ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 16:27:17]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.32) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 267,000 733,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/09/2561 263,044 01/02/2562 263,044 60 07/02/2562 06/02/2562 07/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์จิราการก่อสร้าง กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 211,786 08/11/2561 211,786 หจก.ซีกรีนเพาเวอร์ 28/02/2562 281,311 975,045 263,045 712,000 380,121 380,121 38.98 50.00 60.00 50.00 60.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 11 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (3) ฝายทดน้ำคลองบางทะลาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 3,079,000 36,921,000 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 27/09/2561 28/09/2561 2,463,446 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 04/10/2561 09/10/2561 14,780,062 14/01/2562 14,780,062 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 28/02/2562 3,535,862 34,393,084 2,463,446 31,929,638 13,079,130 13,079,130 38.03 30.00 21.03 30.00 21.03 19/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 750 600 600 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (5) อาคารบังคับน้ำห้วยนกงางน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1,730,000 13,270,000 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 1,149,263 10/01/2562 1,149,263 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี.ซี. กรุ๊ป วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 26/09/2561 26/09/2561 2,527,132 11/12/2561 2,527,132 บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด 28/02/2562 1,755,606 13,274,284 1,149,264 12,125,020 8,605,119 8,605,119 64.83 15.00 5.00 15.00 5.00 19/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,000 1,000 1,000 205 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (9) แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,390,000 610,000 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 23/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 24/12/2561 26/12/2561 2,829,920 07/02/2562 2,829,920 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 241,065 07/01/2562 241,065 บจก.วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง 28/02/2562 4,390,000 3,330,120 2,829,920 500,200 428,427 428,427 12.87 10.00 1.20 10.00 1.20 05/03/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำเพชรบุรี 100 100 100 345 0.1 .1
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000,000 300,000,000 300,000,000 170,000,000 130,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 13/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2561 30/01/2562 11/02/2562 122,462,262 122,462,262 180 บริษัท เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 24,941,908 25/12/2561 24,941,908 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18/02/2562 170,164,884 237,643,606 122,462,262 115,181,344 35,847,934 35,847,934 15.08 12.00 9.00 12.00 9.00 19/03/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 78,750 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (2.59) อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 33,744,000 33,744,000 33,744,000 8,934,000 24,810,000 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 26/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 07/01/2562 08/01/2562 8,250,000 12/02/2562 8,250,000 240 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 24/12/2561 26/12/2561 929,040 21/01/2562 929,040 บริษัท เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 28/02/2562 13,026,273 26,963,617 8,250,000 18,713,617 3,561,571 3,561,571 13.21 9.00 2.50 9.00 2.50 05/03/2562 ขนาดเล็ก ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 225 1,000 1,000 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (2.60) อาคารบังคับน้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1,980,000 18,020,000 ลำเลียง กระบุรี ระนอง 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 10/10/2561 10/10/2561 1,380,000 24/01/2562 1,380,000 210 09/02/2562 08/02/2562 07/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงศ์ บิลดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 26/09/2561 28/09/2561 3,578,797 14/01/2562 3,578,797 บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด 01/03/2562 1,992,943 17,728,397 1,380,000 16,348,397 9,566,158 9,566,158 53.96 15.00 10.00 15.00 10.00 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 200 1,300 1,300 100 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.7) แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,380,000 620,000 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 02/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 03/10/2561 08/10/2561 3,927,158 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 220,825 07/01/2562 220,825 บจก.วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง 28/02/2562 6,494,469 4,352,758 3,927,158 425,600 425,250 425,250 9.77 10.00 2.02 10.00 2.02 05/03/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำเพชรบุรี 200 200 200 103 103 0.05 .089

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)23 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 108 ครั้ง