ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 19:30:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง (27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 คัน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,147,000 16,147,000 16,147,000 16,147,000 บางตาด ปากเกร็ด นนทบุรี 08/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 16,147,000 16/03/2563 16,147,000 บริษัท สยามกิจกานต์ 19/03/2563 16,147,000 14,836,200 14,836,200 14,836,200 14,836,200 100.00 0.00 100.00 0.00 40.00 17/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง (1.224) ซ่อมแซมลานจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 4,331,418 12/03/2563 4,331,418 บริษัท เอส.วี.เอ็ม 19/03/2563 9,837,479 9,837,479 9,788,376 9,788,376 99.50 0.00 100.00 0.00 50.00 17/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง (1.226) ซ่อมแซมลานซ่อมยานพาหนะและขนส่งขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2563 5,618,582 10/03/2563 5,618,582 บริษัท เอส.วี.เอ็ม 19/03/2563 9,811,529 9,811,529 9,732,788 9,732,788 99.20 0.00 100.00 0.00 50.00 17/03/2563 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,179,519 2,179,519 2,179,519 2,179,519 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/02/2562 27/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/05/2562 27/05/2562 06/06/2562 25/06/2562 2,179,519 10/07/2562 2,179,519 260 16/07/2562 16/07/2562 31/03/2563 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/05/2562 06/06/2562 25/06/2562 2,179,519 10/07/2562 2,179,519 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด 19/03/2563 2,195,700 2,179,519 2,179,519 2,179,519 2,179,519 100.00 0.00 100.00 0.00 80.00 17/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)