ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 12:10:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน (1.34) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 326,100 326,100 326,100 326,100 รอบเวียง เมือง เชียงราย 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 138,240 12/03/2563 138,240 บริษัทแพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 16/03/2563 325,992 325,992 325,992 325,992 100.00 0.00 80.00 0.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน (1.70) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,086,900 1,086,900 1,086,900 1,086,900 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 412,800 12/03/2563 412,800 บริษัทแพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 16/03/2563 1,086,787 1,086,787 1,086,787 1,086,787 100.00 0.00 70.00 0.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน (1.106) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,700 195,700 195,700 195,700 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 82,176 12/03/2563 82,176 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 16/03/2563 195,426 195,426 195,426 195,426 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน (1.107) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 217,400 217,400 217,400 217,400 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 89,024 12/03/2563 89,024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 16/03/2563 217,361 217,361 217,361 217,361 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน (1.108) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 163,100 163,100 163,100 163,100 บ้่านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 82,176 12/03/2563 82,176 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 16/03/2563 163,027 163,027 163,027 163,027 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,765,000 39,765,000 36,291,472 36,291,472 13,501,594 13,501,594 13,348,034 13,348,034 98.86 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์(Video Conference ) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จำนวน 76 ชุด (สชป.2) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)