ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 08:28:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 2,790,000 29/10/2561 2,790,000 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ บ.สมเกียรติ 06/12/2561 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,850,000 7,850,000 7,850,000 7,850,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 6,330,354 26/10/2561 6,330,354 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ บ.สมเกียรติ 28/05/2562 6,330,354 6,330,354 6,330,354 6,330,354 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.86) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 428,561 31/01/2562 428,561 บ.ปตท.จำกัด 28/05/2562 428,556 428,556 428,556 428,556 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.87) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน .โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สร้างถ่อ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 142,977 30/01/2562 142,977 หจก.7 ก้าว 06/06/2562 140,807 140,807 140,807 140,807 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.88) กำจัดวัชพืช อ่างฯพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 344,452 31/01/2562 344,452 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) 06/06/2562 344,429 344,429 344,429 344,429 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.89) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยมุก .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 170,997 30/01/2562 170,997 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 168,403 168,102 168,403 168,403 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.90) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหอย .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 170,997 30/01/2562 170,997 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 168,403 168,403 168,403 168,403 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.91) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยพุง .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 170,997 30/01/2562 170,997 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 168,403 168,403 168,403 168,403 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.92) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ .โครงการชลประทานมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 170,997 30/01/2562 170,997 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 168,403 168,403 168,403 168,403 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.94) กำจัดวัชพืช ในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 855,925 31/01/2562 855,925 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) 28/05/2562 855,916 855,916 855,916 855,916 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.95) กำจัดวัชพืชในลำตะคอง ปตร.คนชุม-ปตร.กันผม .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ปรุใหญ่-ในเมือง-หัวทะเล เมือง-เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 314,919 05/02/2562 314,919 หจก.7 ก้าว,บ.สมเกียรติ 28/05/2562 314,907 314,907 314,907 314,907 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.96) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 201,995 05/02/2562 201,995 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 28/05/2562 201,954 201,954 201,954 201,954 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.97) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำสำลาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 143,978 01/02/2562 143,978 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 141,794 141,794 141,794 141,794 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.98) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 411,955 01/02/2562 411,955 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน),บ.สมเกียรติ 28/05/2562 411,965 411,965 411,965 411,965 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.99) กำจัดวัชพืชลำสะแทด .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เทพาลัย คง นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 515,853 07/02/2562 515,853 บ.สมเกียรติ,บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) 28/05/2562 515,853 515,853 515,853 515,853 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.100) กำจัดวัชพืชในลำมูลตอนบน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 240,500 240,500 240,500 240,500 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 136,993 01/02/2562 136,993 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 134,914 134,914 134,914 134,914 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.101) กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณปตร.โคกกระชาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 110,979 04/02/2562 110,979 หจก.7 ก้าว 13/02/2562 110,979 110,979 110,979 110,979 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.102) กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 เสงสาง,กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 347,270 01/02/2562 347,270 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 28/05/2562 345,460 345,460 345,460 345,460 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.103) กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง, อ่างฯคลองมะนาว, อ่างฯลำปะเทีย, อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง, ลำปะเทีย และลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 350,991 31/01/2562 350,991 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,หจก.7ก้าว 14/02/2562 386,004 386,004 386,004 386,004 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.104) กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 329,961 31/01/2562 329,961 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) 28/05/2562 329,961 329,961 329,961 329,961 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.105) กำจัดวัชพืช ( เขื่อนหัวนา ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/10/2561 31/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 171,999 31/01/2562 171,999 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 169,389 169,389 169,389 169,389 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.106) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 55,989 31/01/2562 55,989 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 55,139 55,139 55,139 55,139 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.107) กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 44,997 31/01/2562 44,997 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 44,314 44,314 44,314 44,314 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.108) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 29,998 31/01/2562 29,998 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 29,542 29,542 29,542 29,542 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.109) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 58,994 01/02/2562 58,994 หจก.7 ก้าว 28/05/2562 58,098 58,098 58,098 58,098 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.110) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 27,985 05/02/2562 27,985 หจก.7 ก้าว 28/05/2562 27,968 27,968 27,968 27,968 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.111) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 สวาย เมือง สุรินทร์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 27,985 04/02/2562 27,985 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 27,985 27,985 27,985 27,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.112) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 32,976 04/02/2562 32,976 หจก.7 ก้าว 28/05/2562 32,969 32,969 32,969 32,969 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.113) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลีง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 62,000 62,000 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 34,980 04/02/2562 34,980 หจก.7 ก้าว 28/05/2562 34,968 34,968 34,968 34,968 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.114) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 62,979 04/02/2562 62,979 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 62,979 62,979 62,979 62,979 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.115) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 27,985 04/02/2562 27,985 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 27,985 27,985 27,985 27,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.116) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สีสุก จักราช นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 157,975 01/02/2562 157,975 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 155,578 155,578 155,578 155,578 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.117) กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำบะอีแตน .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 27,985 04/02/2562 27,985 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 27,985 27,985 27,985 27,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.118) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 22/01/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 30/01/2562 86,988 01/02/2562 86,988 หจก.7 ก้าว 01/02/2562 86,966 86,966 86,966 86,966 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.119) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 97,973 05/02/2562 97,973 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 97,954 97,954 97,954 97,954 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.120) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำตะโคง .โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 22/01/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 86,966 05/02/2562 86,966 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 86,962 86,962 86,962 86,962 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.121) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำสวรรณาภา .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,500 162,500 162,500 162,500 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 92,998 01/02/2562 92,998 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 91,587 91,587 91,587 91,587 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.122) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 21/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 125,974 01/02/2562 125,974 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 124,063 124,063 124,063 124,063 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.123) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 131,985 01/02/2562 131,985 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 129,982 129,982 129,982 129,982 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.2.124) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 126,976 31/01/2562 126,976 หจก.7 ก้าว 14/02/2562 125,049 125,049 125,049 125,049 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.169.11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำประโดก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 6,941,928 07/01/2562 6,941,928 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/07/2562 8,000,000 8,000,000 7,942,072 7,942,072 99.28 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.169.12) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 7,694,808 07/01/2562 7,694,808 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 8,800,000 8,800,000 8,416,694 8,416,694 95.64 89.00 81.37 89.00 81.37 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.170.13) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 6,656,043 07/01/2562 6,656,043 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/07/2562 8,000,000 8,000,000 7,617,640 7,617,640 95.22 89.00 83.60 89.00 83.60 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.170.14) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา กม.4+600-กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 2,683,739 07/02/2562 2,683,739 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 3,000,000 3,000,000 2,953,556 2,953,556 98.45 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.170.15) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง บริเวณหน้า-ท้าย ขรน.พิมาย (ลำมูลหลง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 6,201,250 07/01/2562 6,201,250 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 6,800,000 6,800,000 6,658,008 6,658,008 97.91 0.00 86.28 0.00 86.28 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.39) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านนาบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 4,331,364 07/01/2562 4,331,364 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 5,000,000 5,000,000 4,718,548 4,718,548 94.37 89.00 80.03 89.00 80.03 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.40) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำบัง ปตร.บ้านตับเต่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 3,956,484 07/01/2562 3,956,484 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/07/2562 5,000,000 5,000,000 4,901,021 4,901,021 98.02 89.00 100.00 89.00 100.00 04/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.41) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 4,086,645 07/01/2562 4,086,645 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 5,000,000 5,000,000 4,891,380 4,891,380 97.83 89.00 78.86 89.00 78.86 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.42) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 สีคิ้ว สีคิ้้ว นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 2,905,738 07/01/2562 2,905,738 หจก.7ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/07/2562 3,400,000 3,400,000 3,169,673 3,169,673 93.23 89.00 90.32 89.00 90.32 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.43) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 2,433,960 07/01/2562 2,433,960 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 3,000,000 3,000,000 2,949,985 2,949,985 98.33 89.00 100.00 89.00 100.00 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.44) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D4R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 3,318,254 07/01/2562 3,318,254 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/07/2562 4,000,000 4,000,000 3,947,821 3,947,821 98.70 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.45) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบล มิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 2,137,375 07/01/2562 2,137,375 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 2,500,000 2,500,000 2,319,427 2,319,427 92.78 89.00 92.60 89.00 92.60 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.46) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ท้ายฝายห้วยหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 411,797 07/01/2562 411,797 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/07/2562 524,000 524,000 477,994 477,994 91.22 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.171.47) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ 17/11/2561 โอนให้หน่วยงานอื่นๆ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 2,566,751 07/01/2562 2,566,751 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ 02/07/2562 3,000,000 3,000,000 2,885,960 2,885,960 96.20 89.00 83.22 89.00 83.22 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน(All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จำนวน 1 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,312,600 1,312,600 1,312,600 1,312,600 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,312,579 24/09/2561 1,312,579 ปตท. 13/11/2561 1,312,600 1,312,600 1,312,579 1,312,579 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำสะแทด จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 933,400 933,400 933,400 933,400 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 933,395 24/09/2561 933,395 ปตท. 13/11/2561 933,400 933,400 933,395 933,395 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลำจักราช จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,200 840,200 840,200 840,200 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 840,183 24/09/2561 840,183 ปตท. 13/11/2561 840,200 840,200 840,183 840,183 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,200 1,050,200 1,050,200 1,050,200 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,049,169 24/09/2561 1,049,169 ปตท. 13/11/2561 1,049,169 1,049,169 1,049,169 1,049,169 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/12/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,109,600 1,109,600 1,109,600 1,109,600 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,109,558 24/09/2561 1,109,558 ปตท. 13/11/2561 1,109,600 1,109,600 1,109,558 1,109,558 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/12/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมุก จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,109,600 1,109,600 1,109,600 1,109,600 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,109,558 24/09/2561 1,109,558 ปตท. 13/11/2561 1,109,600 1,109,600 1,109,558 1,109,558 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/12/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองละลมโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,247,200 1,247,200 1,247,200 1,247,200 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,109,558 24/09/2561 1,109,558 ปตท. 13/11/2561 1,247,200 1,247,200 1,247,150 1,247,150 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมอญ จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,485,900 1,485,900 1,485,900 1,485,900 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,485,842 24/09/2561 1,485,842 ปตท. 13/11/2561 1,485,900 1,485,900 1,485,842 1,485,842 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง