ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2563 เวลา 10:25:46]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (50) ระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,420,000 23,420,000 23,420,000 22,740,000 680,000 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 07/01/2563 10/01/2563 วิธีคัดเลือก 17/02/2563 18/02/2563 27/02/2563 02/03/2563 19,167,697 26/03/2563 19,167,697 240 23/04/2563 23/04/2563 18/12/2563 หจก.ดี.วี.โยธากิจ 28/04/2563 20,226,196 19,392,437 19,167,697 224,740 3,009,896 134,742 2,875,155 15.52 85.00 20.00 85.00 20.00 30/06/2563 445 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (1) ฝายบ้านพัฒนาชาติไทย ความยาวสันฝาย 12 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,800 เมตร ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 17/01/2563 24/01/2563 วิธีคัดเลือก 20/02/2563 21/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 16,191,020 24/03/2563 16,191,020 240 28/04/2563 28/04/2563 23/12/2563 หจก.ท่าน้ำ บิสิเนส (ประเทศไทย) 28/04/2563 17,012,271 16,384,480 16,191,020 193,460 101,600 101,600 0.62 85.00 5.00 85.00 5.00 30/06/2563 120 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2) ฝายน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ความยาวสันฝาย 17 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 17/01/2563 23/01/2563 วิธีคัดเลือก 17/02/2563 18/02/2563 27/02/2563 02/03/2563 22,689,831 26/03/2563 22,689,831 240 10/04/2563 09/04/2563 05/12/2563 หจก.อาบาดีโยธากิจ 22/04/2563 23,829,611 22,955,830 22,689,830 266,000 713,630 530,262 183,368 3.11 75.00 12.00 75.00 12.00 30/06/2563 150 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (33) ฝายทดน้ำบ้านกำปงปาเระ ความยาวสันฝาย 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,400 เมตร ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,476,000 524,000 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 10/01/2563 14/01/2563 วิธีคัดเลือก 12/02/2563 13/02/2563 24/02/2563 25/02/2563 16,015,800 28/04/2563 16,015,800 240 หจก.ระฆังเพ็ชร คอนสตรัคชั่น 28/04/2563 19,930,291 16,203,585 16,015,800 187,785 54,235 54,235 0.33 85.00 15.00 85.00 15.00 30/06/2563 ขนาดเล็ก 150 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (34) ฝายบ้านไอร์บือตง ความยาวสันฝาย 11.50 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,019,000 481,000 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 17/12/2562 26/12/2562 วิธีคัดเลือก 12/02/2563 14/02/2563 24/02/2563 25/02/2563 15,957,290 17/03/2563 15,957,290 240 08/04/2563 07/04/2563 03/12/2563 หจก.นราวัสดุภัณฑ์ 22/04/2563 17,591,693 16,143,670 15,957,290 186,380 39,702 39,702 0.25 65.00 4.00 65.00 4.00 30/06/2563 ขนาดเล็ก 150 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (38) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าข้าม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,650,000 350,000 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี 18/12/2562 26/12/2562 วิธีคัดเลือก 03/02/2563 04/02/2563 14/02/2563 19/02/2563 11,590,103 17/03/2563 11,590,103 240 16/04/2563 14/04/2563 11/12/2563 หจก.มะซาสัมพันธ์ 22/04/2563 12,417,901 11,725,533 11,590,103 135,430 63,921 63,921 0.55 75.00 10.00 75.00 10.00 30/06/2563 ขนาดเล็ก 200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (99) คันกั้นน้ำเค็มบ้านเกาะหม้อแกง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1,358 เมตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,534,000 466,000 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 18/11/2562 18/11/2562 วิธีคัดเลือก 03/02/2563 04/02/2563 14/02/2563 19/02/2563 15,414,234 17/03/2563 15,414,234 210 09/04/2563 07/04/2563 04/11/2563 บ.เฉลิมยศพัฒนา 22/04/2563 16,425,927 15,594,274 15,414,234 180,040 2,431,602 2,312,135 119,467 15.59 75.00 28.00 75.00 28.00 30/06/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 48,427,000 48,427,000 48,427,000 20,840,000 27,587,000 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 25/06/2562 01/07/2562 วิธีคัดเลือก 18/07/2562 30/07/2562 26/07/2562 30/07/2562 20,726,416 15/08/2562 20,726,416 240 30/08/2562 29/08/2562 25/04/2563 หจก.ดี.วี.โยธากิจ 31/03/2563 23,926,462 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 117,000 117,000 117,000 117,000 09/10/2562 117,000 20/11/2562 117,000 5 21/11/2562 27/11/2562 นราก็อปปี้ 17/03/2563 117,000 117,000 117,000 117,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,900 18,900 18,900 18,900 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2562 6,300 20/11/2562 6,300 5 21/11/2562 27/11/2562 นราก็อปปี้ 17/03/2563 18,900 18,900 18,900 18,900 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 27/09/2562 30/09/2562 วิธีคัดเลือก 08/10/2562 16/10/2562 17/10/2562 1,309,000 26/11/2562 1,309,000 30 27/11/2562 26/12/2562 บ.พิธานพาณิชย์ 17/03/2563 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)