ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 23:27:55]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (11) ฝายบ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 20,592,000 9,408,000 จะโหนง จะนะ สงขลา 28/09/2561 วิธีคัดเลือก 09/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 20,582,006 09/01/2562 20,582,006 240 16/01/2562 15/01/2562 12/09/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม วิธีคัดเลือก 16/10/2561 30/10/2561 31/10/2561 4,063,439 17/01/2562 4,063,439 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 20,612,173 29,975,143 20,582,007 9,393,136 23,544,650 16,259,469 7,285,182 78.55 77.11 81.23 77.11 81.23 16/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 900 900 300 0 2400
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (12) อาคารอัดน้ำคลองโต๊ะมายอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,000 291,000 บ้านควน เมืองสตูล สตูล 03/08/2561 วิธีคัดเลือก 09/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 9,674,746 09/01/2562 9,674,746 180 16/01/2562 15/01/2562 14/07/2562 หจก.ว.วัฒนากิจการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 39,900 11/02/2562 39,900 บ.ลอยวัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 9,770,408 9,878,446 9,674,746 203,700 6,687,539 6,496,820 190,718 67.70 77.11 99.10 77.11 99.10 16/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,200 1,200 519 0 3000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (18) ทรบ.บ้านเกาะมุกต์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,544,000 1,456,000 เกาะลิบง กันตัง ตรัง 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2562 16/10/2561 08/11/2561 09/11/2561 48,515,000 30/11/2561 48,515,000 240 05/12/2561 04/12/2561 01/08/2562 หจก แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 79,710 06/02/2562 79,710 หจก พิเศษกุลเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 48,534,075 49,485,300 48,515,000 970,300 27,869,931 27,086,634 783,297 56.32 77.11 85.72 77.11 85.72 16/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 200 519 0 14651
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.63) ฝายน้ำตกสายใจพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 03/08/2561 วิธีคัดเลือก 29/01/2562 09/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 24,242,019 16/01/2562 24,242,019 240 31/01/2562 30/01/2562 27/09/2562 บ.เฉลิมยศ พัฒนาจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 43,200 13/03/2562 43,200 บ.ลอย วัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 24,983,077 24,969,280 24,242,019 727,261 11,943,879 11,412,080 531,799 47.83 77.11 66.53 77.11 66.53 16/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,050 1,050 200 350 340 0 560
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.64) ฝายบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,980,700 1,019,300 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 24/12/2561 17/01/2562 17/01/2562 33,929,000 30/01/2562 33,929,000 240 01/02/2562 31/01/2562 28/09/2562 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2562 39,855 07/02/2562 39,855 หจก ไตรสุวรรณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 34,057,535 34,946,870 33,929,000 1,017,870 21,244,634 20,634,663 609,971 60.79 77.11 79.00 77.11 79.00 16/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 3,000 350 150 758 0 9360
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (2.71) ฝายคลองกระอานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 44,337,000 22,530,000 21,807,000 ท่าม่วง เทพา สงขลา 20/08/2561 วิธีคัดเลือก 09/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 20,131,000 16/01/2562 20,131,000 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994 วิธีคัดเลือก 11/10/2561 30/10/2561 31/10/2561 10,899,819 09/01/2562 10,899,819 สตูลค้าเหล็ก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 20,237,469 39,083,249 20,131,000 18,952,249 16,653,043 6,785,163 9,867,880 42.61 77.11 54.81 77.11 54.81 16/07/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 756 1,260 370 185 0 15000
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (3.15) ฝายบ้านปลายโหย ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 15,000,000 25,000,000 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 09/10/2561 วิธีคัดเลือก 18/10/2561 31/10/2561 31/10/2561 14,980,869 16/01/2562 14,980,869 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 บ.ทริปเปิ้ลเอส บิสซิเนส จำกัด วิธีคัดเลือก 25/12/2561 08/01/2562 11/01/2562 15,698,203 25/01/2562 15,698,203 บ.ทริปเปิ้ล เอส บิสซินเนส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 14,993,026 39,291,219 14,980,870 24,310,349 36,059,787 12,915,065 23,144,723 91.78 77.11 82.00 77.11 82.00 16/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 100 400 344 0 7916
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (3.16) อาคารอัดน้ำสำนักสงฆ์พลับพลาชัยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 23,301,000 699,000 เกตรี เมืองสตูล สตูล 03/08/2561 วิธีคัดเลือก 09/10/2561 25/10/2561 29/10/2561 22,466,606 16/01/2562 22,466,606 240 31/01/2562 29/01/2562 27/09/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 37,800 18/03/2562 37,800 บ.ลอย วัฒนา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 22,526,407 23,140,605 22,466,607 673,998 11,441,452 10,976,045 465,407 49.44 77.11 73.79 77.11 73.79 16/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,000 1,000 1,000 300 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (121) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 24,065,000 20,935,000 ควนขัน เมืองสตูล สตูล 20/08/2561 วิธีคัดเลือก 09/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 22,743,075 16/01/2562 22,743,075 240 19/01/2562 18/01/2562 15/09/2562 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด วิธีคัดเลือก 10/10/2561 26/10/2561 31/10/2561 6,889,960 08/01/2562 6,889,960 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 22,806,129 41,036,954 22,743,075 18,293,879 36,511,304 21,529,838 14,981,466 88.97 77.11 93.24 77.11 93.24 16/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 250 52 430 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (122) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตำบลบ้านควน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 15,714,000 24,286,000 บ้านควน เมืองสตูล สตูล 20/08/2561 วิธีคัดเลือก 09/10/2561 25/10/2561 26/10/2561 14,189,933 16/01/2562 14,189,933 240 22/01/2562 21/01/2562 18/09/2562 หจก.เอ เอส เอ 1994 วิธีคัดเลือก 10/10/2561 26/10/2561 31/10/2561 7,270,790 08/01/2562 7,270,790 บ.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 14,244,729 33,932,851 14,189,934 19,742,917 27,530,759 11,178,753 16,352,006 81.13 77.11 92.96 77.11 92.96 16/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 187 48 480 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (68) ฝายคลองนางาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,711,162 1,711,162 14,700,000 14,272,000 428,000 1,711,162 1,711,162 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (43) ฝายวัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 520,221 520,221 24,500,000 23,786,500 713,500 520,221 520,221 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 ระบบท่อส่งน้ำธาราสวรรค์ จังหวัดสตูล เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,879,617 24,879,617 25,713,000 24,964,000 749,000 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 10/07/2561 วิธีคัดเลือก 31/07/2561 08/08/2561 14/08/2561 24,853,706 19/09/2561 24,853,706 240 03/10/2561 03/10/2561 30/05/2562 บ.เฉลิมยศ พัฒนา จำกัด 02/05/2562 25,037,295 24,879,617 24,154,917 724,700 24,821,214 24,102,063 719,151 99.77 0.00 99.99 0.00 99.99 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 ฝายบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,643,292 19,643,292 24,205,000 23,500,000 705,000 ลำไพล เทพา สงขลา 10/07/2561 วิธีคัดเลือก 17/09/2561 19/09/2561 20/09/2561 19,071,158 27/10/2561 19,071,158 240 11/10/2561 11/10/2561 07/06/2562 บ.หาดใหญ่แสนสิริ ค้าวัสดุ จำกัด 02/05/2562 19,131,875 19,643,292 19,071,158 572,134 19,641,636 19,071,158 570,478 99.99 0.00 99.70 0.00 99.70 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 33,800 10/01/2562 33,800 บ.เค พี เอ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 อาคารป้องกันตลิ่งบ้านกะดุ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 23,301,000 699,000 ควนขัน เมือง สตูล 03/04/2561 วิธีคัดเลือก 10/04/2561 20/04/2561 23/04/2561 23,260,688 24/05/2561 23,260,688 150 26/05/2561 25/05/2561 22/10/2561 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/03/2562 23,287,404 23,749,988 23,260,688 489,300 23,196,467 22,736,949 459,518 97.67 0.00 97.50 0.00 97.50 20/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง