ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 11:25:12]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.62) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ระยะทาง 4.10 กม. ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 542,000 542,000 542,000 542,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 18/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.261) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 81,795 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08/01/2563 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,910 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.268) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,632 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,636,000 3,636,000 3,636,000 3,636,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.995) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง ปริมาณ 19 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 18/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.998) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร ปริมาณ 15 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 18/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.999) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลีง ปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 62,000 62,000 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 18/12/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.644) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสาย mc ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง พื้นที่ 4,865 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,385 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.669) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายmc ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง จำนวน ๒ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 247,000 1,253,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 15/11/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,385 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.957) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย จำนวน 3 สาย พื้นที่ 2,890 ตารางเมตร ระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,910 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.970) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนดินและเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า พื้นที่ 1,422 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,450,000 1,450,000 1,450,000 450,000 1,000,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,910 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.976) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.992) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านเขว้า พื้นที่ 2,040 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,729,000 1,729,000 1,729,000 1,729,000 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.2911) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC ระบบกระจายน้ำตะลุง พื้นที่ 2,876 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 15/11/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.2914) ซ่อมแซมซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย จำนวน 2 สาย พื้นที่ 2,890 ตารางเมตร ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 15/11/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.2926) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านตะลุง พื้นที่ 1,939 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 15/11/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.2927) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านทุ่งมน พื้นที่ 1,130 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 15/11/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.2929) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 495 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 390,000 390,000 390,000 390,000 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 15/11/2562 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,910 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (121) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง ความยาว 200 เมตร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 16,000,000 16,000,000 16,000,000 500,000 15,500,000 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (122) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางทุ่งมน ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 บาน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 500,000 9,500,000 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 15/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156 123 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (123) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางบ้านตะลุง ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 บาน ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 500,000 11,500,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135 141 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ สายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,261,150 6,235,040 6,200,150 6,100,000 100,150 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2562 24/07/2562 14/08/2562 16/08/2562 6,100,000 09/09/2562 6,100,000 90 28/09/2562 27/09/2562 13/12/2562 หจก.ศราวุธการโยธา 27/11/2562 6,200,150 6,100,000 100,150 6,196,823 6,100,000 96,823 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 31/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.200 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,001,336 2,952,384 2,972,196 2,913,917 58,279 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 17/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2562 24/07/2562 08/08/2562 08/08/2562 2,913,917 09/09/2562 2,913,917 90 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง 27/11/2562 2,972,196 2,913,917 58,279 43,405 43,405 1.46 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เขื่อนชุมพวงตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง6.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,580,997 9,554,887 9,580,997 9,499,320 81,677 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 17/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2562 30/04/2562 24/05/2562 29/05/2562 9,499,320 02/07/2562 9,499,320 90 13/08/2562 27/08/2562 20/11/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา 27/11/2562 9,580,997 9,499,320 81,677 9,580,973 9,499,320 81,653 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวา ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.360 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,801,443 13,775,333 13,667,448 13,399,458 267,990 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 17/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2562 24/07/2562 24/08/2562 28/08/2562 13,399,458 09/09/2562 13,399,458 90 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง 27/11/2562 13,667,448 13,399,458 267,990 13,662,942 13,399,458 263,484 99.97 60.00 100.00 60.00 100.00 31/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝายยางบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,600,900 1,600,900 1,600,900 1,124,200 476,700 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 25/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2562 09/08/2562 22/08/2562 26/08/2562 1,124,200 10/09/2562 1,124,200 90 บริษัท ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 27/11/2562 1,600,900 1,124,200 476,700 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง แก้มลิงหนองกุดปลาหมอ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,767,821 4,767,821 4,767,821 4,767,821 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 09/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 10/08/2561 22/08/2562 27/08/2561 1,124,200 1,124,200 60 27/11/2562 4,767,821 4,767,821 4,767,821 4,767,821 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 13 ครั้ง