ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:56:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง (12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,345,200 3,345,200 3,345,200 3,345,200 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 25/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 3,345,200 01/11/2561 3,345,200 หจก.เล่าคิมเฮงฯ หจก.พีเอโอฯ หจก.นครกิจไพบลูย์ 15/11/2561 3,344,673 3,344,673 3,344,673 3,344,673 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 9,900,000 9,900,000 01/05/2562 9,900,000 9,900,000 4,702,226 4,702,226 47.50 100.00 100.00 91.00 91.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,172,409 1,172,409 1,172,409 1,172,409 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,172,409 1,172,409 02/05/2562 1,172,409 1,172,409 368,417 368,417 31.42 100.00 100.00 60.00 60.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมแซมอาคารโรงงาน 16 สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,601,674 5,601,674 5,601,674 5,601,674 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 18/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 5,601,674 5,601,674 01/05/2562 5,601,674 5,601,674 5,585,941 5,585,941 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมแซมคลังพัสดุและสาธารณูปโภค สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,514,400 5,514,400 5,514,400 5,514,400 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 18/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 5,514,400 5,514,400 03/05/2562 5,514,400 5,514,400 5,187,542 5,187,542 94.07 100.00 100.00 95.00 95.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,030,336 7,030,336 7,030,336 7,030,336 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี. 10/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 7,030,336 7,030,336 07/06/2562 7,030,336 7,030,336 2,604,328 2,604,328 37.04 100.00 100.00 25.00 25.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง