ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 06:51:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.75) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ระยะทาง 6 กม. ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 397,710 02/03/2563 397,710 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 02/03/2563 427,474 800,000 800,000 171,920 171,920 21.49 0.00 5.00 0.00 5.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.355) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พื้นที่ชลประทาน 290,694 ไร่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 772,647 02/03/2563 772,647 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 02/03/2563 772,647 1,800,000 1,800,000 1,791,021 1,791,021 99.50 91.68 65.00 16.67 65.00 30/06/2563 32,357 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.360) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 4 สาย ระยะทาง 30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 226,000 226,000 226,000 226,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 6,560 02/03/2563 6,560 บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 02/03/2563 6,560 226,000 226,000 75,286 75,286 33.31 88.50 50.00 13.30 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.363) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 136 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,054,000 2,054,000 2,054,000 2,054,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 12,640 02/03/2563 12,640 บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 02/03/2563 12,640 2,054,000 2,054,000 697,022 697,022 33.93 90.34 45.00 12.17 45.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.366) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 454,000 454,000 454,000 454,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 5,102 02/03/2563 5,102 บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด 02/03/2563 5,102 454,000 454,000 264,502 264,502 58.26 90.40 70.00 15.50 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.853) กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 230 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 437,000 437,000 437,000 437,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 8,690 02/03/2563 8,690 บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 02/03/2563 8,690 437,000 437,000 48,651 48,651 11.13 91.50 65.00 13.70 65.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.24) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 446,750 30/03/2563 446,750 ร้าน ที.เค การช่าง 01/04/2563 448,770 1,997,400 1,997,400 1,683,522 1,683,522 84.29 0.00 95.00 0.00 95.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1466) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 24/02/2563 824,896 27/03/2563 824,896 120 09/04/2563 06/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 353,035 10/03/2563 353,035 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 18/05/2563 2,040,885 3,191,112 824,896 2,366,216 2,365,256 2,365,256 74.12 95.00 99.00 7.50 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1467) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทำเนียบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 446,256 31/03/2563 446,256 60 09/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 27/02/2563 850,360 17/03/2563 850,360 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 18/05/2563 1,293,396 2,710,268 446,256 2,264,013 2,263,181 2,263,181 83.50 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1468) ซ่อมแซม ทรบ.คลองน้ำขุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 415,680 17/03/2563 415,680 60 10/04/2563 08/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 494,100 17/03/2563 494,100 บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด 18/05/2563 496,540 4,406,880 415,680 3,991,200 3,939,237 3,939,237 89.39 95.58 99.00 6.70 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1469) ซ่อมแซม ทรบ.คลองปลากด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,865,500 7,865,500 7,865,500 7,865,500 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 14/02/2563 21/02/2563 1,188,000 14/04/2563 1,188,000 120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมศิริ การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 27/02/2563 28/02/2563 776,520 19/03/2563 776,520 บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด 16/04/2563 3,039,636 6,019,200 1,188,000 4,831,200 5,265,230 1,188,000 4,077,230 87.47 88.90 95.00 12.80 95.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1470) ซ่อมแซม ทรบ.คลองระหันโพธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 489,000 17/03/2563 489,000 บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด 27/03/2563 490,200 2,982,100 2,982,100 2,786,877 2,786,877 93.45 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1471) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวังมะขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 259,936 31/03/2563 259,936 30 10/04/2563 09/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสร 2016 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 05/03/2563 10/03/2563 860,870 30/03/2563 860,870 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 18/05/2563 1,342,609 2,498,250 259,936 2,238,315 2,496,151 259,936 2,236,215 99.92 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1472) ซ่อมแซม ทรบ.บึงระดึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 410,810 31/03/2563 410,810 60 10/04/2563 08/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 494,680 17/03/2563 494,680 บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด 18/05/2563 495,276 4,390,911 410,811 3,980,100 3,804,486 3,804,486 86.64 95.52 99.00 6.70 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1474) ซ่อมแซม ทรบ.มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 379,830 31/03/2563 379,830 60 10/04/2563 08/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 490,630 17/03/2563 490,630 บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด 18/05/2563 492,737 4,391,500 379,830 4,011,670 3,849,472 3,849,472 87.66 95.52 99.00 6.70 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1477) ซ่อมแซม ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 488,417 02/03/2563 488,417 ร้าน ที.เค การช่าง 04/03/2563 488,820 4,914,000 4,914,000 4,054,328 4,054,328 82.51 0.00 90.00 0.00 90.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1519) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ. YN1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 253,380 02/03/2563 253,380 ร้าน ที.เค การช่าง 03/03/2563 257,060 442,880 442,880 442,880 442,880 100.00 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1520) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.วังขอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 471,570 02/03/2563 471,570 ร้าน ที.เค การช่าง 03/03/2563 473,905 764,320 764,320 764,274 764,274 99.99 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1521) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 499,000 11/03/2563 499,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุการุณ 27/03/2563 499,200 1,498,300 1,498,300 1,421,860 1,421,860 94.90 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1522) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.วังขี้เหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 293,150 02/03/2563 293,150 ร้าน ที.เค การช่าง 03/03/2563 293,200 941,500 941,500 882,796 882,796 93.76 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1525) ซ่อมแซมท่อลอดคลองแก้มลิงทุ่งครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 487,724 31/03/2563 487,724 150 15/04/2563 11/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 30/03/2563 02/04/2563 1,212,562 20/04/2563 1,212,562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 18/05/2563 1,330,392 6,922,684 487,724 6,434,960 4,323,616 4,323,616 62.46 93.00 87.00 7.10 87.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1526) ซ่อมแซมท่อลอดคลองตาไม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 463,710 20/03/2563 463,710 120 01/04/2563 29/07/2563 บริษัท ตรีพยัคฆ์คอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 467,500 06/03/2563 467,500 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 18/05/2563 489,841 4,447,200 463,710 3,983,490 3,279,716 3,279,716 73.75 95.52 90.00 6.70 90.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1527) ซ่อมแซมท่อลอดคลองหนองกราว กม.1+970 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/03/2563 25/03/2563 02/04/2563 687,299 20/04/2563 687,299 120 25/04/2563 22/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แม่ปิง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 637,938 09/03/2563 637,938 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 22/05/2563 1,455,695 5,394,737 687,777 4,706,960 4,009,420 4,009,420 74.32 95.00 90.00 6.70 90.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1528) ซ่อมแซมท่อลอดคลองอ้ายดาบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 462,918 20/03/2563 462,918 120 01/04/2563 29/07/2563 บริษัท ตรีพยัคฆ์คอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 616,774 09/03/2563 616,774 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 18/05/2563 616,866 4,448,408 462,918 3,985,490 3,038,277 3,038,277 68.30 95.52 90.00 6.70 90.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1538) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2563 99,840 01/04/2563 99,840 30 องค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มตำบลศรีภิรมย์ 07/04/2563 104,520 990,180 990,180 596,890 596,890 60.28 0.00 70.00 0.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.2632) ซ่อมแซม ทรบ.คลองขอนแก่น (บึงซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 288,859 31/03/2563 288,859 30 10/04/2563 09/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสร 2016 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 281,922 10/03/2563 281,922 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 18/05/2563 339,938 1,983,388 288,859 1,694,529 1,982,788 288,859 1,693,929 99.97 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.2643) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บ้านป่ากระทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 267,350 02/03/2563 267,350 ร้าน ที.เค การช่าง 03/03/2563 267,520 645,980 645,980 645,340 645,340 99.90 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.2644) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองน้ำไหล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 295,080 03/03/2563 295,080 ร้าน ที.เค การช่าง 04/03/2563 296,797 565,960 565,960 565,320 565,320 99.89 0.00 99.00 0.00 99.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.3117) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 467,395 31/03/2563 467,395 60 10/04/2563 08/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 793,197 09/03/2563 793,197 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์ 18/05/2563 800,244 6,620,896 467,396 6,153,500 4,541,179 4,541,179 68.59 92.90 97.00 7.20 97.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.3599) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาเงิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 39,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,495,000 1,452,000 43,000 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 07/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 07/02/2563 17/02/2563 508,950 27/03/2563 508,950 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ 09/04/2563 1,433,640 508,950 508,950 508,950 508,950 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.3600) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองสรวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 77,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 2,956,000 2,870,000 86,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 07/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 06/02/2563 17/02/2563 846,800 24/03/2563 846,800 90 03/04/2563 02/04/2563 01/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมครอส คอนสตรัคชั่น 09/04/2563 2,834,258 846,800 846,800 846,800 846,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (35) แก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 21,129,000 21,129,000 21,129,000 9,132,000 11,997,000 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 07/02/2563 28/02/2563 05/03/2563 5,700,000 31/03/2563 5,700,000 150 15/04/2563 11/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 30/03/2563 02/04/2563 2,482,357 23/04/2563 2,482,357 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 18/05/2563 11,589,471 14,896,080 5,700,000 9,196,080 8,341,522 2,801,646 5,539,876 56.00 94.66 83.00 9.47 83.00 28/07/2563 1,000 68 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (4) ท่อระบายน้ำ กม.0+050 คลองกระโคก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 14/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 10/03/2563 11/03/2563 1,715,301 31/03/2563 1,715,301 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ 03/04/2563 3,009,300 18,376,000 18,376,000 14,632,488 14,632,488 79.63 95.00 83.00 5.00 83.00 28/07/2563 1,500 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (5) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,818,000 28,818,000 28,818,000 28,818,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 25/03/2563 03/04/2563 5,605,956 21/04/2563 5,605,956 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 23/04/2563 9,599,615 26,625,000 26,625,000 13,927,325 13,927,325 52.31 90.23 71.66 15.62 71.66 28/07/2563 5,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (154) ระบบระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,964,000 28,964,000 28,964,000 28,964,000 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2563 04/04/2563 09/04/2563 6,401,203 21/04/2563 6,401,203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ 23/04/2563 12,700,800 23,964,000 23,964,000 15,219,728 15,219,728 63.51 96.54 95.00 17.14 95.00 28/07/2563 4,800 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเกตุ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,767,000 233,000 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 13/09/2562 13/09/2562 วิธีคัดเลือก 16/09/2562 25/09/2562 7,584,776 27/09/2562 7,584,776 60 29/10/2562 28/10/2562 27/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมศิริ การโยธา 07/12/2562 7,920,747 7,812,276 7,584,776 227,500 7,802,834 7,584,776 218,058 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองวังมะขาม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,772,000 228,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 13/09/2562 13/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 6,065,507 27/09/2562 6,065,507 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ 07/12/2562 7,322,681 6,247,407 6,065,507 181,900 6,235,258 6,065,507 169,751 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองเมม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,812,000 188,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 13/09/2562 13/09/2562 วิธีคัดเลือก 20/09/2562 25/09/2562 5,966,968 27/09/2562 5,966,968 60 02/10/2562 01/10/2562 30/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา (1998) 07/12/2562 6,251,407 6,145,968 5,966,968 179,000 6,138,282 5,966,968 171,314 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองตะเข้ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,723,000 277,000 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 13/09/2562 13/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 9,195,180 27/09/2562 9,195,180 90 02/10/2562 01/10/2562 30/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว บ้านกร่างพิษณุโลก 07/12/2562 9,713,682 9,470,980 9,195,180 275,800 9,464,570 9,195,180 269,390 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน แก้มลิงหนองสรวง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 19/03/2563 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 1,733,246 10/04/2563 1,733,246 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 23/04/2563 1,733,246 22,926,496 22,926,496 22,840,065 22,840,065 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน แก้มลิงหนองกราว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 19/03/2563 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 2,288,392 21/04/2563 2,288,392 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 08/05/2563 2,288,392 18,818,130 18,818,130 18,627,563 18,627,563 98.99 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน แก้มลิงหนองหลวง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 17/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 1,498,961 17/04/2563 1,498,961 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 23/04/2563 1,498,961 2,388,117 2,388,117 2,286,082 2,286,082 95.73 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม(แม่น้ำยมสายเก่า) จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,987,648 3,987,648 3,987,648 3,987,648 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 23/09/2562 09/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2562 03/09/2562 09/09/2562 3,987,648 23/09/2562 3,987,648 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 17/02/2563 7,418,880 3,987,648 3,987,648 3,987,648 3,987,648 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,720 30,720 30,720 30,720 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก ยกเลิกรายการงาน งานก่อสร้างแล้วเสร็จ สิ้นสุดการบิกจ่าย 07/12/2562 30,720 30,720 30,720 30,720 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน แก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,346,728 673,364 673,364 673,364 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 17/09/2561 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 1,346,728 26/09/2561 1,346,728 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมพิราม 21/03/2563 1,351,670 673,364 673,364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ระบบระบายคลองน้ำไหลระยะ2จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 394,800 394,800 394,800 394,800 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 20/09/2561 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 394,800 25/09/2561 394,800 บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด 21/03/2563 750,898 750,898 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 356,098 356,098 356,098 356,098 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 18/09/2561 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 356,098 26/09/2561 356,098 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 30/03/2563 356,098 356,098 356,098 356,098 100.00 90.10 0.00 15.60 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2562 17/10/2562 30/10/2562 845,300 27/11/2562 845,300 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 15/01/2563 1,025,000 845,300 845,300 845,300 845,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2562 17/10/2562 28/10/2562 2,570,000 25/12/2562 2,570,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จํากัด 03/01/2563 2,600,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,500 42,500 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 42,300 28/11/2562 42,300 บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จํากัด 15/01/2563 42,500 42,300 42,300 42,300 42,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 24,200 28/11/2562 24,200 บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จํากัด 15/01/2563 24,300 24,200 24,200 24,200 24,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 169,500 28/11/2562 169,500 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 15/01/2563 170,000 169,500 169,500 169,500 169,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 14,900 28/11/2562 14,900 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 15/01/2563 15,000 14,900 14,900 14,900 14,900 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 439,800 28/11/2562 439,800 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 440,200 439,800 439,800 439,800 439,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 102,000 28/11/2562 102,000 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 103,200 102,000 102,000 102,000 102,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 20,500 28/11/2562 20,500 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 20,800 20,500 20,500 20,500 20,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 102,000 28/11/2562 102,000 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 103,200 102,000 102,000 102,000 102,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 19,500 28/11/2562 19,500 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 19,800 19,500 19,500 19,500 19,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 29,600 28/11/2562 29,600 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 30,000 29,600 29,600 29,600 29,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 28,700 28/11/2562 28,700 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 29,000 28,700 28,700 28,700 28,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 27/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 6,200 28/11/2562 6,200 บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15/01/2563 6,300 6,200 6,200 6,200 6,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)