ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:24:35]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (ปรับปรุงพระตำหนักภูฟ้า) งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน โครงการฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,142,000 33,142,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,765,000 39,765,000 39,765,000 4,048,000 35,717,000 39,765,000 39,765,000 5,286,088 5,286,088 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปง จ.พะเยา งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,130,900 1,130,900 1,130,900 1,130,900 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำสเปคและราคากลาง 20/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงคันคลอง 15.2 RMC โครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,699,968 1,699,968 1,699,968 1,699,968 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่วัง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำสเปคและราคากลาง 20/03/2562 973,540 973,540 973,540 973,540 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน ฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 4,197,818 4,197,818 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำสเปคและราคากลาง 20/03/2562 4,197,818 4,197,818 4,197,818 4,197,818 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,421,370 2,421,370 2,421,370 2,421,370 2,421,370 2,421,370 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำสเปคและราคากลาง 20/03/2562 6,000,000 6,000,000 3,449,000 3,449,000 57.48 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนแผนงาน ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่5 โครงการชลประทานเชียงราย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำสเปคและราคากลาง 20/03/2562 7,400,000 7,400,000 4,459,000 4,459,000 60.26 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)17 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 148 ครั้ง