ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:15:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 1,348,150 19/11/2561 1,348,150 บจก.เอ็นแอนด์เอ คอมเมอร์เชียล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 1,348,150 1,348,150 1,348,150 1,348,150 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,300,000 11,300,000 11,300,000 11,300,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 17/10/2561 19/10/2561 10,871,334 07/11/2561 10,871,334 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 10,871,334 10,871,334 10,871,334 10,871,334 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.125) กำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 395,893 20/02/2562 395,893 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 24/06/2562 397,000 397,000 395,893 395,893 99.72 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.126) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 799,486 06/02/2562 799,486 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 800,000 800,000 799,486 799,486 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.127) กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 284,094 23/04/2562 284,094 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 30/04/2562 286,000 286,000 284,094 284,094 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.128) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 286,830 28/03/2562 286,830 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 30/04/2562 288,000 288,000 286,830 286,830 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.129) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 300,000 200,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 287,280 23/04/2562 287,280 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 288,000 288,000 287,280 287,280 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.130) กำจัดวัชพืช คลองคาโดยเครื่องจักร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 571,824 06/02/2562 571,824 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 24/07/2562 600,000 600,000 599,274 599,274 99.88 90.00 80.00 90.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.131) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 679,700 20,300 ดอนทราย,หนองตีนนก,เมืองใหม่ บ้านโพธิ์, พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 266,894 19/03/2562 266,894 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 267,000 267,000 266,894 266,894 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.132) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/09/2561 679,664 679,664 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 698,573 06/02/2562 698,573 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 700,000 700,000 698,573 698,573 99.80 100.00 65.80 100.00 50.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.133) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 227,943 19/03/2562 227,943 ลพบุรีแทรคเตอร์ 30/04/2562 228,000 228,000 227,943 227,943 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.134) กำจัดวัชพืช แม่น้ำนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 498,730 06/02/2562 498,730 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 01/07/2562 500,000 500,000 498,730 498,730 99.75 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.135) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 283,565 20/02/2562 283,565 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 13/05/2562 286,000 286,000 283,565 283,565 99.15 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 3,500 400 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.136) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 93,000 93,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 92,988 23/04/2562 92,988 หจก.นิคมบริการ2 ติดปัญหาอื่นๆ 08/05/2562 93,000 93,000 92,988 92,988 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.137) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 229,404 28/03/2562 229,404 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 230,000 230,000 229,404 229,404 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.138) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 295,038 06/02/2562 295,038 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 30/04/2562 297,000 297,000 295,038 295,038 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.139) กำจัดวัชพืชคลองพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 261,943 20/02/2562 261,943 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 24/06/2562 264,000 264,000 261,943 261,943 99.22 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.140) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 170,000 130,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 176,747 06/02/2562 176,747 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 02/04/2562 177,000 177,000 176,747 176,747 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.141) กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 114,702 28/03/2562 114,702 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 10/04/2562 115,000 115,000 114,702 114,702 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.142) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 299,921 06/02/2562 299,921 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 300,000 300,000 299,921 299,921 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.143) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 490,000 10,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 185,654 06/02/2562 185,654 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 186,000 186,000 185,654 185,654 99.81 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.144) กำจัดวัชพืช .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 284,094 23/04/2562 284,094 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 05/06/2562 286,000 286,000 284,094 284,094 99.33 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.145) กำจัดวัชพืชคลองชลประทานพานทอง .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 พานทอง พานทอง ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 199,782 27/12/2561 199,782 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 200,000 200,000 199,782 199,782 99.89 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.146) กำจัดวัชพืชทางน้ำสายหลัก ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พรหมมาสตร์ เมือง ลพบุรี 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 1,999,973 31/01/2562 1,999,973 ลพบุรีแทรคเตอร์ 22/05/2562 2,000,000 2,000,000 1,999,973 1,999,973 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.147) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำในเขต.โครงการฯ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 375,000 375,000 375,000 375,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 214,237 17/09/2561 214,237 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 05/06/2562 215,000 215,000 214,237 214,237 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.148) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 199,957 07/02/2562 199,957 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 22/05/2562 200,000 200,000 199,957 199,957 99.98 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.149) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 199,927 07/01/2562 199,927 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 21/05/2562 200,000 200,000 199,927 199,927 99.96 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.150) กำจัดวัชพืชคลองระบายเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.20+000 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 02/11/2561 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 248,768 09/01/2562 248,768 ลพบุรีแทรคเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ 10/04/2562 250,000 250,000 248,768 248,768 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.151) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+700 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 99,024 23/04/2562 99,024 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 100,000 100,000 99,024 99,024 99.02 0.00 50.00 0.00 50.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.152) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+300 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 79,343 23/04/2562 79,343 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 80,000 80,000 79,343 79,343 99.18 0.00 80.00 0.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.153) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.5+900 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 59,574 23/04/2562 59,574 หจก.นิคมบริการ2 ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 60,000 60,000 59,574 59,574 99.29 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.154) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.3+500 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 39,911 23/04/2562 39,911 หจก.นิคมบริการ2 ติดปัญหาอื่นๆ 07/05/2562 40,000 40,000 39,911 39,911 99.78 100.00 75.00 100.00 75.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.155) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.9+680 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 89,917 23/04/2562 89,917 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 90,000 90,000 89,917 89,917 99.91 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.156) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.8+956 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 69,913 23/04/2562 69,913 หจก.นิคมบริการ2 ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 70,000 70,000 69,913 69,913 99.88 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.157) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย-4ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.9+548 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 79,343 23/04/2562 79,343 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 80,000 80,000 79,343 79,343 99.18 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.158) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.7+294 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 59,831 23/04/2562 59,831 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 60,000 60,000 59,831 59,831 99.72 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.159) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 6 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+664 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 49,639 23/04/2562 49,639 หจก.นิคมบริการ2 ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 50,000 50,000 49,639 49,639 99.28 100.00 96.00 100.00 96.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.160) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.13+180 เป็นช่วงๆ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 119,284 23/04/2562 119,284 หจก.นิคมบริการ2 ติดปัญหาอื่นๆ 05/06/2562 120,000 120,000 119,284 119,284 99.40 100.00 55.00 100.00 55.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.161) กำจัดวัชพืชคลองซอย 21 ขวา กม.20+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 151,000 151,000 151,000 151,000 น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 149,739 08/01/2562 149,739 ลพบุรีแทรคเตอร์ 07/05/2562 151,000 151,000 149,739 149,739 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.162) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 31,956 23/04/2562 31,956 หจก.นิคมบริการ2 30/04/2562 32,000 32,000 31,956 31,956 99.86 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.163) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 98,000 98,000 98,000 98,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 97,883 23/04/2562 97,883 หจก.นิคมบริการ2 10/06/2562 98,000 98,000 97,883 97,883 99.88 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.164) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ซ้าย - 21 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 47,865 23/04/2562 47,865 หจก.นิคมบริการ2 07/05/2562 48,000 48,000 47,865 47,865 99.72 100.00 60.00 100.00 60.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.165) กำจัดวัชพืชคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 88,000 88,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 87,556 23/04/2562 87,556 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 17/06/2562 88,000 88,000 87,556 87,556 99.49 100.00 57.00 100.00 57.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.166) กำจัดวัชพืชคลองซอย 19 ขวา กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,000 37,000 37,000 37,000 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 36,893 23/04/2562 36,893 หจก.นิคมบริการ2 08/05/2562 37,000 37,000 36,893 36,893 99.71 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.167) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 49,639 23/04/2562 49,639 หจก.นิคมบริการ2 22/05/2562 50,000 50,000 49,639 49,639 99.28 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.168) กำจัดวัชพืชคลองซอย 22 ขวา กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 79,000 79,000 79,000 79,000 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 78,545 23/04/2562 78,545 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 22/05/2562 79,000 79,000 78,545 78,545 99.42 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.169) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 59,574 23/04/2562 59,574 หจก.นิคมบริการ2 17/06/2562 60,000 60,000 59,574 59,574 99.29 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.170) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา - เริงราง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,000 81,000 81,000 81,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 80,142 23/04/2562 80,142 หจก.นิคมบริการ2 17/06/2562 81,000 81,000 80,142 80,142 98.94 100.00 60.00 100.00 60.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.171) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 26,881 23/04/2562 26,881 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 30/04/2562 27,000 27,000 26,881 26,881 99.56 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.172) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 16,869 23/04/2562 16,869 หจก.นิคมบริการ2 08/05/2562 17,000 17,000 16,869 16,869 99.23 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.173) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 14,949 23/04/2562 14,949 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 15,000 15,000 14,949 14,949 99.66 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.174) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000 14,000 14,000 14,000 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 13,989 23/04/2562 13,989 หจก.นิคมบริการ2 30/04/2562 14,000 14,000 13,989 13,989 99.92 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.175) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 2 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 26,881 23/04/2562 26,881 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 27,000 27,000 26,881 26,881 99.56 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.176) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 19,887 23/04/2562 19,887 ลพบุรีแทรคเตอร์ 30/04/2562 20,000 20,000 19,887 19,887 99.43 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.177) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 14,949 23/04/2562 14,949 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 15,000 15,000 14,949 14,949 99.66 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.178) กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 15,909 23/04/2562 15,909 หจก.นิคมบริการ2 08/05/2562 16,000 16,000 15,909 15,909 99.43 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.179) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย - ลพบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,000 33,000 33,000 33,000 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 32,916 23/04/2562 32,916 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 33,000 33,000 32,916 32,916 99.75 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.180) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย - เริงราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,000 47,000 47,000 47,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 46,905 23/04/2562 46,905 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 30/04/2562 47,000 47,000 46,905 46,905 99.80 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.181) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 599,771 18/01/2562 599,771 บ.บุญศักดิ์ออยล์ 07/05/2562 600,000 600,000 599,771 599,771 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.182) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย กม. 0+000-10+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 399,985 11/01/2562 399,985 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 30/04/2562 400,000 400,000 399,985 399,985 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.183) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา กม.53+200 - กม.72+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 441,000 441,000 441,000 441,000 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 440,831 07/01/2562 440,831 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 22/05/2562 441,000 441,000 440,831 440,831 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.184) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา กม.15+000 ถึง กม.26+610 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 332,000 332,000 332,000 332,000 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 316,242 08/01/2562 316,242 ลพบุรีแทรคเตอร์ 10/04/2562 332,000 332,000 329,443 329,443 99.23 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.185) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ กม.0+000 - กม.32+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 699,774 18/01/2562 699,774 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ 07/05/2562 700,000 700,000 699,774 699,774 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.186) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 499,920 23/01/2562 499,920 ลพบุรีแทรคเตอร์ 22/05/2562 500,000 500,000 499,920 499,920 99.98 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.187) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่2 กม.20+075-กม.37+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 542,000 542,000 542,000 542,000 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13/06/2561 08/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 541,672 08/01/2562 541,672 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 28/05/2562 542,000 542,000 541,672 541,672 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.188) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 143,000 143,000 143,000 143,000 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 80,950 23/04/2562 80,950 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 17/06/2562 82,000 82,000 80,950 80,950 98.72 100.00 55.00 100.00 55.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.189) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 27,979 23/04/2562 27,979 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 08/05/2562 28,000 28,000 27,979 27,979 99.92 100.00 75.00 100.00 75.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.190) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,000 13,000 13,000 13,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 6,995 23/04/2562 6,995 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 07/05/2562 7,000 7,000 6,995 6,995 99.92 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.191) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 36,893 23/04/2562 36,893 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 07/05/2562 37,000 37,000 36,893 36,893 99.71 100.00 65.00 100.00 65.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.192) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ ส.3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 47,865 23/04/2562 47,865 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 07/05/2562 48,000 48,000 47,865 47,865 99.72 100.00 65.00 100.00 65.