ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 20:29:43]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ (1.21) ซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,524,500 8,524,500 8,524,500 8,524,500 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 08/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 8,518,407 17/03/2563 8,518,407 บ.รับ คอร์เนอร์ จำกัด 15/07/2563 8,518,407 8,518,407 8,518,407 8,518,407 8,518,407 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ (1.225) ซ่อมแซมลานเก็บพัสดุชั่วคราว สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 9,940,000 16/03/2563 9,940,000 บ.เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 19/03/2563 9,940,000 9,529,269 9,529,269 9,569,269 9,569,269 100.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ (1.227) ซ่อมแซมลานเก็บเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 09/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 9,900,000 21/02/2563 9,900,000 บ.เอส วี เอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด 19/03/2563 9,900,000 9,728,107 9,728,107 9,688,107 9,688,107 99.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย พร้อมเครื่องสูบน้ำสองทาง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 31,482,100 31,482,100 31,482,100 31,482,100 31,482,100 31,482,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปตร.เปรมใต้รังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 31,784,300 31,784,300 31,784,300 31,784,300 31,784,300 31,784,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องคราดขยะประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,758,710 16,758,710 16,758,710 16,758,710 15/08/2562 วิธีคัดเลือก 23/08/2562 06/09/2562 16,100,000 24/09/2562 16,100,000 บริษัท อาคีร่า เอสเค จำกัด 04/12/2562 16,121,740 16,954,419 16,954,419 16,954,419 16,954,419 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,980,000 24,980,000 24,980,000 24,980,000 23/08/2562 วิธีคัดเลือก 11/09/2562 13/09/2562 24,980,000 16/09/2562 24,980,000 120 17/09/2562 14/01/2563 บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด 28/11/2562 24,983,216 24,983,216 24,983,216 24,983,216 24,983,216 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและจัดนิทรรศการด้านการชลประทานในงาน "อุ่นใอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 3 พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,675,408 23,076,753 23,076,753 23,076,753 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 27/09/2562 10,930,000 27/09/2562 10,930,000 บริษัท เอมซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 28/11/2562 10,940,680 15,156,460 15,156,460 15,156,460 15,156,460 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 471,533 471,533 471,533 471,533 28/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/08/2562 943,065 20/08/2562 943,065 15/08/2562 04/10/2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น 28/11/2562 943,065 943,066 943,066 943,065 943,065 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)