ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:22:20]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.1.220) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 17/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2562 1,800,000 1,800,000 1,579,137 1,579,137 87.73 95.00 86.00 95.00 86.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.1.237) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2562 78,270 07/02/2562 78,270 บริษัท น้ำมันอลังการ ออโต้ สปีด จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 28/03/2562 800,000 800,000 597,539 597,539 74.69 90.00 65.00 90.00 65.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 0.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,025,600 3,025,600 3,025,600 2,941,100 84,500 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 30/11/2561 14/12/2561 07/01/2562 2,279,998 10/01/2562 2,279,998 90 14/01/2562 10/01/2562 13/04/2562 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2562 3,360,001 2,348,399 2,279,999 68,400 2,346,142 2,279,998 66,144 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (1.168.1276) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 70,460 20/11/2561 70,460 บ.ศรีชัยพานิชย์ เคหะภัณฑ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2562 1,000,000 1,000,000 572,442 572,442 57.24 90.00 65.00 90.00 65.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร (67) ปรับปรุงอาคารในคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 03/12/2561 06/12/2561 837,000 15/03/2562 837,000 หจก.ทวีปั้นการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 30,000,000 30,000,000 17,039,833 17,039,833 56.80 80.00 78.00 80.00 78.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 6,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร บ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2562 332,000 06/03/2562 332,000 ร้านศรีชัยภานิชเคหะภัณฑ์ จำกัด 26/04/2562 5,669,000 5,669,000 5,072,989 5,072,989 89.49 90.00 70.00 90.00 70.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารควบคุมระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ และไฟส่องสว่าง บริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 242,000 10/04/2562 242,000 ร้านจึงอุดมสุขเซอร์วิส 26/04/2562 2,431,000 2,431,000 1,833,866 1,833,866 75.44 100.00 60.00 100.00 60.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร อาคารอำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,701,900 198,100 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2562 03/04/2562 25/04/2562 26/04/2562 8,458,363 22/05/2562 8,458,363 210 07/06/2562 06/06/2562 02/01/2563 บริษัท เค.เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 9,428,318 9,802,000 9,701,900 100,100 1,314,731 1,268,754 45,977 13.41 43.00 10.00 43.00 10.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ขึ้นไป จำนวน 5 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,121,000 9,121,000 9,121,000 9,121,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2562 453,500 10/04/2562 453,500 ร้านศรีชัยภานิชเคหะภัณฑ์ จำกัด 18/06/2562 9,121,000 9,121,000 4,469,159 4,469,159 49.00 80.00 32.00 80.00 32.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 17,938 17,938 ติดปัญหาอื่นๆ งานปรับปรุงหัวงานระยะที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 17,938 17,938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลธร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 22/10/2561 02/11/2561 05/11/2561 1,398,000 20/11/2561 1,398,000 5 20/11/2561 27/11/2561 บริษัท โตโยต้า ชลบุรี 10/01/2562 1,570,000 1,398,000 1,398,000 1,398,000 1,398,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ขึ้นไป จำนวน 5 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,640,000 9,640,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ งานตัวนี้ไปรายงานผลการปฏิการในรายการโอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ 02/04/2562 9,640,000 9,640,000 247,600 247,600 2.57 80.00 5.00 80.00 5.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 515,000 515,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 497,350 28/09/2561 497,350 60 22/11/2561 21/11/2561 20/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งงานเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งงานเรียบร้อยแล้ว 22/11/2561 500,000 515,000 515,000 508,097 508,097 98.66 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนทางเข้าและภายในบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 515,000 515,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 496,650 28/09/2561 496,650 60 22/11/2561 21/11/2561 20/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 22/11/2561 500,000 515,000 515,000 508,443 508,443 98.73 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ปรับปรุงถนนภายในบ้านพักที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโทร จังหวัดชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 495,000 495,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 479,538 28/09/2561 479,538 60 21/11/2561 20/11/2561 19/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 20/11/2561 481,000 495,000 495,000 490,434 490,434 99.08 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ซ่อมแซมถนนทดแทนเขื่อนคลองหลวง รัชชโลทร งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 485,700 28/09/2561 485,700 60 21/11/2561 20/11/2561 19/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 20/11/2561 485,900 500,000 500,000 493,248 493,248 98.65 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ซ่อมแซมถนนที่อาคารทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร สายที่ 1 จังหวัดชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 482,650 28/09/2561 482,650 60 21/11/2561 20/11/2561 19/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 20/11/2561 485,900 500,000 500,000 490,356 490,356 98.07 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ซ่อมแซมถนนที่อาคารทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร สายที่ 2 จังหวัดชลบุรี งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2561 482,650 28/09/2561 482,650 60 22/11/2561 21/11/2561 20/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 22/11/2561 485,900 500,000 500,000 490,963 490,963 98.19 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง