ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2562 เวลา 00:22:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.24 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 รายการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 07/09/2561 วิธีคัดเลือก 28/09/2561 04/10/2561 05/10/2561 24,234,100 09/01/2562 24,234,100 240 24/01/2562 22/01/2562 20/09/2562 บริษัท เฉลิมยศพัฒน์ จำกัด 06/02/2562 25,175,076 24,718,782 24,234,100 484,682 11,028,664 10,604,136 424,528 44.62 90.00 63.00 90.00 63.00 16/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปัตตานี 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (6) คันกั้นน้ำบ้านเกาะหม้อแกง (เพิ่มเติม) ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 รายการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 21/08/2561 วิธีคัดเลือก 19/09/2561 25/09/2561 25/09/2561 24,262,916 01/11/2561 24,262,916 240 10/11/2561 08/11/2561 07/07/2562 หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2562 25,496,431 24,748,176 24,262,916 485,260 8,929,301 8,484,190 445,111 36.08 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2.65) ฝายบ้านจาแบดูวอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 17,109,000 2,891,000 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 30/08/2561 วิธีคัดเลือก 21/09/2561 26/10/2561 26/09/2561 17,089,640 18/01/2562 17,089,640 240 25/01/2562 23/01/2562 21/09/2562 หจก. ดีวีโยธากิจ วิธีคัดเลือก 12/09/2561 17/09/2561 17/09/2561 804,355 23/01/2562 804,355 หจก. นิวันค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2562 17,998,366 19,731,059 17,089,640 2,641,419 14,241,285 11,602,628 2,638,657 72.18 92.00 98.00 92.00 98.00 16/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 120 120 402 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (2.66) ฝายบ้านกือมิ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,417,000 583,000 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 23/08/2561 วิธีคัดเลือก 28/09/2561 04/10/2561 05/10/2561 19,396,000 09/01/2562 19,396,000 240 24/01/2562 22/01/2562 20/09/2562 หจก. อาบีดีโยธากิจ 06/02/2562 21,994,070 19,784,800 19,396,000 388,800 6,094,414 5,750,219 344,195 30.80 90.00 64.00 90.00 64.00 16/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปัตตานี 200 200 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (28) แก้มลิงบึงบอมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 29/10/2561 วิธีคัดเลือก 13/11/2561 16/11/2561 19/11/2561 24,167,607 18/01/2562 24,167,607 240 13/02/2562 11/02/2562 10/10/2562 หจก. นราวัสดุภัณฑ์ 17/04/2562 25,594,926 24,646,547 24,164,607 481,940 14,192,878 13,869,345 323,533 57.59 89.00 74.00 89.00 74.00 16/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 320 400 0.03
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (29) แก้มลิงตำบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ)ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,034,000 21,034,000 21,034,000 14,858,000 6,176,000 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา 26/10/2561 วิธีคัดเลือก 31/10/2561 06/11/2561 07/11/2561 14,794,496 18/01/2562 14,794,496 240 13/02/2562 11/02/2562 10/10/2562 หจก. นราวัสดุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก 31/10/2561 06/11/2561 07/11/2561 1,524,572 1,524,572 บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด 26/02/2562 15,704,377 20,650,591 14,794,496 5,856,095 9,062,435 4,031,120 5,031,314 43.88 95.00 75.00 95.00 75.00 16/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำปัตตานี 1,000 154 0.08
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 (30) แก้มลิงบ้านกอแล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 ละหาร สายบุรี ปัตตานี 31/10/2561 วิธีคัดเลือก 13/11/2561 16/11/2561 19/11/2561 14,908,119 14/01/2562 14,908,119 240 14/02/2562 12/02/2562 11/10/2562 หจก. ต้นไทรวัสดุก่อสร้าง วิธีคัดเลือก 13/11/2561 16/11/2561 19/11/2561 2,913,301 28/01/2562 2,913,301 หจก. นิวันค้าไม้ 17/04/2562 15,672,836 24,573,000 15,000,000 9,573,000 12,166,942 4,448,109 7,718,833 49.51 90.00 69.00 90.00 69.00 16/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 250 600 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 17 โครงการก่อสร้าง 17 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 48,427,000 48,427,000 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 21/06/2562 02/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง