ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 03:48:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.21) ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC2) กม.3+150 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1,130,000 5,870,000 ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2562 28/01/2562 07/02/2562 18/02/2562 888,588 28/03/2562 888,588 120 11/04/2562 11/04/2562 08/08/2562 หจก.กิติกรินทร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/01/2562 11/01/2562 23/01/2562 2,254,598 07/02/2562 2,254,598 หจก.กิติกรินทร์ 14/05/2562 1,075,089 6,027,288 888,588 5,138,700 5,137,351 5,137,351 85.23 0.00 95.00 0.00 95.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.22) ปรับปรุง ทรบ.บึงมาย ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 856,000 8,144,000 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 25/01/2562 05/02/2562 18/02/2562 437,785 26/03/2562 437,785 90 11/04/2562 11/04/2562 09/07/2562 หจก.กิติกรินทร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 14/01/2562 23/01/2562 2,150,990 12/02/2562 2,150,990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 14/05/2562 757,370 7,075,105 437,785 6,637,320 6,635,698 6,635,698 93.79 0.00 95.00 0.00 95.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.361) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง (กม.0+000) โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 13/11/2561 535,565 20/11/2561 535,565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ใหญ่ 109 26/11/2561 1,378,384 1,378,384 1,378,384 1,378,384 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.363) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.0+750) โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 420,033 05/11/2561 420,033 หจก.กิติกรินทร์ 26/11/2561 1,499,730 1,499,730 1,497,255 1,497,255 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.364) ซ่อมแซม ทรบ.อัดน้ำกลางคลอง (กม.1+480) คลองส่งน้ำสายซอย 1R โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 08/11/2561 21/11/2561 835,471 28/11/2561 835,471 ห้างหุ้นส่วน คชาภัสร์ คอนสตรั่คชั่น 04/12/2561 2,287,100 2,287,100 2,285,812 2,285,812 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.365) ซ่อมแซมประตูปากคลองส่งน้ำสายซอย (กม.0+000) คลองส่งน้ำสายซอย 2R โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วังกะพี้ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 08/11/2561 13/11/2561 659,295 28/11/2561 659,295 ห้างหุ้นส่วน คชาภัสร์ คอนสตรั่คชั่น 04/12/2561 2,344,700 2,344,700 2,344,155 2,344,155 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.366) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังกะพี้ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 1,000,000 1,000,000 999,204 999,204 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.367) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.4+550) คลองส่งน้ำสายแยกซอย 1L-2R โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 13/11/2561 535,500 20/11/2561 535,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ใหญ่ 109 26/11/2561 2,364,500 2,364,500 2,362,971 2,362,971 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.370) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.4+600) คลองส่งน้ำสายซอย 1R โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 18/10/2561 07/11/2561 747,080 14/11/2561 747,080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 14/11/2561 1,812,300 1,812,300 1,811,778 1,811,778 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.371) ซ่อมแซมรางส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านเกาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 08/10/2561 29/10/2561 1,080,070 30/10/2561 1,080,070 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติกรินทร์ 06/11/2561 1,918,800 1,918,800 1,911,998 1,911,998 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.372) ซ่อมแซม ทรบ.อัดน้ำกลางคลอง (กม.7+130) คลองส่งน้ำสายซอย 1R โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 08/11/2561 825,006 13/11/2561 825,006 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด 14/11/2561 2,225,500 2,225,500 2,224,968 2,224,968 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.374) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 1,999,900 478,900 1,521,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/01/2562 477,166 25/02/2562 477,166 30 07/03/2562 25/02/2562 05/04/2562 หจก.กิติกรินทร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 18/10/2561 29/10/2561 535,621 14/11/2561 535,621 หจก.607 คอนสตรัคชั้น 14/05/2562 656,434 1,878,899 477,166 1,401,733 1,876,623 477,166 1,399,457 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.375) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1ซ้าย-1ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 481,000 1,519,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/01/2562 479,250 25/02/2562 479,250 30 07/03/2562 25/02/2562 05/04/2562 หจก.กิติกรินทร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 16/10/2561 01/11/2561 43,709 09/11/2561 43,709 หจก.607 คอนสตรัคชั้น 14/05/2562 427,497 1,887,820 479,250 1,408,570 1,885,620 479,250 1,406,370 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.377) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไผ่ล้อม เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 08/10/2561 29/10/2561 517,155 05/11/2561 517,155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 06/11/2561 1,911,600 1,911,600 1,910,737 1,910,737 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.378) ซ่อมแซม ทรบ.ระบายน้ำฝั่งขวา (กม.0+100) คลองส่งน้ำสายซอย 1R โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 16/10/2561 31/10/2561 692,552 06/11/2561 692,552 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด 14/11/2561 1,844,587 1,844,587 1,844,587 1,844,587 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.380) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย-2 ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 18/10/2561 07/11/2561 498,173 14/11/2561 498,173 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 26/11/2561 1,876,500 1,876,500 1,872,379 1,872,379 99.78 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.168.389) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.สถานีสูบน้ำบ้านเกาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 200,000 200,000 200,000 197,000 3,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2562 182,870 20/03/2562 182,870 15 21/03/2562 21/03/2562 04/04/2562 หจก.คชาภัสร์ คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 185,389 187,864 182,870 4,994 187,864 182,870 4,994 100.00 0.00 90.00 0.00 90.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (57) ประตูระบายน้ำด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 13,211,000 26,789,000 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 18/02/2562 11/03/2562 19/03/2562 7,850,000 19/04/2562 7,850,000 180 24/04/2562 24/04/2562 20/10/2562 หจก.พิษณุการุณ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/01/2562 11/01/2562 29/01/2562 10,235,798 26/02/2562 10,235,798 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 04/06/2562 11,711,619 29,115,670 7,850,000 21,265,670 28,031,691 7,240,820 20,790,871 96.28 10.00 100.00 10.00 100.00 30/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก โครงการอ่างเก็บน้ำล้องปู พร้อมระบบส่งน้ำ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 31,936,000 31,936,000 31,936,000 31,936,000 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 08/07/2562 08/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/07/2562 24/07/2562 31,936,000 31,936,000 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 439,980 22/01/2562 439,980 ไทยพานิชวีดีโอ 25/01/2562 439,980 439,980 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 957,000 957,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 03/01/2562 03/01/2562 822,800 21/01/2562 822,800 บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ 08/02/2562 822,800 822,800 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 03/01/2562 03/01/2562 1,368,800 21/01/2562 1,368,800 บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ 08/02/2562 1,368,800 1,368,800 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง