ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 18:04:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.106) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบางปี้สายที่ 1 และสายที่ 2 ระยะที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 4,150,000 3,350,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2561 17/08/2561 28/08/2561 18/09/2561 288,600 04/02/2562 288,600 210 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2561 28/08/2561 12/09/2561 1,280,202 04/02/2562 1,280,202 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา 12/02/2562 4,926,183 2,088,467 2,837,716 4,885,803 2,088,466 2,797,337 99.18 0.00 100.00 0.00 100.00 10/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (2.62) อาคารอัดน้ำห้วยแพรกเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 17,000,000 16,510,000 490,000 คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 09/11/2561 29/11/2561 06/12/2561 16,450,000 04/02/2562 16,450,000 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์นครศรีฯ 12/02/2562 16,579,604 16,943,444 16,450,000 493,444 12,272,950 11,779,506 493,444 72.43 0.00 85.00 0.00 85.00 10/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำตาปี 50 50 225 225 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 57,715,000 57,715,000 57,715,000 56,034,000 1,681,000 54,767,600 53,825,700 941,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/08/2562 2,000 2,481 0.16
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 แก้มลิงบ้านเขาค้อม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,713,461 12,713,461 12,713,461 12,713,461 7,997,148 7,997,148 62.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (40) ฝายคลองคันเบ็ด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 20,416,181 20,416,181 20,253,864 20,177,138 76,726 20,208,877 20,177,137 31,740 99.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (6) อาคารบังคับน้ำคลองคอน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,578,402 19,578,402 19,513,731 19,513,731 19,513,730 19,513,730 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (8) ฝายคลองหินปวน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,266,865 3,266,865 3,266,865 3,266,865 3,266,865 3,266,865 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (5) ฝายยอดเหลือง พร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,761,291 1,761,291 554,455 554,455 554,454 554,454 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (7) ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,955,195 5,955,195 5,955,195 5,955,195 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ขุดลอกหน้าฝายห้วยศรีชัยพร้อมซ่อมแซมส่วนประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,963 485,963 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการเสร็จแล้ว ดำเนินการเสร็จแล้ว 02/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 ระบบส่งน้ำฝายคลองเก ระยะ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 636,657 636,657 636,657 636,657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,800 26,800 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/01/2562 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/01/2562 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 51 ครั้ง