ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 05:37:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ (1.22) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 เครื่อง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,470,000 5,470,000 5,470,000 5,470,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 5,470,000 21/09/2561 5,470,000 บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ.เค กลการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยุงชัยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญยนต์อะไหล่ 06/12/2561 4,986,529 4,986,529 4,986,529 4,986,529 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ (6) ปรับปรุง ปตร. ห้วยหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 25/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 1,116,002 11/04/2562 1,116,002 บริษัท ธันปัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/06/2562 29,911,202 29,911,202 29,887,016 29,887,016 99.92 90.00 95.00 90.00 95.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 2,000 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ VERTICAL PUMP ขนาด 1,080 ลบ.ม./ชั่วโมง ระยะยกน้ำ 40.0 เมตร จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝายทดน้ำชุกกระเพรา จังหวัดกาญจนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 943,066 943,066 943,066 943,066 943,066 943,066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน 16 ตัน - เมตร ส่วนเครื่องจักรสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,790,000 14,790,000 14,790,000 14,790,000 14,790,000 14,790,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง