ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 05:40:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.21) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 7 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 19/09/2561 19/11/2561 3,100,000 01/11/2561 3,100,000 หจก.ต.เจริญแทรคเตอร์ หจก.เลิศพัชรกุล หจก.สมิหลา ออยล์ ร้านรัตน์คงพันธ์การช่าง หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย หจก.ทวีวัฒนาการช่าง หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ หล่อดอก 13/02/2562 3,092,958 3,092,958 3,092,958 3,092,958 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,891,000 9,891,000 9,891,000 9,891,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/08/2561 06/09/2561 12/09/2561 9,891,000 24/10/2561 9,891,000 หจก.ต.เจริญแทรคเตอร์ หจก.เลิศพัชรกุล หจก.สมิหลา ออยล์ ร้านรัตน์คงพันธ์การช่าง หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 06/12/2561 9,726,261 9,726,261 9,726,261 9,726,261 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.328) กำจัดวัชพืช .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 26/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2561 2,105,760 14/01/2561 2,105,760 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 4,200,000 4,200,000 4,198,289 4,198,289 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.332) กำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองวาด .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 34,000 34,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 33,910 29/01/2562 33,910 บมจ.ปตท. 13/02/2562 33,910 33,910 33,910 33,910 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.333) กำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภา .โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,500 162,500 162,500 162,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 51,130 30/01/2562 51,130 หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 13/02/2562 91,373 91,373 91,373 91,373 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.346) กำจัดวัชพืชคลองไผ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 345,000 345,000 197,000 197,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 196,850 29/01/2562 196,850 บมจ.ปตท. 13/02/2562 196,850 196,850 196,850 196,850 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.347) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 385,000 385,000 220,000 220,000 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 186,824 29/01/2562 186,824 บมจ.ปตท. 13/02/2562 219,357 219,357 219,358 219,358 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.348) กำจัดวัชพืชอ่างวิทยาลัยเกษตรกรรม .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 126,000 126,000 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 69,271 30/01/2562 69,271 หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 13/02/2562 126,000 126,000 125,299 125,299 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.349) กำจัดวัชพืชบริเวณ ปตร.ตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 571,000 571,000 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 25/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 313,991 30/01/2562 313,991 บมจ.ปตท. 12/02/2562 571,000 571,000 565,277 565,277 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.350) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 115,000 115,000 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 97,510 29/01/2562 97,510 บมจ.ปตท. 13/02/2562 113,777 113,777 113,777 113,777 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,800 100 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.351) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนทดน้ำปัตตานี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 570,000 570,000 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 313,472 30/01/2562 313,472 บมจ.ปตท. 13/02/2562 570,000 570,000 569,813 569,813 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปัตตานี 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.352) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำศรีพงัน-ตะเหลียง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 132,000 132,000 76,000 76,000 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 64,383 29/01/2562 64,383 บมจ.ปตท. 13/02/2562 74,803 74,803 74,803 74,803 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,500 120 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.353) กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโต๊ะแดง-นานาค .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 132,000 132,000 76,000 76,000 นานาค ตากใบ นราธิวาส 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 64,383 29/01/2562 64,383 บมจ.ปตท. 13/02/2562 70,303 70,303 70,303 70,303 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 900 60 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.354) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านพอเหมาะ .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 29,000 29,000 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 25/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 28,989 30/01/2562 28,989 หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 13/02/2562 29,000 29,000 28,989 28,989 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.355) กำจัดวัชพืชบริเวณหน้าฝายห้วยกะลาพอ .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 29,000 29,000 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 25/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 28,989 30/01/2562 28,989 หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 13/02/2562 29,000 29,000 28,989 28,989 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.356) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำสายตะวันออก .โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 286,000 286,000 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 25/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 157,284 30/01/2562 157,284 หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 12/02/2562 286,000 286,000 280,206 280,206 97.97 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.2.357) กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ .โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 165,000 165,000 95,000 95,000 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 80,538 29/01/2562 80,538 บมจ.ปตท. 13/02/2562 91,538 91,538 91,538 91,538 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (15) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำคลองบ้านตาลและสาขา ระยะที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 44,940,200 44,940,200 ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 17,635,740 29/01/2562 17,635,740 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 100,000,000 100,000,000 99,087,407 99,087,407 99.09 95.00 93.86 95.00 93.86 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.34) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองชะเมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 2,105,760 14/01/2562 2,105,760 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 4,594,138 4,594,138 4,594,138 4,594,138 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.37) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองชักน้ำ (ทะเลหน้าโรงสูบ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านขาว ระโนด สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 1,210,812 15/01/2562 1,210,812 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,999,640 1,999,640 1,999,640 1,999,640 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.38) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ระโนด ระโนด สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 789,660 15/01/2562 789,660 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,299,059 1,299,059 1,288,659 1,288,659 99.20 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.39) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองเชิงแส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 1,026,558 15/01/2562 1,026,558 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,699,142 1,699,142 1,699,142 1,699,142 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.40) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2561 894,948 15/01/2561 894,948 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 1,498,229 1,498,229 1,498,229 1,498,229 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.41) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองศาลาธรรม์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 894,948 15/01/2562 894,948 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,499,697 1,499,697 1,499,697 1,499,697 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.170.42) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปากคลองโหน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 894,948 15/01/2562 894,948 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,499,355 1,499,355 1,499,355 1,499,355 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.139) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง หน้าฝายคลองต่อยหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 240,488 17/01/2562 240,488 หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 13/02/2562 429,420 429,420 429,420 429,420 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.145) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+900-กม.5+200 ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 สุราษฎร์ธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 515,592 29/01/2562 515,592 บมจ.ปตท. 13/02/2562 928,929 928,929 928,929 928,929 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.146) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง บริเวณหน้าฝายคลองหินป้อง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สุราษฎร์ธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 1,349,946 29/01/2562 1,349,946 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 2,470,582 2,470,582 2,470,582 2,470,582 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2,000 2,000 220 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.147) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองทิ้งน้ำ คลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สุราษฎร์ธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 279,976 29/01/2562 279,976 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 499,675 499,675 499,675 499,675 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,000 1,000 50 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.148) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คูระบายน้ำเลียบคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+036-กม.2+000 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สุราษฎร์ธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 279,976 29/01/2562 279,976 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 499,518 499,518 499,518 499,518 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,200 1,200 150 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.149) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 3L-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,295,000 2,295,000 2,295,000 2,295,000 บ้านขาว ระโนด สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 1,262,225 17/01/2562 1,262,225 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 2,269,026 2,269,026 2,269,026 2,269,026 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.150) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำข้างคลองซอย 4L-MC (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 ตะเครียะ ระโนด สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 690,792 17/01/2562 690,792 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,253,181 1,253,181 1,253,181 1,253,181 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.151) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระโนด ระโนด สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 549,761 17/01/2562 549,761 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 960,565 960,565 960,565 960,565 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.152) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 600,000 15/01/2562 600,000 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 1,081,841 1,081,841 1,081,841 1,081,841 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.153) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 692,859 21/01/2562 692,859 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,258,447 1,258,447 1,258,447 1,258,447 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.154) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองบ้านโพธิ์-หัวถิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 พังยาง ระโนด สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 604,624 21/01/2562 604,624 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,099,249 1,099,249 1,099,249 1,099,249 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.155) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองมหาการ-เฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ระโนด ระโนด สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 715,692 21/01/2562 715,692 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,274,439 1,274,439 1,274,439 1,274,439 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.156) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองโคกแห้ว-โคกพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 715,692 21/01/2562 715,692 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,295,166 1,295,166 1,295,766 1,295,766 100.05 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.157) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองพลเอกอาทิตย์ฯ ช่วง 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 990,237 21/01/2562 990,237 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 1,786,457 1,786,457 1,786,457 1,786,457 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (1.171.158) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเขาใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 279,937 21/01/2562 279,937 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 499,401 499,401 499,401 499,401 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (140.1) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าซัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช 16/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2561 7,896,600 15/01/2561 7,896,600 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 20,000,000 20,000,000 19,813,507 19,813,507 99.07 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (106) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช 16/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2561 78,966,000 14/01/2561 78,966,000 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/02/2562 20,000,000 20,000,000 19,845,374 19,845,374 99.23 90.00 100.00 90.00 100.00 06/08/2562 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (107) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,986,100 58,986,100 58,986,100 58,986,100 บ้านขาว ตะเครียะ ระโนด สงขลา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 7,896,600 14/01/2562 7,896,600 บมจ.ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 58,986,100 58,986,100 58,235,603 58,235,603 98.73 80.00 84.31 80.00 84.31 20/08/2562 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 18,500 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ระบบระบายลุ่มน้ำคลองบ้านตาล พร้อมคลองสาขา (ผลกระทบน้ำหลากสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช) พร้อมคลองสาขา จำนวน 4 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,559,253 7,559,253 7,559,253 7,559,253 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 4,184,119 21/02/2562 4,184,119 บมจ.ปตท. 30/04/2562 7,559,253 7,559,253 7,558,348 7,558,348 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ระบบระบายลุ่มน้ำคลองบ้านตาล พร้อมคลองสาขา (ผลกระทบน้ำหลากเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช) จำนวน 2 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,742,644 6,742,644 6,742,644 6,742,644 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 3,665,635 21/02/2562 3,665,635 บมจ.ปตท. 30/04/2562 6,742,644 6,742,644 6,741,927 6,741,927 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,029 780,029 780,029 780,029 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 453,585 25/02/2562 453,585 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 30/04/2562 780,029 780,029 779,388 779,388 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพร้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 929,248 929,248 929,248 929,248 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 498,470 26/02/2562 498,470 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 17/06/2562 929,248 929,248 928,682 928,682 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองชะเมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,389,029 1,389,029 1,389,029 1,389,029 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 499,860 22/02/2562 499,860 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 30/04/2562 1,389,029 1,389,029 1,388,145 1,388,145 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำคลองคราม ฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎ์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,662,088 5,662,088 5,662,088 5,662,088 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 2,881,276 21/02/2562 2,881,276 บมจ.ปตท. 30/04/2562 5,662,088 5,662,088 5,661,819 5,661,819 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ 11 สาย ฝายคลองท่าทอง จังหวัดสุราษฎ์ธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,877,605 2,877,605 2,877,605 2,877,605 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 806,513 21/02/2562 806,513 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 30/04/2562 2,877,605 2,877,605 2,870,445 2,870,445 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำตรัง (ช่วงหน้าวัดประสิทธิชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาค) จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,079,337 3,079,337 3,079,337 3,079,337 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 479,900 13/03/2562 479,900 หจก.เลิศพัชรกุล 30/04/2562 3,079,335 3,079,335 3,079,335 3,079,335 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 3R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 2 (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,010 83,010 83,010 83,010 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 34,140 27/03/2562 34,140 ร้านพีเคเจริญกิจ 04/06/2562 82,940 82,940 82,940 82,940 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,635 131,635 131,635 131,635 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 131,620 27/03/2562 131,620 หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม 04/06/2562 131,620 131,620 131,620 131,620 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองป่าเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 131,635 131,635 131,635 131,635 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 131,610 27/03/2562 131,610 หจก.นครกิจหาดใหญ่ 04/06/2562 131,610 131,610 131,610 131,610 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าประตูระบายน้ำ แม่น้ำบางนรา ช่วงที่ 1 จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,645,511 1,645,511 1,645,511 1,645,511 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 434,300 27/03/2562 434,300 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 04/06/2562 1,645,511 1,645,511 1,613,125 1,613,125 98.03 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบ้านขาว จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,508 410,508 410,508 410,508 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 362,920 27/03/2562 362,920 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 406,938 406,938 406,938 406,938 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแม่ใหญ่ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 375,803 375,803 375,803 375,803 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 331,584 27/03/2562 331,584 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 372,600 372,600 372,600 372,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหัววัง จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 539,935 539,935 539,935 539,935 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 448,500 27/03/2562 448,500 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 533,514 533,514 533,514 533,514 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองโพรงเข้ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,146,882 1,146,882 1,146,882 1,146,882 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 486,500 27/03/2562 486,500 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 04/06/2562 1,146,220 1,146,220 1,146,220 1,146,220 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแหลมวัง จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 794,095 794,095 794,095 794,095 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 472,500 27/03/2562 472,500 หจก.เลิศพัชรกุล 17/06/2562 794,065 794,065 794,065 794,065 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองห้วยลาด จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 902,553 902,553 902,553 902,553 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 499,700 23/04/2562 499,700 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 04/06/2562 901,886 901,886 901,886 901,886 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสทิงหม้อ ช่วงที่ 1 จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,095,317 1,095,317 1,095,317 1,095,317 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2562 477,200 24/04/2562 477,200 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 1,095,317 1,095,317 1,094,098 1,094,098 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบ้านระฆัง จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 493,320 493,320 493,320 493,320 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 493,280 27/03/2562 493,280 ส.สมชัยวิศวกรรม 04/06/2562 493,280 493,280 493,280 493,280 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระวะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 482,558 482,558 482,558 482,558 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 482,550 27/03/2562 482,550 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 04/06/2562 482,550 482,550 482,550 482,550 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง ร.2 (คลองเตย) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 212,920 212,920 212,920 212,920 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 196,990 27/03/2562 196,990 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 211,722 211,722 211,722 211,722 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองวาด จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 172,178 172,178 172,178 172,178 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 139,576 27/03/2562 139,576 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 169,720 169,720 169,720 169,720 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองต่ำ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 408,244 408,244 408,244 408,244 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 385,000 27/03/2562 385,000 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 406,132 406,132 406,132 406,132 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 269,997 269,997 269,997 269,997 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 246,690 27/03/2562 246,690 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 267,822 267,822 267,822 267,822 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหวะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 331,857 331,857 331,857 331,857 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 310,250 27/03/2562 310,250 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 329,450 329,450 329,450 329,450 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้า ปตร.กะลาเส จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 759,361 759,361 759,361 759,361 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 458,500 27/03/2562 458,500 หจก.เลิศพัชรกุล 04/06/2562 759,325 759,325 759,325 759,325 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 3R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 1) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 253,403 253,403 253,403 253,403 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 237,580 27/03/2562 237,580 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 04/06/2562 252,513 252,513 252,513 252,513 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองอู่ตะเภา (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,287,658 2,287,658 2,287,658 2,287,658 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 489,930 27/03/2562 489,930 หจก.สรวัฒน์ ซัพพลาย 04/06/2562 2,287,605 2,287,605 2,287,605 2,287,605 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน (All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จำนวน 1 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน(All Terrain Crane) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จำนวน 2 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 (141) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ(เพิ่มพื้นที่ความจุ) อ่างเก็บน้ำปัตตานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,022,596 9,022,596 9,022,596 9,022,596 ตาแซะ เมือง ยะลา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 8,724,454 07/09/2561 8,724,454 บมจ.ปตท. 17/06/2562 8,724,454 8,724,454 8,724,454 8,724,454 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 466,800 466,800 466,800 466,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 289,978 25/09/2561 289,978 บมจ.ปตท. 14/11/2561 289,978 289,978 289,978 289,978 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 3R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 667,500 667,500 667,500 667,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 409,978 25/09/2561 409,978 บมจ.ปตท. 14/11/2561 405,859 405,859 405,859 405,859 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 3L-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 213,000 213,000 213,000 213,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 129,989 25/09/2561 129,989 บมจ.ปตท. 14/11/2561 129,970 129,970 129,970 129,970 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำฝั่งขวา MD4 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,435,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 864,985 25/09/2561 864,985 บมจ.ปตท. 14/11/2561 864,985 864,985 864,985 864,985 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลึกกลุ่มคลองชักน้ำ MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 146,800 146,800 146,800 146,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 146,778 25/09/2561 146,778 บมจ.ปตท. 14/11/2561 146,777 146,777 146,777 146,777 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ แม่น้ำปากพนัง-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,447,000 2,447,000 2,447,000 2,447,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 1,469,991 25/09/2561 1,469,991 บมจ.ปตท. 14/11/2561 1,469,991 1,469,991 1,469,991 1,469,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ คลองตรงล่าง-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 352,600 352,600 352,600 352,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 214,979 25/09/2561 214,979 บมจ.ปตท. 14/11/2561 214,979 214,979 214,979 214,979 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ 1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,427,800 1,427,800 1,427,800 1,427,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 859,975 25/09/2561 859,975 บมจ.ปตท. 14/11/2561 859,975 859,975 859,975 859,975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ 2R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,500 982,500 982,500 982,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 589,977 25/09/2561 589,977 บมจ.ปตท. 14/11/2561 589,977 589,977 589,977 589,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองชักน้ำ 3R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 668,600 668,600 668,600 668,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 409,978 25/09/2561 409,978 บมจ.ปตท. 14/11/2561 409,978 409,978 409,978 409,978 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหัวป่าขลู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 522,600 522,600 522,600 522,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 287,414 25/09/2561 287,414 บมจ.ปตท. 13/02/2562 287,414 287,414 287,414 287,414 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหน้าวัดบางศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 591,500 591,500 591,500 591,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 324,988 25/09/2561 324,988 บมจ.ปตท. 13/02/2562 324,988 324,988 324,988 324,988 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,512,600 1,512,600 1,512,600 1,512,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 907,540 25/09/2561 907,540 บมจ.ปตท. 13/02/2562 907,539 907,539 907,539 907,539 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 292,500 292,500 292,500 292,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 160,854 25/09/2561 160,854 บมจ.ปตท. 14/11/2561 160,843 160,843 160,843 160,843 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองป่าเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,600 210,600 210,600 210,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 115,824 25/09/2561 115,824 บมจ.ปตท. 14/11/2561 115,813 115,813 115,813 115,813 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองฆ้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 987,400 987,400 987,400 987,400 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 542,979 20/09/2561 542,979 บมจ.ปตท. 13/02/2562 542,952 542,952 542,952 542,952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหน้าวัดสระน้ำขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 585,000 585,000 585,000 585,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 321,738 25/09/2561 321,738 บมจ.ปตท. 13/02/2562 321,738 321,738 321,738 321,738 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าประตูระบายน้ำ แม่น้ำบางนรา ช่วงที่ 1 จังหวัดนราธิวาส งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 2,694,972 19/09/2561 2,694,972 บมจ.ปตท. 14/11/2561 2,567,714 2,567,714 2,567,714 2,567,714 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองมาบกำ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,464,000 1,464,000 1,464,000 1,464,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 878,481 20/09/2561 878,481 บมจ.ปตท. 14/11/2561 191,969 191,969 191,969 191,969 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบ้านขาว จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 734,970 20/09/2561 734,970 บมจ.ปตท. 14/11/2561 191,969 191,969 191,969 191,969 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแม่ใหญ่ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,738,500 1,738,500 1,738,500 1,738,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,049,992 20/09/2561 1,049,992 บมจ.ปตท. 14/11/2561 963,274 963,274 963,274 963,274 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหัววัง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,561,500 1,561,500 1,561,500 1,561,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 936,979 20/09/2561 936,979 บมจ.ปตท. 14/11/2561 852,393 852,393 852,393 852,393 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองโพรงเข้ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,548,600 2,548,600 2,548,600 2,548,600 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,401,718 19/09/2561 1,401,718 บมจ.ปตท. 17/06/2562 1,401,718 1,401,718 1,401,718 1,401,718 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแหลมวัง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,324,700 2,324,700 2,324,700 2,324,700 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,278,495 19/09/2561 1,278,495 บมจ.ปตท. 14/11/2561 1,278,495 1,278,495 1,278,495 1,278,495 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองห้วยลาด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,262,000 2,262,000 2,262,000 2,262,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,244,097 19/09/2561 1,244,097 บมจ.ปตท. 13/02/2562 1,128,747 1,128,747 1,128,747 1,128,747 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองสทิงหม้อ ช่วงที่ 1 จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,433,300 2,433,300 2,433,300 2,433,300 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,337,983 19/09/2561 1,337,983 บมจ.ปตท. 14/11/2561 1,337,983 1,337,983 1,337,983 1,337,983 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบ้านระฆัง จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,647,000 1,647,000 1,647,000 1,647,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 905,995 19/09/2561 905,995 บมจ.ปตท. 14/11/2561 837,120 837,120 837,120 837,120 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองระวะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,660,500 1,660,500 1,660,500 1,660,500 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 912,982 19/09/2561 912,982 บมจ.ปตท. 14/11/2561 828,333 828,333 828,333 828,333 100.00 0.00 100.00 5.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลอง ร.2 (คลองเตย) จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 542,900 542,900 542,900 542,900 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 329,972 20/09/2561 329,972 บมจ.ปตท. 14/11/2561 329,666 329,666 329,666 329,666 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองวาด จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 542,900 542,900 542,900 542,900 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 329,973 20/09/2561 329,973 บมจ.ปตท. 14/11/2561 137,121 137,121 137,121 137,121 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองต่ำ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,085,800 1,085,800 1,085,800 1,085,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 659,975 20/09/2561 659,975 บมจ.ปตท. 14/11/2561 642,395 642,395 642,395 642,395 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 409,991 20/09/2561 409,991 บมจ.ปตท. 14/11/2561 409,980 409,980 409,980 409,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหวะ จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,085,800 1,085,800 1,085,800 1,085,800 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 659,975 20/09/2561 659,975 บมจ.ปตท. 13/02/2562 137,121 137,121 137,121 137,121 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้า ปตร.กะลาเส จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 1,237,471 19/09/2561 1,237,471 บมจ.ปตท. 14/11/2561 1,225,162 1,225,162 1,225,162 1,225,162 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แม่น้ำตรัง (ช่วงหน้าวัดประสิทธิชัยถึงการประปาส่วนภูมิภาค) จังหวัดตรัง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 5,849,973 17/09/2561 5,849,973 บมจ.ปตท. 14/11/2561 5,854,550 5,854,550 5,854,550 5,854,550 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปากคลองอู่ตะเภา (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 6,174,974 17/09/2561 6,174,974 บมจ.ปตท. 14/11/2561 6,333,777 6,333,777 6,333,777 6,333,777 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกลุ่มคลองระบายน้ำ 1R-MD2 จังหวัดนครศรีธรรมราช งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 540,200 540,200 540,200 540,200 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 324,988 25/09/2561 324,988 บมจ.ปตท. 14/11/2561 324,970 324,970 324,970 324,970 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง