ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 21:50:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,056,000 2,056,000 2,056,000 2,056,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 14/02/2563 19/02/2563 535,999 18/03/2563 535,999 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 1,801,264 1,801,264 1,801,264 1,801,264 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (11) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,750,000 11,750,000 11,750,000 11,750,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 19/02/2563 1,369,900 18/03/2563 1,369,900 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 8,121,660 8,121,660 8,121,660 8,121,660 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (18) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 21/10/2562 13/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 07/02/2563 1,477,500 03/03/2563 1,477,500 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 7,700,000 7,700,000 7,584,504 7,584,504 98.50 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (25) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 18/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 03/02/2563 18/02/2563 783,903 18/03/2563 783,903 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 4,200,000 4,200,000 2,913,614 2,913,614 69.37 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.628) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.5 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 15,309 09/03/2563 15,309 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 250,000 250,000 249,779 249,779 99.91 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.630) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 8,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 17,100 18/03/2563 17,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม 20/03/2563 260,000 260,000 259,506 259,506 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.633) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในคลองระบายน้ำ ปริมาณ 9,698.42 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 305,500 305,500 305,500 305,500 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 20,301 15/03/2563 20,301 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 305,500 305,500 305,050 305,050 99.85 0.00 122.00 0.00 122.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.635) กำจัดวัชพืชบริเวณคลองประปา ปริมาณ 74,000 ตัน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,354,000 2,354,000 2,354,000 2,354,000 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 18/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 2,354,000 2,354,000 2,349,161 2,349,161 99.79 0.00 58.00 0.00 58.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.649) กำจัดวัชพืชคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว ปริมาณ 17,450 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 797,700 797,700 797,700 797,700 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 52,509 28/01/2563 52,509 หจก.พรศุภวิชญ์ หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 797,700 797,700 796,255 796,255 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.650) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก ปริมาณ 14,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 672,200 672,200 672,200 672,200 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 44,004 23/01/2563 44,004 หจก.พรศุภวิชญ์ 20/03/2563 672,200 672,200 671,836 671,836 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.651) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณ 19,880 ตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 44,004 28/01/2563 44,004 หจก.พรศุภวิชญ์ 20/03/2563 660,000 660,000 659,353 659,353 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.652) กำจัดวัชพืชคลองอุดมชลจร ปริมาณ 7,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,600 333,600 333,600 333,600 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 217,282 09/03/2563 217,282 หจก.พรศุภวิชญ์ 20/03/2563 333,600 333,600 331,526 331,526 99.38 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.669) กำจัดวัชพืชแก้มลิงหนองใหญ่ ปริมาณ 11,250 ตัน โครงการชลประทานชุมพร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 328,000 328,000 328,000 328,000 นาชะอัง,บางลึก เมือง ชุมพร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 328,000 328,000 325,066 325,066 99.11 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.710) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ สัมปทวน ปริมาณ 13,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 226,626 17/03/2563 226,626 ปตท. 26/03/2563 427,749 427,749 427,749 427,749 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.711) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่เจดีย์บูชา ปริมาณ 20,630 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 42,303 19/03/2563 42,303 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 650,000 650,000 648,925 648,925 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.712) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ ปริมาณ 19,050 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 40,602 19/03/2563 40,602 บ.นภมณฑ์ จำกัด 14/04/2563 600,000 600,000 599,527 599,527 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.716) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 3ขวา-นครชัยศรี กม.0+050 ถึง กม.10+050 ปริมาณ 8,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 323,000 323,000 323,000 323,000 บางหลวง บางเลน นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 20,301 09/03/2563 20,301 บ.มภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 321,231 321,231 321,231 321,231 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.717) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองญี่ปุ่นใต้ ปริมาณ 17,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 552,000 552,000 552,000 552,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 37,200 19/03/2563 37,200 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 552,000 552,000 551,387 551,387 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.790) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก จำนวน 2,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 636,000 636,000 636,000 636,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 42,303 19/03/2563 42,303 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 19/03/2563 636,000 636,000 627,872 627,872 98.72 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.791) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จำนวน 23,940 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 726,000 726,000 726,000 726,000 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 49,107 19/03/2563 49,107 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 726,000 726,000 722,531 722,531 99.52 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.793) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,000 333,000 333,000 333,000 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 333,000 333,000 332,388 332,388 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.794) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,000 333,000 333,000 333,000 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 333,000 333,000 332,788 332,788 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.795) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,000 333,000 333,000 333,000 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 333,000 333,000 332,523 332,523 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.858) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.1 ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นายาง,บางเก่า,เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 11,907 09/03/2563 11,907 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 200,000 200,000 199,737 199,737 99.87 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.859) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.3 ปริมาณ 4,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 8,505 09/03/2563 8,505 บ.มภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 150,000 150,000 147,258 147,258 98.17 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.860) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.7 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 15,309 09/03/2563 15,309 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 247,133 247,133 247,133 247,133 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.861) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.8 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 15,309 09/03/2563 15,309 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 250,000 250,000 241,808 241,808 96.72 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.863) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่าคอย,ดอนขุนห้วย,ชะอำ ท่ายาง,ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 11,907 14/03/2563 11,907 บ.นภมณฑ์ จำกัด 14/05/2563 200,000 200,000 197,627 197,627 98.81 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.880) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1ซ้ายบางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางแพ บางแพ ราชบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 95,240 12/03/2563 95,240 บ.ธันปัน อินเตอร์ 20/03/2563 200,000 200,000 193,940 193,940 96.97 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.881) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.สายใหญ่บางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 91,640 16/03/2563 91,640 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป 20/03/2563 200,000 200,000 199,519 199,519 99.76 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.882) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองตาคต-ดำเนินสะดวก ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 11,907 19/03/2563 11,907 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 200,000 200,000 199,787 199,787 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.883) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองร.2ซ้ายบางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 91,640 16/03/2563 91,640 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 26/03/2563 200,000 200,000 199,025 199,025 99.51 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.935) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล ปริมาณ 14,040 ตัน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เทศบาลบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 33,909 19/03/2563 33,909 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 500,000 500,000 498,767 498,767 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.938) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ปริมาณ 19,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 346,508 26/03/2563 346,508 ปตท. 26/03/2563 597,859 597,859 597,859 597,859 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.970) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R บ้านยาง กม.0+000-16+500 ปริมาณ 11,630 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 339,000 339,000 339,000 339,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 156,170 18/03/2563 156,170 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 339,000 339,000 338,108 338,108 99.74 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.971) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R สองพี่น้อง กม.0+000-25+978 ปริมาณ 21,678 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 389,822 23/03/2563 389,822 ปตท. 26/03/2563 670,000 670,000 664,371 664,371 99.16 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.972) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.3R สองพี่น้อง กม.0+000-10+586 ปริมาณ 11,830 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 345,000 345,000 345,000 345,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 178,480 18/03/2563 178,480 บ.นภมณฑ์ จำกัด 19/03/2563 345,000 345,000 343,486 343,486 99.56 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.973) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.5R สองพี่น้อง กม.0+567-9+988 ปริมาณ 19,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 573,000 573,000 573,000 573,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 23/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 573,000 573,000 571,600 571,600 99.76 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.974) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.บ้านยาง กม.0+000-14+293 ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 23/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 400,000 400,000 398,788 398,788 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.975) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองระบายน้ำ 6 ขวา - สองพี่น้อง กม.0+400 ถึงกม.23+755 ปริมาณ 35,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,297,000 1,297,000 1,297,000 1,297,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 779,644 23/03/2563 779,644 ปตท. 26/03/2563 1,294,427 1,294,427 1,294,427 1,294,427 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.976) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองระบายน้ำ 6เอขวา-สองพี่น้อง กม.0+200 ถึง กม.10+815 ปริมาณ 11,850 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 434,000 434,000 434,000 434,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 28,806 10/03/2563 28,806 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 433,840 433,840 433,395 433,395 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.989) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองพระยาบรรลือ กม.0+000 - กม.17+445 ปริมาณ 21,370 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 653,000 653,000 653,000 653,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 22,004 19/03/2563 22,004 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 651,286 651,286 647,716 647,716 99.45 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.156) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 39,157 10/03/2563 39,157 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 8,300,000 8,300,000 8,023,233 8,023,233 96.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 5,800,000 6,000,000 6,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 18/03/2563 5,990,000 28/03/2563 5,990,000 120 31/03/2563 28/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 09/03/2563 13/03/2563 5,990,000 28/03/2563 5,990,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 5,800,000 5,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (2) รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 29,946,000 01/04/2563 29,946,000 150 03/04/2563 30/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 29,946,000 01/04/2563 29,946,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 30,000,000 30,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (3) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,950,600 27/03/2563 17,950,600 120 31/03/2563 28/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,950,600 27/03/2563 17,950,600 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 18,000,000 18,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (4) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,200,000 27,200,000 27,200,000 27,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 27,154,000 01/04/2563 27,154,000 120 03/04/2563 31/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 27,154,000 01/04/2563 27,154,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 27,200,000 27,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (5) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,972,500 27/03/2563 17,972,500 150 31/03/2563 27/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,972,500 27/03/2563 17,972,500 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 18,000,000 18,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (6) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 39,200,000 39,200,000 39,200,000 39,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 39,150,000 31/03/2563 39,150,000 150 03/04/2563 30/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 39,150,000 31/03/2563 39,150,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 39,200,000 39,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (7) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 23,970,000 27/03/2563 23,970,000 150 03/04/2563 30/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 23,970,000 27/03/2563 23,970,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 24,000,000 24,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (8) รถบดล้อหนามขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/01/2563 10/01/2563 11/02/2563 17/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 57,962,000 31/03/2563 57,962,000 210 02/04/2563 28/10/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 58,000,000 31/03/2563 58,000,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 58,000,000 58,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (9) รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 24 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,600,000 93,600,000 93,600,000 93,600,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 13/02/2563 16/03/2563 19/03/2563 93,348,000 31/03/2563 93,348,000 120 02/04/2563 30/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 58,000,000 31/03/2563 58,000,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 93,600,000 93,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (10) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 15,955,000 31/03/2563 15,955,000 120 02/04/2563 30/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 15,955,000 31/03/2563 15,955,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 16,000,000 16,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (15) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 18/03/2563 11,078,000 30/03/2563 11,078,000 210 31/03/2563 26/10/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 11/03/2563 18/03/2563 11,078,000 30/03/2563 11,078,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 11,100,000 11,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3296) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน กม.28+345-35+344 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 81,859 ลบ.ม. ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 13/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 179,307 19/03/2563 179,307 หจก.จรรโลงพานิช 20/03/2563 179,307 2,659,272 2,659,272 2,412,084 2,412,084 90.70 0.00 95.00 0.00 95.00 23/06/2563 7,800 240 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3300) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ขุดลอกคลองสามแก้วช่วง กม.4+000 ถึง กม.5+900 ปริมาณ 243,910 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 นาชะอัง,นาทุ่ง เมือง ชุมพร 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 130,200 14/03/2563 130,200 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 7,500,000 7,500,000 5,593,354 5,593,354 74.58 0.00 93.00 0.00 93.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3308) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองกระทุ่มหลักชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 22,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 734,000 734,000 734,000 734,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 04/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 55,800 05/03/2563 55,800 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 19/03/2563 731,196 731,196 731,196 731,196 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3309) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 19,650 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 637,700 637,700 637,700 637,700 บางหลวง บางเลน นครปฐม 04/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 42,303 05/03/2563 42,303 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 19/03/2563 635,196 635,196 635,196 635,196 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3313) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปริมาณดิน 324,551 ลบ.ม. ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 130,200 05/03/2563 130,200 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 9,600,000 9,600,000 8,075,790 8,075,790 84.12 0.00 62.00 0.00 62.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3315) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 74,400 14/03/2563 74,400 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 14/05/2563 999,510 999,510 999,510 999,510 100.00 80.00 97.00 80.00 97.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3317) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 29,940 ลบ.ม. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 18/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 23/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 66,060 990,000 990,000 988,193 988,193 99.82 95.00 90.00 95.00 90.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3333) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองรางหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 7,870 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 255,700 255,700 255,700 255,700 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 04/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 18,600 09/03/2563 18,600 บริษัท นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 255,423 255,423 239,723 239,723 93.85 0.00 95.00 0.00 95.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3335) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,022 ลบ.ม. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 273,000 273,000 273,000 273,000 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 10/03/2563 570 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 273,000 273,000 248,622 248,622 91.07 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 6,700 500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3336) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,426 ลบ.ม. ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 281,000 281,000 281,000 281,000 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 16/03/2563 570 หจก.จรรโลงพานิช 20/03/2563 281,000 281,000 238,718 238,718 84.95 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 8,700 778 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3337) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 1,472 ลบ.ม. ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 199,000 199,000 199,000 199,000 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 10/03/2563 570 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 199,000 199,000 185,100 185,100 93.02 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 8,900 180 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3347) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกัญชา-เกาะดอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 9,307 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 196,700 196,700 196,700 196,700 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 196,700 196,700 140,075 140,075 71.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3348) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 223,330 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,486,000 4,486,000 4,486,000 4,486,000 โพลงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 225,900 05/03/2563 225,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรโลงวานิช 20/03/2563 4,486,000 4,486,000 1,931,152 1,931,152 43.05 0.00 35.00 0.00 35.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3349) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแขวงกลั่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 46,343 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 976,400 976,400 976,400 976,400 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 13/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 976,400 976,400 574,350 574,350 58.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3350) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองจรเข้น้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 29,150 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 616,800 616,800 616,800 616,800 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 13/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 616,800 616,800 446,547 446,547 72.40 0.00 13.00 0.00 13.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3353) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 166,170 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,526,500 3,526,500 3,526,500 3,526,500 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 220,050 10/03/2563 220,050 บ.ธันปัน อินเตอร์ 20/03/2563 3,526,500 3,526,500 1,610,509 1,610,509 45.67 0.00 54.00 0.00 54.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3355) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 183,360 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,891,300 3,891,300 3,891,300 3,891,300 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 55,800 09/03/2563 55,800 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 3,891,300 3,891,300 1,867,582 1,867,582 47.99 0.00 55.00 0.00 55.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3358) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงโขล่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 13,992 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 296,100 296,100 296,100 296,100 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 296,100 296,100 131,815 131,815 44.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3359) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 25,152 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 530,800 530,800 530,800 530,800 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 530,800 530,800 268,073 268,073 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3360) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสายแยกขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 20,118 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 431,200 431,200 431,200 431,200 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 431,200 431,200 188,145 188,145 43.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3361) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองปีกกา-ก้นบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 76,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,617,300 1,617,300 1,617,300 1,617,300 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 06/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,617,300 1,617,300 953,752 953,752 58.97 0.00 6.00 0.00 6.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3362) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระยาสมุทร-คลองบางพลีน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 44,225 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 929,300 929,300 929,300 929,300 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 06/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 929,300 929,300 557,950 557,950 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3363) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระยาอรรคราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 58,604 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,248,600 1,248,600 1,248,600 1,248,600 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 06/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,248,600 1,248,600 555,000 555,000 44.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3364) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพรกสมอเซ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 20,625 ลบ.ม. ตำบลอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 434,300 434,300 434,300 434,300 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 434,300 434,300 188,145 188,145 43.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3365) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองรางปีกนก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 4,525 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 96,200 96,200 96,200 96,200 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 09/03/2563 2,295 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 96,200 96,200 67,938 67,938 70.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3366) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองอุดมชลจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 84,680 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,794,400 1,794,400 1,794,400 1,794,400 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 09/03/2563 2,295 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 1,794,400 1,794,400 770,300 770,300 42.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3390) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 2 ข.ท่าผา-บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 46,290 ลบ.ม. ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 989,000 989,000 989,000 989,000 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 225,900 05/03/2563 225,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรโลงวานิช 20/03/2563 18,600 989,000 989,000 968,699 968,699 97.95 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3391) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ขวา - 7ซ้าย ท่าสาร - บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 30,048 ลบ.ม. ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 18,600 10/03/2563 18,600 หจก.จรรโลงพานิช บ.เอกอุดมอีควิปเม้น จำกัด 20/03/2563 630,000 630,000 611,427 611,427 97.05 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 6,500 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3392) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.8ซ้าย ท่าสาร - บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 6,537 ลบ.ม. ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 137,000 137,000 137,000 137,000 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 10/03/2563 570 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 137,000 137,000 115,901 115,901 84.60 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2563 7,500 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3414) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D7 ปริมาณดิน 32,740 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กุยเหนือ, ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 13/02/2563 13/02/2563 233,250 19/03/2563 233,250 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 700,000 700,000 627,955 627,955 89.71 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3415) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D8 - 4L ปริมาณดิน 46,865 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,002,000 กุยเหนือ, ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 18,600 12/03/2563 18,600 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 1,002,000 1,002,000 889,422 889,422 88.76 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3416) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D8-5L ปริมาณดิน 32,740 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กุยเหนือ กุยเหนือ ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 18,600 12/03/2563 18,600 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 700,000 700,000 604,075 604,075 86.30 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3417) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D9 ปริมาณดิน 14,500 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 310,000 310,000 310,000 310,000 กุยเหนือ กุยเหนือ ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 3,402 12/03/2563 3,402 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 310,000 310,000 281,564 281,564 90.83 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3438) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.1 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 14,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 75,300 05/03/2563 75,300 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 300,000 300,000 278,970 278,970 92.99 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3439) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลบ.ม. 1 งาน ตำบล นาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาพันสาม เมือง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 215,100 11/03/2563 215,100 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,381,358 1,381,358 92.09 80.00 80.00 80.00 80.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3440) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.2 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 4,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 3,996 12/03/2563 3,996 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 100,000 100,000 94,362 94,362 94.36 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3441) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.27 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 46,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 215,100 11/03/2563 215,100 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,000,000 1,000,000 875,005 875,005 87.50 80.00 92.00 80.00 92.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3442) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 18,700 ลูกบาศก์เมตร1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ท่ายาง,ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 7,992 13/03/2563 7,992 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 400,000 400,000 354,447 354,447 88.61 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3443) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 18,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 143,400 11/03/2563 143,400 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 400,000 400,000 352,541 352,541 88.14 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3444) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 10,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ท่ายาง,หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 7,992 13/03/2563 7,992 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 230,000 230,000 184,223 184,223 80.10 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3445) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.4 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 4,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 3,996 13/03/2563 3,996 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 100,000 100,000 89,936 89,936 89.94 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3446) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 14,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 3,996 13/03/2563 3,996 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 300,000 300,000 250,172 250,172 83.39 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3447) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 37,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 18,600 12/03/2563 18,600 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 800,000 800,000 752,872 752,872 94.11 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3448) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 44,930 13/03/2563 44,930 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 1,500,000 1,500,000 929,591 929,591 61.97 80.00 84.00 80.00 84.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3449) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 214,650 12/03/2563 214,650 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,239,718 1,239,718 82.65 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3450) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 46,500 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 214,650 12/03/2563 214,650 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,000,000 1,000,000 905,998 905,998 90.60 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3451) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 11,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 นายาง ชะอำ เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 7,992 13/03/2563 7,992 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 26/03/2563 250,000 250,000 194,683 194,683 77.87 80.00 100.00 80.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3455) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพงพวย ระยะทาง 1.800 ก ม. ปริมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 39,390 10/03/2563 39,390 ร้านเง็กเซ้งบางลาน บ.เอกอุดมอีควิปเม้น จำกัด 20/03/2563 1,000,000 1,000,000 957,333 957,333 95.73 1,000,000.00 65.00 100.00 65.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3456) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ปริมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 46,975 10/03/2563 46,975 ร้านเง็กเซ้งบางลาน บ.เอกอุดมอีควิปเม้น จำกัด 20/03/2563 817,700 1,000,000 1,000,000 782,100 782,100 78.21 1,000,000.00 18.00 100.00 18.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3473) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองประเวศน์บุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 174,765 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,708,900 3,708,900 3,708,900 3,708,900 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 55,800 09/03/2563 55,800 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 3,708,900 3,708,900 1,701,990 1,701,990 45.89 0.00 44.00 0.00 44.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3474) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 66,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,411,400 1,411,400 1,411,400 1,411,400 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 09/03/2563 2,295 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 1,411,400 1,411,400 1,204,686 1,204,686 85.35 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองเชียงรากน้อยถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,878,750 2,600,635 2,600,635 2,600,635 2,577,622 2,577,622 2,577,622 2,577,622 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/12/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 ขุดลอกคลองเปรมประชากร จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถึงคลองเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,655,538 9,655,538 9,655,538 9,655,538 1,941,602 1,941,602 1,941,602 1,941,602 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)