 24/12/2561 26/12/2561 2,829,920 07/02/2562 2,829,920 210 15/05/2562 14/05/2562 10/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 241,065 07/01/2562 241,065 บจก.วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง 04/01/2563 4,390,000 2,829,920 2,829,920 2,829,920 2,829,920 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,201,973 22,201,973 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 01/07/2562 11/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2562 25/07/2562 25/07/2562 23,706,480 22/07/2562 23,706,480 บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด 14/04/2563 22,201,973 21,201,858 1,000,115 11,284,997 11,185,018 99,979 50.83 0.00 98.00 0.00 98.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 กำแพงป้องกันตลิ่งคลอง 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 292,580 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 20/01/2563 292,580 292,580 292,580 292,580 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 34,220,771 32,844,768 34,220,771 34,028,755 192,016 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 10/07/2562 31/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/05/2562 21/06/2562 24/06/2562 46,300,000 10/07/2562 46,300,000 150 25/07/2562 24/07/2562 21/12/2562 บริษัท เพชรพลัง จำกัด 04/01/2563 46,320,655 34,220,771 34,028,756 192,015 6,524,738 6,423,113 101,625 19.07 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+112 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่วจวา 3 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,935,034 7,935,034 7,935,034 7,935,034 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 13/09/2562 25/09/2562 วิธีคัดเลือก 25/09/2562 25/09/2562 25/09/2562 7,935,034 26/09/2562 7,935,034 120 29/10/2562 28/10/2562 25/02/2563 บริษัท พีพีเอส กรีน จำกัด 20/02/2563 8,026,879 7,935,034 7,935,034 7,935,034 7,935,034 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,926,978 3,926,978 3,926,978 3,926,978 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 02/08/2561 17/09/2561 17/09/2561 03/10/2561 08/10/2561 3,927,158 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 220,825 07/01/2562 220,825 บจก.วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง 06/12/2562 6,494,469 3,926,978 3,926,978 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,789,062 14,789,062 14,789,062 8,249,999 6,539,063 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 26/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 07/01/2562 08/01/2562 8,250,000 12/02/2562 8,250,000 240 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 24/12/2561 26/12/2561 929,040 21/01/2562 929,040 บริษัท เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด 04/01/2563 13,026,273 14,789,062 8,249,999 6,539,063 87,287 87,287 0.59 100.00 5.10 100.00 5.10 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 คลองระบายน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 กม.2+500 ถึง กม. 4+050 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,948,263 3,948,263 17,128,300 17,128,300 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 26/12/2561 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 11/03/2562 15/03/2562 6,483,263 10/05/2562 6,483,263 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาสกุล 20/01/2563 3,948,263 3,948,263 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายบ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 354,520 354,520 29,400,000 1,790,000 27,610,000 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 20/01/2563 354,520 354,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ปตร.ดี26คันกั้นน้ำเค็มตัวใน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,471,310 3,471,310 24,500,000 24,500,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 20/01/2563 3,471,310 3,471,310 3,471,310 3,471,310 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 11/11/2562 02/12/2562 วิธีคัดเลือก 02/12/2562 02/12/2562 02/12/2562 33,000 33,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค 20/02/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000 11,000 11,000 11,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 11/11/2562 02/12/2562 วิธีคัดเลือก 02/12/2562 02/12/2562 02/12/2562 10,000 10,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค 20/02/2563 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 11/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 27/12/2562 27/12/2562 1,919,000 1,919,000 บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด 20/02/2563 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1,919,000 1,919,000 73.81 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 11/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 27/12/2562 27/12/2562 870,000 870,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/02/2563 982,000 852,000 852,000 852,000 852,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)