ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 04:15:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.15) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 1,174,078 09/03/2563 1,174,078 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , บ.เอเซียไทร์ย เซ็นเตอร์ จำกัด , ร้านยูโล 28/03/2563 624,999 1,250,000 1,250,000 588,209 588,209 47.06 70.00 25.00 70.00 25.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 29/01/2563 17/02/2563 8,114,140 09/03/2563 8,114,140 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , บ.เอเซียไทร์ย เซ็นเตอร์ จำกัด , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , หจก.สินสหวัฒน์ 28/03/2563 2,111,000 8,600,000 8,600,000 448,285 448,285 5.21 70.00 30.00 70.00 30.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 3,855,401 11/03/2563 3,855,401 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.ศุภกิจซัพพลาย , หจก.ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , ร้านอำนาจยนต์ 28/03/2563 1,895,030 4,300,000 4,300,000 313,255 313,255 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (21) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 18/02/2563 5,776,083 11/03/2563 5,776,083 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ร้าน บ.บัดดี้พาร์ท , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , ห้างหุ้นส่วนสินสหวัฒน์ 28/03/2563 1,158,000 5,900,000 5,900,000 2,684,845 2,684,845 45.51 100.00 10.00 100.00 10.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.752) กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ โครงการคลองกระถิน จำนวน 6 สาย ปริมาณ 11,540 ตัน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 08/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 167,400 05/03/2563 167,400 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก 28/03/2563 350,000 350,000 126,600 126,600 36.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.848) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 25,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,733,000 2,733,000 2,733,000 2,733,000 งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 1,686,904 05/03/2563 1,686,904 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , หจก.เจริญสมหวัง 28/03/2563 2,733,000 2,733,000 287,575 287,575 10.52 0.00 16.07 0.00 16.07 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.852) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 42,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 08/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 783,273 05/03/2563 783,273 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ 31/03/2563 1,300,000 1,300,000 324,675 324,675 24.98 75.00 0.00 75.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.854) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณ 30,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,799,789 02/03/2563 1,799,789 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน 19/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,249,746 1,249,746 62.49 60.00 32.00 60.00 32.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.855) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวรและลำน้ำเดิม ปริมาณ 16,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 247,409 05/03/2563 247,409 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 28/03/2563 500,000 500,000 238,680 238,680 47.74 0.00 18.14 0.00 18.14 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.870) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปริมาณ 25,000 ตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 773,000 773,000 773,000 773,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 684,171 03/03/2563 684,171 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน 29/03/2563 773,000 773,000 684,171 684,171 88.51 60.00 48.00 60.00 48.00 31/03/2563 400 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.966) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 28,780 ตัน โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 906,600 906,600 906,600 906,600 สุโขทัย 06/01/2563 09/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 84,002 20/03/2563 84,002 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 31/03/2563 906,600 906,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.967) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 8,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 264,900 264,900 264,900 264,900 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 06/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 71,565 20/03/2563 71,565 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 264,900 264,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800 520 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (12) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 07/01/2563 09/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 11/03/2563 25/03/2563 11,078,000 11,078,000 บ.ท็อปเบส์ท จำกัด 30/03/2563 11,100,000 11,100,000 11,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3297) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าฝายยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/12/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,248,395 03/03/2563 1,248,395 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.สินสหวัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 2,000,000 2,000,000 270,470 270,470 13.52 80.00 15.54 80.00 15.54 31/03/2563 20,000 572 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3298) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 1 แห่ง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 09/01/2563 14/02/2563 03/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,866,986 03/03/2563 1,866,986 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด ,บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก. ส.สถาปนาเทรดดิ้ง , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.เจริญสมหวัง 29/03/2563 3,000,000 3,000,000 494,205 494,205 16.47 100.00 25.19 100.00 25.19 31/03/2563 550,688 5,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3302) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,455,396 02/03/2563 1,455,396 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 2,000,000 2,000,000 280,460 280,460 14.02 66.66 34.04 66.66 34.04 31/03/2563 8,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3303) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,322,952 02/03/2563 1,322,952 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ 19/03/2563 2,000,000 2,000,000 280,460 280,460 14.02 66.66 38.79 66.66 38.79 31/03/2563 5,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3304) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนหน้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แม่กาษา แม่สอด ตาก 29/11/2562 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,908,166 04/03/2563 1,908,166 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.สินสหวัฒน์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 1,500,000 1,500,000 284,540 284,540 18.97 66.66 33.21 66.66 33.21 31/03/2563 16,800 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3314) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7 กม. 0+000 - 10+000 ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 06/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 1,275,037 04/03/2563 1,275,037 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้านอำนาจยนต์ 19/03/2563 2,000,000 2,000,000 445,518 445,518 22.28 80.00 0.00 80.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3316) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนดินหน้าฝายแม่ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านกลาง สอง แพร่ 13/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,339,917 04/03/2563 1,339,917 บ.พิษณุโลกครปิโตรเลียม จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่, หจก. ส.สถาปนาเทรดดิ้ง 19/03/2563 2,000,000 2,000,000 293,745 293,745 14.69 60.00 34.16 60.00 34.16 31/03/2563 196,000 200 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3343) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง 2L-MC กม.16+988 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 09/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,924,494 04/03/2563 1,924,494 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 3,000,000 3,000,000 241,880 241,880 8.06 45.00 13.17 45.00 13.17 31/03/2563 500 500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3344) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1L-MC กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลฃหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 09/01/2563 17/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 2,272,765 04/03/2563 2,272,765 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 3,000,000 3,000,000 241,880 241,880 8.06 45.00 15.48 45.00 15.48 31/03/2563 3,750 300 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3345) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 09/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 2,389,592 04/03/2563 2,389,592 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.ปิโตเลียมจำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , บ.โปรพาร์ทแทรกเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , หจก.เอ.เอ็ม.จักรกลและก่อสร้าง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 3,000,000 3,000,000 227,880 227,880 7.60 45.00 17.61 45.00 17.61 31/03/2563 3,620 300 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3423) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-13R ความยาว 3.124 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 06/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 477,409 03/03/2563 477,409 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , บ.เสถียรโลหะกิจ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 500,000 500,000 411,986 411,986 82.40 0.00 79.33 0.00 79.33 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3424) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-17R ความยาว 2.683 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 06/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 445,722 03/03/2563 445,722 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535), หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 500,000 500,000 424,371 424,371 84.87 0.00 70.67 0.00 70.67 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3425) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-22R ความยาว 4.833 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 17/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 443,152 04/03/2563 443,152 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสรัคชั่น (2535) , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 31/03/2563 500,000 500,000 355,741 355,741 71.15 0.00 65.47 0.00 65.47 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3426) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-26L ความยาว 14.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 1,172,311 04/03/2563 1,172,311 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.ปิโตเลียมจำกัดมหาชน , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , บ.เอสทีเค.อีควิปเม้นท์ , หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 1,600,000 1,600,000 227,880 227,880 14.24 100.00 15.15 100.00 15.15 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3427) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR7-28R ความยาว 2.605 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 424,800 04/03/2563 424,800 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ 19/03/2563 500,000 500,000 334,996 334,996 67.00 0.00 58.62 0.00 58.62 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3428) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองตามี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 166,750 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 06/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 2,576,833 11/03/2563 2,576,833 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , หจก.เจริญสมหวัง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 3,500,000 3,500,000 75,960 75,960 2.17 42.90 6.51 28.60 6.51 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3429) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.1-4L. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ปริมาณดิน 174,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 2,416,598 20/03/2563 2,416,598 บ.พิษณุโลกนคร ปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 31/03/2563 3,720,000 3,720,000 199,980 199,980 5.38 60.00 0.00 60.00 0.00 17/12/2562 200 60 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3430) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-11L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 36,363 ลบ.ม. จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 777,000 777,000 777,000 777,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 88,036 20/03/2563 88,036 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 777,000 777,000 66,660 66,660 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3431) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-13R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 16,818 ลบ.ม. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 359,000 359,000 359,000 359,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 75,668 23/03/2563 75,668 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 359,000 359,000 66,660 66,660 18.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3432) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-14L-1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 45,454 ลบ.ม. ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 971,000 971,000 971,000 971,000 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 93,415 20/03/2563 93,415 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 971,000 971,000 66,660 66,660 6.87 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3433) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-17R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 18,181 ลบ.ม. ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 388,000 388,000 388,000 388,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 77,348 20/03/2563 77,348 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 388,000 388,000 66,660 66,660 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3434) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-22L-7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 45,454 ลบ.ม. ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 971,000 971,000 971,000 971,000 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 93,070 23/03/2563 93,070 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 971,000 971,000 66,660 66,660 6.87 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3435) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-22L-7R-1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 15,000 ลบ.ม. ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 75,647 23/03/2563 75,647 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 320,000 320,000 66,660 66,660 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3436) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-7R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 13,636 ลบ.ม. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 291,000 291,000 291,000 291,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 74,057 23/03/2563 74,057 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 31/03/2563 291,000 291,000 66,660 66,660 22.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3437) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง สาย DL.1-8L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ปริมาณ 36,363 ลบ.ม. ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 777,000 777,000 777,000 777,000 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 88,036 23/03/2563 88,036 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 29/03/2563 777,000 777,000 66,660 66,660 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3452) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 10/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 1,464,063 04/03/2563 1,464,063 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.เอส.ที.เค อีควิปเม้นท์ จำกัด , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , ร้านช้างเป็นหนึ่ง , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 2,000,000 2,000,000 303,795 303,795 15.19 60.00 19.93 60.00 19.93 31/03/2563 2,000 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.3453) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ทางน้ำชลประทานห้วยร่องแวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 10/01/2563 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 1,545,650 03/03/2563 1,545,650 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม , บ.ปตท.จำกัดมหาชน , หจก.พิษณุโลก วี.ซี. คอนสตรัคชั่น (2535) , หจก.โปรพาร์ทแทรคเตอร์ , ร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ , ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา 29/03/2563 2,000,000 2,000,000 323,255 323,255 16.16 60.00 13.54 60.00 13.54 31/03/2563 2,000 150 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)