ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 18:54:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.1.183) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,038,000 2,038,000 2,038,000 2,038,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 2,038,000 2,038,000 875,113 875,113 42.94 40.00 40.00 40.00 40.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.1.200) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 2,884 19/11/2561 2,884 บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด 08/01/2562 520,000 520,000 93,794 93,794 18.04 30.00 20.00 30.00 20.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.3.57) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 83,900 28/09/2561 83,900 หจก. เทพธารินทร์ คอนสตรัคชั่น 02/11/2561 450,000 450,000 157,240 157,240 34.94 100.00 30.00 100.00 30.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,586,000 6,586,000 20,000,000 20,000,000 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) เขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300,000 6,300,000 20,000,000 20,000,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,885,000 7,885,000 10,000,000 10,000,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านตะลุง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 6.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ซ่อมแซมถนนบนหลังคันคลองฝั่งขวาระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1052) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝายบ้านสี่เหลี่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 125,400 14/12/2561 125,400 หจก. เทพธารินทร์ คอนสตรัคชั่น 08/01/2562 944,400 103,140 841,260 739,805 739,805 78.34 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1053) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าฝายยางบ้านปอยเดิร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สวาย เมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 435,802 29/10/2561 435,802 หจก. เทพธารินทร์ คอนสตรัคชั่น 02/11/2561 904,026 904,026 826,526 826,526 91.43 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1054) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านเมืองลีง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 28/09/2561 05/10/2561 493,496 08/11/2561 493,496 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 857,253 857,253 686,628 686,628 80.10 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1055) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านตระแสง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 16/10/2561 16/10/2561 568,752 08/11/2561 568,752 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 902,715 902,715 779,267 779,267 86.32 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1056) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1L-MC ระบบกระจายน้ำตะลุง (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 75,530 29/10/2561 75,530 หจก. เอ็ม.วี.ซี.ไอ.ที 02/11/2561 925,229 925,229 788,952 788,952 85.27 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1057) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและคันคลองชักน้ำ ระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 192,380 29/10/2561 192,380 หจก. เทพธารินทร์ คอนสตรัคชั่น 02/11/2561 961,000 961,000 849,903 849,903 88.44 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.168.1058) ซ่อมแซมอาคารควบคุมระบบฝายยางบ้านทุ่งมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 442,600 442,600 442,600 442,600 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 317,565 22/01/2562 317,565 หจก. เอ็มวีซี ไอที 08/02/2562 424,390 424,390 420,290 420,290 99.03 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (55) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2,556,000 12,444,000 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 28/11/2561 12/12/2561 25/12/2561 1,422,651 05/02/2562 1,422,651 120 21/02/2562 20/02/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังหินรุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 24/12/2561 27/12/2561 789,092 24/01/2562 789,092 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สาวิตรีก่อสร้าง 20/03/2562 2,017,321 9,273,952 1,422,652 7,851,300 3,324,367 3,324,367 35.85 80.00 40.00 80.00 40.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (1.30) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 2,883,000 6,117,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2562 08/01/2562 18/01/2562 24/01/2562 399,904 11/02/2562 399,904 120 02/03/2562 28/02/2562 29/06/2562 หจก.ชลบุรีไพศาลแทรคเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 28/09/2561 05/10/2561 821,360 26/12/2561 821,360 หจก. โคราชพัฒนา 20/03/2562 616,637 8,034,152 399,904 7,634,248 1,033,226 1,033,226 12.86 100.00 35.00 100.00 35.00 19/03/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 253 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง (14) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2,000,000 10,000,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 25/12/2561 980,000 28/01/2562 980,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์โชคแทรคเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 28/09/2561 05/10/2561 805,492 08/01/2562 805,492 หจก. เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 11/02/2562 2,065,798 10,621,400 980,000 9,641,400 4,708,843 4,708,843 44.33 80.00 40.00 80.00 40.00 19/03/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง อาคารระบายน้ำบ้านหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 30/04/2561 18/05/2561 28/05/2561 2,406,846 20/06/2561 2,406,846 120 05/07/2561 04/07/2561 01/11/2561 หจก.หนึ่งเกียรติชาต ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 01/05/2561 08/05/2561 1,099,784 28/05/2561 1,099,784 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 09/11/2561 5,486,993 3,197,101 2,406,846 790,255 2,406,846 2,406,846 75.28 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง อาคารระบายน้ำบ้านใหม่ทะเมนชัย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 24/04/2561 04/05/2561 15/05/2561 1,669,000 12/06/2561 1,669,000 120 26/06/2561 11/06/2561 24/08/2561 หจก.ท่วมอินเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 01/05/2561 08/05/2561 1,070,002 28/05/2561 1,070,002 หจก.ห้วยทับทันอธิคม 09/11/2561 3,745,559 21,310,528 3,745,000 17,565,528 9,576,798 9,576,798 44.94 0.00 70.00 0.00 70.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง อาคารระบายน้ำปอแดง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 28/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 30/04/2561 18/05/2561 28/05/2561 2,345,728 20/06/2561 2,345,728 120 05/07/2561 19/06/2561 01/11/2561 หจก.หนึ่งเกียรติชาต ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 01/05/2561 08/05/2561 1,101,772 28/05/2561 1,101,772 บริษัท วี เอ กิจ 09/11/2561 6,704,261 16,415,460 2,345,728 14,069,732 11,033,179 11,033,179 67.21 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง แก้มลิงหนองกุดปลาหมอ พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/06/2561 22/06/2561 17/07/2561 17/07/2561 4,767,821 31/07/2561 4,767,821 60 15/08/2561 10/08/2561 14/10/2561 บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ การโยธา 09/11/2561 7,164,727 7,000,000 7,000,000 99,864 99,864 1.43 0.00 50.00 0.00 50.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง อาคารบังคับน้ำหนองเรือ 1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 24/04/2561 04/05/2561 15/05/2561 1,227,000 12/06/2561 1,227,000 120 26/06/2561 11/06/2561 23/10/2561 หจก.ท่วมอินเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 01/05/2561 09/05/2561 982,577 28/05/2561 982,577 บริษัท วี เอ กิจ 09/11/2561 2,203,893 9,013,962 2,997,000 6,016,962 6,344,921 6,344,921 70.39 0.00 95.00 0.00 95.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ปตร.หนองเรือ พร้อมระบบคลองชักน้ำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 30/04/2561 22/05/2561 28/05/2561 10,879,884 20/06/2561 10,879,884 120 03/07/2561 02/07/2561 30/10/2561 หจก.หนึ่งเกียรติชาต ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 01/05/2561 08/05/2561 2,356,000 28/05/2561 2,356,000 หจก.ธนนวพร 09/11/2561 10,917,282 43,657,301 10,917,000 32,740,301 14,548,164 14,548,164 33.32 0.00 95.00 0.00 95.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง แก้มลิงหนองก้านเหลือง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 24/04/2561 04/05/2561 15/05/2561 2,570,000 12/06/2561 2,570,000 60 26/06/2561 25/06/2561 24/08/2561 หจก.ท่วมอินเตอร์ 09/11/2561 4,000,417 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ขุดลอกลำห้วยลำทะเมนชัย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 24/04/2561 04/05/2561 15/05/2561 1,586,781 12/06/2561 1,586,781 60 26/06/2561 25/06/2561 25/08/2561 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/04/2561 482,845 23/05/2561 482,845 หจก.เทพธารินทร์คอนสตัคชัน 09/11/2561 3,641,158 4,083,136 3,489,000 594,136 2,358,632 2,358,632 57.77 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง แก้มลิงหนองสะ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 24/04/2561 04/05/2561 15/05/2561 2,526,700 12/06/2561 2,526,700 60 26/06/2561 25/05/2561 24/08/2561 หจก.ท่วมอินเตอร์ 09/11/2561 3,881,645 2,526,700 2,526,700 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง แก้มลิงหนองจอกเตี้ย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 6,500,000 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 27/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 24/04/2561 15/05/2561 28/05/2561 3,126,600 20/06/2561 3,126,600 60 03/07/2561 01/10/2561 09/11/2561 บริษัท สุพิศวัฒน์ ดีเวลล็อปเม้นท์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/11/2561 5,091,009 3,162,600 3,162,600 977,056 977,056 30.89 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 15 ครั้ง