ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 13:14:49]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.19) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,056,000 2,056,000 2,056,000 2,056,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 14/02/2563 19/02/2563 535,999 18/03/2563 535,999 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 1,801,264 1,801,264 1,801,264 1,801,264 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (11) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,750,000 11,750,000 11,750,000 11,750,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 19/02/2563 1,369,900 18/03/2563 1,369,900 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 8,121,660 8,121,660 8,121,660 8,121,660 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (18) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 21/10/2562 13/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 07/02/2563 1,477,500 03/03/2563 1,477,500 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 7,584,504 7,584,504 7,584,504 7,584,504 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (25) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 18/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 03/02/2563 18/02/2563 783,903 18/03/2563 783,903 หจก.พรศุภวิชญ์ บจก.คงกิจ 1992 20/03/2563 2,913,614 2,913,614 2,913,614 2,913,614 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.628) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.5 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 15,309 09/03/2563 15,309 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 249,779 249,779 249,779 249,779 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.630) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 8,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 17,100 18/03/2563 17,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม 20/03/2563 259,506 259,506 259,506 259,506 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.633) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในคลองระบายน้ำ ปริมาณ 9,698.42 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 305,500 305,500 305,500 305,500 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 20,301 15/03/2563 20,301 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 305,050 305,050 305,050 305,050 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.635) กำจัดวัชพืชบริเวณคลองประปา ปริมาณ 74,000 ตัน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,354,000 2,354,000 2,354,000 2,354,000 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 18/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 2,352,212 2,352,212 2,349,161 2,349,161 99.87 0.00 96.00 0.00 96.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.649) กำจัดวัชพืชคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว ปริมาณ 17,450 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 797,700 797,700 797,700 797,700 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 52,509 28/01/2563 52,509 หจก.พรศุภวิชญ์ หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 796,255 796,255 796,255 796,255 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.650) กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก ปริมาณ 14,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 672,200 672,200 672,200 672,200 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 44,004 23/01/2563 44,004 หจก.พรศุภวิชญ์ 20/03/2563 671,836 671,836 671,836 671,836 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.651) กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณ 19,880 ตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 44,004 28/01/2563 44,004 หจก.พรศุภวิชญ์ 20/03/2563 659,353 659,353 659,353 659,353 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.652) กำจัดวัชพืชคลองอุดมชลจร ปริมาณ 7,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,600 333,600 333,600 333,600 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 217,282 09/03/2563 217,282 หจก.พรศุภวิชญ์ 20/03/2563 331,526 331,526 331,526 331,526 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.669) กำจัดวัชพืชแก้มลิงหนองใหญ่ ปริมาณ 11,250 ตัน โครงการชลประทานชุมพร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 328,000 328,000 328,000 328,000 นาชะอัง,บางลึก เมือง ชุมพร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 325,066 325,066 325,066 325,066 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.710) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ สัมปทวน ปริมาณ 13,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 226,626 17/03/2563 226,626 ปตท. 26/03/2563 427,749 427,749 427,749 427,749 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.711) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่เจดีย์บูชา ปริมาณ 20,630 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 42,303 19/03/2563 42,303 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 648,925 648,925 648,925 648,925 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.712) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าเรือ-บางพระ ปริมาณ 19,050 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 40,602 19/03/2563 40,602 บ.นภมณฑ์ จำกัด 14/04/2563 599,527 599,527 599,527 599,527 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.716) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองส่งน้ำและระบายน้ำ 3ขวา-นครชัยศรี กม.0+050 ถึง กม.10+050 ปริมาณ 8,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 323,000 323,000 323,000 323,000 บางหลวง บางเลน นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 20,301 09/03/2563 20,301 บ.มภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 321,231 321,231 321,231 321,231 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.717) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองญี่ปุ่นใต้ ปริมาณ 17,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 552,000 552,000 552,000 552,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 37,200 19/03/2563 37,200 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 551,387 551,387 551,387 551,387 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.790) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก จำนวน 2,100 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 636,000 636,000 636,000 636,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 42,303 19/03/2563 42,303 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 19/03/2563 634,552 634,552 627,872 627,872 98.95 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.791) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จำนวน 23,940 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 726,000 726,000 726,000 726,000 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 49,107 19/03/2563 49,107 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 722,531 722,531 722,531 722,531 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.793) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,000 333,000 333,000 333,000 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 332,388 332,388 332,388 332,388 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.794) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,000 333,000 333,000 333,000 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 332,788 332,788 332,788 332,788 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.795) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปริมาณ 10571 ตัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 333,000 333,000 333,000 333,000 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 22,002 09/03/2563 22,002 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 332,523 332,523 332,523 332,523 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.858) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.1 ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 นายาง,บางเก่า,เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 11,907 09/03/2563 11,907 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 199,737 199,737 199,737 199,737 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.859) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.3 ปริมาณ 4,800 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 8,505 09/03/2563 8,505 บ.มภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 147,258 147,258 147,258 147,258 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.860) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.7 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 15,309 09/03/2563 15,309 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 247,133 247,133 247,133 247,133 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.861) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D.8 ปริมาณ 8,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 15,309 09/03/2563 15,309 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 250,000 250,000 248,408 248,408 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.863) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) ปริมาณ 6,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่าคอย,ดอนขุนห้วย,ชะอำ ท่ายาง,ชะอำ เพชรบุรี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 11,907 14/03/2563 11,907 บ.นภมณฑ์ จำกัด 14/05/2563 197,627 197,627 197,627 197,627 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.880) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.1ซ้ายบางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางแพ บางแพ ราชบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 95,240 12/03/2563 95,240 บ.ธันปัน อินเตอร์ 20/03/2563 198,776 198,776 193,940 193,940 97.57 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.881) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.สายใหญ่บางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 91,640 16/03/2563 91,640 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป 20/03/2563 199,519 199,519 199,519 199,519 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.882) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองตาคต-ดำเนินสะดวก ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 11,907 19/03/2563 11,907 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 199,787 199,787 199,787 199,787 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.883) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองร.2ซ้ายบางป่า ปริมาณ 5,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 91,640 16/03/2563 91,640 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 26/03/2563 199,025 199,025 199,025 199,025 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.935) กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล ปริมาณ 14,040 ตัน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เทศบาลบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 33,909 19/03/2563 33,909 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 498,767 498,767 498,767 498,767 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.938) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็มสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ปริมาณ 19,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 346,508 26/03/2563 346,508 ปตท. 26/03/2563 597,859 597,859 597,859 597,859 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.970) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R บ้านยาง กม.0+000-16+500 ปริมาณ 11,630 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 339,000 339,000 339,000 339,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 156,170 18/03/2563 156,170 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 338,108 338,108 338,108 338,108 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.971) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.2R สองพี่น้อง กม.0+000-25+978 ปริมาณ 21,678 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 389,822 23/03/2563 389,822 ปตท. 26/03/2563 666,451 666,451 666,451 666,451 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.972) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.3R สองพี่น้อง กม.0+000-10+586 ปริมาณ 11,830 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 345,000 345,000 345,000 345,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 178,480 18/03/2563 178,480 บ.นภมณฑ์ จำกัด 19/03/2563 343,486 343,486 343,486 343,486 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.973) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.5R สองพี่น้อง กม.0+567-9+988 ปริมาณ 19,650 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 573,000 573,000 573,000 573,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 23/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 567,729 567,729 567,729 567,729 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.974) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.บ้านยาง กม.0+000-14+293 ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 23/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 398,788 398,788 398,788 398,788 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.975) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองระบายน้ำ 6 ขวา - สองพี่น้อง กม.0+400 ถึงกม.23+755 ปริมาณ 35,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,297,000 1,297,000 1,297,000 1,297,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 779,644 23/03/2563 779,644 ปตท. 26/03/2563 1,294,427 1,294,427 1,294,427 1,294,427 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.976) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรคลองระบายน้ำ 6เอขวา-สองพี่น้อง กม.0+200 ถึง กม.10+815 ปริมาณ 11,850 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 434,000 434,000 434,000 434,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 28,806 10/03/2563 28,806 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 433,395 433,395 433,395 433,395 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.989) กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองพระยาบรรลือ กม.0+000 - กม.17+445 ปริมาณ 21,370 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 653,000 653,000 653,000 653,000 22/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 22,004 19/03/2563 22,004 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 651,286 651,286 651,286 651,286 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.156) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 39,157 10/03/2563 39,157 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 8,299,941 8,299,941 8,299,941 8,299,941 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 5,800,000 6,000,000 6,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 18/03/2563 5,990,000 28/03/2563 5,990,000 120 31/03/2563 28/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 09/03/2563 13/03/2563 5,990,000 28/03/2563 5,990,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 5,790,000 5,790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (2) รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 29,946,000 01/04/2563 29,946,000 150 03/04/2563 30/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 29,946,000 01/04/2563 29,946,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 29,946,000 29,946,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (3) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,950,600 27/03/2563 17,950,600 120 31/03/2563 28/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,950,600 27/03/2563 17,950,600 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 17,950,600 17,950,600 17,950,600 17,950,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (4) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,200,000 27,200,000 27,200,000 27,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 27,154,000 01/04/2563 27,154,000 120 03/04/2563 31/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 27,154,000 01/04/2563 27,154,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 27,200,000 27,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (5) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,972,500 27/03/2563 17,972,500 150 31/03/2563 27/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 17,972,500 27/03/2563 17,972,500 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 17,972,500 17,972,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (6) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 39,200,000 39,200,000 39,200,000 39,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 39,150,000 31/03/2563 39,150,000 150 03/04/2563 30/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 39,150,000 31/03/2563 39,150,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 39,150,000 39,150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (7) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 23,970,000 27/03/2563 23,970,000 150 03/04/2563 30/08/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 23,970,000 27/03/2563 23,970,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 23,970,000 23,970,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (8) รถบดล้อหนามขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/01/2563 10/01/2563 11/02/2563 17/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 57,962,000 31/03/2563 57,962,000 210 02/04/2563 28/10/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 58,000,000 31/03/2563 58,000,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 57,962,000 57,962,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (9) รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 24 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,600,000 93,600,000 93,600,000 93,600,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 13/02/2563 16/03/2563 19/03/2563 93,348,000 31/03/2563 93,348,000 120 02/04/2563 30/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 58,000,000 31/03/2563 58,000,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 93,348,000 93,348,000 93,348,000 93,348,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (10) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 15,955,000 31/03/2563 15,955,000 120 02/04/2563 30/07/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 15,955,000 31/03/2563 15,955,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 15,955,000 15,955,000 15,955,000 15,955,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (15) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 18/03/2563 11,078,000 30/03/2563 11,078,000 210 31/03/2563 26/10/2563 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 11/03/2563 18/03/2563 11,078,000 30/03/2563 11,078,000 บ.ท็อปเบสท์ จำกัด 05/05/2563 11,078,000 11,078,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3296) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน กม.28+345-35+344 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 81,859 ลบ.ม. ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 13/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 179,307 19/03/2563 179,307 หจก.จรรโลงพานิช 20/03/2563 179,307 2,659,272 2,659,272 2,657,854 2,657,854 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 7,800 240 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3300) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ขุดลอกคลองสามแก้วช่วง กม.4+000 ถึง กม.5+900 ปริมาณ 243,910 ลบ.ม. จังหวัดชุมพร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 นาชะอัง,นาทุ่ง เมือง ชุมพร 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 130,200 14/03/2563 130,200 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 7,499,757 7,499,757 7,499,757 7,499,757 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3308) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองกระทุ่มหลักชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 22,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 734,000 734,000 734,000 734,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 04/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 55,800 05/03/2563 55,800 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 19/03/2563 731,196 731,196 731,196 731,196 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3309) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองบางหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 19,650 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 637,700 637,700 637,700 637,700 บางหลวง บางเลน นครปฐม 04/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 42,303 05/03/2563 42,303 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 19/03/2563 635,196 635,196 635,196 635,196 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3313) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองขนมจีน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปริมาณดิน 324,551 ลบ.ม. ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 130,200 05/03/2563 130,200 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 9,599,034 9,599,034 9,552,757 9,552,757 99.52 0.00 88.00 0.00 88.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3315) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 04/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 74,400 14/03/2563 74,400 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 14/05/2563 999,510 999,510 999,510 999,510 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3317) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 29,940 ลบ.ม. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 18/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 18,600 23/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 26/03/2563 66,060 990,000 990,000 988,193 988,193 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3333) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองรางหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ปริมาณดิน 7,870 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 255,700 255,700 255,700 255,700 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 04/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 18,600 09/03/2563 18,600 บริษัท นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 255,423 255,423 255,423 255,423 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3335) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.2ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,022 ลบ.ม. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 273,000 273,000 273,000 273,000 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 10/03/2563 570 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 272,972 272,972 272,972 272,972 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 6,700 500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3336) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.4ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 13,426 ลบ.ม. ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 281,000 281,000 281,000 281,000 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 16/03/2563 570 หจก.จรรโลงพานิช 20/03/2563 280,790 280,790 280,790 280,790 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 8,700 778 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3337) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 1,472 ลบ.ม. ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 199,000 199,000 199,000 199,000 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 10/03/2563 570 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 198,967 198,967 198,967 198,967 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 8,900 180 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3347) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกัญชา-เกาะดอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 9,307 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 196,700 196,700 196,700 196,700 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 196,599 196,599 195,729 195,729 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3348) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 223,330 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,486,000 4,486,000 4,486,000 4,486,000 โพลงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 225,900 05/03/2563 225,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรโลงวานิช 20/03/2563 4,485,590 4,485,590 3,950,126 3,950,126 88.06 0.00 57.00 0.00 57.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3349) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแขวงกลั่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 46,343 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 976,400 976,400 976,400 976,400 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 13/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 976,225 976,225 811,258 811,258 83.10 0.00 13.00 0.00 13.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3350) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองจรเข้น้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 29,150 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 616,800 616,800 616,800 616,800 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 13/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 616,561 616,561 616,561 616,561 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3353) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 166,170 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,526,500 3,526,500 3,526,500 3,526,500 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 220,050 10/03/2563 220,050 บ.ธันปัน อินเตอร์ 20/03/2563 3,526,335 3,526,335 3,080,323 3,080,323 87.35 0.00 74.00 0.00 74.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3355) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 183,360 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,891,300 3,891,300 3,891,300 3,891,300 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 55,800 09/03/2563 55,800 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 3,891,199 3,891,199 3,407,657 3,407,657 87.57 0.00 72.00 0.00 72.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3358) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงโขล่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 13,992 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 296,100 296,100 296,100 296,100 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 295,928 295,928 272,530 272,530 92.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3359) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 25,152 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 530,800 530,800 530,800 530,800 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 527,855 527,855 472,335 472,335 89.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3360) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบึงบางสายแยกขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 20,118 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 431,200 431,200 431,200 431,200 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 428,816 428,816 371,766 371,766 86.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3361) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองปีกกา-ก้นบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 76,635 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,617,300 1,617,300 1,617,300 1,617,300 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 06/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,617,134 1,617,134 1,502,983 1,502,983 92.94 0.00 46.00 0.00 46.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3362) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระยาสมุทร-คลองบางพลีน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 44,225 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 929,300 929,300 929,300 929,300 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 06/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 927,777 927,777 865,591 865,591 93.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3363) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพระยาอรรคราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 58,604 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,248,600 1,248,600 1,248,600 1,248,600 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 18,600 06/03/2563 18,600 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,243,391 1,243,391 1,077,590 1,077,590 86.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3364) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพรกสมอเซ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 20,625 ลบ.ม. ตำบลอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 434,300 434,300 434,300 434,300 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 06/03/2563 2,295 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 434,101 434,101 393,240 393,240 90.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3365) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองรางปีกนก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 4,525 ลบ.ม. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 96,200 96,200 96,200 96,200 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 09/03/2563 2,295 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 95,964 95,964 95,964 95,964 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3366) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองอุดมชลจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 84,680 ลูกบาศก์เมตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,794,400 1,794,400 1,794,400 1,794,400 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 09/03/2563 2,295 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 1,794,295 1,794,295 1,460,156 1,460,156 81.38 0.00 17.00 0.00 17.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3390) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร. 2 ข.ท่าผา-บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ปริมาณดิน 46,290 ลบ.ม. ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 989,000 989,000 989,000 989,000 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 225,900 05/03/2563 225,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรโลงวานิช 20/03/2563 18,600 988,781 988,781 988,781 988,781 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3391) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.1ขวา - 7ซ้าย ท่าสาร - บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 30,048 ลบ.ม. ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 18,600 10/03/2563 18,600 หจก.จรรโลงพานิช บ.เอกอุดมอีควิปเม้น จำกัด 20/03/2563 629,823 629,823 629,823 629,823 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 6,500 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3392) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง ร.8ซ้าย ท่าสาร - บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ปริมาณดิน 6,537 ลบ.ม. ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 137,000 137,000 137,000 137,000 ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 13/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 570 10/03/2563 570 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 136,127 136,127 136,127 136,127 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 7,500 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3414) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D7 ปริมาณดิน 32,740 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กุยเหนือ, ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 13/02/2563 13/02/2563 233,250 19/03/2563 233,250 บ.เอกอุดมอีควิปเม้นท์ จำกัด 20/03/2563 698,695 698,695 698,695 698,695 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3415) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D8 - 4L ปริมาณดิน 46,865 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,002,000 กุยเหนือ, ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 18,600 12/03/2563 18,600 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 1,000,412 1,000,412 1,000,412 1,000,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3416) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D8-5L ปริมาณดิน 32,740 ลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กุยเหนือ กุยเหนือ ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 18,600 12/03/2563 18,600 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 699,065 699,065 699,065 699,065 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3417) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D9 ปริมาณดิน 14,500 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 310,000 310,000 310,000 310,000 กุยเหนือ กุยเหนือ ประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 3,402 12/03/2563 3,402 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 309,131 309,131 309,131 309,131 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3438) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.1 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 14,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 75,300 05/03/2563 75,300 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 299,160 299,160 299,160 299,160 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3439) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลบ.ม. 1 งาน ตำบล นาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาพันสาม เมือง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 215,100 11/03/2563 215,100 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,497,738 1,497,738 1,497,738 1,497,738 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3440) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.2 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 4,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 3,996 12/03/2563 3,996 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 98,662 98,662 98,662 98,662 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3441) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.27 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 46,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 215,100 11/03/2563 215,100 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 998,975 998,975 998,975 998,975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3442) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 18,700 ลูกบาศก์เมตร1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ท่ายาง,ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 7,992 13/03/2563 7,992 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 398,435 398,435 398,435 398,435 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3443) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.3 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 18,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 143,400 11/03/2563 143,400 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 399,526 399,526 399,526 399,526 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3444) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 10,700 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ท่ายาง,หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 7,992 13/03/2563 7,992 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 229,623 229,623 229,623 229,623 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3445) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.4 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 4,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 3,996 13/03/2563 3,996 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 99,566 99,566 99,566 99,566 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3446) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 14,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 3,996 13/03/2563 3,996 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 299,822 299,822 299,822 299,822 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3447) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 37,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 18,600 12/03/2563 18,600 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 799,052 799,052 799,052 799,052 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3448) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 44,930 13/03/2563 44,930 หจก.พีพี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 2007 20/03/2563 1,494,971 1,494,971 1,489,285 1,489,285 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3449) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-2 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 70,000 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 214,650 12/03/2563 214,650 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 1,498,916 1,498,916 1,498,916 1,498,916 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3450) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 46,500 ลบ.ม. 1 งาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 214,650 12/03/2563 214,650 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 998,998 998,998 998,998 998,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3451) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ D.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 11,500 ลูกบาศก์เมตร 1 งาน ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 นายาง ชะอำ เพชรบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 7,992 13/03/2563 7,992 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 26/03/2563 249,488 249,488 249,488 249,488 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3455) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพงพวย ระยะทาง 1.800 ก ม. ปริมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 39,390 10/03/2563 39,390 ร้านเง็กเซ้งบางลาน บ.เอกอุดมอีควิปเม้น จำกัด 20/03/2563 999,540 999,540 999,540 999,540 100.00 1,000,000.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3456) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ ปริมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 46,975 10/03/2563 46,975 ร้านเง็กเซ้งบางลาน บ.เอกอุดมอีควิปเม้น จำกัด 20/03/2563 817,700 999,907 999,907 999,907 999,907 100.00 1,000,000.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3473) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองประเวศน์บุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 174,765 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,708,900 3,708,900 3,708,900 3,708,900 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 55,800 09/03/2563 55,800 บ.นภมณฑ์ จำกัด 20/03/2563 3,708,776 3,708,776 3,358,813 3,358,813 90.56 0.00 70.00 0.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 (1.3474) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปริมาณดิน 66,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,411,400 1,411,400 1,411,400 1,411,400 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 2,295 09/03/2563 2,295 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 20/03/2563 1,410,976 1,410,976 1,393,421 1,393,421 98.76 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 ขุดลอกคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (คลอง 13) ปริมาณดิน 262,200 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,310,500 4,310,500 4,310,500 4,310,500 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 28/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2563 201,690 11/09/2563 201,690 หจก.เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง 11/09/2563 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,569,000 3,569,000 3,569,000 3,569,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 14/09/2563 3,569,000 3,569,000 1,642,762 1,642,762 46.03 0.00 33.00 0.00 33.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองสาลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,884,000 1,884,000 1,884,000 1,884,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,884,000 1,884,000 505,590 505,590 26.84 0.00 23.00 0.00 23.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองญี่ปุ่นเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 201,690 13/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 2,190,000 2,190,000 587,970 587,970 26.85 0.00 5.00 0.00 5.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,343,000 2,343,000 2,343,000 2,343,000 07/05/2563 13/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 201,690 13/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 2,343,000 2,343,000 393,480 393,480 16.79 0.00 19.00 0.00 19.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 201,690 13/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 1,700,000 1,700,000 228,668 228,668 13.45 0.00 10.00 0.00 10.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองสาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,343,000 2,343,000 2,343,000 2,343,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 201,690 13/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 2,343,000 2,343,000 208,434 208,434 8.90 0.00 12.00 0.00 12.