ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:55:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.87) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 03/03/2563 03/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 29,995 07/04/2563 29,995 บริษัท พีพีอาร์ ซัพพลาย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 800,000 794,199 794,199 794,199 794,199 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.90) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 99,995 10/03/2563 99,995 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 99,995 1,996,683 1,996,683 1,972,968 1,972,968 98.81 100.00 95.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.654) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ปริมาณ 400 ไร่ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 99,995 17/03/2563 99,995 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 1,000,000 999,884 999,884 956,474 956,474 95.66 0.00 95.00 0.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.34) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า,ประปา บ้านพักข้าราชการ 10 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 108,408 19/03/2563 108,408 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 1,800,000 1,709,368 1,709,368 1,614,607 1,614,607 94.46 0.00 90.00 0.00 90.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.4237) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองหลวง กม.17+300 - 17+800 ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 442,960 11/03/2563 442,960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด 12/03/2563 2,500,000 2,373,311 2,373,311 2,373,311 2,373,311 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.4238) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายประตูระบายน้ำดอนกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 400,412 06/03/2563 400,412 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,200,000 1,136,371 1,136,371 1,136,371 1,136,371 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.4239) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายประตูระบายน้ำทุ่งสะเดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 476,095 06/03/2563 476,095 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,500,000 1,429,192 1,429,192 1,429,192 1,429,192 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.4244) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 18,250 03/04/2563 18,250 บริษัท น้ำมันอลังการออโต้สปีด จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 1,000,000 399,987 399,987 99,987 99,987 25.00 100.00 85.00 100.00 85.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.4249) ซ่อมแซมรางระบายน้ำระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 22/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 71,120 19/03/2563 71,120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 800,000 783,830 783,830 783,830 783,830 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.4255) ซ่อมแซมหินเรียงกันการกัดเซาะ กม.17+000 - 17+100 ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี 25/11/2562 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 436,434 06/03/2563 436,434 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,500,000 1,423,312 1,423,312 1,423,312 1,423,312 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ขึ้นไป จำนวน 5 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 69,830 69,830 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20/02/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX 69,830 69,830 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2562 0 69,830 69,830 69,830 69,830 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร อาคารอำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,198,946 5,284,868 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20/02/2562 03/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2562 03/04/2562 25/04/2562 26/04/2562 8,458,363 22/05/2562 8,458,363 210 07/06/2562 07/06/2562 02/01/2563 บริษัท เค.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 26/11/2562 8,458,363 7,198,337 7,189,608 8,729 7,198,337 7,189,608 8,729 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ซ่อมแซมถนนเขื่อนรอง (Saddle Dam) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 0.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,892,488 1,892,488 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 18/09/2562 20/09/2562 วิธีคัดเลือก 20/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 24/09/2562 1,892,488 26/09/2562 1,892,488 30 27/09/2562 26/09/2562 26/10/2562 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 26/11/2562 1,892,488 1,892,488 1,892,488 1,892,488 1,892,488 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านพักข้าราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ระยะที่ 2 จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 0.450 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,944,998 1,944,998 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 18/09/2562 20/09/2562 วิธีคัดเลือก 20/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 24/09/2562 1,944,998 26/09/2562 1,944,998 60 27/09/2562 27/09/2562 25/11/2562 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 26/11/2562 1,944,998 1,944,998 1,944,998 1,944,998 1,944,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนเลียบอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ระยะทาง 0.460 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,987,990 1,987,990 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 18/09/2562 20/09/2562 วิธีคัดเลือก 20/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 24/09/2562 1,987,990 26/09/2562 1,987,990 60 27/09/2562 27/09/2562 25/11/2562 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 26/11/2562 1,987,990 1,987,990 1,987,990 1,987,990 1,987,990 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 04/12/2562 11/12/2562 818,000 03/01/2563 818,000 30 04/01/2563 02/02/2563 บริษัท สยามนิสสันบูรพาปราจีน จำกัด 13/01/2563 1,025,000 818,000 818,000 818,000 818,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 04/12/2562 17/12/2562 1,217,500 03/01/2563 1,217,500 30 04/01/2563 02/02/2563 บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด 13/01/2563 1,288,000 1,217,500 1,217,500 1,217,500 1,217,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 101,400 04/12/2562 101,400 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 03/01/2563 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 51,600 04/12/2562 51,600 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 03/01/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 159,000 04/12/2562 159,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 03/01/2563 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 30,000 04/12/2562 30,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 13/01/2563 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 29,000 04/12/2562 29,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 03/01/2563 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 25/12/2562 26/12/2562 1,098,000 1,098,000 บริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด 13/01/2563 1,100,000 1,098,000 1,098,000 1,098,000 1,098,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ใบมีดดันหน้า (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 25/12/2562 26/12/2562 75,000 75,000 บริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด 13/01/2563 77,000 75,000 75,000 75,000 75,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ผานบุกเบิก (สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,000 71,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2562 25/12/2562 26/12/2562 70,000 70,000 บริษัท พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด 13/01/2563 71,000 70,000 70,000 70,000 70,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 06/12/2562 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 34,000 03/12/2562 34,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เทรด 13/01/2563 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)