ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 04:21:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.17) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 03/09/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2562 1,255,000 06/03/2563 1,255,000 บ.สมเกียรติฯ ,ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ 12/03/2563 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 100.00 50.00 14.50 50.00 14.50 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,850,000 7,850,000 7,850,000 7,850,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 03/09/2562 15/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/10/2562 16/10/2562 16/10/2562 7,689,923 06/03/2563 7,689,923 ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ , บ.สมเกียรติฯ 12/03/2563 7,850,000 7,850,000 7,689,893 7,689,893 97.96 50.00 5.00 50.00 5.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (16) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12/09/2562 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2562 3,650,000 18/03/2563 3,650,000 ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ , บ.สมเกียรติฯ 02/04/2563 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 100.00 50.00 5.00 50.00 5.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (23) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 09/09/2562 15/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/10/2562 15/10/2562 16/10/2562 3,842,617 09/03/2563 3,842,617 ร้านเฉลิมชัย อะไหล่ , บ.สมเกียรติฯ 12/03/2563 4,800,000 4,800,000 3,842,617 3,842,617 80.05 50.00 20.00 50.00 20.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.720) กำจัดวัชพืช ปตร.ชุมพวง ปริมาณ 2,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 10/01/2563 14/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 79,978 11/03/2563 79,978 หจก.7 ก้าว 20/03/2563 80,000 80,000 79,978 79,978 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.723) กำจัดวัชพืชในลำแชะ ท้ายอาคารระบายน้ำเขื่อนลำแชะ ปริมาณ 8,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 224,984 11/03/2563 224,984 หจก.7 ก้าว 20/03/2563 250,000 250,000 249,039 249,039 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.724) กำจัดวัชพืชในลำแชะ บริเวณฝายดอนสันติ ปริมาณ 6,124 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 174,980 11/03/2563 174,980 หจก.7 ก้าว 20/03/2563 175,000 175,000 174,980 174,980 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.725) กำจัดวัชพืชในลำมูลและลำน้ำสาขา ปริมาณ 25,370 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 725,000 725,000 725,000 725,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 72,004 19/03/2563 72,004 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 25/03/2563 725,000 725,000 298,204 298,204 41.13 65.00 100.00 65.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.726) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน ปริมาณ 28,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 227,970 19/03/2563 227,970 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/04/2563 800,000 800,000 307,454 307,454 38.43 72.00 0.00 72.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.727) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ ปริมาณ 3,490 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 99,986 09/03/2563 99,986 หจก.7 ก้าว 17/03/2563 100,000 100,000 99,985 99,985 99.99 25.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.728) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านส้ม ปริมาณ 31,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 10/01/2563 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 234,220 19/03/2563 234,220 บ.สมเกียรติแอนด์นิว กรุ๊ป 02/04/2563 900,000 900,000 284,396 284,396 31.60 63.00 0.00 63.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.730) กำจัดวัชพืชลำบริบูรณ์ ปตร.จอหอ ปริมาณ 19,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 214,920 19/03/2563 214,920 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/04/2563 550,000 550,000 268,586 268,586 48.83 68.00 0.00 68.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.731) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ปริมาณ 7,000 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 179,988 11/03/2563 179,988 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 200,000 200,000 179,988 179,988 89.99 100.00 14.00 100.00 14.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.732) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยบง ปริมาณ 9,448 ตัน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 242,980 11/03/2563 242,980 หจก.7 ก้าว 02/04/2563 270,000 270,000 268,706 268,706 99.52 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.781) กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง,อ่างฯคลองมะนาว,อ่างฯลำปะเทีย,อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง,ลำปะเทีย และลำจังหัน ปริมาณ 17,840 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 236,970 19/03/2563 236,970 บ.สมเกียรติแอนด์นิว กรุ๊ป จก 02/04/2563 680,000 680,000 300,555 300,555 44.20 62.00 0.00 62.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.782) กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ ปริมาณ 21,350 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 226,540 20/03/2563 226,540 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/04/2563 610,000 610,000 290,071 290,071 47.55 62.00 68.00 62.00 68.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.783) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า ปริมาณ 1,810 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 51,981 09/03/2563 51,981 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 52,000 52,000 51,981 51,981 99.96 25.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.784) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก ปริมาณ 7,690 ตัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 219,999 09/03/2563 219,999 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 220,000 220,000 219,999 219,999 100.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.785) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ปริมาณ 13,990 ตัน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 399,986 09/03/2563 399,986 หจก.7 ก้าว 02/04/2563 400,000 400,000 399,986 399,986 100.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.918) กำจัดวัชพืช ( ฝายราษีไศล ) ปริมาณ 20,110 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 575,000 575,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 420,480 09/03/2563 420,480 หจก.7 ก้าว 02/04/2563 575,000 575,000 420,480 420,480 73.13 15.00 0.00 15.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.919) กำจัดวัชพืช เขื่อนหัวนา ปริมาณ 20,110 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 575,000 575,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 25/02/2563 25/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 402,477 09/03/2563 402,477 หจก.7 ก้าว 02/04/2563 575,000 575,000 402,477 402,477 70.00 15.00 0.00 15.00 0.00 200 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.921) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 229,988 09/03/2563 229,988 หจก.7 ก้าว 17/03/2563 230,000 230,000 229,988 229,988 99.99 50.00 100.00 50.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.922) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ปริมาณ 8,040 ตัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 229,980 11/03/2563 229,980 หจก.7 ก้าว 25/03/2563 230,000 230,000 224,361 224,361 97.55 50.00 0.00 50.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.994) กำจัดวัชพืชคลอง RMC, LMC อ่างแก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณ 21,340 ตัน โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 578,230 09/03/2563 578,230 หจก.7 ก้าว 26/03/2563 610,000 610,000 578,230 578,230 94.79 15.00 0.00 15.00 0.00 10,000 2,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.996) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง ปริมาณ 3,490 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 99,986 09/03/2563 99,986 หจก.7 ก้าว 17/03/2563 100,000 100,000 99,986 99,986 99.99 25.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.997) กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน ปริมาณ 1,670 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 47,980 09/03/2563 47,980 หจก.7 ก้าว 17/03/2563 48,000 48,000 47,980 47,980 99.96 25.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.75) ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หมายเลข 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จำนวน 1 หลัง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,500,000 10/03/2563 1,500,000 บ.สมเกียรติ 27/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,050,140 1,050,140 70.01 50.00 30.00 50.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (14) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,200,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 10/03/2563 19/03/2563 2,256,000 2,256,000 บ.ทอปเบส์ท์ จำกัด 19/03/2563 22,200,000 22,200,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.44) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำลำฉมวก โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดินขุด 212,000 ลบ.ม. ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 5,891,475 11/03/2563 5,891,475 บ.ปตท. จำกัด 02/04/2563 7,000,000 7,000,000 4,900,000 4,900,000 70.00 40.00 8.00 40.00 8.00 31/03/2563 1,200 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.45) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณดินขุดลอก 203,000 ลบ.ม. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 5,256,083 13/03/2563 5,256,083 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/04/2563 7,000,000 7,000,000 4,605,147 4,605,147 65.79 42.00 5.00 42.00 5.00 31/03/2563 1,595 260 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3310) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย คลองท่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 92,000 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 1,905,525 1,905,525 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/04/2563 3,000,000 3,000,000 1,918,949 1,918,949 63.96 76.00 5.00 76.00 5.00 31/03/2563 2,500 120 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3311) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 90,690 ลบ.ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อุดมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 194,470 194,470 บ.ปตท.จำกัด ,,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 02/04/2563 3,000,000 3,000,000 291,847 291,847 9.73 79.00 9.73 79.00 9.73 31/03/2563 50 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3319) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 227,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 วังยาง วังยาง นครพนม 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 466,299 466,299 บ.ปตท. จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 7,000,000 7,000,000 466,299 466,299 6.66 42.00 0.00 42.00 0.00 11/02/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3393) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วังยาง วังยาง นครพนม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 596,490 09/03/2563 596,490 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 5,000,000 5,000,000 644,361 644,361 12.89 23.00 8.64 23.00 8.64 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3394) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำน้ำก่ำ ปตร.บ้านนานาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ปริมาณดิน 252,100 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองสังข์ นาแก นครพนม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 596,490 09/03/2563 596,490 หจก.7 ก้าว ,บ.สมเกียรติ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 5,000,000 5,000,000 1,025,773 1,025,773 20.52 23.00 10.45 23.00 10.45 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3397) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำห้วยแคน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำปริมาณดิน 159,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 3,500,000 19/03/2563 3,500,000 บ.ปตท. จำกัด ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 5,000,000 5,000,000 3,499,980 3,499,980 70.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3398) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ปริมาณดินขุดลอก 96,000 ลบ.ม. จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงใหญ่,กระชอน พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 495,880 09/03/2563 495,880 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 26/03/2563 2,000,000 2,000,000 533,564 533,564 26.68 23.00 10.00 23.00 10.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3399) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย D5R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ปริมาณดินขุดลอก 96,000 ลบ.ม. ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 491,380 09/03/2563 491,380 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 02/04/2563 2,000,000 2,000,000 533,894 533,894 26.69 23.00 10.00 23.00 10.00 31/03/2563 800 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.3413) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุด 140,000 ลบ.ม. ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 542,080 13/03/2563 542,080 หจก.7 ก้าว ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ 26/03/2563 3,000,000 3,000,000 582,370 582,370 19.41 23.00 17.94 23.00 17.94 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณ 348,000 ลบ.ม. ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 10/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 7,151,800 7,151,800 บ.ปตท. จำกัด 19/03/2563 10,700,000 10,700,000 7,151,800 7,151,800 66.84 40.00 3.00 40.00 3.00 31/03/2563 450 120 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,350,253 7,395,727 7,395,727 7,395,727 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 22/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/08/2562 8,858,839 28/08/2562 8,858,839 บ.ปตท.จำกัด ,หจก.7 ก้าว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ 12/02/2563 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 17/03/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปีลระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,424,950 5,553,648 5,553,648 5,553,648 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 0.00 0.00 66.88 0.00 66.88 17/03/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกระยะที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,493,346 7,493,346 7,493,346 7,493,346 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 0.00 0.00 65.36 0.00 65.36 17/03/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 23 23 23 23 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำห้วยจระเข้มากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 11 11 11 11 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 กำจัดวัชพืช ( เขื่อนราษีไศล ) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7 7 7 7 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)