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.193) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ ส.4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 47,865 23/04/2562 47,865 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 07/05/2562 48,000 48,000 47,865 47,865 99.72 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.194) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 25,921 23/04/2562 25,921 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 07/05/2562 26,000 26,000 25,921 25,921 99.70 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.195) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 78,000 78,000 78,000 78,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 44,985 23/04/2562 44,985 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 08/05/2562 45,000 45,000 44,985 44,985 99.97 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.196) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000 55,000 55,000 55,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 31,956 23/04/2562 31,956 หจก.นิคมบริการ2 ยกเลิกรายการงาน 08/05/2562 32,000 32,000 31,956 31,956 99.86 100.00 85.00 100.00 85.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.197) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 170,810 23/04/2562 170,810 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 05/06/2562 171,000 171,000 170,810 170,810 99.89 0.00 80.00 0.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.198) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ MD 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 ผึ้้งรวง แก่งคอย สระบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 159,789 23/04/2562 159,789 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 160,000 160,000 159,789 159,789 99.87 0.00 85.00 0.00 85.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.199) กำจัดวัชพืชบริเวณสระพักน้ำ 6 แห่ง .โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 วังจั่น,นิยมชัย,โคกแสมสาร โคกสำโรง,สระโบสถ์,โคกเจริญ ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 68,909 23/04/2562 68,909 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 69,000 69,000 68,909 68,909 99.87 0.00 80.00 0.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.200) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลองระบายน้ำอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Auxiliary Spillway) .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 คำพราน วังม่วง สระบุรี 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 47,865 08/10/2561 47,865 บ.พงศ์พัฒนชัย จำกัด 30/04/2562 48,000 48,000 47,865 47,865 99.72 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.201) กำจัดวัชพืชบริเวณคันกั้นน้ำบ้านท่าหลวง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,000 74,000 74,000 74,000 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2561 42,928 04/09/2561 42,928 หจก.สหพาณิช5ค้าวัสดุ 30/04/2562 43,000 43,000 42,928 42,928 99.83 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.202) กำจัดวัชพืชแม่น้ำป่าสัก .โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 สองคอน แก่งคอย สระบุรี 25/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 579,698 21/01/2562 579,698 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 580,000 580,000 579,698 579,698 99.95 80.00 100.00 80.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.203) กำจัดวัชพืช ในเขต.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 627,773 11/09/2561 627,773 หจก.ลิ้มตังคุง 10/06/2562 631,000 631,000 627,773 627,773 99.49 0.00 80.00 0.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.230) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 296,787 11/01/2562 296,787 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 03/03/2562 300,000 300,000 296,787 296,787 98.93 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.231) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 199,233 14/01/2562 199,233 บ.บีเอ็นอีควิปเมนท์ ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 200,000 200,000 199,233 199,233 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.232) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 99,645 14/02/2562 99,645 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 100,000 100,000 99,645 99,645 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.233) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย จาก กม.0+000 - กม.25+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 119,567 20/02/2562 119,567 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 120,000 120,000 119,567 119,567 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.234) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม.0+000 - กม.14+020 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 98,221 20/02/2562 98,221 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 100,000 100,000 98,221 98,221 98.22 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.235) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม. 0+000 - กม.9+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 34,820 23/04/2562 34,820 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเครื่องจักรมีจำนวนน้อยจึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 16/07/2562 50,000 50,000 39,620 39,620 79.24 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.236) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา จาก กม.0+000 - กม.12+246 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 34,820 23/04/2562 34,820 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเครื่องจักรมีจำนวนน้อย จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 16/07/2562 50,000 50,000 39,620 39,620 79.24 100.00 75.00 100.00 75.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.237) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา จาก กม. 0+000 - กม. 7+000 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 20,765 23/04/2562 20,765 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเครื่องจักรมีจำนวนน้อย จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 16/07/2562 30,000 30,000 23,645 23,645 78.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.238) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา จาก กม.0+000 - กม.5+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 20,765 23/04/2562 20,765 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเครื่องจักรมีจำนวนน้อย จึงเกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 16/07/2562 30,000 30,000 23,645 23,645 78.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.239) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย จาก กม.0+000 - กม.7+500 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 41,986 23/04/2562 41,986 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเครื่องจักรมีจำนวนน้อย จึงทำให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 16/07/2562 60,000 60,000 47,986 47,986 79.98 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.240) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 34,911 11/02/2562 34,911 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 29/05/2562 35,000 35,000 34,911 34,911 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.241) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 6 ขวา สามชุก 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 41,893 04/02/2562 41,893 บ.