ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 20:34:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 716,240 23/03/2563 716,240 หจก.เลิศพัชรกุล 26/03/2563 2,695,974 2,695,974 2,695,974 2,695,974 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,720,000 9,720,000 9,720,000 9,720,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 1,726,134 11/03/2563 1,726,134 หจก.ต.เจริญแทรคเตอร์ 02/04/2563 9,555,169 9,555,169 9,555,169 9,555,169 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (19) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 1,298,550 09/03/2563 1,298,550 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 02/04/2563 5,043,360 5,043,360 5,043,360 5,043,360 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (26) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,520,000 8,520,000 8,520,000 8,520,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 1,471,765 11/03/2563 1,471,765 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 02/04/2563 8,461,239 8,461,239 8,461,239 8,461,239 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.748) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลอง 1-4L-MD5 โดยรถขุด ปริมาณ 1,920 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 328,000 328,000 328,000 328,000 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 159,183 04/03/2563 159,183 บมจ.ปตท. 26/03/2563 316,843 316,843 316,843 316,843 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.750) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลองขวาง ความกว้าง 12 เมตร ความยาว 3,500 เมตร โดยรถขุด ปริมาณ 2,100 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 359,000 359,000 359,000 359,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 176,468 04/03/2563 176,468 บมจ.ปตท. 26/03/2563 341,547 341,547 341,547 341,547 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.751) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลองเชียร ความกว้าง 25 เมตร ยาว 920 เมตร โดยรถขุด ปริมาณ 1,149.60 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 197,000 197,000 197,000 197,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 97,756 04/03/2563 97,756 บมจ.ปตท. 26/03/2563 189,842 189,842 189,842 189,842 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.765) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 ปริมาณ 9,100 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 423,500 423,500 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 237,143 05/03/2563 237,143 บมจ.ปตท. 19/03/2563 402,118 402,118 402,118 402,118 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.766) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำมูโนะ กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 2,240 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 97,906 05/03/2563 97,906 บมจ.ปตท. 26/03/2563 97,499 97,499 97,499 97,499 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.768) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 ปริมาณ 11,130 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 517,000 517,000 517,000 517,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 289,517 09/03/2563 289,517 บมจ.ปตท. 02/04/2563 472,704 472,704 472,704 472,704 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.769) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย 5 กม.0+000 - 4+000 ปริมาณ 1,540 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,500 71,500 71,500 71,500 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 65,405 05/03/2563 65,405 บมจ.ปตท. 26/03/2563 65,632 65,632 65,632 65,632 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.770) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย 7 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,680 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 78,000 78,000 78,000 78,000 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 71,895 05/03/2563 71,895 บมจ.ปตท. 26/03/2563 71,581 71,581 71,581 71,581 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.771) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 16 กม.0+000 - 4+000 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 65,908 09/03/2563 65,908 บมจ.ปตท. 19/03/2563 66,093 66,093 66,093 66,093 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.772) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 4 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 66,285 09/03/2563 66,285 บมจ.ปตท. 19/03/2563 63,809 63,809 63,809 63,809 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.773) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 6 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 66,286 09/03/2563 66,286 บมจ.ปตท. 19/03/2563 66,459 66,459 66,459 66,459 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.774) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน ปริมาณ 16,170 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 719,992 04/03/2563 719,992 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,189,143 1,189,143 1,189,143 1,189,143 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.777) กำจัดวัชพืชอ่างฯโคกยาง ปริมาณ 14,210 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 369,588 09/03/2563 369,588 บมจ.ปตท. 19/03/2563 627,787 627,787 627,787 627,787 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.800) กำจัดวัชพืชคลองตุยง (D10) กม.0+000-3+300 ปริมาณ 2,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 391,951 06/03/2563 391,951 บมจ.ปตท. 02/04/2563 670,707 670,707 670,707 670,707 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (25) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,845,800 46,845,800 46,845,800 46,845,800 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 7,799,998 03/03/2563 7,799,998 บมจ.ปตท. 02/04/2563 45,108,392 45,108,392 43,560,845 43,560,845 96.57 100.00 39.28 100.00 39.28 22/09/2563 1,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (26) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,840,000 46,840,000 46,840,000 46,840,000 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 8,793,260 03/03/2563 8,793,260 บมจ.ปตท. 02/04/2563 46,396,378 46,396,378 46,142,248 46,142,248 99.45 100.00 98.67 100.00 98.67 22/09/2563 1,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (16) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,200,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 22,156,000 02/04/2563 22,156,000 บ.ท็อปเบส์ท จำกัด 02/04/2563 22,156,000 22,156,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3312) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองน้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 3,153,791 03/03/2563 3,153,791 บมจ.ปตท. 02/04/2563 4,747,652 4,747,652 4,747,652 4,747,652 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3320) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพะวง ช่วงที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 153,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 3,158,991 03/03/2563 3,158,991 บมจ.ปตท. 02/04/2563 4,636,768 4,636,768 4,636,768 4,636,768 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3321) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพะวง ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 160,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 3,158,991 05/03/2563 3,158,991 บมจ.ปตท. 02/04/2563 4,714,665 4,714,665 4,714,665 4,714,665 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3322) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระโนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 55,385 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ระโนด ระโนด สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 1,134,431 03/03/2563 1,134,431 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,672,103 1,672,103 1,672,103 1,672,103 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3323) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ จาก กม.6+000-9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 92,310 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 1,899,595 03/03/2563 1,899,595 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,975,096 2,975,096 2,975,096 2,975,096 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3324) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,845 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระวะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 714,993 04/03/2563 714,993 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,096,166 1,096,166 1,096,166 1,096,166 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3325) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 46,155 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 974,997 04/03/2563 974,997 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,499,436 1,499,436 1,499,436 1,499,436 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3326) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 ระโนด ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 1,419,885 04/03/2563 1,419,885 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,992,985 1,992,985 1,992,985 1,992,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3327) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเชิงแส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,419,885 06/03/2563 1,419,885 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,041,805 2,041,805 2,041,805 2,041,805 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3328) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 ระโนด ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 1,419,885 05/03/2563 1,419,885 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,038,636 2,038,636 2,038,636 2,038,636 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3329) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองสทิงหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 76,625 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,574,597 06/03/2563 1,574,597 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,373,669 2,373,669 2,373,669 2,373,669 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3330) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองแหลมวัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 คูขุด สทิงพระ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 1,424,483 04/03/2563 1,424,483 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,226,223 2,226,223 2,226,223 2,226,223 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3401) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองชักน้ำในเขตพื้นที่ MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 2,350,363 04/03/2563 2,350,363 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 4,541,566 4,541,566 4,541,566 4,541,566 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3402) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองชักน้ำในเขตพื้นที่ MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,501,638 06/03/2563 1,501,638 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 4,799,504 4,799,504 4,799,504 4,799,504 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3403) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองระบายน้ำในเขตพื้นที่ MD1 และ MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 2,351,695 03/03/2563 2,351,695 บมจ.ปตท. 02/04/2563 4,476,732 4,476,732 4,476,732 4,476,732 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3409) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ร.2 ขวา สาย 13 (โคกอิฐ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 54,753 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 608,365 06/03/2563 608,365 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,063,497 1,063,497 1,063,497 1,063,497 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3410) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำปลักปลา-โต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 59,731 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 663,582 06/03/2563 663,582 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,096,244 1,096,244 1,096,244 1,096,244 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3411) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสาย 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลกปริมาณดิน 59,731 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 663,532 06/03/2563 663,532 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,200,000 1,200,000 1,089,395 1,089,395 90.78 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3412) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง เหนือ-ท้ายประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 84,619 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 940,628 10/03/2563 940,628 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,700,000 1,700,000 1,618,163 1,618,163 95.19 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3459) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกาฬ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 37,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,547,000 1,547,000 1,547,000 1,547,000 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 08/05/2563 14/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 696,145 14/05/2563 696,145 บมจ.ปตท. 14/05/2563 1,547,000 1,547,000 1,508,293 1,508,293 97.50 100.00 98.05 100.00 98.05 15/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3460) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคูวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 50,975 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 บ้านขาว ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 592,381 10/03/2563 592,381 บมจ.ปตท. 02/04/2563 986,666 986,666 986,666 986,666 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3461) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 93,950 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,972,000 1,972,000 1,972,000 1,972,000 คลองแดน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,090,940 06/03/2563 1,090,940 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,791,532 1,791,532 1,791,532 1,791,532 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3462) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 158,645 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 1,844,162 04/03/2563 1,844,162 บมจ.ปตท. 02/04/2563 3,126,663 3,126,663 3,126,663 3,126,663 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3463) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ช่วง 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 147,165 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,089,000 3,089,000 3,089,000 3,089,000 มะขามเฒ่า ระโนด สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 1,710,791 03/03/2563 1,710,791 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,967,244 2,967,244 2,967,244 2,967,244 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3464) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมาบหัวทิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 63,555 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 แดนสงวน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 739,854 10/03/2563 739,854 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,303,146 1,303,146 1,303,146 1,303,146 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3465) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 3R-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 75,275 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 873,573 10/03/2563 873,573 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,396,392 1,396,392 1,396,392 1,396,392 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3466) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 4L-MC (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 88,140 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 1,025,619 05/03/2563 1,025,619 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,717,500 1,717,500 1,717,500 1,717,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3467) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองปากแตระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 38,115 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปากแตระ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 447,964 06/03/2563 447,964 บมจ.ปตท. 02/04/2563 723,418 723,418 723,418 723,418 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3468) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองปากระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 39,160 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 822,000 822,000 822,000 822,000 คลองแดน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 460,299 10/03/2563 460,299 บมจ.ปตท. 02/04/2563 764,115 764,115 764,115 764,115 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3469) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ระวะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 391,998 10/03/2563 391,998 บมจ.ปตท. 02/04/2563 651,631 651,631 651,631 651,631 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3470) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองศาลาหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 28,585 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าบอน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 335,984 10/03/2563 335,984 บมจ.ปตท. 02/04/2563 559,820 559,820 559,820 559,820 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3471) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองหัวคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่าบอน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 391,953 06/03/2563 391,953 บมจ.ปตท. 02/04/2563 641,088 641,088 641,088 641,088 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำตรัง โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 370,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ่อน้ำร้อน เมือง ตรัง 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 6,280,900 05/03/2563 6,280,900 บมจ.ปตท. 02/04/2563 9,693,429 9,693,429 9,693,429 9,693,429 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำปาเสมัส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 469,725 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 5,530,707 03/03/2563 5,530,707 บมจ.ปตท. 02/04/2563 9,273,414 9,273,414 9,147,875 9,147,875 98.65 100.00 71.40 100.00 71.40 22/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำมูโนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 482,775 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 6,082,950 03/03/2563 6,082,950 บมจ.ปตท. 02/04/2563 10,162,767 10,162,767 9,999,436 9,999,436 98.39 100.00 71.40 100.00 71.40 22/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองบางลอ ปริมาณดิน 1,100,000 ลบ.ม. ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 23/04/2563 23/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 2,900,128 24/04/2563 2,900,128 บมจ.ปตท. 29/04/2563 32,522,000 32,522,000 32,098,620 32,098,620 98.70 100.00 95.01 100.00 95.01 22/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (58) แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ความจุ 4.5 ล้าน.ลบ.ม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,241,200 99,241,200 99,241,200 99,241,200 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 19/11/2562 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 9,999,983 04/03/2563 9,999,983 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 93,419,152 93,419,152 38,428,161 38,428,161 41.14 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงลขา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 9) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สงขลา 10/08/2563 14/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/08/2563 5,199,186 14/08/2563 5,199,186 บมจ.ปตท. 11/09/2563 30,000,000 30,000,000 27,919,707 27,919,707 93.07 100.00 54.64 100.00 54.64 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองเขาพังไกร(คลองดอน-คลองหนองโพรง) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 01/04/2563 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 1,237,776 03/04/2563 1,237,776 บมจ.ปตท. 22/04/2563 10,855,477 10,855,477 10,855,477 10,855,477 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองอาทิตย์ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 01/04/2563 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 618,888 03/04/2563 618,888 บมจ.ปตท. 22/04/2563 2,720,869 2,720,869 2,720,869 2,720,869 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 โครงการปรับปรุงแก้มลิงและขุดลอกคลอง ในพิ้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 115,400,000 115,400,000 104,701,400 104,701,400 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 01/04/2563 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 3,316,144 03/04/2563 3,316,144 บมจ.ปตท. 14/04/2563 104,172,496 104,172,496 104,172,496 104,172,496 100.00 0.00 92.47 0.00 92.47 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองชักน้ำสาย 1 คลองชะอวดแพรกเมือง จำนวน 10,524 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 225,000 225,000 225,000 225,000 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 17/08/2563 21/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 189,788 21/08/2563 189,788 บมจ.ปตท. 22/08/2563 225,000 225,000 224,940 224,940 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองหนองโพรง จำนวน 9,120 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 17/08/2563 24/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2563 155,891 24/08/2563 155,891 หจก.เอ็นเคออยล์ 24/08/2563 195,000 195,000 155,891 155,891 79.94 100.00 71.62 100.00 71.62 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองช่องค้างคาว-ช่องแพ จำนวน 9,300 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 198,900 198,900 198,900 198,900 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 159,783 21/08/2563 159,783 บมจ.ปตท. 22/08/2563 198,900 198,900 151,825 151,825 76.33 100.00 72.56 100.00 72.56 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองบางกลม-สะพานต้นโหนด จำนวน 5,936 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 127,000 127,000 127,000 127,000 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 109,399 21/08/2563 109,399 บมจ.ปตท. 22/08/2563 127,000 127,000 126,958 126,958 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองพลายทอง จำนวน 12,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 256,600 256,600 256,600 256,600 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 217,492 21/08/2563 217,492 บมจ.ปตท. 22/08/2563 256,600 256,600 206,660 206,660 80.54 100.00 69.33 100.00 69.33 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองอนุรักษ์ จำนวน 16,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 342,100 342,100 342,100 342,100 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 17/08/2563 24/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2563 302,978 24/08/2563 302,978 หจก.เอ็นเคออยล์ 25/08/2563 342,100 342,100 287,954 287,954 84.17 100.00 16.40 100.00 16.40 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองคชธรรมราช จำนวน 40,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 855,200 855,200 855,200 855,200 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 17/08/2563 24/08/2563 24/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2563 338,981 24/08/2563 338,981 หจก.เอ็นเคออยล์ 25/08/2563 855,200 855,200 815,879 815,879 95.40 100.00 87.20 100.00 87.20 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หน้า-ท้าย ปตร.เชียรใหญ่ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 219,300 219,300 219,300 219,300 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 109,642 20/08/2563 109,642 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 219,300 219,300 205,134 205,134 93.54 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 149,989 20/08/2563 149,989 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 300,000 300,000 280,275 280,275 93.42 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองป่าเหล้า ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 149,989 20/08/2563 149,989 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 300,000 300,000 149,989 149,989 50.00 100.00 84.62 100.00 84.62 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองนครน้อย ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 149,989 20/08/2563 149,989 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 300,000 300,000 280,275 280,275 93.42 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสวนหลวง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 17/08/2563 20/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 149,989 20/08/2563 149,989 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 300,000 300,000 149,989 149,989 50.00 100.00 80.00 100.00 80.00 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หน้า-ท้าย ปตร.บางไทร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 219,300 219,300 219,300 219,300 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 109,642 20/08/2563 109,642 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 219,300 219,300 109,642 109,642 50.00 100.00 62.50 100.00 62.50 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองไผ่ (คลองส่งน้ำสายใหญ่-บ้านช่อนฉา) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 875,300 875,300 875,300 875,300 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 384,179 21/08/2563 384,179 บมจ.ปตท. 22/08/2563 875,300 875,300 718,248 718,248 82.06 100.00 50.94 100.00 50.94 15/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชสายเหมืองหมอน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 315,100 315,100 315,100 315,100 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 290,004 21/08/2563 290,004 บมจ.ปตท. 22/08/2563 315,100 315,100 288,175 288,175 91.46 100.00 57.49 100.00 57.49 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,200 490,200 490,200 490,200 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 225,989 21/08/2563 225,989 บมจ.ปตท. 22/08/2563 490,200 490,200 458,993 458,993 93.63 100.00 77.97 100.00 77.97 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชแก้มลิงและเหมืองส่งน้ำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 233,400 233,400 233,400 233,400 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 221,741 21/08/2563 221,741 บมจ.ปตท. 22/08/2563 233,400 233,400 230,143 230,143 98.60 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองสายยูออก ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 155,600 155,600 155,600 155,600 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 147,790 21/08/2563 147,790 บมจ.ปตท. 22/08/2563 155,600 155,600 153,392 153,392 98.58 0.00 100.00 0.00 100.00 01/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชฝายคลองวาด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 291,800 291,800 291,800 291,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 275,378 21/08/2563 275,378 บมจ.ปตท. 22/08/2563 291,800 291,800 269,752 269,752 92.44 100.00 81.68 100.00 81.68 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ร.4 กม.0+000-กม.5+000 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,167,000 1,167,000 1,167,000 1,167,000 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2563 21/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2563 542,392 21/08/2563 542,392 บมจ.ปตท. 22/08/2563 1,167,000 1,167,000 1,090,831 1,090,831 93.47 100.00 62.70 100.00 62.70 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองหวะ กม.0+000-กม.4+000 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 933,600 933,600 933,600 933,600 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2563 24/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2563 466,791 24/08/2563 466,791 บมจ.ปตท. 24/08/2563 933,600 933,600 780,832 780,832 83.64 100.00 78.62 100.00 78.62 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองบางโหนด โครงการชลประทานสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 933,600 933,600 933,600 933,600 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2563 24/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2563 466,791 24/08/2563 466,791 บมจ.ปตท. 24/08/2563 933,600 933,600 766,252 766,252 82.07 100.00 78.62 100.00 78.62 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองต่ำ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 583,500 583,500 583,500 583,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2563 25/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 291,733 25/08/2563 291,733 บมจ.ปตท. 25/08/2563 583,500 583,500 492,907 492,907 84.47 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระโนด (ตลาดสดระโนด-วัดหัวเค็ด) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ระโนด ระโนด สงขลา 17/08/2563 25/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 249,997 25/08/2563 249,997 บมจ.ปตท. 25/08/2563 500,000 500,000 264,853 264,853 52.97 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองกก (บ้านล่องลม-บ้านพราน) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านขาว ระโนด สงขลา 17/08/2563 24/08/2563 24/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/08/2563 499,993 24/08/2563 499,993 บมจ.ปตท. 24/08/2563 1,000,000 1,000,000 836,437 836,437 83.64 100.00 79.66 100.00 79.66 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระโนด (ปากบางระโนด-ตลาดสดระโนด) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระโนด ระโนด สงขลา 17/08/2563 25/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 599,979 25/08/2563 599,979 บมจ.ปตท. 25/08/2563 1,200,000 1,200,000 997,972 997,972 83.16 100.00 84.57 100.00 84.57 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ช่วง กม.12+500-16+500 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 วัดสน ระโนด สงขลา 17/08/2563 25/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 524,995 25/08/2563 524,995 บมจ.ปตท. 25/08/2563 1,050,000 1,050,000 896,177 896,177 85.35 100.00 85.85 100.00 85.85 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองตะเครียะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 17/08/2563 25/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 324,980 25/08/2563 324,980 บมจ.ปตท. 25/08/2563 650,000 650,000 550,550 550,550 84.70 100.00 77.43 100.00 77.43 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองหนัง ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 คลองรี สทิงพระ สงขลา 17/08/2563 25/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 284,999 25/08/2563 284,999 บมจ.ปตท. 25/08/2563 570,000 570,000 464,662 464,662 81.52 100.00 70.00 100.00 70.00 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชอ่าวท่าเมรุ บ้านท่าเมรุ หมู่ที 5 และบ้านบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 199,985 20/08/2563 199,985 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 400,000 400,000 199,985 199,985 50.00 100.00 40.00 100.00 40.00 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำอู่ตะเภา หน้าประตูระบายน้ำอู่ตะเภา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 274,200 274,200 274,200 274,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 137,086 20/08/2563 137,086 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 274,200 274,200 137,086 137,086 49.99 100.00 40.00 100.00 40.00 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองปอน ม.1 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง 17/08/2563 20/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 174,987 20/08/2563 174,987 หจก.เอ็นเคออยล์ 20/08/2563 350,000 350,000 348,839 348,839 99.67 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลอง 2.7L กม.2+815-กม.13+700 ปริมาณ 54.42 ไร่ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 677,500 677,500 677,500 677,500 ปะโด มายอ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 305,085 19/08/2563 305,085 บมจ.ปตท. 19/08/2563 677,500 677,500 312,390 312,390 46.11 100.00 48.50 100.00 48.50 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลอง D10 กม.7+000 - 9+000 ปริมาณ 37.50 ไร่ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 466,800 466,800 466,800 466,800 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 426,781 19/08/2563 426,781 บมจ.ปตท. 19/08/2563 466,800 466,800 422,883 422,883 90.59 100.00 21.43 100.00 21.43 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-2.2L กม.0+000 - 5+860 ปริมาณ 73.25 ไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 911,800 911,800 911,800 911,800 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 406,795 19/08/2563 406,795 บมจ.ปตท. 22/08/2563 911,800 911,800 828,348 828,348 90.85 100.00 46.22 100.00 46.22 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-2.2L-1.0R กม.0+670 - 2+920 ปริมาณ 14.06 ไร่ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,100 175,100 175,100 175,100 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 166,586 19/08/2563 166,586 บมจ.ปตท. 19/08/2563 175,100 175,100 166,586 166,586 95.14 100.00 84.29 100.00 84.29 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-2.2L-1.0R-0.9R กม.0+000 - 2+459 ปริมาณ 12.295 ไร่ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 153,000 153,000 153,000 153,000 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 144,486 19/08/2563 144,486 บมจ.ปตท. 19/08/2563 153,000 153,000 144,486 144,486 94.44 100.00 64.97 100.00 64.97 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ D1-4.5L กม.0+000 - 3+772 ปริมาณ 47.15 ไร่ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 586,900 586,900 586,900 586,900 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 248,600 19/08/2563 248,600 บมจ.ปตท. 19/08/2563 586,900 586,900 556,896 556,896 94.89 100.00 41.04 100.00 41.04 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองท่าเรือ กม.0+000 - 2+984 ปริมาณ 41.03 ไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 510,700 510,700 510,700 510,700 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 225,987 19/08/2563 225,987 บมจ.ปตท. 12/09/2563 510,700 510,700 480,537 480,537 94.09 100.00 45.77 100.00 45.77 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดวัชพืชคลองตาแปด กม.0+000 - 2+639 ปริมาณ 24.74 ไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 308,000 308,000 308,000 308,000 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 17/08/2563 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2563 279,491 19/08/2563 279,491 บมจ.ปตท. 11/09/2563 308,000 308,000 279,491 279,491 90.74 100.00 15.45 100.00 15.45 22/09/2563
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,101,959 7,101,959 7,101,959 7,101,959 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 23/08/2562 03/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2562 3,661,112 03/09/2562 3,661,112 บมจ.ปตท. 14/03/2563 6,045,764 6,045,764 6,045,764 6,045,764 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)