ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 07:49:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.67) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 766,000 766,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 766,000 766,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.152) ปรับปรุงสะพาน กม.17+408 ของคลองLMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 3,500,000 3,500,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.291) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 453,000 453,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 453,000 453,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.294) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ ความยาวคลองรวม 40.23 กม. ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 300,000 300,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.296) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ ความยาวคลองรวม 46.96 กม. ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 700,000 700,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.298) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 1 รายการ พื้นที่หัวงาน 1,080 ไร่ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,463,000 2,463,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 2,463,000 2,463,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.799) กำจัดวัชพืชอ่างนฤบดินทรจินดา ปริมาณ 64,700 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 2,000,000 2,000,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.115) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 800,000 800,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1162) ซ่อมแซมบันไดหินก่อและเสาระดับน้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 850,000 850,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1164) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 1,000,000 1,000,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 0.00 20.00 0.00 10.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1168) ซ่อมแซมลาด Slope ข้าง Spillway ระยะทาง 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 850,000 850,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1169) ซ่อมแซมลาด Slope รางระบายน้ำ D2 ระยะทาง 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 800,000 800,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 75.00 0.00 25.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1175) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม. 0+690 ทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 650,000 650,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 650,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.1176) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม. 2+330 ทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 750,000 750,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (1.57) ทุ่นกันสวะ อ่างนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 5,500,000 5,500,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 5,500,000 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (67) ระบบป้องกันการกัดเซาะท้ายน้ำของ River Outlet ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (12) แก้มลิงหนองรี ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 100 0.07
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,767,422 1,767,422 1,767,422 1,767,422 1,767,422 1,767,422 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา แก้มลิงหนองปลาไหลเผือกตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 860 860 -0 -0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 1,100,000 1,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง(สำหรับรถฟาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 13/01/2563 700,000 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ใบมีดดันหน้า (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 30/09/2562 77,000 77,000 13/01/2563 75,000 75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ผานบุกเบิก (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,000 71,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2562 71,000 71,000 13/01/2563 70,000 70,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2562 27/11/2562 809,000 809,000 บ.สยามนิสสันบูรพาปราจีนบุรี จำกัด 25/12/2562 809,000 809,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 27/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2562 714,000 714,000 บ.อีซูซุสระแก้ว 25/12/2562 714,000 714,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,900 10,900 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 10,900 10,900 บ.ปราจีนบุรีประเสรฺฐพานิช จำกัด 13/01/2563 10,900 10,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 47,500 47,500 บ.ปราจีนบุรีประเสรฺิฐพานิช จำกัด 25/12/2562 47,500 47,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2562 170,000 170,000 บ.หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 25/12/2562 170,000 170,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง