ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 14:56:59]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1) ประตูระบายน้ำ (คลองชุมพรตอนล่างคลองลัด) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 260,923,000 260,923,000 260,923,000 260,923,000 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 11/11/2562 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,639 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (1.8) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเปราะ ความยาว 750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 86,000 3,914,000 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/01/2563 80,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 350 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (43) ฝายทดน้ำห้วยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 16,450,000 16,450,000 16,450,000 1,997,000 14,453,000 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 2,005,216 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 275 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (51) อาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้มความยาว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ความจุ 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 28,770,000 28,770,000 28,770,000 2,290,000 26,480,000 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 2,978,174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 2,000 741 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (70) ประตูระบายน้ำบ้านทอนพงษ์ ขนาดบานระบาย บานตรง 6.00 x 7.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 76,000,000 76,000,000 76,000,000 7,214,000 68,786,000 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 7,655,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 (71) ปรับปรุงคลองท่าแซะ-คลองรับร่อ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม) ระยะทาง 0.58 กิโลเมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 2,700,000 67,300,000 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 3,588,746 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หลังสวน จ.ชุมพร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,141,000 22,141,000 นาขา หลังสวน ชุมพร 10/07/2562 13/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2562 13/07/2562 13/08/2562 16/08/2562 912,798 10/09/2562 912,798 210 13/09/2562 12/09/2562 09/04/2563 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2562 19/09/2562 19/09/2562 5,712,324 19/09/2562 5,712,324 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 17/01/2563 1,606,078 18,438,602 912,798 17,525,804 10,369,696 10,369,696 56.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายทดน้ำคลองบางทะลายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,221,515 1,221,515 1,221,515 1,221,515 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 27/09/2561 28/09/2561 2,463,446 07/02/2562 2,463,446 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 บริษัท สุราษฎร์วีโปร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 04/10/2561 09/10/2561 14,780,062 14/01/2562 14,780,062 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 04/01/2563 3,535,862 1,221,515 1,221,515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,829,920 2,829,920 2,829,920 2,829,920 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 23/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 24/12/2561 26/12/2561 2,829,920 07/02/2562 2,829,920 210 15/05/2562 14/05/2562 10/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 241,065 07/01/2562 241,065 บจก.วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง 04/01/2563 4,390,000 2,829,920 2,829,920 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 กำแพงป้องกันตลิ่งคลอง 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 292,580 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 34,220,771 32,844,768 34,220,771 34,028,755 192,016 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 10/07/2562 31/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/05/2562 21/06/2562 24/06/2562 46,300,000 10/07/2562 46,300,000 150 25/07/2562 24/07/2562 21/12/2562 บริษัท เพชรพลัง จำกัด 04/01/2563 46,320,655 34,220,771 34,028,756 192,016 12,592,248 12,592,248 36.80 30.00 30.00 30.00 30.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ปรับปรุงสะพานรถยนต์ กม.0+112 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่วจวา 3 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,935,034 7,935,034 7,935,034 7,935,034 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 04/01/2563 7,935,034 7,935,034 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 แก้มลิงกำนันใยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,926,978 3,926,978 3,926,978 3,926,978 ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 02/08/2561 17/09/2561 17/09/2561 03/10/2561 08/10/2561 3,927,158 08/02/2562 3,927,158 210 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 220,825 07/01/2562 220,825 บจก.วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง 06/12/2562 6,494,469 3,926,978 3,926,978 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,789,062 14,789,062 14,789,062 8,249,999 6,539,063 ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 26/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 07/01/2562 08/01/2562 8,250,000 12/02/2562 8,250,000 240 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 24/12/2561 26/12/2561 929,040 21/01/2562 929,040 บริษัท เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด 04/01/2563 13,026,273 14,789,062 8,249,999 6,539,063 12,188,975 5,649,912 6,539,063 82.42 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 คลองระบายน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 กม.2+500 ถึง กม. 4+050 จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,948,263 3,948,263 17,128,300 17,128,300 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 26/12/2561 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 11/03/2562 15/03/2562 6,483,263 10/05/2562 6,483,263 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาสกุล 20/01/2563 6,483,263 6,483,263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ฝายบ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 354,520 354,520 29,400,000 1,790,000 27,610,000 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 ปตร.ดี26คันกั้นน้ำเค็มตัวใน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,471,310 3,471,310 24,500,000 24,500,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000 11,000 11,000 11,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการก่อสร้าง 14 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)22 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 94 ครั้ง