ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 16:49:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (1.106) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบางปี้สายที่ 1 และสายที่ 2 ระยะที่ 2 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 4,150,000 3,350,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2561 17/08/2561 28/08/2561 18/09/2561 288,600 04/02/2562 288,600 210 หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2561 28/08/2561 12/09/2561 1,280,202 04/02/2562 1,280,202 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองการโยธา 12/02/2562 5,376,621 2,088,467 3,288,154 142,823 142,823 2.66 61.50 0.00 61.50 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 (2.62) อาคารอัดน้ำห้วยแพรกเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 17,000,000 16,510,000 490,000 คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 09/11/2561 29/11/2561 06/12/2561 16,450,000 04/02/2562 16,450,000 210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์นครศรีฯ 12/02/2562 16,579,604 16,943,500 16,450,000 493,500 83,560 83,560 0.49 98.55 0.00 98.55 0.00 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำตาปี 50 225 0
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 57,715,000 57,715,000 57,715,000 56,034,000 1,681,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,800 26,800 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/01/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการก่อสร้าง 15 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/01/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)13 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 65 ครั้ง