ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 17:51:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,117,000 12,117,000 12,117,000 12,117,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 21/09/2561 05/10/2561 12,117,000 30/10/2561 12,117,000 คงกิจแทรกเตอร์ พรศุภวิชญ์ บ.เอกอุดม 06/12/2561 11,713,484 11,713,484 11,713,484 11,713,484 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 25/09/2561 05/10/2561 2,000,000 30/10/2561 2,000,000 พรศุภวิชญ์ บ.เอกอุดม 06/12/2561 1,978,740 1,978,740 1,978,740 1,978,740 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.208) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 653,200 653,200 653,200 653,200 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 224,190 11/01/2562 224,190 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.พรศุภวิชญ์ 17/06/2562 653,200 653,200 646,835 646,835 99.03 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.209) กำจัดวัชพืชคลองเปรมประชากร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 576,300 576,300 576,300 576,300 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 224,190 17/01/2562 224,190 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง บ.นภมณฑ์ จำกัด 17/06/2562 573,554 573,554 573,554 573,554 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.210) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 406,400 406,400 406,400 406,400 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 174,370 17/01/2562 174,370 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.นภมณฑ์ จำกัด หจกใเอเอ็มจักรและก่อสร้าง 17/06/2562 406,166 406,166 406,166 406,166 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.211) กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 324,800 324,800 324,800 324,800 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 177,170 23/01/2562 177,170 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.อิศราอ๊อกซิเจน จำกัด 17/06/2562 324,783 324,783 324,783 324,783 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.212) กำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 456,400 456,400 456,400 456,400 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 227,790 21/01/2562 227,790 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจกใเอเอ็มจักรและก่อสร้าง 17/06/2562 455,783 455,783 455,783 455,783 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.213) กำจัดวัชพืชคลองซอยที่ 11 สายกลางและสายล่าง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,400 190,400 190,400 190,400 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 101,240 21/01/2562 101,240 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บนภมณฑ์ จำกัด 17/06/2562 189,772 189,772 189,772 189,772 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.215) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 235,890 24/01/2562 235,890 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ บ.ธันปัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 29/05/2562 660,000 660,000 658,045 658,045 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.216) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 221,683 23/01/2562 221,683 บ.ปตท จำกัด(มหาชน) หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 29/05/2562 499,640 499,640 499,640 499,640 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.218) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 696,000 696,000 696,000 696,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 235,890 24/01/2562 235,890 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 29/05/2562 696,000 696,000 695,927 695,927 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.219) กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 209,680 23/01/2562 209,680 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.นภมนฑ์ 29/05/2562 400,000 400,000 399,122 399,122 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.220) กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 467,900 467,900 467,900 467,900 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 232,290 01/02/2562 232,290 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.พรศุภวิชญ์ หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 29/05/2562 467,900 467,900 464,782 464,782 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.224) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองลากฆ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 132,000 132,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 82,230 19/03/2562 82,230 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 132,000 132,000 130,230 130,230 98.66 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.226) กำจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 199,280 11/01/2562 199,280 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 456,821 456,821 456,821 456,821 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,500 700 140 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.227) กำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 199,280 17/01/2562 199,280 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง บ.อิศราอ๊อกซิเจน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 448,817 448,817 448,817 448,817 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,000 700 120 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.228) กำจัดวัชพืชคลองบางใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,500 190,500 190,500 190,500 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 103,400 12/02/2562 103,400 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.เจ.เอส.เทคนิค(1996) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 188,253 188,253 188,253 188,253 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,500 1,300 60 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.275) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองระบายน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 258,000 258,000 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 129,050 13/02/2562 129,050 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.พรศุภวิชญ์ หจก.เอเอ็มจักรจักรกลและก่อสร้าง 29/05/2562 258,000 258,000 254,570 254,570 98.67 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.276) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 5 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 235,890 06/02/2562 235,890 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 1,000,000 1,000,000 997,620 997,620 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.277) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 06/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 209,680 06/02/2562 209,680 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 29/05/2562 400,000 400,000 393,669 393,669 98.42 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.278) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 06/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 206,480 06/02/2562 206,480 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.ศุภวิชญ์ 29/05/2562 400,000 400,000 398,708 398,708 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.279) กำจัดวัชพืชด้วยเรือ ในคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 217,000 217,000 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 103,240 13/02/2562 103,240 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง บ.ธันปัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 217,000 217,000 216,901 216,901 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.280) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 51,700 06/02/2562 51,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 103,986 103,986 103,986 103,986 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.281) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 103,400 06/02/2562 103,400 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 207,195 207,195 207,195 207,195 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.282) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มเอนกนิกร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 15,540 13/02/2562 15,540 บ.นภมณฑ์ กำจัด 29/05/2562 15,540 15,540 15,540 15,540 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.283) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ D7 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 51,620 13/02/2562 51,620 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 104,666 104,666 104,666 104,666 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.284) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองจางวาง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 51,620 13/02/2562 51,620 บ.นภมณฑ์ กำจัด 29/05/2562 51,620 51,620 51,620 51,620 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.285) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองแพ้ว-ท่าแร้ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 51,620 13/02/2562 51,620 บ.นภมณฑ์ กำจัด 29/05/2562 62,970 62,970 62,970 62,970 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.298) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.5R สองพี่น้อง กม.9+988-27+084 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 915,000 915,000 915,000 915,000 เนินพระปรางค์,ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 232,290 06/02/2562 232,290 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.ไฮปริ้น จำกัด 17/06/2562 915,000 915,000 911,241 911,241 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.299) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R บ้านยาง กม.12+340-15+680 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,000 84,000 84,000 84,000 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 46,458 06/02/2562 46,458 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 17/06/2562 84,000 84,000 78,430 78,430 93.37 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.300) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1L-4R-5R สองพี่น้อง กม.0+000-9+844 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 184,000 184,000 184,000 184,000 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 13/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 77,430 24/01/2562 77,430 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.ศุภวิชญ์ 17/06/2562 184,000 184,000 183,933 183,933 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.301) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1L-2R-5R สองพี่น้อง กม.0+000-2+198 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 32,000 32,000 32,000 32,000 สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 20,680 06/02/2562 20,680 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 32,000 32,000 20,680 20,680 64.63 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.302) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.3R สองพี่น้อง กม.10+586-16+889 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 103,240 06/02/2562 103,240 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 17/06/2562 200,000 200,000 199,752 199,752 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.303) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 183,470 24/01/2562 183,470 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 320,000 320,000 317,379 317,379 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.304) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 335,000 335,000 335,000 335,000 บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 180,670 24/01/2562 180,670 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 335,000 335,000 325,619 325,619 97.20 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.305) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ 7ขวา-สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 265,000 265,000 265,000 265,000 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 154,860 24/01/2562 154,860 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.พรศุภวิชญื 29/05/2562 265,000 265,000 264,842 264,842 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.310) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนเพชร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 129,050 13/02/2562 129,050 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 29/05/2562 171,000 171,000 166,732 166,732 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.311) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 129,050 13/02/2562 129,050 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.นภมนฑ์ กำจัด 29/05/2562 172,000 172,000 161,549 161,549 93.92 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.312) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 77,430 13/02/2562 77,430 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 29/05/2562 121,000 121,000 120,477 120,477 99.57 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.313) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ D.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 222,800 222,800 222,750 222,750 บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 78,630 13/02/2562 78,630 บ.นภมณฑ์ กำจัด 29/05/2562 122,954 122,954 122,954 122,954 100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.318) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 382,300 382,300 382,300 382,300 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 104,840 13/02/2562 104,840 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 17/06/2562 217,000 217,000 211,567 211,567 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.319) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 383,500 383,500 383,500 383,500 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 104,840 13/02/2562 104,840 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ 17/06/2562 219,000 219,000 213,710 213,710 97.58 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.324) กำจัดวัชพืชพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่ โครงการชลประทานชุมพร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 306,000 306,000 306,000 306,000 บางลึก เมือง ชุมพร 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 131,050 14/02/2562 131,050 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 175,000 175,000 173,730 173,730 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.325) กำจัดวัชพืชคลองม้ายัง โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 วังไผ่, หาดพันไกร, บางลึก เมือง ชุมพร 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 99,610 30/10/2561 99,610 หจก.รุ่งวัฒนาค้าไม้ 12/11/2561 257,000 257,000 255,833 255,833 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.2.326) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 398,500 398,500 398,500 398,500 หาดส้มแป้น เมือง ระนอง 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 103,240 13/02/2562 103,240 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.พรศุภวิชญ์ 29/05/2562 226,000 226,000 217,785 217,785 96.37 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0 0.0068
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.23) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางโฉลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 235,890 12/02/2562 235,890 บริษัท นภมณฑ์ จำกัด หจก.เอ็มจักรกลและก่อสร้าง บ.กู๊ดเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 17/06/2562 2,880,000 2,880,000 2,568,852 2,568,852 89.20 100.00 61.00 100.00 61.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.24) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองสาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 235,890 11/02/2562 235,890 ปตท.จำกัด (มหาชน) 17/06/2562 4,400,000 4,400,000 4,192,416 4,192,416 95.28 100.00 81.00 100.00 81.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.25) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 235,890 11/02/2562 235,890 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หจก.พรศุภวิชญ์ บ.ปตท.จำกัด บ.นภมณฑ์ จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 17/06/2562 7,100,000 7,100,000 6,651,457 6,651,457 93.68 100.00 93.00 100.00 93.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.27) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 235,890 11/02/2562 235,890 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 17/06/2562 2,400,000 2,400,000 2,130,619 2,130,619 88.78 100.00 87.00 100.00 87.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.30) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,309,000 5,309,000 5,309,000 5,309,000 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี 07/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 235,890 29/01/2562 235,890 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 30/01/2562 5,309,000 5,309,000 5,308,296 5,308,296 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0 0.0068
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.31) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 04/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 235,890 11/02/2562 235,890 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 1,000,000 1,000,000 994,350 994,350 99.44 80.00 91.00 80.00 91.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.32) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 04/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 235,890 11/02/2562 235,890 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.พรศุภวิชญ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/06/2562 4,000,000 4,000,000 3,425,136 3,425,136 85.63 80.00 54.00 80.00 54.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.170.33) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 นายาง ชะอำ เพชรบุรี 04/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 235,890 11/02/2562 235,890 บ.นภมณฑ์ กำจัด หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง หจก.พรศุภวิชญ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/06/2562 3,800,000 3,800,000 3,755,192 3,755,192 98.82 80.00 100.00 80.00 100.00 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม, อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,463,000 1,463,000 1,463,000 1,463,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 23/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2562 167,700 01/05/2562 167,700 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 17/06/2562 1,463,000 1,463,000 874,090 874,090 59.75 90.00 0.00 90.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,453,100 1,453,100 1,453,100 1,453,100 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2562 167,700 01/05/2562 167,700 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18/06/2562 1,453,100 1,453,100 1,037,630 1,037,630 71.41 60.00 0.00 60.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.80) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,074,400 1,074,400 1,074,400 1,074,400 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 157,500 04/03/2562 157,500 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ.นภมนฑ์ หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 1,074,400 1,074,400 971,246 971,246 90.40 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 4ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,216,700 1,216,700 1,216,700 1,216,700 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 155,100 20/02/2562 155,100 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.บุญศักดิ์ ออยล์ 17/06/2562 1,216,700 1,216,700 1,183,968 1,183,968 97.31 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.82) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 6ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,373,000 1,373,000 1,373,000 1,373,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 155,400 01/02/2562 155,400 บ.นภมณฑ์ กำจัด บ.ธันปันอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บ.เอกอุดม อีควิปเม้นท์ จำกัด 17/06/2562 1,373,000 1,373,000 1,372,456 1,372,456 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,129,900 1,129,900 1,129,900 1,129,900 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 167,700 13/05/2562 167,700 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 1,129,900 1,129,900 1,080,690 1,080,690 95.64 90.00 77.00 90.00 77.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 8ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 968,500 968,500 968,500 968,500 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 167,700 13/05/2562 167,700 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 968,500 968,500 707,739 707,739 73.08 90.00 23.00 90.00 23.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 9ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 925,600 925,600 925,600 925,600 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 155,100 13/02/2562 155,100 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 925,600 925,600 625,518 625,518 67.58 90.00 50.00 90.00 50.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองท้ายสถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 164,700 22/03/2562 164,700 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ 17/06/2562 420,000 420,000 418,148 418,148 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.88) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางภาษี กม.0+000-5+790 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ลำพญา บางเลน นครปฐม 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 157,500 04/02/2562 157,500 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/06/2562 1,850,000 1,850,000 1,849,231 1,849,231 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 800 60 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.89) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสถาพรพัฒนา กม.0+000-6+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ลำพญา บางเลน นครปฐม 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 155,100 13/02/2562 155,100 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/06/2562 1,900,000 1,900,000 1,188,376 1,188,376 62.55 100.00 87.00 100.00 49.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 650 40 0 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.98) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.3ข. ท่าผา-บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 18,600 16/10/2561 18,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม 17/06/2562 976,900 976,900 975,164 975,164 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.99) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.1ซ้าย ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+000-กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางแพ บางแพ ราชบุรี 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2562 257,850 07/05/2562 257,850 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 1,000,000 1,000,000 999,684 999,684 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.100) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.1ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+000-กม.7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางแพ บางแพ ราชบุรี 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 236,700 05/02/2562 236,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 1,000,000 1,000,000 991,420 991,420 99.14 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.101) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลอง ร.2ซ้าย บางป่า กม.0+000-กม.5+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านสิงห์,ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 08/02/2562 77,550 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 1,000,000 1,000,000 885,706 885,706 88.57 100.00 98.00 100.00 98.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.102) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองท่อ กม.0+050-กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าราบ เมือง ราชบุรี 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 08/02/2562 77,550 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 1,000,000 1,000,000 601,800 601,800 60.18 100.00 12.00 100.00 12.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.103) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลอง ร.1ซ้ายบางป่า (ขุนโสน) กม.0+025-กม.5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางป่า เมือง ราชบุรี 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 08/02/2562 77,550 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 660,000 660,000 640,935 640,935 97.11 100.00 77.00 100.00 77.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.104) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองขุดลัดราชบุรี กม.7+000-กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางป่า,พงสวาย เมือง ราชบุรี 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 08/02/2562 77,550 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 785,000 785,000 550,764 550,764 70.16 100.00 30.00 100.00 30.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.105) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-8ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 77,700 20/02/2562 77,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 320,000 320,000 296,383 296,383 92.62 100.00 65.00 100.00 65.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.106) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-6ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 290,000 290,000 290,000 290,000 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 77,700 20/02/2562 77,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 290,000 290,000 289,294 289,294 99.76 100.00 51.00 100.00 51.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.107) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-บางจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 08/02/2562 77,550 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 999,000 999,000 997,282 997,282 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.108) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ขวา-2ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 77,700 13/02/2562 77,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 250,000 250,000 248,402 248,402 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.109) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-ประดู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 77,700 15/02/2562 77,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 190,000 190,000 187,535 187,535 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.110) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.3ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 105,000 105,000 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 2,295 2,295 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 105,000 105,000 104,692 104,692 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 595 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.111) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.5ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,701 1,701 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 370,000 370,000 369,843 369,843 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,900 2,193 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.112) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 2,295 2,295 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 320,000 320,000 319,837 319,837 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 8,560 195 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.113) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 1,701 1,701 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 90,000 90,000 88,782 88,782 98.65 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 7,250 180 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.114) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 07/08/2561 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,701 1,701 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 270,000 270,000 269,710 269,710 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 5,960 450 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.115) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 16,800 16,800 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 140,000 140,000 139,730 139,730 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 8,500 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.116) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-2ซ้าย-4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 16,800 16,800 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 120,000 120,000 119,891 119,891 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 8,500 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.117) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 98,000 98,000 98,000 98,000 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 07/08/2561 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,701 1,701 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 98,000 98,000 96,315 96,315 98.28 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,575 200 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 18,600 18,600 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 900,000 900,000 897,729 897,729 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,300 95 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.119) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 570 570 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 75,000 75,000 74,532 74,532 99.38 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 8,500 75 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 26,330 26,330 หจก.จรรโลงพานิช 18/10/2561 1,950,000 1,950,000 1,949,933 1,949,933 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง 7,800 240 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.121) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 217,000 217,000 217,000 217,000 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 08/02/2562 77,550 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 217,000 217,000 216,380 216,380 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.122) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.7R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 77,700 20/02/2562 77,700 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 350,000 350,000 349,488 349,488 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.8R จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 114,000 114,000 114,000 114,000 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 73,640 20/02/2562 73,640 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 114,000 114,000 112,798 112,798 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.124) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2R บ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,194,000 2,194,000 2,194,000 2,194,000 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 78,900 20/02/2562 78,900 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 2,194,000 2,194,000 2,183,971 2,183,971 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.125) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4R-5R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,686,000 2,686,000 2,686,000 2,686,000 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 78,900 20/02/2562 78,900 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 2,686,000 2,686,000 2,675,791 2,675,791 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.126) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4R สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 729,000 729,000 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 08/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 77,550 15/02/2562 77,550 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 729,000 729,000 727,687 727,687 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.127) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2562 78,900 18/02/2562 78,900 บ.นภมณฑ์ กำจัด ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 600,000 600,000 597,504 597,504 99.58 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.128) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 77,730 14/02/2562 77,730 หจก.จรรโลง พานิช ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 450,000 450,000 448,315 448,315 99.63 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.129) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2562 78,900 18/02/2562 78,900 บ.นภมณฑ์ กำจัด ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 800,000 800,000 796,964 796,964 99.62 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.130) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 77,730 14/02/2562 77,730 หจก.จรรโลง พานิช ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 600,000 600,000 599,193 599,193 99.87 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.131) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 77,730 14/02/2562 77,730 หจก.จรรโลง พานิช ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 600,000 600,000 598,315 598,315 99.72 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.132) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 43,453 14/11/2561 43,453 - ติดปัญหาอื่นๆ 17/06/2562 1,500,000 1,500,000 1,498,935 1,498,935 99.93 80.00 100.00 80.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.171.134) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางมุด โครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาขา หลังสวน ชุมพร 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 233,190 17/01/2562 233,190 หจก.จรรโลงพานิช 23/01/2562 5,000,000 5,000,000 4,999,093 4,999,093 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบายแม่น้ำปราณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 377,867 377,867 377,867 377,867 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 137,050 26/03/2562 137,050 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 377,867 377,867 371,923 371,923 98.43 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 233,053 233,053 233,054 233,054 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 164,460 20/03/2562 164,460 บ.นภมณฑ์ กำจัด 26/06/2562 233,054 233,054 230,404 230,404 98.86 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 92,247 92,247 92,247 92,247 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 54,820 26/03/2562 54,820 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 92,247 92,247 84,191 84,191 91.27 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 382,391 382,391 382,391 382,391 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 27,810 13/03/2562 27,810 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 382,391 382,391 362,344 362,344 94.76 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองพระพิมล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 499,838 499,838 499,838 499,838 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 219,280 07/03/2562 219,280 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 498,471 498,471 498,471 498,471 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 265,730 265,730 265,730 265,730 13/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 166,860 13/03/2562 166,860 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 264,809 264,809 264,809 264,809 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองโยงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 138,151 138,151 138,151 138,151 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 27,410 20/03/2562 27,410 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 138,151 138,151 137,751 137,751 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 249,854 249,854 249,854 249,854 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 164,460 20/03/2562 164,460 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 249,854 249,854 249,761 249,761 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 364,910 364,910 364,910 364,910 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 109,640 13/03/2562 109,640 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 360,504 360,504 360,504 360,504 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองสาลีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 135,000 135,000 135,000 135,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 82,230 19/03/2562 82,230 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 129,729 129,729 129,729 129,729 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 615,200 615,200 615,200 615,200 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 246,960 19/03/2562 246,960 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 615,200 615,200 608,728 608,728 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,210 131,210 131,210 131,210 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 111,240 18/03/2562 111,240 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 131,210 131,210 130,840 130,840 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหกวาสายล่าง จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 385,000 385,000 385,000 385,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 32,892 05/04/2562 32,892 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 385,000 385,000 384,473 384,473 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองขุดใหม่ จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 351,041 351,041 351,041 351,041 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 27,410 05/04/2562 27,410 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 347,173 347,173 347,173 347,173 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองท่าเรือ-บางพระ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 398,564 398,564 398,564 398,564 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 148,014 05/04/2562 148,014 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 398,564 398,564 302,660 302,660 75.94 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,933,432 1,933,432 1,933,432 1,933,432 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 442,653 02/05/2562 442,653 บ.ปตท. จำกัด 17/06/2562 1,933,432 1,933,432 1,929,903 1,929,903 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,027,383 1,027,383 1,027,383 1,027,383 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 90,453 22/04/2562 90,453 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 1,023,431 1,023,431 1,023,431 1,023,431 100.00 75.00 100.00 75.00 100.00 02/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 10 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 103,168 103,168 103,168 103,168 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 21,928 05/04/2562 21,928 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 103,168 103,168 96,175 96,175 93.22 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 12 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 129,952 129,952 129,952 129,952 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 16,446 05/04/2562 16,446 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 127,048 127,048 127,048 127,048 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 13 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 145,920 145,920 145,920 145,920 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 27,410 05/04/2562 27,410 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 145,920 145,920 141,630 141,630 97.06 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง 16 สายกลาง จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 261,611 261,611 261,611 261,611 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 38,374 22/04/2562 38,374 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 261,611 261,611 258,209 258,209 98.70 75.00 100.00 75.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบึงสนั่น จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 605,898 605,898 605,898 605,898 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 54,820 22/04/2562 54,820 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 605,898 605,898 605,292 605,292 99.90 75.00 100.00 75.00 100.00 02/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบางภาษี จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 254,611 254,611 254,611 254,611 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 32,892 05/04/2562 32,892 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 254,611 254,611 254,141 254,141 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 275,971 275,971 275,971 275,971 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/05/2562 33,852 10/05/2562 33,852 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 275,971 275,971 271,139 271,139 98.25 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองชัยขันธ์ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,384 47,384 47,384 47,384 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 8,223 22/04/2562 8,223 บ.ธันปันอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 17/06/2562 47,384 47,384 46,463 46,463 98.06 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 183,528 183,528 183,528 183,528 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 16,446 05/04/2562 16,446 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 183,528 183,528 176,962 176,962 96.42 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสถาพรพัฒนา จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 128,960 128,960 128,960 128,960 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 27,410 05/04/2562 27,410 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 128,960 128,960 128,695 128,695 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองลากค้อน จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 403,486 403,486 403,486 403,486 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 49,338 05/04/2562 49,338 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 403,486 403,486 401,537 401,537 99.52 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองบางซ้าย-ลาดบัวหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 253,608 253,608 253,608 253,608 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 71,266 05/04/2562 71,266 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 253,608 253,608 242,454 242,454 95.60 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 317,600 317,600 317,600 317,600 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 131,568 19/04/2562 131,568 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 317,600 317,600 310,941 310,941 97.90 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองส่งน้ำสาย1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,880 320,880 320,880 320,880 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 120,604 05/04/2562 120,604 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 320,880 320,880 318,428 318,428 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสาย4 เจ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 118,528 118,528 118,528 118,528 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 21,928 05/04/2562 21,928 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 118,528 118,528 115,249 115,249 97.23 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองบ่อยีมริมแม่น้ำสุพรรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 590,208 590,208 590,208 590,208 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 298,723 19/04/2562 298,723 บ.ปตท.จำกัด 17/06/2562 590,208 590,208 565,345 565,345 95.79 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 873,540 873,540 873,540 873,540 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 100,479 23/04/2562 100,479 บ.ปตท.จำกัด 17/06/2562 873,540 873,540 872,565 872,565 99.89 75.00 100.00 75.00 100.00 02/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 688,088 688,088 688,088 688,088 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2562 388,339 24/04/2562 388,339 บ.ปตท.จำกัด 17/06/2562 688,088 688,088 683,614 683,614 99.35 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองประเวศบุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 728,048 728,048 728,048 728,048 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 105,911 23/04/2562 105,911 บ.ปตท.จำกัด 17/06/2562 728,048 728,048 726,416 726,416 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 303,737 303,737 303,737 303,737 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 153,496 05/04/2562 153,496 บ.นภมณฑ์ กำจัด 17/06/2562 303,737 303,737 301,016 301,016 99.10 75.00 100.00 75.00 100.00 25/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองระบายสายใหญ่ท่าสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,288,859 1,288,859 1,288,859 1,288,859