ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 07:53:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการเขื่อนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,840,280 15,840,280 15,840,280 15,840,280 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 15/08/2562 วิธีคัดเลือก 27/08/2562 02/09/2562 09/09/2562 9,741,280 13/09/2562 9,741,280 บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด 04/12/2562 24,197,500 24,197,500 8,241,323 8,241,323 34.06 0.00 70.00 0.00 70.00 14/01/2563
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมบานระบายอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,575,390 1,575,390 1,575,390 1,575,390 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 28/08/2562 30/08/2562 04/09/2562 1,575,390 16/09/2562 1,575,390 90 17/09/2562 15/12/2562 บริษัท ซีพี.พาร์ท กรุ๊ป จำกัด 26/11/2562 1,590,000 1,600,000 1,600,000 1,585,150 1,585,150 99.07 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ๋อมแซมระบบไฮดรอลิก ปตร.ห้วยหลวง จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,930,144 24,930,144 24,930,144 24,930,144 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 27/09/2562 วิธีคัดเลือก 26/09/2562 27/09/2562 27/09/2562 24,930,144 30/09/2562 24,930,144 90 01/10/2562 29/12/2562 บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด 26/11/2562 24,950,000 24,950,000 18,193 18,193 0.07 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ประตูระบายน้ำห้วงานพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,194 4,194 4,194 4,194 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 25/10/2561 วิธีคัดเลือก 28/11/2561 06/12/2561 14/12/2561 17,900,000 23/05/2562 17,900,000 บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2562 27,266,000 27,266,000 26,935,651 26,935,651 98.79 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุกทกภัยเมืองชัยภูมิ(ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,548 13,548 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 08/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2562 11/04/2562 07/05/2562 1,205,710 22/05/2562 1,205,710 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด 28/11/2562 10,733,400 10,733,400 10,369,190 10,369,190 96.61 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง