ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 07:58:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน (1.168.1254) ซ่อมแซม Fixed Wheel Gate อาคารระบายน้ำ Bottom Outlet โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 04/03/2562 08/03/2562 7,550,000 28/03/2562 7,550,000 90 29/03/2562 01/04/2562 26/06/2562 บริษัท ซี.บี.พาร์ท กรุ๊ป จำกัด 01/04/2562 7,755,000 7,900,000 7,900,000 7,671,800 7,671,800 97.11 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน (1.168.1257) ซ่อมแซมอาคาร River Outlet และ Irrigation Outlet โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 04/03/2562 08/03/2562 4,300,000 28/03/2562 4,300,000 90 29/03/2562 01/04/2562 26/06/2562 บริษัท เอส.ซี.บี. ดีเวลลอ๊อปเมนต์ จำกัด 01/04/2562 4,400,000 4,500,000 4,500,000 4,325,040 4,325,040 96.11 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน (1.168.1997) ซ่อมแซม high presure gate และอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,130,000 4,130,000 4,130,000 4,130,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 29/10/2561 วิธีคัดเลือก 16/11/2561 23/11/2561 30/11/2561 3,500,000 14/12/2561 3,500,000 90 15/12/2561 15/03/2562 บริษัท นาคาวิศวมิตร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 227,051 29/10/2561 227,051 ติดปัญหาอื่นๆ 02/05/2562 3,534,500 4,089,188 4,089,188 4,089,188 4,089,188 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,600 17,600 17,600 17,600 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 11,696 19/03/2562 11,696 17/06/2562 17,600 17,600 11,696 11,696 66.45 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ High Pressure Slide Gate อาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,560 37,560 37,560 37,560 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 11/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2562 19,100 11/06/2562 19,100 17/06/2562 37,560 37,560 34,010 34,010 90.55 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ปรับปรุงอาคารควบคุมการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,278 35,278 35,278 35,278 08/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14,902 14/06/2562 14,902 17/06/2562 35,278 35,278 29,804 29,804 84.48 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมบานระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้านเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ และ STOP LOGS จำนวน 8 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,870,000 9,870,000 9,870,000 9,870,000 13/03/2562 วิธีคัดเลือก 01/05/2562 13/05/2562 17/05/2562 2,484,000 24/05/2562 2,484,000 บริษัท พี อาร์ ที เอ็นจิเนียริ่ง 1988 จำกัด 17/06/2562 9,870,000 9,870,000 9,730,344 9,730,344 98.59 95.00 85.00 95.00 85.00 20/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมประตูระบายน้ำศรีจุฬา จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,066,167 2,066,167 2,066,167 2,066,167 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 194,638 18/04/2562 194,638 - 17/06/2562 2,066,167 2,066,167 1,923,676 1,923,676 93.10 90.00 95.00 90.00 95.00 20/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมบานระบายประตูน้ำท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,102,460 1,102,460 1,102,460 1,102,460 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 212,916 17/04/2562 212,916 บริษัท เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 17/06/2562 1,102,460 1,102,460 1,100,645 1,100,645 99.84 90.00 95.00 90.00 95.00 20/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิค และตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบส่งน้ำและระบายน้ำ 5 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,619,920 2,619,920 2,619,920 2,619,920 14/09/2561 วิธีคัดเลือก 26/09/2561 05/10/2561 12/10/2561 2,540,000 02/05/2562 2,540,000 30 03/05/2562 01/06/2562 บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด 24/05/2562 2,555,000 2,619,920 2,619,920 2,579,530 2,579,530 98.46 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,266,000 27,266,000 27,266,000 27,266,000 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 25/10/2561 วิธีคัดเลือก 28/11/2561 06/12/2561 14/12/2561 17,900,000 23/05/2562 17,900,000 บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด 17/06/2562 27,266,000 27,266,000 25,725,867 25,725,867 94.35 90.00 85.00 90.00 85.00 20/08/2562
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนโรงงาน ซ่อมแซมบานระบายประตูน้ำท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 177,540 177,540 177,540 177,540 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 04/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง