ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 04:16:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.1358) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองใน อันเนี่องมาจากพระราชดำริ กม.0+000 - กม.0+630 (ซ่อมแซมจุดที่ชำรุด) ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,070,000 170,000 900,000 รมณีย์ กะปง พังงา 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 168,824 168,824 หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 471,725 471,725 หจก.ส.ยิ่งเจริญ99 13/03/2563 172,040 1,498,795 168,825 1,329,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.1365) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านศรีราชาและส่วนประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1,300,000 1,900,000 รมณีย์ กะปง พังงา 23/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 21/01/2563 29/01/2563 14/02/2563 1,293,611 1,293,611 หจก.จักรกลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 494,110 494,110 หจก.ส.ยิ่งเจริญ99 13/03/2563 1,339,753 3,122,351 1,293,611 1,828,740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.4478) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านทุ่งคาพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,668,000 332,000 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 08/11/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2563 31/03/2563 01/04/2563 3,647,704 199,190 199,190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (5) ฝายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 36,000,000 36,000,000 36,000,000 34,952,000 1,048,000 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 23/12/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 31/01/2563 20/02/2563 26/02/2563 34,800,145 31/03/2563 34,800,145 หจก.เฉลิมการก่อสร้าง 02/04/2563 34,952,000 35,208,177 34,800,145 408,032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 1,290 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.4) อาคารอัดน้ำบ้านเขาสามยอด ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดท่อสี่เหลี่ยม 2 ช่อง ขนาด 1.75x1.75 ยาว 18.25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,600,000 7,600,000 7,482,000 3,563,000 3,919,000 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 18/11/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 10/01/2563 20/02/2563 05/03/2563 1,968,550 1,968,550 หจก.จักรมณีการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 11/02/2563 24/02/2563 1,475,086 1,475,086 บ.พริษจำกัด 13/03/2563 3,394,057 5,777,670 1,968,550 3,809,120 76,453 76,453 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 400 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (16) ฝายคลองบางเหียน ยาว 15.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 20 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 8,927,000 8,667,000 260,000 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 23/12/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 16/03/2563 24/03/2563 02/04/2563 8,072,202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 20 241 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (31) ฝายคลองศาลขุน ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 6,542 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 36,500,000 36,500,000 24,530,000 23,816,000 714,000 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 08/11/2562 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2563 13/01/2563 30/01/2563 14/02/2563 23,199,000 23,199,000 หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง 13/03/2563 23,816,000 23,471,010 23,199,000 272,010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 700 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (41) อาคารบังคับน้ำบ้านปริง ขนาด 2.00x2.00 เมตร พร้อมขุดลอกสระความจุ 260,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปาการผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 29,350,000 29,350,000 29,150,000 19,700,000 9,450,000 นบปริง เมืองพังงา พังงา 23/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 10/01/2563 27/02/2563 24/03/2563 18,700,034 18,700,034 หจก.จักรกลก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 21/02/2563 05/03/2563 4,947,615 4,947,615 หจก.จักรกลก่อสร้าง 28/03/2563 18,715,860 27,722,604 18,700,034 9,022,570 17,967 17,967 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 5,784 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (63) โครงการฝายคลองเครียง ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 11,500,000 11,165,000 335,000 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 08/11/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 10/01/2563 12/03/2563 12/03/2563 10,488,422 10,488,422 ภาวดียงยุทธ 13/03/2563 10,498,844 10,616,923 10,488,423 128,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 800 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (64) ฝายลำคลองวัว ยาว 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมขุดลอกความจุ 7,800 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,058,000 15,058,000 15,058,000 14,620,000 438,000 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 08/11/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 25/02/2563 13/03/2563 01/04/2563 13,391,496 13,554,100 13,390,000 164,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 100 169 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 บ้านหินลับ (โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 54,767,600 54,767,600 57,715,000 56,034,000 1,681,000 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 31/05/2562 06/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2562 04/07/2562 07/08/2562 22/08/2562 53,589,000 16/09/2562 53,589,000 270 01/10/2562 01/10/2562 26/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง 07/01/2563 53,825,738 14,779,204 13,863,844 915,360 821,082 821,082 5.56 0.00 30.00 0.00 30.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,955,195 5,955,195 5,955,195 5,955,195 5,501,291 5,501,291 5,501,291 5,501,291 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,710,609 12,713,461 20,710,609 20,710,609 20,204,631 20,204,631 20,204,631 20,204,631 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 33,800 25/11/2562 33,800 เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 18/03/2563 33,800 33,800 33,800 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20,800 25/11/2562 20,800 เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 18/03/2563 20,800 104,000 104,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 59,400 59,400 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19,800 25/11/2562 19,800 เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 18/03/2563 19,800 59,400 59,400 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 6,300 25/11/2562 6,300 เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 18/03/2563 6,300 18,900 18,900 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15,000 25/11/2562 15,000 เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 18/03/2563 15,000 45,000 45,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 18/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 15/11/2562 22/11/2562 1,950,000 28/01/2563 1,950,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 18/03/2563 2,600,000 1,950,000 1,950,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)