ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 16:43:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 (2.70) อาคารบังคับน้ำบ้านสวนสนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 09/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 299,916 26/11/2561 299,916 หจก. กุลชาติ ธุรกิจ 19/01/2562 24,725,780 24,725,780 23,862,205 23,862,205 96.51 100.00 90.00 100.00 90.00 10/09/2562 ขนาดเล็ก ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 350 495 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 (89) อาคารป้องกันการเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณท่าเสด็จ ค่ายธนะรัตน์) ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 178,988 23/11/2561 178,988 หจก.กุลชาติธุจกิจ 19/01/2562 17,876,490 17,876,490 14,829,368 14,829,368 82.95 100.00 80.00 100.00 80.00 10/09/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ระบบเก็บกักน้ำพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,853,550 2,853,550 2,853,550 2,853,550 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 28/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 18/09/2561 26/09/2561 2,180,000 29/04/2562 2,180,000 หจก. อ.ศิริ08 30/04/2562 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 คันกั้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมอาคารประกอบ หมู่ 10 จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,590,000 5,590,000 5,590,000 5,590,000 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 127,920 11/03/2562 127,920 หจก. พรประวัตร 11/06/2562 4,667,456 4,667,456 4,576,808 4,576,808 98.06 100.00 95.00 100.00 95.00 10/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 โครงการจัดหาและร่วมพัฒนาพื้นที่ บริเวณค่ายนเรศวร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,777,000 6,777,000 6,777,000 6,777,000 ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 13/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2562 205,270 28/05/2562 205,270 หจก.มณีรัตน์ ปราณบุรี 15/06/2562 6,670,588 6,670,588 6,457,056 6,457,056 96.80 100.00 90.00 100.00 90.00 10/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รั้งโครงการ) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,662,000 2,662,000 2,662,000 2,662,000 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 17/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 92,772 14/05/2562 92,772 ร้าน มงคลพาณิชย์ 15/06/2562 2,650,152 2,650,152 2,649,390 2,649,390 99.97 100.00 85.00 100.00 85.00 10/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักคนงาน) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,428,000 3,428,000 3,428,000 3,428,000 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 17/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2562 132,169 07/05/2562 132,169 ร้านมงคลพาณิชย์ 11/06/2562 3,427,877 3,427,877 3,424,857 3,424,857 99.91 100.00 80.00 100.00 80.00 10/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,910,000 8,910,000 8,910,000 8,651,000 259,000 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 18/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/07/2562 19/07/2562 06/08/2562 16/08/2562 8,156,389 30/08/2562 8,156,389 บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2562 8,571,827 8,415,389 8,651,000 -235,611 3,422,875 3,422,875 40.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,921,900 19,921,900 19,921,900 15,819,000 4,102,900 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 21/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/07/2562 25/07/2562 15/08/2562 22/08/2562 14,704,990 14,704,990 บริษัท เค เอ็น พี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2562 246,951 12/07/2562 246,951 บริษัท บุญศรากิจ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 12/09/2562 15,728,345 18,654,416 15,819,000 2,835,416 1,285,083 1,285,083 6.89 0.00 10.00 0.00 10.00 10/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,097,000 33,097,000 33,097,000 33,097,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2562 394,050 29/04/2562 394,050 หจก.พรประวัตรก่อสร้าง 15/06/2562 19,698,222 19,698,222 17,540,008 17,540,008 89.04 100.00 60.00 100.00 60.00 10/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น แห่งที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,349,583 4,349,583 86.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ระบบเก็บกักน้ำพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 10,467,532 10,467,532 27,146,450 27,146,450 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 28/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 181,300 20/09/2561 181,300 บ.เอพี รุ่งเรืองกิจ จำกัด 30/04/2562 5,696,329 5,696,329 5,696,329 5,696,329 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 171,200 16/01/2562 171,200 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11/02/2562 171,200 171,200 171,200 171,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 108,000 108,000 108,000 108,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 83,460 16/01/2562 83,460 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11/02/2562 83,460 83,460 83,460 83,460 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,600 49,600 49,600 49,600 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 46,652 16/01/2562 46,652 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11/02/2562 46,652 46,652 46,652 46,652 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 18 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 374,400 374,400 374,400 374,400 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 327,600 16/01/2562 327,600 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11/02/2562 327,600 327,600 327,600 327,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 202,800 202,800 202,800 202,800 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 178,476 16/01/2562 178,476 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11/02/2562 178,476 178,476 178,476 178,476 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 7 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 119,000 119,000 119,000 119,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 101,115 16/01/2562 101,115 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11/02/2562 101,115 101,115 101,115 101,115 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 13/11/2561 21/11/2561 813,200 07/01/2562 813,200 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 24/03/2562 813,200 813,200 813,200 813,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 วังพงก์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 1,288,000 20/02/2562 1,288,000 บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 24/03/2562 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 14 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 13/11/2561 21/11/2561 1,200,540 07/01/2562 1,200,540 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 24/03/2562 1,200,540 1,200,540 1,200,540 1,200,540 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 18/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/05/2561 07/06/2561 12/06/2561 9,554,000 18/06/2561 9,554,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จ.ตี๋ 10/11/2561 911,631 911,631 911,631 911,631 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 14 ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมส่วนประกอบอื่นบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,754,000 5,754,000 5,754,000 5,754,000 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 17/09/2561 วิธีคัดเลือก 12/09/2561 26/09/2561 27/09/2561 5,732,525 28/09/2561 5,732,525 บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 30/04/2562 5,732,525 5,732,525 5,732,525 5,732,525 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)26 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 184 ครั้ง