ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 17:28:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (7) ฝายห้วยไทร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 174 ไร่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 44,607,000 43,690,000 917,000 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต พัทลุง 24/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 29/01/2563 20/02/2563 21/02/2563 32,548,990 19/03/2563 32,548,990 240 21/03/2563 20/03/2563 15/11/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 43,689,833 32,930,627 32,548,990 381,637 25,591,971 25,240,296 351,675 77.71 100.00 99.20 100.00 99.20 15/09/2563 174 174 641 641 0 0.001
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (10) ฝายคลองปลายงัน ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 153 ไร่ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 42,624,400 41,748,000 876,400 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 15/01/2563 วิธีคัดเลือก 02/03/2563 10/03/2563 07/04/2563 41,675,000 22/04/2563 41,675,000 240 14/05/2563 13/05/2563 08/01/2564 บจก.หาดใหญ่ แสนสิริ ค้าวัสดุ 15/05/2563 41,745,812 42,163,630 41,675,000 488,630 12,422,021 11,998,116 423,905 29.46 100.00 55.20 100.00 55.20 15/09/2563 153 153 340 340 0 0.001
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (11) ฝายบ้านถ้ำครก ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 196 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,700,000 25,700,000 16,851,000 16,505,000 346,000 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีคัดเลือก 31/01/2563 12/02/2563 14/02/2563 16,355,000 19/03/2563 16,355,000 210 27/03/2563 26/03/2563 22/10/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994 31/03/2563 16,397,645 16,546,762 16,355,000 191,762 12,246,666 12,065,016 181,650 74.01 100.00 89.13 100.00 89.13 15/09/2563 196 196 300 300 0 0.003
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (12) อาคารอัดน้ำคลองถ้ำรูนกสัก ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 125 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 10,904,000 10,680,000 224,000 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีคัดเลือก 28/01/2563 06/02/2563 11/02/2563 10,514,340 19/03/2563 10,514,340 180 03/04/2563 02/04/2563 29/09/2563 ว.วัฒนากิจ การโยธา 02/04/2563 10,543,340 10,637,621 10,514,340 123,281 4,933,061 4,827,235 105,826 46.37 100.00 98.75 100.00 98.75 15/09/2563 125 125 122 122 0 0.002
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (10) ระบบระบายน้ำคลองปากพะเนียด ระยะทาง 0.800 กม. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 49,563,200 48,544,000 1,019,200 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน พัทลุง 24/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 29/01/2563 20/02/2563 21/02/2563 48,500,000 19/03/2563 48,500,000 240 21/03/2563 20/03/2563 15/11/2563 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม 25/03/2563 48,543,285 49,068,663 48,500,000 568,663 35,182,825 34,677,183 505,642 71.70 100.00 98.00 100.00 98.00 15/09/2563 350 350 350 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (9) ฝายบ้านหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 17,347,300 16,991,000 356,300 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา สงขลา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีคัดเลือก 06/02/2563 17/02/2563 19/02/2563 16,959,000 20/03/2563 16,959,000 210 25/03/2563 24/03/2563 20/10/2563 ว.วัฒนากิจ การโยธา 02/04/2563 16,989,555 17,157,844 16,959,000 198,844 9,165,917 8,976,472 189,445 53.42 100.00 67.00 100.00 67.00 15/09/2563 ขนาดเล็ก 100 100 40 30 0 0.002
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (60) อาคารบังคับน้ำบ้านผังปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 105 ไร่ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 15,860,200 15,534,000 326,200 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง สตูล 24/12/2562 25/12/2562 วิธีคัดเลือก 30/01/2563 11/02/2563 14/02/2563 15,490,000 20/03/2563 15,490,000 180 31/03/2563 30/03/2563 26/09/2563 หจก.เอ เอส เอ 1994 31/03/2563 15,533,985 15,671,620 15,490,000 181,620 9,953,908 9,801,366 152,542 63.52 100.00 99.61 100.00 99.61 15/09/2563 ขนาดเล็ก 105 105 30 350 0 0.968
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (77) แก้มลิงบ้านโครง ปริมาตรเก็บกัก 0.320 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 29,555,000 29,555,000 29,125,000 15,000,000 14,125,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 27/12/2562 27/12/2562 วิธีคัดเลือก 12/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 14,961,500 20/03/2563 14,961,500 240 25/03/2563 24/03/2563 19/11/2563 บ.ทริป เปื้ล เอส บริส ซีเนส วิธีคัดเลือก 30/04/2563 08/05/2563 14/05/2563 8,811,113 27/05/2563 8,811,113 ทริป เปิ้ล เอส เบสซีเนส 27/05/2563 14,997,011 29,139,737 14,961,500 14,178,237 12,499,107 12,499,107 42.89 100.00 93.00 100.00 93.00 15/09/2563 ขนาดเล็ก 100 100 204 204 0 0.007
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (78) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 95 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 14,869,000 14,564,000 305,000 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา สงขลา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 30/01/2563 20/02/2563 21/02/2563 14,538,000 19/03/2563 14,538,000 180 02/04/2563 01/04/2563 28/09/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 14,563,343 14,708,458 14,538,000 170,458 9,372,890 9,224,156 148,734 63.72 100.00 98.19 100.00 98.19 15/09/2563 ขนาดเล็ก 95 95 300 300 0 0.007
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (79) ฝายคลองสนิม ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 158 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 44,600,000 25,000,000 19,600,000 ประกอบ นาทวี สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีคัดเลือก 02/03/2563 10/03/2563 12/03/2563 24,933,600 30/03/2563 24,933,600 240 01/04/2563 31/03/2563 27/11/2563 บจก.ทริปเปิลเอส บิสซิเนส วิธีคัดเลือก 30/04/2563 08/05/2563 14/05/2563 9,710,197 27/05/2563 9,710,197 ทริป เปิ้ล เอส เบสซีเนส 27/05/2563 24,990,242 44,242,627 24,933,600 19,309,027 17,952,830 17,952,830 40.58 100.00 95.00 100.00 95.00 15/09/2563 ขนาดเล็ก 158 158 168 168 0 0.026
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (19) แก้มลิงคลองควาย ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 38,500,000 38,500,000 33,718,300 31,325,000 2,393,300 ตำบลคู อำเภอจะนะ สงขลา 24/12/2562 15/01/2563 วิธีคัดเลือก 26/02/2563 06/03/2563 08/04/2563 31,245,000 22/04/2563 31,245,000 240 14/05/2563 13/05/2563 08/01/2564 บ.เฉลิมยศ จำกัด 15/05/2563 31,316,524 37,540,350 31,245,000 6,295,350 17,752,433 17,437,544 314,890 47.29 100.00 57.46 100.00 57.46 15/09/2563 100 236 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (113) เพิ่มประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 24,781,570 24,271,900 509,670 ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 27/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 25/02/2563 16/03/2563 23/03/2563 16,382,723 02/04/2563 16,382,723 210 19/05/2563 18/05/2563 14/12/2563 หจก.แก้วภูชงค์ วัสดุก่อสร้าง 20/05/2563 24,271,513 16,573,853 16,382,723 191,130 182,994 182,994 1.10 100.00 27.00 100.00 27.00 15/09/2563 100 300 520 520 0 0.036
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (137) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหัวเขา ระยะทาง 0.228 กม. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 6,641,000 6,505,000 136,000 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีคัดเลือก 30/01/2563 11/02/2563 13/02/2563 6,476,695 19/03/2563 6,476,695 150 27/03/2563 26/03/2563 23/08/2563 หจก.แก้วภุชงค์ วัสดุก่อสร้าง 31/03/2563 6,504,858 6,552,634 6,476,695 75,939 6,552,220 6,476,695 75,526 99.99 100.00 99.98 100.00 99.98 15/09/2563 50 50 40 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 (138) อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 36,684,300 25,376,200 24,854,000 522,200 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา สงขลา 24/12/2562 24/12/2562 วิธีคัดเลือก 21/01/2563 28/01/2563 28/01/2563 24,791,920 20/03/2563 24,791,920 210 27/03/2563 26/03/2563 22/10/2563 บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด 31/03/2563 24,853,325 25,082,605 24,791,920 290,685 14,816,439 14,541,080 275,359 59.07 100.00 79.31 100.00 79.31 15/09/2563 126 126 276 276 0
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,800 33,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/10/2562 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2562 33,800 22/11/2562 33,800 บริษัท เคพี เอเซอวิส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 26/12/2562 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000 30,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/10/2562 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2562 30,000 22/11/2562 30,000 บริษัท เคพี เอเซอวิส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 26/12/2562 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 16 โครงการก่อสร้าง 16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 868,000 868,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 02/10/2562 03/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 22/10/2562 28/10/2562 709,000 11/12/2562 709,000 12/12/2562 10/01/2563 บริษัท สยามนิสปัตตานี (2000) จำกัด 26/12/2562 868,000 709,000 709,000 709,000 709,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/02/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)