ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 04:02:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.20) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 716,240 23/03/2563 716,240 หจก.เลิศพัชรกุล 26/03/2563 2,700,000 2,700,000 2,486,634 2,486,634 92.10 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,720,000 9,720,000 9,720,000 9,720,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 1,726,134 11/03/2563 1,726,134 หจก.ต.เจริญแทรคเตอร์ 02/04/2563 9,720,000 9,720,000 1,102,430 1,102,430 11.34 35.00 50.31 35.00 50.31 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (19) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ลำ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 1,298,550 09/03/2563 1,298,550 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 02/04/2563 5,500,000 5,500,000 4,077,400 4,077,400 74.13 100.00 50.00 100.00 50.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (26) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,520,000 8,520,000 8,520,000 8,520,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 1,471,765 11/03/2563 1,471,765 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 02/04/2563 8,520,000 8,520,000 410,549 410,549 4.82 30.00 19.74 30.00 19.74 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.748) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลอง 1-4L-MD5 โดยรถขุด ปริมาณ 1,920 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 328,000 328,000 328,000 328,000 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 159,183 04/03/2563 159,183 บมจ.ปตท. 26/03/2563 328,000 328,000 274,741 274,741 83.76 100.00 48.82 100.00 48.82 31/03/2563 210 200 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.750) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลองขวาง ความกว้าง 12 เมตร ความยาว 3,500 เมตร โดยรถขุด ปริมาณ 2,100 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 359,000 359,000 359,000 359,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 176,468 04/03/2563 176,468 บมจ.ปตท. 26/03/2563 359,000 359,000 294,146 294,146 81.93 100.00 76.08 100.00 76.08 31/03/2563 200 250 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.751) กำจัดวัชพืชรากหยั่งลึกคลองเชียร ความกว้าง 25 เมตร ยาว 920 เมตร โดยรถขุด ปริมาณ 1,149.60 ตัน คบ.ปากพนังล่าง ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 197,000 197,000 197,000 197,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 97,756 04/03/2563 97,756 บมจ.ปตท. 26/03/2563 197,000 197,000 168,887 168,887 85.73 0.00 10.00 0.00 10.00 31/03/2563 90 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.765) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 ปริมาณ 9,100 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 423,500 423,500 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 237,143 05/03/2563 237,143 บมจ.ปตท. 19/03/2563 423,500 423,500 371,408 371,408 87.70 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.766) กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำมูโนะ กม.0+000 - 5+000 ปริมาณ 2,240 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 97,906 05/03/2563 97,906 บมจ.ปตท. 26/03/2563 104,000 104,000 91,819 91,819 88.29 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.768) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 3 ปริมาณ 11,130 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 517,000 517,000 517,000 517,000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 289,517 09/03/2563 289,517 บมจ.ปตท. 02/04/2563 517,000 517,000 132,316 132,316 25.59 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.769) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย 5 กม.0+000 - 4+000 ปริมาณ 1,540 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,500 71,500 71,500 71,500 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 65,405 05/03/2563 65,405 บมจ.ปตท. 26/03/2563 71,500 71,500 59,952 59,952 83.85 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.770) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสาย 7 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,680 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 78,000 78,000 78,000 78,000 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 71,895 05/03/2563 71,895 บมจ.ปตท. 26/03/2563 78,000 78,000 65,901 65,901 84.49 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.771) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 16 กม.0+000 - 4+000 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 65,908 09/03/2563 65,908 บมจ.ปตท. 19/03/2563 72,000 72,000 60,413 60,413 83.91 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.772) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 4 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 66,285 09/03/2563 66,285 บมจ.ปตท. 19/03/2563 72,000 72,000 58,109 58,109 80.71 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.773) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายที่ 6 กม.0+000 - 3+500 ปริมาณ 1,550 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 66,286 09/03/2563 66,286 บมจ.ปตท. 19/03/2563 72,000 72,000 60,759 60,759 84.39 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.774) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน ปริมาณ 16,170 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 719,992 04/03/2563 719,992 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,200,000 1,200,000 702,820 702,820 58.57 100.00 47.40 100.00 47.40 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.777) กำจัดวัชพืชอ่างฯโคกยาง ปริมาณ 14,210 ตัน โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 369,588 09/03/2563 369,588 บมจ.ปตท. 19/03/2563 660,000 660,000 338,775 338,775 51.33 100.00 49.20 100.00 49.20 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.800) กำจัดวัชพืชคลองตุยง (D10) กม.0+000-3+300 ปริมาณ 2,200 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 391,951 06/03/2563 391,951 บมจ.ปตท. 02/04/2563 700,000 700,000 373,279 373,279 53.33 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (25) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,845,800 46,845,800 46,845,800 46,845,800 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 7,799,998 03/03/2563 7,799,998 บมจ.ปตท. 02/04/2563 46,845,800 46,845,800 6,622,853 6,622,853 14.14 25.00 8.10 25.00 8.10 31/03/2563 5,000 1,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (26) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,840,000 46,840,000 46,840,000 46,840,000 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 8,793,260 03/03/2563 8,793,260 บมจ.ปตท. 02/04/2563 46,840,000 46,840,000 3,409,992 3,409,992 7.28 35.00 18.49 35.00 18.49 24/03/2563 5,000 1,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (16) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 คัน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,200,000 22,200,000 22,200,000 22,200,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 22,156,000 02/04/2563 22,156,000 บ.ท็อปเบส์ท จำกัด 02/04/2563 22,200,000 22,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3312) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองน้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 3,153,791 03/03/2563 3,153,791 บมจ.ปตท. 02/04/2563 5,000,000 5,000,000 1,101,144 1,101,144 22.02 50.00 23.56 50.00 23.56 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3320) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพะวง ช่วงที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 153,850 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 3,158,991 03/03/2563 3,158,991 บมจ.ปตท. 02/04/2563 5,000,000 5,000,000 1,569,804 1,569,804 31.40 80.00 62.50 80.00 62.50 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3321) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองพะวง ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 160,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 3,158,991 05/03/2563 3,158,991 บมจ.ปตท. 02/04/2563 5,200,000 5,200,000 1,121,360 1,121,360 21.56 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3322) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระโนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 55,385 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ระโนด ระโนด สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 1,134,431 03/03/2563 1,134,431 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,800,000 1,800,000 672,816 672,816 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3323) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ จาก กม.6+000-9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 92,310 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 1,899,595 03/03/2563 1,899,595 บมจ.ปตท. 02/04/2563 3,000,000 3,000,000 1,878,258 1,878,258 62.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3324) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,845 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระวะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 714,993 04/03/2563 714,993 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,100,000 1,100,000 224,272 224,272 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3325) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 46,155 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 974,997 04/03/2563 974,997 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,500,000 1,500,000 224,272 224,272 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3326) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 ระโนด ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 1,419,885 04/03/2563 1,419,885 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,262,000 2,262,000 224,272 224,272 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3327) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเชิงแส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,419,885 06/03/2563 1,419,885 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,262,000 2,262,000 448,544 448,544 19.83 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3328) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 ระโนด ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 1,419,885 05/03/2563 1,419,885 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,262,000 2,262,000 224,272 224,272 9.91 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3329) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองสทิงหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 76,625 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,574,597 06/03/2563 1,574,597 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,500,000 2,500,000 1,968,938 1,968,938 78.76 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3330) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองแหลมวัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 69,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 คูขุด สทิงพระ สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 1,424,483 04/03/2563 1,424,483 บมจ.ปตท. 02/04/2563 2,262,000 2,262,000 1,436,309 1,436,309 63.50 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3401) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองชักน้ำในเขตพื้นที่ MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 2,350,363 04/03/2563 2,350,363 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 4,900,000 4,900,000 3,211,038 3,211,038 65.53 50.00 18.42 50.00 18.42 31/03/2563 1,500 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3402) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองชักน้ำในเขตพื้นที่ MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,501,638 06/03/2563 1,501,638 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 4,900,000 4,900,000 3,327,916 3,327,916 67.92 50.00 32.70 50.00 32.70 31/03/2563 1,200 120 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3403) ขุดลอกคลองโดยรถขุดคลองระบายน้ำในเขตพื้นที่ MD1 และ MD3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 225,000 ลบ.ม. ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 2,351,695 03/03/2563 2,351,695 บมจ.ปตท. 02/04/2563 4,900,000 4,900,000 2,889,157 2,889,157 58.96 50.00 37.87 50.00 37.87 31/03/2563 1,200 120 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3409) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ร.2 ขวา สาย 13 (โคกอิฐ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 54,753 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 608,365 06/03/2563 608,365 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,100,000 1,100,000 587,015 587,015 53.37 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3410) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำปลักปลา-โต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 59,731 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 663,582 06/03/2563 663,582 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,200,000 1,200,000 228,927 228,927 19.08 30.00 0.00 30.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3411) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสาย 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลกปริมาณดิน 59,731 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 663,532 06/03/2563 663,532 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,200,000 1,200,000 220,527 220,527 18.38 25.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3412) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง เหนือ-ท้ายประตูระบายน้ำปลายคลองโต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 84,619 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 940,628 10/03/2563 940,628 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,700,000 1,700,000 231,897 231,897 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3459) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองกาฬ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 37,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,547,000 1,547,000 1,547,000 1,547,000 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3460) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองคูวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 50,975 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 บ้านขาว ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 592,381 10/03/2563 592,381 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,070,000 1,070,000 547,773 547,773 51.19 100.00 46.89 100.00 46.89 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3461) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 93,950 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,972,000 1,972,000 1,972,000 1,972,000 คลองแดน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 1,090,940 06/03/2563 1,090,940 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,972,000 1,972,000 1,322,232 1,322,232 67.05 100.00 52.02 100.00 52.02 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3462) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 158,645 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 1,844,162 04/03/2563 1,844,162 บมจ.ปตท. 02/04/2563 3,330,000 3,330,000 991,818 991,818 29.78 40.00 20.03 40.00 20.03 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3463) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ช่วง 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 147,165 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,089,000 3,089,000 3,089,000 3,089,000 มะขามเฒ่า ระโนด สงขลา 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 1,710,791 03/03/2563 1,710,791 บมจ.ปตท. 02/04/2563 3,089,000 3,089,000 1,674,270 1,674,270 54.20 40.00 19.38 40.00 19.38 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3464) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมาบหัวทิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 63,555 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 แดนสงวน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 739,854 10/03/2563 739,854 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,334,000 1,334,000 1,060,432 1,060,432 79.49 100.00 46.89 100.00 46.89 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3465) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 3R-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 75,275 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 873,573 10/03/2563 873,573 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,580,000 1,580,000 299,185 299,185 18.94 100.00 43.31 100.00 43.31 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3466) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 4L-MC (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 88,140 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 1,025,619 05/03/2563 1,025,619 บมจ.ปตท. 02/04/2563 1,850,000 1,850,000 1,458,587 1,458,587 78.84 100.00 64.49 100.00 64.49 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3467) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองปากแตระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 38,115 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปากแตระ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 447,964 06/03/2563 447,964 บมจ.ปตท. 02/04/2563 800,000 800,000 367,965 367,965 46.00 100.00 54.83 100.00 54.83 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3468) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองปากระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 39,160 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 822,000 822,000 822,000 822,000 คลองแดน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 460,299 10/03/2563 460,299 บมจ.ปตท. 02/04/2563 822,000 822,000 402,779 402,779 49.00 100.00 59.91 100.00 59.91 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3469) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ระวะ ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 391,998 10/03/2563 391,998 บมจ.ปตท. 02/04/2563 700,000 700,000 640,451 640,451 91.49 100.00 58.28 100.00 58.28 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3470) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองศาลาหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 28,585 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าบอน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 335,984 10/03/2563 335,984 บมจ.ปตท. 02/04/2563 600,000 600,000 548,240 548,240 91.37 100.00 66.64 100.00 66.64 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.3471) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง สันทรายปากคลองหัวคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ปริมาณดิน 33,350 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่าบอน ระโนด สงขลา 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 391,953 06/03/2563 391,953 บมจ.ปตท. 02/04/2563 700,000 700,000 133,985 133,985 19.14 100.00 53.97 100.00 53.97 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำตรัง โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 370,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ่อน้ำร้อน เมือง ตรัง 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 6,280,900 05/03/2563 6,280,900 บมจ.ปตท. 02/04/2563 10,000,000 10,000,000 1,622,724 1,622,724 16.23 35.00 19.42 35.00 19.42 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำปาเสมัส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 469,725 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 5,530,707 03/03/2563 5,530,707 บมจ.ปตท. 02/04/2563 10,000,000 10,000,000 1,071,434 1,071,434 10.71 25.00 1.35 25.00 1.35 31/03/2563 790 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำมูโนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 482,775 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 6,082,950 03/03/2563 6,082,950 บมจ.ปตท. 02/04/2563 11,000,000 11,000,000 1,978,185 1,978,185 17.98 25.00 7.59 25.00 7.59 31/03/2563 1,200 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองบางลอ ปริมาณดิน 1,100,000 ลบ.ม. ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 14/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 1,000 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (58) แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ความจุ 4.5 ล้าน.ลบ.ม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,241,200 99,241,200 99,241,200 99,241,200 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 19/11/2562 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 9,999,983 04/03/2563 9,999,983 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 95,561,200 95,561,200 1,429,734 1,429,734 1.50 40.00 100.00 40.00 100.00 31/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 โครงการปรับปรุงแก้มลิงและขุดลอกคลอง ในพิ้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 115,400,000 115,400,000 104,701,400 104,701,400 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2563 104,701,400 104,701,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,101,959 7,101,959 7,101,959 7,101,959 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 23/08/2562 03/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2562 3,661,112 03/09/2562 3,661,112 บมจ.ปตท. 14/03/2563 6,276,703 6,276,703 6,045,764 6,045,764 96.32 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)