ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 03:57:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1.66) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 454,000 454,000 454,000 454,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 36,960 18/04/2562 36,960 บริษัท ไฟร์คอมพิษณุโลก จำกัด 18/04/2562 504,000 504,000 338,338 338,338 67.13 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1.67) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 936,000 936,000 936,000 936,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 3,200 26/11/2561 3,200 บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 18/04/2562 936,000 936,000 931,959 931,959 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1.68) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 51,000 51,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 4,061 05/03/2562 4,061 บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก 18/04/2562 51,000 51,000 48,676 48,676 95.44 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.1.79) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,699,000 1,699,000 1,699,000 1,699,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 89,160 21/11/2561 89,160 บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด 18/04/2562 1,699,000 1,699,000 192,244 192,244 11.32 70.00 66.00 70.00 66.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (1.2.43) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 437,000 437,000 437,000 437,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 21,100 26/03/2562 21,100 บริษัท ไฟร์คอมพิษณุโลก จำกัด 18/04/2562 437,000 437,000 430,409 430,409 98.49 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบายและระบบเกียร์มอเตอร์ ทรบ.คลองกล่ำ จังหวัดพิษณุโลก (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 14/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 503,550 25/03/2562 503,550 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางระกำ 19/04/2562 2,409,100 2,409,100 1,046,724 1,046,724 43.45 70.00 62.00 70.00 62.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 2,341,020 2,341,020 02/05/2562 7,000,000 7,000,000 1,184,662 1,184,662 16.92 55.00 43.00 55.00 43.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย ปตร.บางแก้ว จังหวัดพิษณุโลก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 455,565 455,565 ร้าน ที เค การช่าง 26/04/2562 1,931,100 1,931,100 1,745,396 1,745,396 90.38 45.00 45.00 45.00 45.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมฆ (แม่น้ำยาสายเก่า) จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,011,572 9,011,572 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 7,563,402 7,563,402 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 15/05/2562 8,397,812 8,397,812 8,215,787 8,215,787 97.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ -พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังวน) ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,370,415 4,370,415 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/05/2560 15/05/2560 01/06/2560 12/06/2560 28,598,000 16/06/2560 28,598,000 210 บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด 07/05/2562 48,464,067 4,370,415 4,370,415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ปรับปรุงตลิ่งด้านท้าย ปตร.บางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,666,908 29,666,908 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 03/05/2562 6,821,596 6,821,596 6,269,774 6,269,774 91.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังปรากฏ หมู่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,714,476 2,714,476 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นรายการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 02/05/2562 2,714,476 2,714,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน แก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,926,571 3,926,571 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 2,579,843 21/09/2561 2,579,843 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 07/05/2562 3,926,571 3,926,571 3,253,207 3,253,207 82.85 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน ระบบระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,016,363 1,016,363 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 621,563 21/09/2561 621,563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก 07/05/2562 1,016,363 1,016,363 621,563 621,563 61.16 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งนำ้และบำรุงรักษายมน่าน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้มลิงบึงมูล (ระยะ 2) ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 688,242 688,242 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2561 22/01/2561 09/02/2561 22/02/2561 23,400,000 13/03/2561 23,400,000 180 16/05/2561 11/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา (1992) 07/05/2562 37,927,911 688,242 688,242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง