ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:18:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.67) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 766,000 766,000 766,000 766,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 29/01/2563 18/02/2563 21/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 104,000 24/02/2563 104,000 ร้าน ttกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 29/06/2563 104,000 766,000 766,000 735,563 735,563 96.03 100.00 95.00 16.00 95.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.152) ปรับปรุงสะพาน กม.17+408 ของคลองLMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 500,000 3,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 19/12/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 499,147 499,147 หจก. ทองทิพย์วิศกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 59,983 31/01/2563 59,983 ร้าน tt.กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 26/06/2563 60,000 3,484,743 499,147 2,985,596 3,483,567 499,147 2,984,420 99.97 100.00 96.00 19.68 96.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.291) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 453,000 453,000 453,000 453,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 20/11/2562 04/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 4,284 04/03/2563 4,284 บ. อีซูซุสระแก้ว จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 26/06/2563 453,000 453,000 187,786 187,786 41.45 86.00 40.00 15.00 40.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.294) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ ความยาวคลองรวม 40.23 กม. ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 300,000 300,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 100.00 0.00 20.00 0.00 16/06/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.296) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ ความยาวคลองรวม 46.96 กม. ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 700,000 700,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 0.00 100.00 16.90 17.00 0.00 16/06/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.298) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ พื้นที่หัวงาน 1,080 ไร่ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,463,000 2,463,000 2,463,000 2,463,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 30/01/2563 30/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 239,491 06/02/2563 239,491 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 26/06/2563 2,463,000 2,463,000 1,470,866 1,470,866 59.72 86.00 38.00 15.00 38.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.115) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 19/02/2563 25/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 133,090 04/03/2563 133,090 บจก.ดงตาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 800,000 800,000 779,910 779,910 97.49 86.00 100.00 15.00 100.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1162) ซ่อมแซมบันไดหินก่อและเสาระดับน้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 258,990 23/01/2563 258,990 รุ่งเรืองถาวรการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 297,798 850,000 850,000 777,630 777,630 91.49 100.00 89.00 0.00 89.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1164) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 30/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2563 99,709 30/04/2563 99,709 นายทวีศักดิ์ ศรีมงคล เกษตรกรผู้ใช้น้ำ กลุ่มน้ำดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 1,000,000 1,000,000 397,494 397,494 39.75 86.00 40.00 15.00 40.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1168) ซ่อมแซมลาด Slope ข้าง Spillway ระยะทาง 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 87,300 06/01/2563 87,300 พีเอสเค วัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 99,102 850,000 850,000 838,003 838,003 98.59 100.00 98.00 17.00 98.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1169) ซ่อมแซมลาด Slope รางระบายน้ำ D2 ระยะทาง 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 19/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 39,600 25/03/2563 39,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูปีเตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/06/2563 43,217 800,000 800,000 789,347 789,347 98.67 100.00 95.00 0.00 95.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1175) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม. 0+690 ทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 47,610 14/01/2563 47,610 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูปีเตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 48,300 650,000 650,000 647,446 647,446 99.61 100.00 98.00 0.00 98.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1176) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม. 2+330 ทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 14/02/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 138,880 19/02/2563 138,880 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 152,040 750,000 750,000 673,437 673,437 89.79 100.00 84.00 0.00 84.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.57) ทุ่นกันสวะ อ่างนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 19/12/2562 18/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 18/02/2563 26/02/2563 06/03/2563 929,509 929,509 พี เอส ซี อินดัสตรีย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 103,500 25/02/2563 103,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูปีเตอร์ แอนด์ ซัน กรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 5,176,604 5,176,604 4,925,243 4,925,243 95.14 86.00 83.00 15.00 83.00 04/08/2563 25 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (67) ระบบป้องกันการกัดเซาะท้ายน้ำของ River Outlet ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 273,920 27/02/2563 273,920 พีเอสเค วัสดุภัณฑ์ 16/03/2563 17,641,390 17,641,390 11,853,077 11,853,077 67.19 86.00 58.00 15.00 58.00 04/08/2563 25 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (12) แก้มลิงหนองรี ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 17,600,000 7,400,000 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 13/02/2563 25/02/2563 9,180,000 9,180,000 บจก. ชัยเจริญไมตรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 469,114 06/03/2563 469,114 อารีการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2563 15,890,365 9,180,000 6,710,365 12,419,380 8,002,300 4,417,080 78.16 86.00 65.00 15.00 65.00 04/08/2563 50 100 0.07 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,767,422 1,767,422 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 1,767,422 1,767,422 1,767,422 1,767,422 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา แก้มลิงหนองปลาไหลเผือกตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 860 860 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว -0 -0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 12/12/2562 26/12/2562 1,100,000 1,100,000 บรษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง(สำหรับรถฟาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 23/12/2562 26/12/2562 700,000 700,000 บรษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 700,000 700,000 700,000 700,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ใบมีดดันหน้า (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2562 23/12/2562 26/12/2562 75,000 75,000 บรษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 75,000 75,000 75,000 75,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ผานบุกเบิก (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,000 71,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2562 23/12/2562 26/12/2562 70,000 70,000 บรษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 70,000 70,000 70,000 70,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2562 27/11/2562 809,000 809,000 บ.สยามนิสสันบูรพาปราจีนบุรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 809,000 809,000 809,000 809,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 27/11/2562 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 27/11/2562 12/12/2562 714,000 08/01/2563 714,000 บ.อีซูซุสระแก้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/03/2563 714,000 714,000 714,000 714,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,900 10,900 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 10,900 10,900 บ.ปราจีนบุรีประเสรฺฐพานิช จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/03/2563 10,900 10,900 10,900 10,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 47,500 47,500 บ.ปราจีนบุรีประเสรฺิฐพานิช จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/03/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 170,000 170,000 บ.หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/03/2563 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)