ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 07:55:19]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1.219) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/12/2561 149,739 20/03/2562 149,739 30 17/03/2562 ศริภา ฮาร์ดแวร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 149,739 20/03/2562 149,739 ศริภา ฮาร์ดแวร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 1,800,000 1,800,000 1,316,006 1,316,006 73.11 90.00 75.00 10.00 75.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1.236) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 445,000 445,000 445,000 445,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 117,440 117,440 บจก.ถ.เจริญ ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 445,000 445,000 408,680 408,680 91.84 0.00 75.00 0.00 75.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.168.1305) ซ่อมแซมลาด Slope รางระบายน้ำ D1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 96,136 25/10/2561 96,136 ศศิภา ฮาร์ดแวร์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 850,000 850,000 835,155 835,155 98.25 0.00 97.00 0.00 97.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.168.1306) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 99,000 13/03/2562 99,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำ 30/03/2562 382,000 382,000 99,000 99,000 25.92 90.00 50.00 10.00 50.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.168.1307) ซ่อมแซมลาด Slope รางระบายน้ำ D3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 500,000 1,700,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2562 490,353 21/02/2562 490,353 60 21/04/2562 06/03/2562 22/04/2562 บริษัท ณภัทร์ชัย เทรดดิ้ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 9,368 25/10/2561 9,368 ณิชาภัณฑ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 496,161 2,189,353 490,353 1,699,000 2,160,067 490,353 1,669,714 98.66 0.00 95.00 0.00 95.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (68) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,000,000 16,000,000 16,000,000 6,524,000 9,476,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2562 06/03/2562 27/03/2562 27/02/2562 4,503,000 20/03/2562 4,503,000 180 21/03/2562 19/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 137,070 12/12/2561 137,070 บ.ถ.เจรฺญปิโตรเลียม จำกัด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 30/03/2562 6,000,000 14,063,680 4,503,000 9,560,680 8,253,426 675,450 7,577,976 58.69 80.58 87.00 18.00 87.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (23) แก้มลิงหนองปลาไหลเผือก ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 17,750,000 7,250,000 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 03/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 29/01/2562 10,649,998 29/01/2562 10,649,998 270 29/01/2562 26/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 30/03/2562 17,000,000 17,673,298 10,649,998 7,023,300 15,806,265 9,446,033 6,360,232 89.44 86.58 92.00 5.06 92.00 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 110 0.19
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา แก้มลิงทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 335,318 335,318 335,318 335,318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,375,000 1,375,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 17/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 17/12/2561 17/12/2561 1,190,000 17/12/2561 1,190,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 1,000,000 1,000,000 661,631 661,631 66.16 0.00 20.00 0.00 20.00 26/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง