ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 06:06:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 491,200 491,200 491,200 491,200 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 01/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 491,200 24/10/2561 491,200 ร้านอำนาจยนต์ ร้านอำนาจยนต์ หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด 06/12/2561 491,183 491,183 491,183 491,183 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,203,000 8,203,000 8,203,000 8,203,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 01/10/2561 8,203,000 24/10/2561 8,203,000 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด 06/12/2561 7,345,960 7,345,960 7,345,960 7,345,960 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.20) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 649,000 649,000 371,000 371,000 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 368,319 29/01/2562 368,319 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , หจก.โปรพาร์ท อินเตอร์ ซัพพลาย , ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย 11/06/2562 371,000 371,000 368,319 368,319 99.28 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.21) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายบางบ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 97,500 97,500 97,500 97,500 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 55,984 28/01/2562 55,984 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2562 56,000 56,000 55,984 55,984 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 30 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.22) กำจัดวัชพืชฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 91,000 91,000 91,000 91,000 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 51,979 28/01/2562 51,979 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2562 52,000 52,000 51,979 51,979 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 28 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.23) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 114,976 28/01/2562 114,976 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , ร้านอำนาจยนต์ ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 115,000 115,000 114,976 114,976 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 80 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.24) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 57,999 28/01/2562 57,999 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 08/02/2562 58,000 58,000 57,999 57,999 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 6,900 31 460 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.25) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 94,300 94,300 94,300 94,300 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 55,984 28/01/2562 55,984 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2562 56,000 56,000 55,984 55,984 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 29 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.26) กำจัดวัชพืชฝายบ้านโคกผักหวาน โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 41,000 28/01/2562 41,000 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 08/02/2562 41,000 41,000 41,000 41,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 2,500 28 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.27) กำจัดวัชพืช ทรบ.คลองอ้ายเลือก โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 36,995 28/01/2562 36,995 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2562 37,000 37,000 36,995 36,995 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 20 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.28) กำจัดวัชพืช ปตร.วังสะตือพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,200 37,200 37,200 37,200 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 21,985 28/01/2562 21,985 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 08/02/2562 22,000 22,000 21,985 21,985 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 40,000 2,000 0 6.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.30) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 62,985 28/01/2562 62,985 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด 29/01/2562 63,000 63,000 62,985 62,985 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.31) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ .โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 325,000 325,000 325,000 325,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 185,793 28/01/2562 185,793 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ร้านอำนาจยนต์ 25/03/2562 186,000 186,000 185,793 185,793 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.33) กำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 36,995 28/01/2562 36,995 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด 29/01/2562 37,000 37,000 36,995 36,995 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.34) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 499,476 25/12/2561 499,476 ปตท.ปิโตเลียม,หจก.เจริญสมหวัง,บ.ฮิตาชิ,หจก.ส.สถาปนา,ร้านอำนาจยนต์,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 22/02/2562 500,000 500,000 499,476 499,476 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.39) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 17/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 570,364 25/01/2562 570,364 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ปตท.ปิโตเลียม,หจก.พิษณุโลก วี.ซี.,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ 30/04/2562 571,000 571,000 570,364 570,364 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.40) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 758,000 758,000 758,000 758,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 433,600 29/01/2562 433,600 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ร้านยูโล,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 11/06/2562 434,000 434,000 433,600 433,600 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.41) กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนทดน้ำพญาแมนและบริเวณประกอบ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 172,270 29/01/2562 172,270 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย 11/06/2562 173,000 173,000 172,270 172,270 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.44) กำจัดวัชพืช.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 บ้านหนุน สอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ สูงเม่น เด่นชัย เมือง แพร่ 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 619,535 29/01/2562 619,535 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , หจก.โปรพาร์ท อินเตอร์ ซัพพลาย , ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2562 620,000 620,000 619,535 619,535 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.45) กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 9 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 17/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 620,769 25/01/2562 620,769 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , หจก.โปรพาร์ท อินเตอร์ ซัพพลาย , ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย 30/04/2562 621,000 621,000 620,769 620,769 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 5,000 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.47) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 18/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 639,562 29/01/2562 639,562 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,หจก.นเรศวรแทรดอีควิปเม้นท์,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2562 640,000 640,000 639,562 639,562 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.2.51) กำจัดวัชพืช.โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,085,000 1,085,000 1,085,000 1,085,000 ดำเนิการหลายจุด ดำเนินการหลายจุด สุโขทัย 26/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 919,702 07/01/2562 919,702 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2562 924,000 924,000 923,305 923,305 99.92 100.00 63.23 100.00 63.23 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.170.6) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้า ทรบ.วังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,315,600 2,315,600 2,315,600 2,315,600 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 2,315,242 08/01/2562 2,315,242 บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน 555,บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม,ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,หจก.ศุภกิจซัพพลาย,หจก.เจริญสมหวัง,ส.สถาปนาเทรดดิ้ง,บ.โตโยต้า,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 24/05/2562 2,315,242 2,315,242 2,315,242 2,315,242 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.170.7) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 หนองบัวเหนือ เมือง ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 2,399,899 21/01/2562 2,399,899 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ปตท.ปิโตเลียม,ร้านอำนาจยนต์,หจก.ส.สถาปนา,บ.วี เอส เอ็ม เอ็นเตอร์ฯ,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 24/05/2562 2,399,899 2,399,899 2,399,899 2,399,899 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.170.8) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ป่ายาง สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 2,399,882 15/01/2562 2,399,882 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ปตท.ปิโตเลียม,ร้านอำนาจยนต์,หจก.ส.สถาปนา,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 22/04/2562 2,399,882 2,399,882 2,399,882 2,399,882 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.12) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองน้ำปาดเหนือฝายน้ำปาด โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 26/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 2,999,397 22/01/2562 2,999,397 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ,ปตท.ปิโตเลียม,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์,ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,หจก.ชัยสิริ,หจก.พิษณุโลก วี.ซี,ร้านช้างเป็นหนึ่ง , ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย 24/05/2562 3,000,000 3,000,000 2,999,396 2,999,396 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.13) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DL.1-14L กม.1+900-6+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 499,719 16/01/2562 499,719 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , หจก.โปรพาร์ท อินเตอร์ ซัพพลาย ,หจก. พัฒนาชาญสิทธิ์, ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย 25/03/2562 500,000 500,000 499,719 499,719 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.16) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.7 กม.10+000-กม.15+000 และ กม.24+000-กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,710,000 2,710,000 2,710,000 2,710,000 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 04/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 2,705,213 05/06/2562 2,705,213 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. , บ.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , บ.วี.เอส.เอ็มฯ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 2,710,000 2,710,000 2,705,213 2,705,213 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.17) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคลองวังผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 1,999,378 16/01/2562 1,999,378 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,ปตท ปิโตเลียม ,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์, หจก.พิษณุโลก วี.ซี,บ.เอส.เค.โอเอ,ร้านโปรพาร์ท,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 25/03/2562 2,000,000 2,000,000 1,999,378 1,999,378 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.18) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 3,405,025 25/01/2562 3,405,025 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ปตท.ปิโตเลียม,หจก.พิษณุโลก วี.ซี.,บ.เอ็น.พี.พาร์ท,ร้าน ส ฮวดหลี,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 11/06/2562 3,500,000 3,500,000 3,498,664 3,498,664 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำยม 3,000 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสามพวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 4,999,280 07/01/2562 4,999,280 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด,ปตท.ปิโตเลียม,หจก.พิษณุโลก วี.ซี.,หจก.เจริญสมหวัง,ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,หจก.ชัยสิริ,ร้านโปรพาร์ท,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2562 4,999,280 4,999,280 4,999,280 4,999,280 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.20) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสารบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 4,699,530 25/01/2562 4,699,530 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ,ปตท.ปิโตเลียม, หจก.โปรพาร์ท อินเตอร์ ซัพพลาย ,หจก.พฒนาชาญสิทธิ์,ร้านช้างเป็นหนึ่ง,บ.เอ็น.พี.พาร์ท,หจก.ชัยสิริ,วี เอส เอ็ม เอ็มเตอร์ไพนส์, ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและตอบแทนใช้สอย ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2562 4,700,000 4,700,000 4,699,530 4,699,530 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.171.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไผ่ขวาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,597,700 2,597,700 2,597,700 2,597,700 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2562 2,591,572 13/06/2562 2,591,572 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. , บ.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , บ.สยามกิจกานต์ , บ. M.A.N. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 2,597,700 2,597,700 2,591,572 2,591,572 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที MC จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 554,000 554,000 554,000 554,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 554,783 26/03/2562 554,783 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์, หจก.สินสหวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากเป็นเงินที่ถูกพับ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 24/05/2562 553,783 553,783 553,783 553,783 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี.1 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 279,160 279,160 279,160 279,160 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 279,115 26/03/2562 279,115 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากเป็นเงินที่ถูกพับ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 24/05/2562 279,160 279,160 279,115 279,115 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลอง LMC จังหวัดแพร่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 454,000 454,000 454,000 454,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 453,910 27/03/2562 453,910 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์, หจก.พิษณุโลก วี.ซี. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากเป็นเงินที่ถูกพับ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 24/05/2562 453,910 453,910 453,910 453,910 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที 2R-MC จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 525,862 525,862 525,862 525,862 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 26/03/2562 26/03/2562 26/03/2562 525,602 26/03/2562 525,602 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์, หจก.โปรพาร์ท แทรคเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากเป็นเงินที่ถูกพับ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 24/05/2562 525,602 525,602 525,602 525,602 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ 3R-MC (ห้วยน้อย) จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 264,000 264,000 264,000 264,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 263,835 26/03/2562 263,835 หจก.ศุภกิจซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เนื่องจากเป็นเงินที่ถูกพับ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 24/05/2562 263,835 263,835 263,835 263,835 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน(All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จำนวน 1 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน(All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จำนวน 1 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที MC จังหวัดกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,189,200 3,189,200 3,189,200 3,189,200 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 2,294,752 19/09/2561 2,294,752 ปตท.,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์,หจก.สินสหวัฒน์ ,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 24/05/2562 2,294,752 2,294,752 2,294,752 2,294,752 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที 2R-MC จังหวัดกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,610,400 1,610,400 1,610,400 1,610,400 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,084,538 19/09/2561 1,084,538 ปตท.,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์,หจก.โปรพาร์ท แทรคเตอร์ 24/05/2562 1,084,538 1,084,538 1,084,538 1,084,538 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/12/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ MC จังหวัดกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,444,600 1,444,600 1,444,600 1,444,600 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,041,258 19/09/2561 1,041,258 ปตท.,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 22/04/2562 1,041,258 1,041,258 1,041,258 1,041,258 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/12/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ 3R-MC (ห้วยน้อย) โจังหวัดกำแพงเพชร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,003,000 1,003,000 1,003,000 1,003,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 618,253 19/09/2561 618,253 ปตท.,หจก.ศุภกิจซัพพลาย 24/05/2562 618,253 618,253 618,253 618,253 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลอง LMC จังหวัดแพร่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,188,900 2,188,900 2,188,900 2,188,900 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,570,593 19/09/2561 1,570,593 ปตท.,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์,หจก.พิษณุโลก วี.ซี. ,ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลาและค่าตอบแทนใช้สอย 24/05/2562 1,570,593 1,570,593 1,570,593 1,570,593 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/12/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี.1 จังหวัดพิจิตร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,291,600 2,291,600 2,291,600 2,291,600 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,793,098 19/09/2561 1,793,098 ปตท.,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ 22/04/2562 1,513,983 1,513,983 1,513,983 1,513,983 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง