ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:26:14]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 (1.48) ซ่อมแซมภายในบ้านพักรับรองข้าราชบริพาร (อาคารMIP) สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 20,265 13/03/2563 20,265 สันทรรศพาณิชย์ 16/03/2563 700,000 700,000 193,465 193,465 27.64 0.00 50.00 0.00 50.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 (1.49) ซ่อมแซมภายในบ้านพักรับรองข้าราชบริพาร (เฮือนแม่สาน) สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 29,649 13/03/2563 29,649 สันทรรศพาณิชย์ 16/03/2563 800,000 800,000 269,219 269,219 33.65 0.00 60.00 0.00 60.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 (1.50) ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 113,685 11/03/2563 113,685 บ.ซีพีเอส โฮมเซ็นเตอร์ 13/03/2563 850,000 850,000 718,715 718,715 84.55 0.00 90.00 0.00 90.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สชป.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 208,000 07/01/2563 208,000 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13/05/2563 208,000 208,000 208,000 208,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สชป.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 51,600 07/01/2563 51,600 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13/05/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สชป.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 135,200 135,200 135,200 135,200 วัดเกตุ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 135,200 07/01/2563 135,200 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13/05/2563 135,200 135,200 135,200 135,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สชป.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 25,800 07/01/2563 25,800 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13/05/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) สชป.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 20,000 07/01/2563 20,000 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13/05/2563 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)