ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:28:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.36) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระยะทาง 5.780 กิโลเมตร ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 244,926 24/03/2563 244,926 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 24/03/2563 800,000 800,000 799,770 799,770 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.123) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ พื้นที่ชลประทาน 88,955 ไร่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 22,640 03/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,500,000 1,500,000 507,686 507,686 33.85 90.00 33.00 90.00 33.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.139) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานขนาดกลาง พื้นที่ 1,940 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 22,640 03/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 4,400,000 4,400,000 2,979,333 2,979,333 67.71 90.00 67.00 90.00 67.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.672) กำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง (แรงงานคน) ปริมาณ 123 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 5,865 10/03/2563 5,865 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 400,000 400,000 283,054 283,054 70.76 0.00 74.00 0.00 74.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.5) ปรับปรุงขยายระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว พื้นที่ 300 ไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 187,307 16/03/2563 187,307 หจก.วุฒิโชติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 4,301,801 4,301,801 3,365,895 3,365,895 78.24 90.00 68.00 90.00 68.00 11/08/2563 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนวาง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง พื้นที่ 700ไร่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 380,996 12/03/2563 380,996 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 13/03/2563 6,890,419 6,890,419 6,244,538 6,244,538 90.63 90.00 85.00 90.00 85.00 11/08/2563 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยเมืองงามตอนบน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ระยะที่ 2 พื้นที่ 100 ไร่ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 22,640 04/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 17/03/2563 6,208,149 6,208,149 4,410,781 4,410,781 71.05 90.00 78.00 90.00 78.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.11) ฝายห้วยทีกะเย่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่ 30 ไร่ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 153,585 12/03/2563 153,585 หจก.ชยากรก้าวหน้า 13/03/2563 3,714,119 3,714,119 3,487,002 3,487,002 93.89 90.00 85.00 90.00 85.00 11/08/2563 41 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.12) ฝายบ้านรังบี้พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่ 40 ไร่ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 403,894 16/03/2563 403,894 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 16/03/2563 4,670,937 4,670,937 4,233,607 4,233,607 90.64 90.00 76.00 90.00 76.00 11/08/2563 44 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.22) จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 (เพิ่มเติม) ฝายต้นน้ำห้วยแม่ละงอง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5.300 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 9,770 20/03/2563 9,770 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 23/03/2563 5,542,204 5,542,204 4,584,384 4,584,384 82.72 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 76 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.24) ปรับปรุงระบบผันน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ มายังอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ความยาว 3.800 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 140,094 12/03/2563 140,094 หจก.สมัชชาพานิชย์ 13/03/2563 5,516,824 5,516,824 2,378,349 2,378,349 43.11 100.00 45.00 100.00 45.00 11/08/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.25) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยแม่วินตอนบน จัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกรบ้านขุนวิน ความยาว 1.025 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 295,069 16/03/2563 295,069 หจก.ชยากรก้าวหน้า 16/03/2563 6,204,444 6,204,444 5,665,465 5,665,465 91.31 90.00 90.00 90.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยอมแฮด โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยแบแล (เพิ่มเติม) ความยาว 1.66 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 245,930 12/03/2563 245,930 บริษัทบ้านดีคอนสตรัคชั่น แอนด์ รีแพร์ จำกัด 26/03/2563 4,750,637 4,750,637 4,054,682 4,054,682 85.35 90.00 76.00 90.00 76.00 11/08/2563 112 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยน ความยาว 2.900 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 22,640 04/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 17/03/2563 8,493,525 8,493,525 5,233,785 5,233,785 61.62 90.00 68.00 90.00 68.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯแม่หอพระ (ระยะที่ 1) ความยาว 0.180 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 390,539 18/03/2563 390,539 หจก.สุวรรณอาภา 19/03/2563 1,815,431 1,815,431 1,753,739 1,753,739 96.60 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.29) ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 และอาคารประกอบ ความยาว 0.150 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 153,346 12/03/2563 153,346 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุ 30/03/2563 4,586,189 4,586,189 2,218,340 2,218,340 48.37 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 227 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.30) ปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยปงหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการเกษตรวิชญา ความยาว 0.054 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,600,000 6,600,000 โป่งแย่ง แม่ริม เชียงใหม่ 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 22,640 04/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 17/03/2563 5,357,165 5,357,165 3,693,213 3,693,213 68.94 90.00 65.00 90.00 65.00 11/08/2563 286 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (2) ปรับปรุงทำนบดินห้วยธาร นางเรียบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ พื้นที่ 700 ไร่ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 5,096,000 9,904,000 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 10/01/2563 19/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2563 21/04/2563 27/04/2563 2,789,945 01/06/2563 2,789,945 120 02/07/2563 02/07/2563 29/10/2563 บริษัท ดับบลิว วาย เอ็น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 951,335 24/03/2563 951,335 ออป. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/07/2563 4,533,584 11,210,420 2,790,000 8,420,420 2,448,908 2,448,908 21.84 90.00 37.00 90.00 37.00 11/08/2563 209 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (4) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งข้าวพวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านห้วยเป้า ระยะที่ 1 ความยาว 1.490 กม. ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 67,920 03/03/2563 67,920 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 13/03/2563 13,781,189 13,781,189 9,746,959 9,746,959 70.73 90.00 67.00 90.00 67.00 11/08/2563 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (5) ฝายบ้านลูกูดูพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) พื้นที่ 480 ไร่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 62,528 20/03/2563 62,528 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 2,982,934 9,795,738 9,795,738 6,757,663 6,757,663 68.99 90.00 82.00 90.00 82.00 11/08/2563 62 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ความยาว 2.550 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 305,047 12/03/2563 305,047 บริษัทกิตติวิบูลย์ จำกัด 13/03/2563 8,422,788 8,422,788 5,078,943 5,078,943 60.30 90.00 67.00 90.00 67.00 11/08/2563 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.83) ซ่อมแซม spillway อ่างเก็บน้ำห้วยฝึก จำนวน 190 ตารางเมตร ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 171,260 17/03/2563 171,260 หจก.เชียงใหม่ บีพี ซัพพลาย 17/03/2563 814,000 814,000 811,296 811,296 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.84) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ กม.5+968 จำนวน 1,220 ตารางเมตร ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 49,319 12/03/2563 49,319 บริษัทบ้านดีคอนสตรัคชั่น แอนด์รีแพร์ จำกัด 13/03/2563 839,000 839,000 811,835 811,835 96.76 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.85) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตระบบส่งน้ำแม่ตื่นน้อย กม.2+100 จำนวน 220 ตารางเมตร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 55,960 12/03/2563 55,960 หจก.อนุพงษ์พานิช 13/03/2563 133,000 133,000 132,590 132,590 99.69 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.86) ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำ พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จำนวน 1 แห่ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 417,403 18/03/2563 417,403 หจก.สันทรรศพานิช 19/03/2563 1,459,000 1,459,000 1,313,017 1,313,017 89.99 0.00 91.00 0.00 91.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.87) ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ จำนวน 1 แห่ง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 186,258 16/03/2563 186,258 หจก.สุวรรณอาภา 16/03/2563 675,000 675,000 639,385 639,385 94.72 0.00 96.00 0.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.88) ซ่อมแซมฝายบ้านแม่ตะไคร้ พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 42.25 ตารางเมตร ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 126,383 17/03/2563 126,383 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 17/03/2563 832,000 832,000 750,627 750,627 90.22 0.00 96.00 0.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.90) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและตู้ควบคุมมอเตอร์ภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ความยาว 6.000 กม. ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 59,820 18/03/2563 59,820 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 18/03/2563 1,453,000 1,453,000 1,352,979 1,352,979 93.12 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.91) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ ความยาว 2.000 กม. ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 48,311 19/03/2563 48,311 หจก.สุวรรณอาภา 26/03/2563 2,164,824 2,164,824 1,684,440 1,684,440 77.81 0.00 79.00 0.00 79.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.92) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ ความยาว 0.1000 กม. ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 241,497 16/03/2563 241,497 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 16/03/2563 939,000 939,000 909,528 909,528 96.86 0.00 96.00 0.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.93) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายป่าหนาด ความยาว 0.160 กม. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 471,683 18/03/2563 471,683 หจก.ชยากรก้าวหน้า 19/03/2563 1,439,000 1,439,000 1,387,036 1,387,036 96.39 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.94) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยปางตอง ความ 1.800 กม. ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 51,704 17/03/2563 51,704 บริษัทเชียงใหม่สหมิตร จำกัด 17/03/2563 1,946,325 1,946,325 1,909,897 1,909,897 98.13 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.95) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยส้าน ความยาว 60 เมตร ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 40,770 23/03/2563 40,770 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 24/03/2563 482,000 482,000 453,835 453,835 94.16 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.98) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำลำเหมืองทุ่งแข้งกวาง ความยาว 0.040 กม. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 202,322 18/03/2563 202,322 หจก.สุวรรณอาภา 19/03/2563 624,000 624,000 615,776 615,776 98.68 0.00 100.00 0.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.100) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 298,791 17/03/2563 298,791 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 17/03/2563 578,000 578,000 548,353 548,353 94.87 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.101) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำดาดคอนกรีตและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (เพิ่มเติม) จำนวน 2,104 ตารางเมตร ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 269,007 18/03/2563 269,007 หจก.สุวรรณอาภา 19/03/2563 2,484,255 2,484,255 2,416,786 2,416,786 97.28 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.102) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำในระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อมลอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 800 ตารางเมตร ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 161,200 12/03/2563 161,200 หจก.ต.รุ่งทรัพย์ 13/03/2563 1,732,000 1,732,000 1,187,104 1,187,104 68.54 0.00 87.00 0.00 87.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.304) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 82,500 24/03/2563 82,500 หจก.สินธุวา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 6,000,000 3,600,000 2,400,000 5,516,442 3,344,000 2,172,442 91.94 90.00 91.00 90.00 91.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.41) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแม่ลาด โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปริมาณดิน 53,750 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 22,640 10/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,859,000 1,859,000 1,619,341 1,619,341 87.11 0.00 70.00 0.00 70.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.46) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายเหมืองปง กม. 0+500-1+100 ระบบส่งน้ำฝายแม่สาว ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 457,961 17/03/2563 457,961 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 17/03/2563 1,191,000 1,191,000 1,146,788 1,146,788 96.29 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.66) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายแม่สาว กม.3+950-4+520 จำนวน 3,800 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,350,000 2,350,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 63,420 13/03/2563 63,420 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 16/03/2563 1,839,200 1,839,200 1,663,125 1,663,125 90.43 0.00 98.00 0.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.82) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตปากเหมืองพญาคำ กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ความยาว 45 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 177,200 12/03/2563 177,200 ร้านบุญคุ้มทวี 13/03/2563 1,920,000 1,920,000 1,662,721 1,662,721 86.60 0.00 96.00 0.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.83) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตลำเหมืองสันป่าเดื่อ ความยาว 210 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 232,067 12/03/2563 232,067 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 13/03/2563 2,187,999 2,187,999 2,127,385 2,127,385 97.23 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.109) ซ่อมแซมบานระบายภายในเขตโครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 08/01/2563 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 59,820 18/03/2563 59,820 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 19/03/2563 1,457,000 1,457,000 1,382,509 1,382,509 94.89 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.112) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 11 รายการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/03/2563 86,000 24/03/2563 86,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 1,000,000 1,000,000 969,000 969,000 96.90 90.00 100.00 90.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.128) ซ่อมแซมระบบควบคุม ประตูระบายน้ำ ปตร.ท่าวังตาล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 69,941 12/03/2563 69,941 หจก.สายเสียง คอนสตรัคชั่น 13/03/2563 688,000 688,000 658,278 658,278 95.68 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.130) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ฝายแม่สาว ความยาว 15 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 29,649 18/03/2563 29,649 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 19/03/2563 240,000 240,000 227,788 227,788 94.91 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.131) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาว ความยาว 0.265 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,450,000 2,450,000 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 147,988 12/03/2563 147,988 บริษัทเชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด 13/03/2563 2,348,000 2,348,000 2,297,442 2,297,442 97.85 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.133) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเหมืองเบอร์ 1 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน ความยาว 0.140 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 157,149 17/03/2563 157,149 บริษัท ซีพีเอส โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 17/03/2563 891,000 891,000 838,230 838,230 94.08 0.00 95.00 0.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.135) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ความยาว 0.600 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 240,075 16/03/2563 240,075 หจก.สันทรรศพานิช 16/03/2563 480,000 480,000 456,746 456,746 95.16 0.00 96.00 0.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.140) ซ่อมแซมลาดตลิ่งท้ายฝายเหมืองใหม่ จำนวน 200 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 121,061 18/03/2563 121,061 หจก.สุวรรณอาภา 19/03/2563 1,151,000 1,151,000 991,540 991,540 86.15 0.00 87.00 0.00 87.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.153) ซ่อมแซมอาคารท้ายท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 139,971 18/03/2563 139,971 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 19/03/2563 769,000 769,000 730,643 730,643 95.01 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.154) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลองส่งน้ำฝายเหมืองร้อง ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 10,458 10/03/2563 10,458 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 16/03/2563 477,000 477,000 454,671 454,671 95.32 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.156) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำบ้านเหล่า ม.5 จำนวน 1 แห่ง พร้อมดาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำความยาว 47 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 144,176 12/03/2563 144,176 หจก.ชยากรก้าวหน้า 13/03/2563 1,939,000 1,939,000 1,885,290 1,885,290 97.23 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.160) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างฯแม่ข้อน ความยาว 0.320 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 328,492 12/03/2563 328,492 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 13/03/2563 3,817,691 3,817,691 3,071,674 3,071,674 80.46 0.00 75.00 0.00 75.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.161) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมดาดคอนกรีตความยาว 47 เมตร ลำเหมืองโค้ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 08/01/2563 12/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 192,192 12/03/2563 192,192 หจก.สินธุวา 13/03/2563 2,419,000 2,419,000 2,381,787 2,381,787 98.46 0.00 99.00 0.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.4457) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่ 1 กม.0+040- กม.0+780 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ความยาว 740 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 40,034 18/03/2563 40,034 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 19/03/2563 1,181,335 1,181,335 1,139,350 1,139,350 96.45 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.4458) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่ 2 กม.0+120- กม.0+440 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ความยาว 320 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 31,572 16/03/2563 31,572 หจก.อนุพงษ์พานิช 16/03/2563 621,000 621,000 585,487 585,487 94.28 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายทุ่งโฮ้ง ความยาว 0.900 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 130,037 12/03/2563 130,037 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 13/03/2563 8,109,916 8,109,916 6,939,312 6,939,312 85.57 90.00 87.00 90.00 87.00 11/08/2563 270 193 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่เทย (เพิ่มเติม) ความยาว 1.03 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,290,000 2,290,000 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 97,269 12/03/2563 97,269 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 13/03/2563 1,759,840 1,759,840 1,740,194 1,740,194 98.88 90.00 100.00 90.00 100.00 30/06/2563 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (1.23) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่ กม.17+550 ถึง กม.18+200 ความยาว 650 เมตร โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 153,530 23/03/2563 153,530 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 24/03/2563 2,194,000 2,194,000 1,705,425 1,705,425 77.73 0.00 78.00 0.00 78.00 11/08/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ระยะที่ 2 ความยาว 2.800 กม. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 398,648 23/03/2563 398,648 บริษัทเชียงใหม่นวสิริ 24/03/2563 10,006,754 10,006,754 6,106,159 6,106,159 61.02 90.00 65.00 90.00 65.00 11/08/2563 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (93) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำความยาว3,100เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านแม่แอน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2563 0.00 81.47 0.00 81.47 0.00 ขนาดเล็ก 1,500 508 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (220) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,948,500 27,948,500 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 06/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 18/03/2563 27/03/2563 02/04/2563 18,348,000 12/05/2563 18,348,000 180 05/06/2563 05/06/2563 01/12/2563 บริษัทบุษยาการสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 22,640 10/03/2563 22,640 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/06/2563 26,644,684 19,076,043 18,348,000 728,043 3,087,546 2,752,200 335,346 16.19 82.82 40.00 82.82 40.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,900 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมฝายทุ่งฝาท่า ความยาว 0.440 กิโลเมตร ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 4,095,706 4,095,706 3,454,655 3,454,655 84.35 0.00 80.00 0.00 80.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำผานัง ความยาว 0.160 กิโลเมตร ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 1,500,000 1,500,000 1,499,079 1,499,079 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมฝายป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 2,377,302 2,377,302 2,036,414 2,036,414 85.66 0.00 89.00 0.00 89.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 900,000 900,000 849,060 849,060 94.34 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมโรงซ่อมฝ่ายช่างกลโครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 850,000 850,000 849,657 849,657 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมป้ายหัวงานภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 20 แห่ง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 400,000 400,000 389,045 389,045 97.26 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายหลวง (ระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างฯแม่ข้อน) ความยาว 0.190 กิโลเมตร ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 9,120 03/04/2563 9,120 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 08/05/2563 1,750,000 1,750,000 1,746,680 1,746,680 99.81 0.00 90.00 0.00 90.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบบส่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสนับสนุนพื้นที่บ้านแม่แรมเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,910,000 9,910,000 9,910,000 9,910,000 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 11/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/06/2563 468,473 19/06/2563 468,473 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 19/06/2563 9,624,000 9,624,000 1,735,510 1,735,510 18.03 83.32 17.00 83.32 17.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมเครื่องยกบานระบายพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการฝายแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 19/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 53,520 25/05/2563 53,520 บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด 19/06/2563 3,000,000 3,000,000 2,092,985 2,092,985 69.77 0.00 74.00 0.00 74.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำดอยขุนห้วยไทร โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 497,500 497,500 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/09/2562 475,422 25/09/2562 475,422 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 21/11/2562 495,900 495,900 495,782 495,782 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 497,500 497,500 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/09/2562 497,490 18/09/2562 497,490 หจก.สันทรรศพานิช 21/11/2562 497,500 497,500 497,490 497,490 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยละคร โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 475,500 475,500 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/09/2562 495,782 18/09/2562 495,782 บริษัทบ้านดีคอนสตรัคชั่น แอนด์รีแพร์ จำกัด 21/11/2562 474,400 474,400 474,212 474,212 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า(ห้วยจะค่าน) โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 475,000 475,000 ปิงโค้ง เชียงดาว เชีงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/09/2562 473,120 25/09/2562 473,120 หจก.สันทรรศพานิช 21/11/2562 473,300 473,300 473,120 473,120 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 489,000 489,000 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 299,874 24/09/2562 299,874 หจก.เชียงใหม่ บิพี ซัพพลาย 21/11/2562 486,200 486,200 485,523 485,523 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ออน โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 308,871 24/09/2562 308,871 หจก.สันทรรศพานิช 21/11/2562 490,000 490,000 482,807 482,807 98.53 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำอมลอง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2562 148,900 25/09/2562 148,900 หจก.สันทรรศพานิช 21/11/2562 148,900 148,900 148,900 148,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำตุงติง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 12/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2562 118,000 25/09/2562 118,000 หจก.สันทรรศพานิช 21/11/2562 118,900 118,900 118,000 118,000 99.24 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำทุ่งเรา โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 12/09/2562 18/09/2562 118,000 25/09/2562 118,000 หจก.สันทรรศพานิช 21/11/2562 118,900 118,900 118,000 118,000 99.24 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 169,179 06/01/2563 169,179 หจก.สันทรรศพานิช 13/02/2563 3,520,035 3,520,035 3,470,325 3,470,325 98.59 88.00 55.00 88.00 55.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 115,402 06/01/2563 115,402 หจก.สันทรรศพานิช 13/02/2563 2,526,520 2,526,520 2,479,063 2,479,063 98.12 88.00 70.00 88.00 70.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบจมะ 1(สถานีสูบน้ำบ้านสามหมื่นพร้อมระบบส่งน้ำ) อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ติดปัญหาอื่นๆ 7,471,800 7,471,800 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี และราษฎรบ้านพะกะเซระบบส่งน้ำฝายห้วยเลอแจโกรพร้อมอาคารประกอบ(เพิ่มเติม) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ติดปัญหาอื่นๆ 9,835,000 9,835,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้อนระยะที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 290,029 290,029 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 23/07/2561 20/11/2562 290,029 290,029 290,029 290,029 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2562 47,500 06/12/2562 47,500 หจก.เดอะแพล้นเอ็นจิเนียริ่ง 24/03/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 15/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 1,685,000 02/01/2563 1,685,000 บ.ไฮโดรควิพ จำกัด 24/03/2563 1,685,000 1,685,000 1,685,000 1,685,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)