ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:39:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,195,600 8,195,600 8,195,600 8,195,600 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 16/10/2561 18/10/2561 8,195,600 31/10/2561 8,195,600 อู่ชัยการช่าง ยนต์กิจกลการ ยนต์เจริญอะไหล่ อู่ชัยการช่าง 06/12/2561 7,819,387 7,819,387 7,819,387 7,819,387 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (10) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 24/10/2561 25/10/2561 1,300,000 01/11/2561 1,300,000 บ.คงกิจแทรคเตอร์ 1992 หจก.สยามซีวิล ซัพพลาย ยนต์เจริญอะไหล่ อู่ชัยการช่าง 06/12/2561 1,289,432 1,289,432 1,289,432 1,289,432 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.52) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนองหาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 7,965 31/01/2562 7,965 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 458,000 458,000 457,518 457,518 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.55) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 7,965 31/01/2562 7,965 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 457,969 457,969 457,969 457,969 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.56) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 23/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 239,850 30/01/2562 239,850 หสน.เชษฐชัยปิโตเลียม 31/01/2562 697,783 697,783 697,783 697,783 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.59) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยสหาย .โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,355 31/01/2562 4,355 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 171,000 171,000 157,701 157,701 92.22 0.00 24.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.60) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยซำ .โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,120 31/01/2562 4,120 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 86,000 86,000 77,596 77,596 90.23 0.00 26.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.63) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน .โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,915 31/01/2562 4,915 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 286,000 286,000 284,674 284,674 99.54 90.00 100.00 90.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.64) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,355 31/01/2562 4,355 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 172,000 172,000 170,524 170,524 99.14 90.00 100.00 90.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.65) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง .โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,355 31/01/2562 4,355 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 170,977 170,977 170,977 170,977 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.66) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาดี เมือง อุดรธานี 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 7,965 31/01/2562 7,965 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 459,771 459,771 459,771 459,771 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.67) กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยสามพาด .โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 3,945 31/01/2562 3,945 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 229,859 229,859 229,859 229,859 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.68) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,915 31/01/2562 4,915 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2562 284,888 284,888 284,888 284,888 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.69) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 231,735 16/01/2562 231,735 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2562 798,680 798,680 798,665 798,665 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.70) กำจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองส่งน้ำ ภายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 7,965 31/01/2562 7,965 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2562 457,000 457,000 456,116 456,116 99.81 90.00 100.00 90.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.73) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บหนองหญ้าม้า .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,355 31/01/2562 4,355 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 172,000 172,000 169,089 169,089 98.31 90.00 100.00 90.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.74) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,355 31/01/2562 4,355 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 171,857 171,857 171,857 171,857 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.75) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยยาง .โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 กุกเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 231,750 10/01/2562 231,750 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม 31/01/2562 578,925 578,925 579,185 579,185 100.04 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.76) กำจัดวัชพืช ฝายยางลำห้วยวังเลา โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,120 31/01/2562 4,120 หจก.ยนต์กิจกลการ ติดปัญหาอื่นๆ 31/01/2562 125,779 125,779 125,780 125,780 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.84) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองห้วยหลัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/05/2562 69,930 08/03/2562 69,930 หสน.เชรฐชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 69,930 69,930 69,930 69,930 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0 500 40 0 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.2.85) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 8,567 31/01/2562 8,567 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 480,000 480,000 478,324 478,324 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 500 200 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.169.1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยฮี้ (พรด.) โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 241,200 30/01/2562 241,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างธนโชติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 3,400,000 3,400,000 3,398,790 3,398,790 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.169.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ ระยะ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 237,150 23/01/2562 237,150 บริษัทวิมลรัตน์ (1994) จำกัด 31/01/2562 5,000,000 5,000,000 4,998,745 4,998,745 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.169.4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม ระยะ 2 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 239,850 29/01/2562 239,850 หสน.เชษฐชัยปิโตเลียม 31/01/2562 3,500,000 3,500,000 3,460,699 3,460,699 98.88 95.00 100.00 95.00 100.00 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.169.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 152,800 29/01/2562 152,800 หจก.ยนต์กิจกลการ 31/01/2562 3,000,000 3,000,000 2,995,334 2,995,334 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.170.9) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 24/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 239,850 29/01/2562 239,850 หจก.เชษฐชัยปิโตเลี่ยม 01/02/2562 8,000,000 8,000,000 6,595,647 6,595,647 82.45 100.00 55.75 10.00 55.75 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.170.10) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง หน้าฝายบ้านดอนหม่วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 23/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 239,850 31/01/2562 239,850 หจก.เชษฐชัยปิโตเลียม 31/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,960,878 1,960,878 98.04 99.00 75.00 99.00 100.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 4,372 9,000 1,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.170.11) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,450,000 4,450,000 4,450,000 4,450,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 239,850 30/01/2562 239,850 31/01/2562 4,450,000 4,450,000 4,230,452 4,230,452 95.07 87.00 72.80 87.00 72.80 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.22) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route D โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 10/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2562 231,750 11/01/2562 231,750 หจก.เชษฐชัยปิโตรเลียม 01/02/2562 865,712 865,712 865,689 865,689 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 28/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.23) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route E โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 17/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 236,250 28/01/2562 236,250 หจก.เชษฐชัยปิโตรเลียม 01/02/2562 1,900,000 1,900,000 1,820,002 1,820,002 95.79 95.00 100.00 95.00 100.00 02/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.24) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route AA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 222,000 09/01/2562 222,000 หจก.ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/02/2562 4,400,000 4,400,000 4,397,275 4,397,275 99.94 95.00 100.00 95.00 100.00 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างบ้านกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กุดไห กุดบาก สกลนคร 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 24,750 29/01/2562 24,750 หจก.เชษฐชัยปิโตเลี่ยม 01/02/2562 5,000,000 5,000,000 4,987,501 4,987,501 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำห้วยมะเฮียว โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 236,250 16/01/2562 236,250 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/01/2562 4,300,000 4,300,000 4,297,432 4,297,432 99.94 95.00 100.00 95.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.35) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองร่องน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 239,850 29/01/2562 239,850 หจก.เชษฐชัยปิโตเลียม 31/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,988,580 1,988,580 99.43 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,125 3,125 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.36) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยวังโก-ร่องฮ่องแฮ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 236,250 14/01/2562 236,250 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม 31/01/2562 2,496,037 2,496,037 2,496,037 2,496,037 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.37) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยคลองกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,086 29/01/2562 6,086 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด 31/01/2562 1,500,000 1,500,000 1,481,779 1,481,779 98.79 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 550 160 0 0.04
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.38) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 239,850 29/01/2562 239,850 หจก.เชษฐ์ชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/02/2562 2,860,000 2,860,000 2,858,071 2,858,071 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.172.21) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคันดิน Route IA โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 282,600 10/01/2562 282,600 หจก.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/02/2562 5,000,000 5,000,000 4,699,875 4,699,875 94.00 95.00 100.00 95.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบึงละหาน ระยะ 1 จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,615,013 2,615,013 2,615,013 2,615,013 ละหาน จตุรัส ชัยภูมิ 27/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 449,610 29/03/2562 449,610 หจก.ยนต์กิจกลการ 18/06/2562 2,615,013 2,615,013 2,393,659 2,393,659 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองเลิงไก่โอก จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,140,006 1,140,006 1,140,006 1,140,006 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 27/03/2562 27/03/2562 28/03/2562 28/03/2562 139,970 29/03/2562 139,970 หจก.ยนต์กิจกลการ 18/06/2562 1,140,006 1,140,006 1,139,544 1,139,544 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,795,010 1,795,010 1,795,010 1,795,010 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 29/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 191,280 29/03/2562 191,280 หจก.ยนต์กิจกลการ 18/06/2562 191,280 191,280 191,280 191,280 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,746,924 1,746,924 1,746,924 1,746,924 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 373,565 29/03/2562 373,565 หจก.ยนต์กิจกลการ 18/06/2562 1,746,924 1,746,924 1,584,067 1,584,067 90.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 552,777 552,777 552,777 552,777 บ้านจั่น เมือง อุดรธานี 29/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 79,429 29/03/2562 79,429 หจก.ยนต์กิจกลการ 18/06/2562 79,429 79,429 79,429 79,429 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.171.26) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองผันน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 654,959 654,959 32.75 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน (All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จำนวน 1 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน(All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จำนวน 1 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,943,900 5,943,900 5,943,900 5,943,900 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 3,952,586 19/09/2561 3,952,586 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 06/02/2562 5,943,900 5,943,900 5,943,900 5,943,900 100.00 95.00 53.01 95.00 53.01 30/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,230,200 4,230,200 4,230,200 4,230,200 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 2,812,999 19/09/2561 2,812,999 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 06/02/2562 4,230,200 4,230,200 4,230,200 4,230,200 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 12/03/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 1,097,223 19/09/2561 1,097,223 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 06/02/2562 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 29/01/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 4,654,989 19/09/2561 4,654,989 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 06/02/2562 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 26/02/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองเลิงไก่โอก จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 2,659,994 19/09/2561 2,659,994 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 18/06/2562 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 18/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบึงละหาน ระยะ 1 จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 5,984,986 19/09/2561 5,984,986 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 18/06/2562 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 100.00 95.00 92.67 95.00 92.67 30/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 272,528 19/09/2561 272,528 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 06/02/2562 410,000 410,000 410,000 410,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 22/01/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายห้วยเสียวตอนบน จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 146,769 19/09/2561 146,769 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 18/06/2562 210,000 210,000 210,000 210,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 22/01/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหนองหัวช้าง จังหวัดชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 195,794 19/09/2561 195,794 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 18/06/2562 280,000 280,000 280,000 280,000 100.00 95.00 0.00 95.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกุดใส้จ่อหน้าเขื่อนมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 132,762 19/09/2561 132,762 บ.ปตท. จำกัด มหาชน 18/06/2562 190,000 190,000 190,000 190,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 02/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)18 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 129 ครั้ง