หงษ์ชวลิต จำกัด 03/03/2562 42,000 42,000 41,893 41,893 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.242) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบาย 7 ขวา สามชุก 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ดอนเจดีย์ พลับพลาไชย สุพรรณบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 49,910 04/02/2562 49,910 บ.หงษ์ชวลิต จำกัด 03/03/2562 50,000 50,000 49,910 49,910 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.243) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 29,931 19/03/2562 29,931 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 22/04/2562 30,000 30,000 29,931 29,931 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.244) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 ดอนมะสังฆ์,ดอนตาล,โคกตราม ศรีประจันต์,เมือง,บางปลาม้า สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 34,874 28/03/2562 34,874 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 10/04/2562 35,000 35,000 34,874 34,874 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.245) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ซ้าย สายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 148,711 14/01/2562 148,711 บริษัท บีเอ็นอีควีปเมนท์ จำกัด 13/05/2562 150,000 150,000 148,711 148,711 99.14 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.246) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 49,336 20/02/2562 49,336 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 13/05/2562 50,000 50,000 49,336 49,336 98.67 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.247) กำจ้ดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 59,373 20/02/2562 59,373 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 13/05/2562 60,000 60,000 59,373 59,373 98.95 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.248) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 59,990 06/02/2562 59,990 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 10/04/2562 60,000 60,000 59,990 59,990 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.249) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ ร.4 ขวา สุพรรณ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังฆ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 ดอนมะสังฆ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 34,874 19/03/2562 34,874 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 22/04/2562 35,000 35,000 34,874 34,874 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.250) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 68,375 28/03/2562 68,375 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 10/04/2562 80,000 80,000 68,375 68,375 85.47 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.251) กำจ้ดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 49,548 20/02/2562 49,548 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 13/05/2562 50,000 50,000 49,548 49,548 99.10 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.252) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสิงห์บุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลประศุก อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 197,111 14/01/2562 197,111 บ.บีเอ็นอีควิปเมนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 200,000 200,000 197,111 197,111 98.56 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,500 3,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.253) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 179,526 14/01/2562 179,526 บ.บีเอ็นอีควีปเมนท์ ติดปัญหาอื่นๆ 05/06/2562 180,000 180,000 179,526 179,526 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 10,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.254) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสุพรรณบุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 59,965 28/03/2562 59,965 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 60,000 60,000 59,965 59,965 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,500 2,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.255) กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 147,352 14/01/2562 147,352 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 13/05/2562 150,000 150,000 147,352 147,352 98.23 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 10,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.256) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 119,926 06/02/2562 119,926 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 22/05/2562 120,000 120,000 119,926 119,926 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.257) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 ห้วยชัน,ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 119,795 19/03/2562 119,795 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 13/05/2562 120,000 120,000 119,795 119,795 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.258) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2562 79,950 30/04/2562 79,950 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 13/05/2562 80,000 80,000 79,950 79,950 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.259) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 59,965 28/03/2562 59,965 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 13/05/2562 60,000 60,000 59,965 59,965 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.260) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย สุพรรณ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 79,876 26/03/2562 79,876 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 28/05/2562 80,000 80,000 79,876 79,876 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.261) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 29,931 26/03/2562 29,931 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 10/04/2562 30,000 30,000 29,931 29,931 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.262) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบาย 1 ขวา - 2 ขวา สุพรรณ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 79,962 19/03/2562 79,962 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 28/05/2562 80,000 80,000 79,962 79,962 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.263) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ยางมณี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 276,609 11/01/2562 276,609 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 03/03/2562 280,000 280,000 276,609 276,609 98.79 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.264) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร คลองระบาย ม.น้อย 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 79,857 23/04/2562 79,857 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 22/05/2562 80,000 80,000 79,857 79,857 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.265) กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1ขวา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี (งานดำเนินการเอง) ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 59,963 22/04/2562 59,963 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 22/05/2562 60,000 60,000 59,963 59,963 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.266) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรกล ในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 405,000 405,000 405,000 405,000 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 402,635 09/01/2562 402,635 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 21/05/2562 405,000 405,000 402,635 402,635 99.42 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.267) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 114,867 06/02/2562 114,867 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 10/04/2562 115,000 115,000 114,867 114,867 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.268) กำจัดวัชพืชหน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 2,995,861 06/02/2562 2,995,861 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 3,000,000 3,000,000 2,995,861 2,995,861 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.269) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 448,000 448,000 448,000 448,000 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 446,844 09/01/2562 446,844 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 03/03/2562 448,000 448,000 446,844 446,844 99.74 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.270) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 114,867 28/03/2562 114,867 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 115,000 115,000 114,867 114,867 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.271) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย .โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 114,867 28/03/2562 114,867 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 30/04/2562 115,000 115,000 114,867 114,867 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.272) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า .โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 114,867 19/03/2562 114,867 ลพบุรีแทรคเตอร์ 30/04/2562 115,000 115,000 114,867 114,867 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.2.273) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพื้นที่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 04/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 288,743 23/04/2562 288,743 หจก.นิคมบริการ2 22/05/2562 289,000 289,000 288,743 288,743 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.16) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,860,000 3,860,000 3,860,000 3,860,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 3,668,787 27/12/2561 3,668,787 ร้านโชคดีการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 3,860,000 3,860,000 3,835,902 3,835,902 99.38 100.00 87.00 100.00 87.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.17) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 2,906,812 27/12/2561 2,906,812 ร้านโชคดีการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 3,400,000 3,400,000 3,330,318 3,330,318 97.95 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.18) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 7,330,793 06/11/2561 7,330,793 ร้านปรีชาพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2562 8,000,000 8,000,000 7,447,593 7,447,593 93.09 90.00 100.00 90.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.19) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองห้วยโสมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 4,006,129 04/02/2562 4,006,129 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 5,000,000 5,000,000 4,443,769 4,443,769 88.88 0.00 32.00 0.00 32.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.20) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่ D.02 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 4,397,764 04/02/2562 4,397,764 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2562 5,000,000 5,000,000 4,535,840 4,535,840 90.72 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.21) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ร่องชักน้ำโรงสูบน้ำที่ 1-12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 1,443,576 04/02/2562 1,443,576 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 1,450,000 1,450,000 1,448,256 1,448,256 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.22) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำป่าสัก ช่วงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 5,448,442 04/02/2562 5,448,442 หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 7,000,000 7,000,000 5,459,572 5,459,572 77.99 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170.29) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำระบายด้านท้ายคลองระบาย 4ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,304,000 1,304,000 1,304,000 1,304,000 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 1,301,269 04/02/2562 1,301,269 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 1,304,000 1,304,000 1,301,269 1,301,269 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.171.48) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 2 ขวา คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 532,216 27/12/2561 532,216 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 550,000 550,000 532,216 532,216 96.77 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.171.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสนามจันทร์-โคกเพลาะ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,222,800 1,222,800 1,222,800 1,222,800 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 1,112,900 19/03/2562 1,112,900 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2562 1,222,800 1,222,800 1,168,878 1,168,878 95.59 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.171.50) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำดิบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 499,894 04/02/2562 499,894 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 08/07/2562 500,000 500,000 499,894 499,894 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.171.51) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองห้วยคำภู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 1,760,835 20/02/2562 1,760,835 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/08/2562 2,000,000 2,000,000 1,811,495 1,811,495 90.57 0.00 40.00 0.00 40.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติ