ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 16:43:14]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1.1) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 10,800 16/11/2561 10,800 ร้านจิรทีปต์ก็อปปี๊เซอร์วิศ 16/11/2561 4,400,000 4,400,000 3,334,752 3,334,752 75.79 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 1,939 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1.20) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 6,050 27/11/2561 6,050 ร้านจิรทีปต์ก๊อปปี้เซอร์วิส 28/11/2561 1,500,000 1,500,000 933,666 933,666 62.24 100.00 62.00 100.00 62.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2.1) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานขนาดกลาง .โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 84,120 26/03/2562 84,120 หจก.สุขุมเซอร์วิส 30/04/2562 857,000 857,000 856,803 856,803 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 462 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.3.4) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 26,840 11/02/2562 26,840 บจก.สุขุมเซอร์วิส 12/02/2562 1,200,000 1,200,000 1,060,246 1,060,246 88.35 100.00 85.00 100.00 85.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1) ขุดลอกสระเก็บน้ำบวกจั่นพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 56,680 04/12/2561 56,680 บจก.สุขุมเซอร์วิส 04/12/2561 1,199,175 1,199,175 1,199,175 1,199,175 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2) ฝายแปลงกิ่วลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,200,000 4,200,000 4,097,000 4,097,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 542,697 27/09/2561 542,697 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 3,887,483 3,887,483 3,887,483 3,887,483 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 ฝาย ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.3) ฝายบ้านหนองเต่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง (ระยะที่2) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,238,000 4,238,000 4,116,000 4,116,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 67,595 08/10/2561 67,595 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 02/11/2561 2,824,723 2,824,723 2,824,723 2,824,723 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.4) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก1 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,800,000 5,800,000 5,651,000 5,651,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/08/2561 05/10/2561 17/10/2561 483,510 26/09/2561 483,510 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 02/11/2561 5,089,254 5,089,254 5,089,254 5,089,254 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก2 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 490,000 490,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 161,516 26/09/2561 161,516 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ 02/11/2561 489,982 489,982 489,982 489,982 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยพระเจ้าน้อยและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ (ระยะสุดท้าย) ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,660,000 1,660,000 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 521,344 06/11/2561 521,344 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 07/11/2561 1,658,968 1,658,968 1,658,968 1,658,968 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสันกู่และอาคารประกอบ งานจัดหาน้ำสนับสนุนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,363,000 5,363,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 548,322 08/10/2561 548,322 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 4,988,225 4,988,225 4,988,225 4,988,225 100.00 91.00 100.00 91.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปาน ระยะที่ 3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,285,000 7,285,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 1,128,719 08/10/2561 1,128,719 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 6,905,147 6,905,147 6,905,147 6,905,147 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิง ระยะที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,876,000 3,876,000 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 494,746 20/09/2561 494,746 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 3,872,115 3,872,115 3,872,115 3,872,115 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิงลูกที่ 1 ระยะที่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,244,000 9,244,000 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,200,388 20/09/2561 1,200,388 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 7,591,656 7,591,656 7,589,333 7,589,333 99.97 95.00 100.00 95.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยละคร ระยะที่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 8,803,000 8,803,000 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,204,609 20/09/2561 1,204,609 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 8,565,277 8,565,277 7,140,830 7,140,830 83.37 90.00 90.00 90.00 90.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.23) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ระยะที่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,298,000 9,298,000 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 342,959 20/09/2561 342,959 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 8,421,403 8,421,403 7,410,195 7,410,195 87.99 100.00 90.00 100.00 90.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (4) ฝายห้วยเมืองงามตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,500,000 10,500,000 10,249,000 10,249,000 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 1,251,128 08/10/2561 1,251,128 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 9,253,450 9,253,450 9,253,450 9,253,450 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 25/06/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน 2 (ห้วยจักไครบน) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 16,691,000 16,691,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 3,093,032 08/10/2561 3,093,032 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 12,249,334 12,249,334 12,079,558 12,079,558 98.61 90.00 98.00 90.00 98.00 27/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (6) ฝายบ้านห้วยโจ้พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ระยะที่ 1 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,655,000 14,655,000 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,872,416 02/10/2561 1,872,416 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 12,710,292 12,710,292 11,102,691 11,102,691 87.35 90.00 95.00 90.00 95.00 27/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (8) ฝายบ้านลูกูดูพร้อมระบบส่งน้ำ (ฝายบ้านลูกูดู ฝายบ้านระอานอก พร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,200,000 20,200,000 19,862,000 19,862,000 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 1,241,866 06/11/2561 1,241,866 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 07/11/2561 16,309,499 16,309,499 14,701,644 14,701,644 90.14 91.63 77.00 91.63 77.00 27/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (10) ปรับปรุงทำนบดินห้วยสวนดง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,182,000 12,182,000 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 517,827 27/09/2561 517,827 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 10,117,483 10,117,483 9,676,727 9,676,727 95.64 100.00 97.00 100.00 97.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1) ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพื้นที่ด้านเหนือฝายหลวง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 967,000 967,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 454,434 24/09/2561 454,434 หจก.เดอะแพล้น เอ็นจิเนียริ่ง 02/11/2561 965,977 965,977 965,977 965,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตื่นฝั่งขวา กม.0+700 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 775,000 775,000 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 256,380 16/10/2561 256,380 บริษัท ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด 02/11/2561 772,935 772,935 772,935 772,935 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.3) ซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำราษฎร์แม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 781,000 781,000 บ้านกลาง จอมทอง เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 85,951 05/11/2561 85,951 หจก.ต.รุ่งทรัพย์ 05/11/2561 779,806 779,806 779,806 779,806 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.4) ซ่อมแซมฝายแม่หาดพร้อมอาคารประกอบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,419,000 2,419,000 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 131,967 17/09/2561 131,967 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 02/11/2561 2,368,490 2,368,490 2,368,490 2,368,490 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.5) ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,470,000 1,470,000 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 290,418 01/10/2561 290,418 หจก. อ.เจริญพานิช 02/11/2561 1,469,853 1,469,853 1,469,853 1,469,853 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.6) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายกาวิละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 872,000 872,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 246,202 25/09/2561 246,202 บ.กิตติวิบูลย์ จำกัด 02/11/2561 871,739 871,739 871,739 871,739 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.7) ซ่อมแซมประตูน้ำเหล็กหล่อ อ่างเก็บน้ำแม่ลาด ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 337,000 337,000 328,000 328,000 น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 185,560 11/09/2561 185,560 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 327,894 327,894 327,894 327,894 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.8) ซ่อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งเหม็น ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 539,000 539,000 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 09/08/2561 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 401,229 06/11/2561 401,229 บริษัท ซี.พี.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 22/01/2562 535,168 535,168 535,168 535,168 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.9) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,905,000 3,905,000 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 381,750 20/09/2561 381,750 หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 02/11/2561 3,531,703 3,531,703 3,531,703 3,531,703 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.10) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,163,000 1,163,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 291,238 24/09/2561 291,238 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 02/11/2561 1,162,992 1,162,992 1,162,992 1,162,992 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.11) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,362,000 1,362,000 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 90,591 01/10/2561 90,591 บ.เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 02/11/2561 1,237,709 1,237,709 1,237,709 1,237,709 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.12) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำภายในพระตำหนักภูพิงค์(โรงสูบ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 293,000 293,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 192,900 01/10/2561 192,900 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 292,854 292,854 292,854 292,854 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.13) ซ่อมแซมฝายห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,453,000 1,453,000 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 289,791 08/10/2561 289,791 หจก.เชียงใหม่ บีพี ซัพพลาย 02/11/2561 1,452,851 1,452,851 1,452,851 1,452,851 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.14) ซ่อมแซมระบบฝายหลวง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 772,000 772,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 331,284 29/09/2561 331,284 หจก.เชียงใหม่ชิษชา ธุรกิจก่อสร้าง 02/11/2561 770,231 770,231 770,231 770,231 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.15) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายแม่นะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,923,000 2,923,000 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 307,110 20/09/2561 307,110 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 2,921,035 2,921,035 2,921,035 2,921,035 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.16) ซ่อมแซมระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาดมาเติมอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ กม.2+700 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 483,000 483,000 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 146,051 16/10/2561 146,051 หจก.เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 02/11/2561 480,306 480,306 480,306 480,306 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.17) ซ่อมแซมฝายห้วยผา 1 -2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 585,000 585,000 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 304,181 10/10/2561 304,181 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 584,883 584,883 584,883 584,883 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.18) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 146,000 146,000 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 69,159 11/09/2561 69,159 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ 02/11/2561 145,969 145,969 145,969 145,969 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.19) ซ่อมแซมประตูน้ำเหล็กหล่อ อ่างเก็บน้ำห้วยฝึก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 102,000 102,000 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 65,680 06/09/2561 65,680 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 101,852 101,852 101,852 101,852 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.20) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเหล็กและประตูน้ำเหล็กหล่อ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 54,000 54,000 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 26,140 11/09/2561 26,140 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ 02/11/2561 53,922 53,922 53,922 53,922 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.21) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นาเกิน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,800 47,800 46,800 46,800 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 24,163 11/09/2561 24,163 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 46,756 46,756 46,756 46,756 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.22) ซ่อมแซมประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแจ่มเต๊าะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 102,000 102,000 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 65,680 11/09/2561 65,680 หจก.เดอะแพล้น เอ็นจิเนียริ่ง 02/11/2561 101,912 101,912 101,912 101,912 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.222) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 3,600,000 2,400,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 99,640 26/12/2561 99,640 บริษัทเชียงใหม่สหมิตร จำกัด 02/01/2562 5,517,000 2,981,000 2,536,000 5,460,582 2,939,000 2,521,582 98.98 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.1) ปรับปรุงฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 8,757,000 8,757,000 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 2,177,589 28/09/2561 2,177,589 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 8,287,376 8,287,376 8,287,376 8,287,376 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 380 620 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหนองสี่แจ่ง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,875,000 4,875,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 421,471 12/11/2561 421,471 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 12/11/2561 4,482,928 4,482,928 4,482,928 4,482,928 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.85) ซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 412,000 588,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 94,899 14/03/2562 94,899 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง 19/03/2562 1,000,000 412,000 588,000 917,424 332,000 585,424 91.74 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.86) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 774,000 774,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 178,481 24/09/2561 178,481 บ.กิตติวิบูลย์ จำกัด 02/11/2561 773,311 773,311 773,311 773,311 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.87) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,422,000 2,422,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 283,166 20/09/2561 283,166 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 2,416,740 2,416,740 2,416,740 2,416,740 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.88) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสันหนอง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,093,000 3,093,000 3,009,000 3,009,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 242,639 08/10/2561 242,639 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/11/2561 2,975,310 2,975,310 2,975,310 2,975,310 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.89) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองหลวง กม.2+000 - กม.4+000 ระบบส่งน้ำฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,383,000 3,383,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 82,661 25/09/2561 82,661 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 3,229,161 3,229,161 3,229,161 3,229,161 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 3,190 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.90) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบแม่สาใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,438,000 2,438,000 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 202,865 08/10/2561 202,865 บ.เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด 02/11/2561 2,173,608 2,173,608 2,173,608 2,173,608 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.91) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่เทยฝั่งขวา กม.1+700 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 917,000 917,000 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 342,702 01/10/2561 342,702 หจก.สุรศิริ การค้า 02/11/2561 915,590 915,590 915,590 915,590 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.92) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งแก้มลิงหนองสี่แจ่ง ปตร.ท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,906,000 2,906,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 202,540 28/09/2561 202,540 หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/01/2562 2,746,620 2,746,620 2,743,011 2,743,011 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.93) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000-2+000 ระบบส่งน้ำฝายแม่สาว โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,124,000 2,124,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 155,520 08/10/2561 155,520 บ.เชียงใหม่สหมิตร จำกัด 02/11/2561 1,964,659 1,964,659 1,964,659 1,964,659 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.94) ซ่อมแซมลำเหมืองสันป่าเดื่อ ฝายพญาคำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,842,000 1,842,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 353,898 01/10/2561 353,898 หจก.สุวรรณอาภา 02/11/2561 1,839,488 1,839,488 1,839,488 1,839,488 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.95) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปากเหมืองฝายท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 166,000 166,000 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 74,707 08/10/2561 74,707 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ 02/11/2561 165,930 165,930 165,930 165,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.96) ซ่อมแซม ปตร. ในลำน้ำปิงฝายท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 891,000 891,000 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 58,076 24/09/2561 58,076 บ.เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 22/01/2562 860,514 860,514 860,514 860,514 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 37,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.97) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมเครื่องยกฝายเหมืองใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 54,000 54,000 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 36,950 11/09/2561 36,950 หจก. สันทรรศพานิช 02/11/2561 53,982 53,982 53,982 53,982 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.98) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองป่าตัน ปตร.ท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,459,000 1,459,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 458,063 01/10/2561 458,063 หจก.เชียงใหม่บี.พี.ซัพพลาย 02/11/2561 1,456,756 1,456,756 1,456,756 1,456,756 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.99) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำระบบส่งน้ำฝายโป่งช้างคต โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 931,000 931,000 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 377,139 24/09/2561 377,139 หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย ติดปัญหาอื่นๆ 21/01/2562 930,670 930,670 930,670 930,670 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.100) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำปลายเหมืองหนองแฝก ฝายพญาคำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,846,000 1,846,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 231,350 16/10/2561 231,350 หจก.สุวรรณอาภา 02/11/2561 1,759,178 1,759,178 1,759,178 1,759,178 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.101) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ กม.14+000 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 676,000 676,000 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 156,356 16/10/2561 156,356 บ.กิตติวิบูลย์ จำกัด 02/11/2561 675,835 675,835 675,835 675,835 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.102) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝายสบร้อง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,800 47,800 46,800 46,800 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 23,863 11/09/2561 23,863 หจก.สันทรรศพานิช 02/11/2561 46,772 46,772 46,772 46,772 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.103) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองใหม่ ปตร.ท่าวังตาล โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,457,000 1,457,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 296,969 01/10/2561 296,969 หจก.สุวรรณอาภา 02/11/2561 1,452,480 1,452,480 1,452,480 1,452,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.168.104) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำลำเหมืองกอตาลฝั่งซ้าย ฝายพญาคำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 973,000 973,000 ชมภู สารภี เชียงใหม่ 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 101,588 01/10/2561 101,588 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/11/2561 972,399 972,399 972,399 972,399 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.174.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,472,525 2,430,000 42,525 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 11/03/2562 19/03/2562 01/04/2562 1,439,060 24/04/2562 1,439,060 60 24/05/2562 24/05/2562 22/07/2562 หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 2,477,804 1,481,585 1,439,060 42,525 1,475,160 1,439,060 36,100 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ระยะที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,718,000 14,718,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 1,562,472 24/09/2561 1,562,472 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 12,705,814 12,705,814 10,976,715 10,976,715 86.39 90.00 90.00 90.00 90.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 4,000 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายกอตาล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,659,000 14,659,000 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 2,401,435 08/10/2561 2,401,435 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 02/11/2561 13,912,389 13,912,389 13,389,610 13,389,610 96.24 88.88 94.00 88.88 94.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 900 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (7) ปรับปรุงฝายปู่โม่งพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 13,655,000 13,655,000 สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 79,800 08/10/2561 79,800 หจก.สันทรรศพานิช 22/01/2562 12,415,015 12,415,015 10,583,512 10,583,512 85.25 100.00 83.00 100.00 83.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 800 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำ คศล. ขนาด 1,000 ลบ.ม. และ 600 ลบ.ม. งานจัดหาน้ำสนับสนุนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,189,000 3,189,000 3,189,000 3,189,000 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 342,487 22/02/2562 342,487 หจก.สุวรรณอาภา 30/04/2562 3,041,304 3,041,304 3,034,013 3,034,013 99.76 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนบนอ่างเก็บน้ำสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 0.719 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 366,742 366,742 366,742 366,742 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 53,276 21/03/2562 53,276 หจก.สุขุมเซอร์วิส 30/04/2562 364,751 364,751 364,751 364,751 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 0.905 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 261,723 261,723 261,723 261,723 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 53,276 22/03/2562 53,276 หจก.สุขุมเซอร์วิส 30/04/2562 259,701 259,701 259,701 259,701 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการฝายแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 0.380 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 103,117 103,117 103,117 103,117 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 8,412 22/03/2562 8,412 หจก.สุขุมเซอร์วิส 30/05/2562 97,704 97,704 97,704 97,704 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 0.300 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 287,715 287,715 287,715 287,715 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 30,844 21/03/2562 30,844 หจก.สุขุมเซอร์วิส 30/04/2562 285,748 285,748 285,748 285,748 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตและอาคารประกอบลำเหมืองห้วยน้ำใส ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,858,333 1,858,333 1,858,333 1,858,333 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 11/03/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 65,465 15/03/2562 65,465 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 1,858,333 1,858,333 1,830,073 1,830,073 98.48 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงฝายสันกู่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 784,569 784,569 784,569 784,569 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 03/04/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/04/2562 30/04/2562 774,873 774,873 774,873 774,873 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านสองแคว (ระยะที่ 2) กม.3+006 ถึง กม. 3+777 จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 654,786 654,786 654,786 654,786 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 10/04/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 71,415 17/04/2562 71,415 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 654,786 654,786 649,413 649,413 99.18 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสองแคว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 195,354 195,354 195,354 195,354 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 11/03/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 158,834 01/04/2562 158,834 ติดปัญหาอื่นๆ 03/05/2562 173,535 173,535 173,535 173,535 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ แก้มลิงหนองบ่อแก้วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,608,493 1,608,493 1,608,493 1,608,493 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 11/03/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 61,101 15/03/2562 61,101 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 1,608,493 1,608,493 1,599,988 1,599,988 99.47 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยส้าน สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 18/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2562 19,208 23/07/2562 19,208 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด 14/08/2562 500,000 500,000 85,867 85,867 17.17 100.00 50.00 100.00 50.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมฝายห้วยขี้มูกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 20/06/2562 01/07/2562 364,275 02/07/2562 364,275 บ.เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 14/08/2562 2,400,000 2,400,000 1,712,262 1,712,262 71.34 65.00 70.00 65.00 70.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 22/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2562 478,055 26/07/2562 478,055 บ.ซี.พี.เอส โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 14/08/2562 1,500,000 1,500,000 834,733 834,733 55.65 70.00 50.00 70.00 50.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 21/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/07/2562 345,052 05/07/2562 345,052 หจก.อนุพงษ์ 14/08/2562 450,000 450,000 372,429 372,429 82.76 100.00 75.00 100.00 75.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมระบบน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 6 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 03/07/2562 10/07/2562 409,815 11/07/2562 409,815 ร้านดำรงทรัพย์ พานิช 14/08/2562 1,320,000 1,320,000 1,117,341 1,117,341 84.65 80.00 62.00 80.00 62.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการฝายต้นน้ำบ้านใหม่สันคะยอมพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรและดับไฟป่าพื้นที่ตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,558,000 48,558,000 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 88,620 14/06/2561 88,620 บจก.สุขุมเซอร์วิส 11/10/2561 48,354,000 48,354,000 38,553,080 38,553,080 79.73 97.00 92.00 97.00 92.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านใหม่สารภี โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2561 315,680 04/07/2561 315,680 หจก.สันทรรศพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/10/2561 4,908,000 4,908,000 4,538,616 4,538,616 92.47 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 17,300
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,192,000 14,192,000 วัดจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2562 18/03/2562 27/03/2562 02/04/2562 1,923,054 24/04/2562 1,923,054 120 17/05/2562 17/05/2562 13/09/2562 หจก.วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 81,720 15/02/2562 81,720 บจก.สุขุมเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 3,059,867 11,668,861 11,668,861 10,598,320 10,598,320 90.83 76.45 91.00 76.45 91.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ใจลูกที่ 7 และ 8 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,500,000 15,500,000 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 28/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 84,420 30/05/2562 84,420 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด 30/05/2562 15,408,900 15,408,900 3,498,999 3,498,999 22.71 90.00 45.00 90.00 45.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสองแคว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,480,000 1,480,000 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/06/2561 15/06/2561 23/07/2561 1,480,000 16/08/2561 1,480,000 หจก.เวอร์เทค เทคนิค 30/04/2562 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 23/05/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 449,500 449,500 448,022 448,022 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการฝายแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.380 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,197,000 1,197,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 990,455 990,455 887,338 887,338 89.59 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ถนนทางเข้าและภายในบริเวณที่ทำการ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.030 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,775,000 8,775,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 01/11/2561 20/11/2561 ติดปัญหาอื่นๆ หยุดการดำเนินงานเนื่องจากงบประมาณถูกพับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 21/11/2561 8,571,202 7,072,500 7,072,500 29,540 29,540 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนบนอ่างเก็บน้ำสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.719 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,268,000 2,268,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 1,889,395 1,889,395 1,887,404 1,887,404 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำสันหนอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,170,000 1,170,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 1,170,000 1,170,000 1,168,033 1,168,033 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำ ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.905 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,772,000 2,772,000 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 14,770 15/06/2561 14,770 บจก.สุขุมเซอร์วิส ติดปัญหาอื่นๆ 16/11/2561 2,025,898 2,025,898 2,023,876 2,023,876 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตและอาคารประกอบลำเหมืองห้วยน้ำใส งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/05/2561 186,890 21/05/2561 186,890 หจก.เพชระบารมีทวีทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 9,452,606 9,452,606 7,659,738 7,659,738 81.03 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ แก้มลิงหนองบ่อแก้วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/05/2561 186,390 21/05/2561 186,390 หจก. ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 08/11/2561 14,593,651 14,593,651 12,985,158 12,985,158 88.98 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 800

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)17 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 126 ครั้ง