ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:43:12]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ถนนภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.600 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,798 93,798 93,798 93,798 หมูม่น เมือง อุดรธานี 25/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/07/2561 12/07/2561 26/07/2561 31/07/2561 2,884,811 28/08/2561 2,884,811 60 31/08/2561 31/08/2561 29/10/2561 หจก.สัมชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2562 2,897,192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ก่อสร้างบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 392,512 27/09/2561 392,512 90 01/10/2561 08/10/2561 28/12/2561 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2562 392,530 1,100,000 1,100,000 1,098,907 1,098,907 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 5 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,200 83,200 83,200 83,200 หมูม่น เมือง อุดรธานี 26/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 83,200 10/01/2562 83,200 บริษัท บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/06/2562 83,200 83,200 83,200 83,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ถนนภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,004,000 996,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 26/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/05/2561 10/05/2561 25/07/2561 31/07/2561 2,884,811 28/08/2561 2,884,811 60 31/08/2561 30/08/2561 29/10/2561 หจก.ลิ้มชัยเจริญ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/06/2562 2,890,000 3,818,511 2,822,511 996,000 3,662,413 2,822,511 839,902 95.91 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ก่อสร้างบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,400,000 3,400,000 3,400,000 229,000 3,171,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 392,512 27/09/2561 392,512 90 01/10/2561 08/10/2561 28/12/2561 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 27/10/2561 07/11/2561 780,752 12/11/2561 780,752 หจก.นิ่มทวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/06/2562 392,530 3,400,000 229,000 3,171,000 2,055,977 2,055,977 60.47 100.00 17.00 100.00 17.00 26/03/2562 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 36 ครั้ง