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองแสนแสบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 965,000 965,000 965,000 965,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 965,000 965,000 819,876 819,876 84.96 0.00 82.00 0.00 82.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,485,000 3,485,000 3,485,000 3,485,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 3,485,000 3,485,000 722,890 722,890 20.74 0.00 19.00 0.00 19.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,884,000 1,884,000 1,884,000 1,884,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/08/2563 201,690 14/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,884,000 1,884,000 1,435,005 1,435,005 76.17 0.00 27.00 0.00 27.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองลำปลาทิว กม.0+000-7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 736,000 736,000 736,000 736,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 736,000 736,000 457,680 457,680 62.18 0.00 43.00 0.00 43.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 201,690 13/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,643,000 1,643,000 587,970 587,970 35.79 0.00 18.00 0.00 18.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 889,000 889,000 889,000 889,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 889,000 889,000 755,557 755,557 84.99 0.00 27.00 0.00 27.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,401,000 1,401,000 1,401,000 1,401,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/08/2563 201,690 14/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,401,000 1,401,000 201,690 201,690 14.40 0.00 18.00 0.00 18.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,497,000 2,497,000 2,497,000 2,497,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 201,690 13/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 2,497,000 2,497,000 700,970 700,970 28.07 0.00 12.00 0.00 12.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองขวาง-เปร็ง-ชวดพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 1,470,000 1,470,000 1,202,950 1,202,950 81.83 0.00 31.00 0.00 31.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,433,000 1,433,000 1,433,000 1,433,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,433,000 1,433,000 998,550 998,550 69.68 0.00 24.00 0.00 24.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,967,000 1,967,000 1,967,000 1,967,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/08/2563 201,690 14/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,967,000 1,967,000 214,385 214,385 10.90 0.00 7.00 0.00 7.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลอง 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,233,000 1,233,000 1,233,000 1,233,000 10/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 14/09/2563 1,233,000 1,233,000 882,370 882,370 71.56 0.00 55.00 0.00 55.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,233,000 1,233,000 1,233,000 1,233,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 201,690 11/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 1,233,000 1,233,000 948,260 948,260 76.91 0.00 11.00 0.00 11.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,061,000 1,061,000 1,061,000 1,061,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 201,690 11/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,061,000 1,061,000 741,402 741,402 69.88 0.00 13.00 0.00 13.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลอง 13 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,432,000 1,432,000 1,432,000 1,432,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 201,690 11/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,432,000 1,432,000 686,940 686,940 47.97 0.00 7.00 0.00 7.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลอง 13 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,272,000 1,272,000 1,272,000 1,272,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/08/2563 201,690 14/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,272,000 1,272,000 316,690 316,690 24.90 0.00 14.00 0.00 14.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงสนั่นรักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 1,220,000 1,220,000 875,265 875,265 71.74 0.00 39.00 0.00 39.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงสนั่นรักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,855,000 3,855,000 3,855,000 3,855,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 201,690 11/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 3,855,000 3,855,000 777,132 777,132 20.16 0.00 22.00 0.00 22.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองมหาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,195,000 2,195,000 2,195,000 2,195,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 201,690 11/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 2,195,000 2,195,000 758,862 758,862 34.57 0.00 25.00 0.00 25.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองพระพิมล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,425,000 2,425,000 2,425,000 2,425,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 2,425,000 2,425,000 541,690 541,690 22.34 0.00 18.00 0.00 18.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,088,000 2,088,000 2,088,000 2,088,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2563 201,690 10/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 2,088,000 2,088,000 723,238 723,238 34.64 0.00 37.00 0.00 37.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองโยง-บางใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,578,000 1,578,000 1,578,000 1,578,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/08/2563 201,690 17/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,578,000 1,578,000 201,690 201,690 12.78 0.00 20.00 0.00 20.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองนราภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 914,000 914,000 914,000 914,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/08/2563 201,690 11/08/2563 201,690 บ.ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 12/09/2563 914,000 914,000 790,250 790,250 86.46 0.00 65.00 0.00 65.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองชัยขันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,042,000 1,042,000 1,042,000 1,042,000 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/08/2563 201,690 17/08/2563 201,690 บ.นภมณฑ์ จำกัด 12/09/2563 1,042,000 1,042,000 613,970 613,970 58.92 0.00 13.00 0.00 13.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 กำจัดวัชพืชคลองบางภาษี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง