ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 07:34:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.18) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 1,399,820 23/03/2563 1,399,820 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 1,400,000 1,399,820 1,399,820 1,399,820 1,399,820 100.00 0.00 99.00 0.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (10) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,360,000 11,360,000 11,360,000 11,360,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 06/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 11,116,851 19/03/2563 11,116,851 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 11,360,000 11,116,851 11,116,851 11,116,851 11,116,851 100.00 0.00 98.00 0.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (17) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 4,227,056 23/03/2563 4,227,056 หจก.ศุภกิจซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 4,700,000 4,227,056 4,227,056 4,227,056 4,227,056 100.00 0.00 90.00 0.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (24) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 4,939,985 23/03/2563 4,939,985 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 5,200,000 4,939,985 4,939,985 4,939,985 4,939,985 100.00 0.00 95.00 0.00 60.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.655) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 499,776 11/08/2563 499,776 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 500,000 500,000 500,000 498,096 498,096 99.62 0.00 85.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.656) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำใหญ่ 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 349,706 25/05/2563 349,706 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 350,000 350,000 350,000 349,706 349,706 99.92 0.00 99.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.657) กำจัดวัชพืชโดยเครี่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 198,769 11/08/2563 198,769 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 200,000 200,000 200,000 194,989 194,989 97.49 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.680) กำจัดวัชพืช คลองขนาดคันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา ปริมาณ 12,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,600 400,600 400,600 400,600 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 396,850 02/04/2563 396,850 หจก.ปราการยุทธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 400,600 400,600 400,600 396,850 396,850 99.06 0.00 83.29 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.681) กำจัดวัชพืช คลองท่าแดง ปริมาณ 7,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 226,800 226,800 226,800 226,800 เกาะโพธิ์ เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 218,114 04/03/2563 218,114 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 226,800 226,800 226,800 218,114 218,114 96.17 0.00 89.64 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.682) กำจัดวัชพืช คลองไผ่ ปริมาณ 4,120 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,700 129,700 129,700 129,700 เกาะหวาย เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 120,575 04/03/2563 120,575 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 129,700 129,700 129,700 120,575 120,575 92.96 0.00 92.96 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.683) กำจัดวัชพืช คลองมโนรมย์ ปริมาณ 2,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 88,200 88,200 88,200 88,200 เกาะโพธิื เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 82,629 12/03/2563 82,629 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 88,200 88,200 88,200 80,499 80,499 91.27 0.00 91.27 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.687) กำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) ปริมาณ 18,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 567,000 567,000 567,000 567,000 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 566,013 25/03/2563 566,013 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 567,000 567,000 567,000 566,013 566,013 99.83 0.00 99.83 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.689) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 14,440 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 454,800 454,800 454,800 454,800 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 445,570 25/03/2563 445,570 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 454,800 454,800 454,800 445,570 445,570 97.97 0.00 76.52 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.691) กำจัดวัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 17,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 538,600 538,600 538,600 538,600 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 532,595 25/03/2563 532,595 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 538,600 538,600 538,600 532,595 532,595 98.89 0.00 77.53 0.00 98.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.692) กำจัดวัชพืชคลอง 30 ปริมาณ 7,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 236,200 236,200 236,200 236,200 ทองหลาง บ้านนา นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 222,754 10/03/2563 222,754 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 236,200 236,200 236,200 222,754 222,754 94.31 0.00 92.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.693) กำจัดวัชพืชคลอง 31 ปริมาณ 5,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 182,700 182,700 182,700 182,700 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 178,646 12/03/2563 178,646 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 182,700 182,700 182,700 178,646 178,646 97.78 0.00 97.78 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.694) กำจัดวัชพืชคลอง 32 ปริมาณ 7,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 239,400 239,400 239,400 239,400 บ้านพริก บ้านนา นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 238,198 10/03/2563 238,198 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 239,400 239,400 239,400 238,198 238,198 99.50 0.00 91.11 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.697) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (คลองคูเมือง) ปริมาณ 4,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 154,300 154,300 154,300 154,300 ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 154,243 10/03/2563 154,243 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 154,300 154,300 154,300 154,243 154,243 99.96 0.00 103.77 0.00 83.67 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.699) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งขวา ปริมาณ 5,250 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 165,300 165,300 165,300 165,300 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 165,241 10/03/2563 165,241 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 165,300 165,300 165,300 165,241 165,241 99.96 0.00 99.96 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.702) กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งขวา ปริมาณ 5,950 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 187,400 187,400 187,400 187,400 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 187,121 11/03/2563 187,121 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 187,400 187,400 187,400 187,121 187,121 99.85 0.00 99.85 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.703) กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 6,020 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 189,600 189,600 189,600 189,600 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 176,343 11/03/2563 176,343 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 189,600 189,600 189,600 176,343 176,343 93.01 0.00 91.00 0.00 29.90 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.705) กำจัดวัชพืชคลองซอย 3 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 2,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 86,600 86,600 86,600 86,600 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 75,017 11/03/2563 75,017 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 86,600 86,600 86,600 75,017 75,017 86.62 0.00 85.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.707) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 16,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 510,300 510,300 510,300 510,300 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 499,031 02/04/2563 499,031 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 510,300 510,300 510,300 499,031 499,031 97.79 0.00 90.13 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.708) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ปริมาณ 56,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,789,200 1,789,200 1,789,200 1,789,200 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 1,786,434 12/05/2563 1,786,434 บ.พีระพงศ์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 1,789,200 1,789,200 1,789,200 1,786,434 1,786,434 99.85 0.00 84.65 0.00 75.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.709) กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก ปริมาณ 17,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 551,200 551,200 551,200 551,200 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 546,578 26/03/2563 546,578 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 551,200 551,200 551,200 546,578 546,578 99.16 0.00 70.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.758) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ปริมาณ 14,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 495,901 20/05/2563 495,901 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 500,000 500,000 500,000 495,901 495,901 99.18 0.00 85.73 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.759) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ปริมาณ 9,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 299,924 21/05/2563 299,924 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 300,000 300,000 300,000 299,924 299,924 99.97 0.00 80.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.798) กำจัดวัชพืชคลองท่าแห ปริมาณ 5,600 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 176,400 176,400 176,000 176,000 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 03/01/2563 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 166,678 12/03/2563 166,678 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 176,400 176,400 176,400 166,678 166,678 94.49 100.00 94.49 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.799) กำจัดวัชพืชอ่างนฤบดินทรจินดา ปริมาณ 64,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 07/01/2563 10/02/2563 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 1,987,171 12/05/2563 1,987,171 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,987,171 1,987,171 99.36 0.00 91.92 0.00 47.30 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.807) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 2 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 4,585 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 128,000 128,000 128,000 128,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 127,862 25/05/2563 127,862 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 128,000 128,000 128,000 127,862 127,862 99.89 0.00 51.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.808) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 6,345 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 177,000 177,000 177,000 177,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/05/2563 176,826 19/05/2563 176,826 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 177,000 177,000 177,000 176,826 176,826 99.90 0.00 55.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.809) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้าย - 3 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 5,504 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 154,000 154,000 154,000 154,000 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 20/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 153,992 20/05/2563 153,992 หจก.ปราการยุทธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 154,000 154,000 154,000 153,992 153,992 99.99 0.00 55.30 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.810) กำจัดวัชพืชคลอง 3 ขวา - นครหลวง ปริมาณ 18,648 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 522,000 522,000 522,000 522,000 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 26/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 521,499 18/05/2563 521,499 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 522,000 522,000 522,000 521,499 521,499 99.90 0.00 19.16 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.811) กำจัดวัชพืชคลองบ้านลาด ปริมาณ 3,680 ตัน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 102,157 03/04/2563 102,157 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 103,000 103,000 103,000 102,157 102,157 99.18 0.00 80.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.812) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา ปริมาณ 3,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 111,000 111,000 111,000 111,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 88,650 18/03/2563 88,650 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/06/2563 111,000 111,000 111,000 105,880 105,880 95.39 0.00 80.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.813) กำจัดวัชพืชคลองแยกซอย 4 ซ้าย - 21 ขวา ปริมาณ 1,760 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 53,886 17/03/2563 53,886 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 54,000 54,000 54,000 53,886 53,886 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.814) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา เริงราง ปริมาณ 2,880 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 89,000 89,000 89,000 89,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 88,968 17/03/2563 88,968 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 89,000 89,000 89,000 88,968 88,968 99.96 0.00 100.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.815) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย ป่าสัก กม.0+000-กม.10+500 ปริมาณ 21,448 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 599,650 27/05/2563 599,650 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 600,000 600,000 600,000 599,650 599,650 99.94 0.00 17.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.816) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 8 ซ้าย กม.0+000 - 10+000 ปริมาณ 15,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 459,794 27/05/2563 459,794 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 460,000 460,000 460,000 459,794 459,794 99.96 0.00 50.08 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.817) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 9 ซ้าย กม.0+000 - 7+680 ปริมาณ 11,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 347,501 27/05/2563 347,501 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 350,000 350,000 350,000 347,501 347,501 99.29 0.00 62.84 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.818) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ กม.0+000-กม.16+100 ปริมาณ 17,860 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 498,223 27/05/2563 498,223 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 500,000 500,000 500,000 498,223 498,223 99.64 0.00 17.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.819) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ กม.16+100-กม.35+200 ปริมาณ 28,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 799,812 27/05/2563 799,812 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 800,000 800,000 800,000 799,812 799,812 99.98 0.00 12.50 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.820) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ตั้งแต่ กม.47+700 ถึง กม.50+000 ปริมาณ 1,626 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 178,000 178,000 178,000 178,000 น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 177,658 21/05/2563 177,658 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 178,000 178,000 178,000 177,658 177,658 99.81 0.00 70.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.821) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ตั้งแต่ กม.12+000 ถึง กม.16+500 ปริมาณ 6,750 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 207,641 21/05/2563 207,641 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 208,000 208,000 208,000 207,641 207,641 99.83 0.00 86.59 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.822) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 24 ขวา กม.0+000 - 5+600 ปริมาณ 4,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 129,838 27/05/2563 129,838 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 130,000 130,000 130,000 129,838 129,838 99.88 0.00 85.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.823) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย ตั้งแต่ กม.8+000 ถึง กม.11+760 ปริมาณ 3,384 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 105,000 105,000 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 104,890 16/03/2563 104,890 ถ.เจริญปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 105,000 105,000 105,000 104,890 104,890 99.89 0.00 80.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.824) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.21+000 ถึง กม.31+400 ปริมาณ 5,940 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 183,000 183,000 183,000 183,000 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 182,806 27/05/2563 182,806 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 183,000 183,000 183,000 182,806 182,806 99.89 0.00 80.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.825) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย นครหลวง ปริมาณ 3,600 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 18/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 96,305 25/05/2563 96,305 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 100,000 100,000 100,000 96,305 96,305 96.30 0.00 51.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.826) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 4 ขวา - 24 ขวา กม.0+000 - 5+200 ปริมาณ 3,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 88,000 88,000 88,000 88,000 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 87,997 01/04/2563 87,997 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 88,000 88,000 88,000 87,997 87,997 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.828) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา-นครหลวง กม.7+820-กม.15+571 ปริมาณ 4,144 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 116,000 116,000 116,000 116,000 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 109,971 25/05/2563 109,971 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 116,000 116,000 116,000 109,971 109,971 94.80 0.00 66.14 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.829) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา-นครหลวง กม.0+000-กม.4+800 ปริมาณ 2,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 71,823 13/05/2563 71,823 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 72,000 72,000 72,000 71,823 71,823 99.75 0.00 99.75 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.830) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 1 กม.0+000-กม.20+075 ปริมาณ 42,875 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 1,199,859 26/05/2563 1,199,859 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,199,859 1,199,859 99.99 0.00 97.48 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.831) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 2 กม.20+075-กม.37+150 ปริมาณ 25,020 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 697,358 26/05/2563 697,358 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 700,000 700,000 700,000 697,358 697,358 99.62 0.00 92.41 0.00 6.38 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.832) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 3 ปริมาณ 21,438 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 599,449 27/05/2563 599,449 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 600,000 600,000 600,000 599,449 599,449 99.91 0.00 94.99 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.833) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ปริมาณ 10,320 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 324,500 324,500 324,500 324,500 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 322,598 12/05/2563 322,598 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 324,500 324,500 324,500 322,598 322,598 99.41 0.00 92.02 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.894) กำจัดวัชพืชคลองซอย 21 ขวา ปริมาณ 7,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 222,000 222,000 222,000 222,000 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 221,455 21/05/2563 221,455 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 222,000 222,000 222,000 221,455 221,455 99.75 0.00 99.75 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.895) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 1 ปริมาณ 2,797 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 86,000 86,000 86,000 86,000 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 85,988 17/03/2563 85,988 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 86,000 86,000 86,000 85,988 85,988 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.896) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย มหาราช 2 ปริมาณ 5,160 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 17/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 159,821 17/03/2563 159,821 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 160,000 160,000 160,000 159,821 159,821 99.89 0.00 80.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.897) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 1,710 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 51,822 17/03/2563 51,822 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 52,000 52,000 52,000 51,822 51,822 99.66 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.898) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.13+100 ปริมาณ 13,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 405,000 405,000 405,000 405,000 โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 404,945 20/05/2563 404,945 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 405,000 405,000 405,000 404,945 404,945 99.99 0.00 90.45 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.899) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 1 ปริมาณ 8,531 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 264,000 264,000 264,000 264,000 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 263,908 25/05/2563 263,908 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 264,000 264,000 264,000 263,908 263,908 99.97 0.00 85.14 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.900) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 2 ปริมาณ 10,418 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 322,000 322,000 322,000 322,000 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 321,811 21/05/2563 321,811 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 322,000 322,000 322,000 321,811 321,811 99.94 0.00 75.93 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.901) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 2,130 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 64,982 17/03/2563 64,982 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 65,000 65,000 65,000 64,982 64,982 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.902) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา-1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ปริมาณ 3,036 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 94,000 94,000 94,000 94,000 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 93,784 16/03/2563 93,784 ถ.เจริญปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 94,000 94,000 94,000 93,784 93,784 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.904) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 1 ปริมาณ 14,325 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 443,000 443,000 443,000 443,000 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 442,352 20/05/2563 442,352 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 443,000 443,000 443,000 442,352 442,352 99.85 0.00 90.80 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.905) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง ปริมาณ 6,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 185,000 185,000 185,000 185,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 184,690 20/05/2563 184,690 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 185,000 185,000 185,000 184,690 184,690 99.83 0.00 99.83 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.906) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.4+000 ถึง กม.9+820 ปริมาณ 4,947 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 153,000 153,000 153,000 153,000 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 150,904 12/05/2563 150,904 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 153,000 153,000 153,000 150,904 150,904 98.63 0.00 84.91 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.907) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-7 ซ้าย ตั้งแต่ กม.2+500 ถึง กม.12+400 ปริมาณ 7,425 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 229,817 21/05/2563 229,817 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 230,000 230,000 230,000 229,817 229,817 99.92 0.00 81.24 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.944) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 5 ซ้าย กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 10,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 299,996 27/05/2563 299,996 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 300,000 300,000 300,000 299,996 299,996 100.00 0.00 77.71 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.945) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา 4 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 2,030 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,000 62,000 62,000 62,000 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 61,911 17/03/2563 61,911 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 62,000 62,000 62,000 61,911 61,911 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.946) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย - 4 ซ้าย กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 7,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 229,597 27/05/2563 229,597 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 230,000 230,000 230,000 229,597 229,597 99.82 0.00 82.06 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.947) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย เริงราง ปริมาณ 2,920 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 89,681 16/03/2563 89,681 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 90,000 90,000 90,000 89,681 89,681 99.65 0.00 80.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.948) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย กม.0+000 - 6+500 ปริมาณ 13,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 399,895 27/05/2563 399,895 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 400,000 400,000 400,000 399,895 399,895 99.97 0.00 89.32 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.949) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 6 ซ้าย กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 159,992 27/05/2563 159,992 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 160,000 160,000 160,000 159,992 159,992 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.950) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000 - 14+000 ปริมาณ 20,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 บางขโมด บ้านหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 639,934 27/05/2563 639,934 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 640,000 640,000 640,000 639,934 639,934 99.99 0.00 74.07 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.952) กำจัดวัชพืชคลองระบายริมเขตคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 - 8+500 ปริมาณ 8,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 สร่างโศก บ้าหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 258,548 22/04/2563 258,548 บ.บีเอ็นอีควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 260,000 260,000 260,000 258,548 258,548 99.44 0.00 75.67 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.953) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 23 ขวา กม.8+300 - 17+800 ปริมาณ 7,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 199,877 27/05/2563 199,877 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 200,000 200,000 200,000 199,877 199,877 99.94 0.00 99.94 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.954) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.4+000 - 44+500 ปริมาณ 34,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2563 999,779 27/05/2563 999,779 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 999,779 999,779 99.98 0.00 81.49 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.956) กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำป่าสักช่วงอำเภอแก่งคอย บริเวณ ทรบ.สองคอน ปริมาณ 3,710 ตัน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 116,000 116,000 116,000 116,000 สองคอน แก่งคอย สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 108,753 25/03/2563 108,753 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 116,000 116,000 116,000 108,753 108,753 93.75 0.00 84.34 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.957) กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำป่าสักช่วงอำเภอวังม่วง (ท้ายอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก) ปริมาณ 3,750 ตัน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 118,000 118,000 118,000 118,000 คำพราน วังม่วง สระบุรี 10/01/2563 10/01/2563 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 117,770 25/03/2563 117,770 บ.พีวีปิโตรเลียมออยล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 118,000 118,000 118,000 117,770 117,770 99.81 0.00 85.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.958) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.53+200 ถึง กม.60+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 168,000 168,000 168,000 168,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 167,887 25/05/2563 167,887 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 168,000 168,000 168,000 167,887 167,887 99.93 0.00 99.93 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.959) กำจัดวัชพืชคลองบางบ้านไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 247,000 247,000 247,000 247,000 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 246,654 20/05/2563 246,654 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 247,000 247,000 247,000 246,654 246,654 99.86 0.00 75.99 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.960) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 614,000 614,000 614,000 614,000 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 10/01/2563 29/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 613,717 29/05/2563 613,717 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 614,000 614,000 614,000 613,717 613,717 99.95 0.00 75.93 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.961) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.10+740 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 249,000 249,000 249,000 249,000 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 248,904 25/05/2563 248,904 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 249,000 249,000 249,000 248,904 248,904 99.96 0.00 90.02 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.962) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา-1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ตั้งแต่ กม.0+700 ถึง กม.2+732 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 18/03/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 49,796 18/03/2563 49,796 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 50,000 50,000 50,000 49,796 49,796 99.59 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.963) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ปริมาณ 3,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,900 99,900 99,900 99,900 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 99,851 16/03/2563 99,851 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 99,900 99,900 99,900 99,851 99,851 99.95 0.00 135.92 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.964) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย เหนือ ปตร.บางระจัน ปริมาณ 5,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 157,600 157,600 157,600 157,600 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 156,495 10/03/2563 156,495 บ.หงษ์ชวลิต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 157,600 157,600 157,600 156,495 156,495 99.30 0.00 80.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.977) กำจัดวัชพืชโดยเครี่องจักร คลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 199,317 12/05/2563 199,317 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 200,000 200,000 200,000 199,317 199,317 99.66 0.00 99.66 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.978) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา - 1 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 3,234 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 99,509 09/03/2563 99,509 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 100,000 100,000 100,000 99,509 99,509 99.51 0.00 99.51 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.979) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.1 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 3,234 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 99,513 09/03/2563 99,513 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 100,000 100,000 100,000 99,513 99,513 99.51 0.00 99.51 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.980) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลอง ร.2 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 4,625 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 143,000 143,000 143,000 143,000 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 141,968 09/03/2563 141,968 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 143,000 143,000 143,000 141,968 141,968 99.28 0.00 99.28 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.981) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย - 1 ขวา สุพรรณ 3 ปริมาณ 3,234 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 98,481 09/03/2563 98,481 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 100,000 100,000 100,000 98,481 98,481 98.48 0.00 92.78 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.982) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 ปริมาณ 8,797 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 272,000 272,000 272,000 272,000 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 266,150 12/05/2563 266,150 บ.บีเอ็นควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 272,000 272,000 272,000 266,150 266,150 97.85 0.00 97.85 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.983) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา ปริมาณ 4,140 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 128,000 128,000 128,000 128,000 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 125,684 12/05/2563 125,684 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 128,000 128,000 128,000 125,684 125,684 98.19 0.00 93.74 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.984) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - 1 ซ้าย ปริมาณ 1,230 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 48,633 12/03/2563 48,633 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 50,000 50,000 50,000 48,633 48,633 97.27 0.00 97.27 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.985) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ปริมาณ 4,850 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 149,247 12/05/2563 149,247 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 150,000 150,000 150,000 149,247 149,247 99.50 0.00 95.70 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.986) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย ปริมาณ 2,586 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 74,350 12/05/2563 74,350 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 80,000 80,000 80,000 74,350 74,350 92.94 0.00 92.94 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.987) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 2 ขวา ปริมาณ 6,468 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 197,394 12/05/2563 197,394 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 200,000 200,000 200,000 197,394 197,394 98.70 0.00 98.70 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.988) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา ปริมาณ 3,040 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 88,482 10/03/2563 88,482 บ.พีระพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 95,000 95,000 95,000 88,482 88,482 93.14 0.00 85.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1007) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.108+000 ถึง กม.110+000 ปริมาณ 4,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 139,000 139,000 139,000 139,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 138,483 20/05/2563 138,483 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 139,000 139,000 139,000 138,483 138,483 99.63 0.00 85.15 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1008) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 111,000 111,000 111,000 111,000 ไชโย ไชโย อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 107,392 18/03/2563 107,392 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 111,000 111,000 111,000 107,392 107,392 96.75 0.00 80.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1009) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา มหาราช 3 ปริมาณ 3,995 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 124,000 124,000 124,000 124,000 โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 123,742 20/05/2563 123,742 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 124,000 124,000 124,000 123,742 123,742 99.79 0.00 96.55 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1010) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา มหาราช 2 ปริมาณ 3,480 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 108,000 108,000 108,000 108,000 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 106,320 18/03/2563 106,320 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 108,000 108,000 108,000 106,320 106,320 98.44 0.00 80.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1011) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ขวา มหาราช 2 ปริมาณ 4,355 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 135,000 135,000 135,000 135,000 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 134,736 21/05/2563 134,736 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 135,000 135,000 135,000 134,736 134,736 99.80 0.00 94.43 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1012) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 89,990 19/03/2563 89,990 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 90,000 90,000 90,000 89,990 89,990 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1013) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 148,000 148,000 148,000 148,000 ไชโย ไชโย อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 147,748 20/05/2563 147,748 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 148,000 148,000 148,000 147,748 147,748 99.83 0.00 99.83 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1014) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 81,000 81,000 81,000 81,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 80,835 19/03/2563 80,835 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียมจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 81,000 81,000 81,000 80,835 80,835 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1015) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ 1 ขวา เขตจังหวัดอ่างทอง ปริมาณ 3,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 116,700 116,700 116,700 116,700 วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 116,426 10/03/2563 116,426 บ.หงษ์ชวลิต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 116,700 116,700 116,700 116,426 116,426 99.76 0.00 80.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1016) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย ด้านเหนือ ประตูระบายน้ำยางมณี ปริมาณ 16,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 499,911 13/05/2563 499,911 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 500,000 500,000 500,000 499,911 499,911 99.98 0.00 87.86 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1026) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา ปริมาณ 14,500 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 448,000 448,000 448,000 448,000 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 402,824 02/04/2563 402,824 หจก.ปราการยุทธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 448,000 448,000 448,000 402,824 402,824 89.92 0.00 74.61 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.1086) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ปริมาณ 6,468 ตัน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 199,908 10/03/2563 199,908 บ.หงษ์ชวลิต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 200,000 200,000 200,000 199,908 199,908 99.95 0.00 89.67 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (17) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,200,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 08/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 16/03/2563 19/03/2563 22,156,000 23/03/2563 22,156,000 บ.ท็อปเบส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2563 22,200,000 22,156,000 22,156,000 0.00 0.00 99.00 0.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3299) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.01 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ปริมาณ 241,900 ลบ.ม. ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 08/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 7,350,458 24/07/2563 7,350,458 บ.พีระพงศ์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,069,106 7,069,106 88.36 90.00 70.88 90.00 35.40 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3305) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่ากระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 64,620 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 07/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/06/2563 2,066,625 15/06/2563 2,066,625 บ.พีระพงศ์ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,066,625 2,066,625 98.41 0.00 83.74 0.00 59.58 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3306) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าอิฐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 186,150 ลบ.ม. ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/08/2563 5,077,437 03/08/2563 5,077,437 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 6,050,000 6,050,000 6,050,000 4,987,544 4,987,544 82.44 0.00 43.25 0.00 47.50 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3307) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองหน้ากระดาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 209,240 ลบ.ม. ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 07/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 5,588,992 24/07/2563 5,588,992 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 6,800,000 6,800,000 6,800,000 5,394,161 5,394,161 79.33 0.00 36.98 0.00 29.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3351) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชวดโสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 466,000 466,000 466,000 466,000 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 446,887 17/04/2563 446,887 ร้าน เอส.เค.อาร์อะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 466,000 466,000 466,000 446,887 446,887 95.90 0.00 93.27 0.00 86.90 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3352) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองตาลอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 439,000 439,000 439,000 439,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 349,954 21/04/2563 349,954 บ.พีวีปิโตรเลียมออยล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 439,000 439,000 439,000 349,954 349,954 79.72 0.00 79.72 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3368) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองหัวถนน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 25,250 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 462,631 21/04/2563 462,631 บ.พีวีปิโตรเลียมออยล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 500,000 500,000 500,000 462,631 462,631 92.53 0.00 85.50 0.00 32.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3370) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง LMC-P1 ปริมาณ 11,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 119,811 04/04/2563 119,811 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 150,000 150,000 150,000 119,811 119,811 79.87 0.00 80.00 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3371) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง RMC-P1 ปริมาณ 34,100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 380,026 10/04/2563 380,026 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 450,000 450,000 450,000 380,026 380,026 84.45 0.00 86.18 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3372) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 47,770 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 950,279 16/03/2563 950,279 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 949,279 949,279 94.93 100.00 90.63 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3373) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย เขาแก้วปริมาณ 76,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 24/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 999,524 24/07/2563 999,524 หจก.นิคมบริการ2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 878,840 878,840 87.88 0.00 81.90 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3374) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่เขาแก้ว ปริมาณ 76,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 832,993 11/08/2563 832,993 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 816,233 816,233 81.62 0.00 88.37 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3375) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ปริมาณดิน 48,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 13/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2563 949,860 11/06/2563 949,860 บ.หงษ์ชวลิต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 949,860 949,860 94.99 100.00 75.06 100.00 91.30 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3376) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 4 ขวา ปริมาณ 4,100 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 49,837 16/03/2563 49,837 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 50,000 50,000 50,000 49,837 49,837 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3377) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ MC-P2 ปริมาณ 7,000 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 08/01/2563 11/01/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2563 89,858 11/06/2563 89,858 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 90,000 90,000 90,000 89,858 89,858 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3385) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง 1 ซ้าย คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 30,970 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 627,254 12/05/2563 627,254 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 650,000 650,000 650,000 562,254 562,254 86.50 0.00 80.78 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3386) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแขมโค้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 64,320 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 1,242,637 24/07/2563 1,242,637 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2563 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,242,637 1,242,637 92.05 0.00 27.78 0.00 31.50 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3387) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเตยใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 104,820 ลบ.ม. ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/08/2563 1,847,962 03/08/2563 1,847,962 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2563 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,847,962 1,847,962 84.00 0.00 50.61 0.00 38.80 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3388) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำไอ้งอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปริมาณดิน 135,780 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 10/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 2,575,475 24/07/2563 2,575,475 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2563 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,575,475 2,575,475 90.37 0.00 73.14 0.00 20.80 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3389) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองลำการ้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปริมาณดิน 85,760 ลบ.ม. ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/08/2563 4,770,188 03/08/2563 4,770,188 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2563 5,200,000 5,200,000 5,200,000 4,770,188 4,770,188 91.73 0.00 17.30 0.00 37.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3404) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ขวา 1 ซ้าย เขาแก้ว ปริมาณ 30,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 08/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/08/2563 357,530 04/08/2563 357,530 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/08/2563 400,000 400,000 400,000 357,060 357,060 89.27 0.00 87.73 0.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3405) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 5 ขวา ปริมาณ 7,700 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 79,953 30/03/2563 79,953 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 100,000 100,000 100,000 79,953 79,953 79.95 0.00 80.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3406) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7 ขวา ปริมาณ 5,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 69,906 30/03/2563 69,906 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 70,000 70,000 70,000 69,906 69,906 99.87 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3407) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 8 ขวา ปริมาณ 6,400 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 79,953 30/03/2563 79,953 บ.ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2563 80,000 80,000 80,000 79,953 79,953 99.94 0.00 100.00 0.00 0.00 28/04/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.3408) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว ปริมาณ 136,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2563 1,584,583 24/07/2563 1,584,583 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2563 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,584,583