ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:33:14]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.608) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 43 กิโลเมตร โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 325,000 325,000 325,000 325,000 บ้านเกาะ,วังกะพี้,ไผ่ล้อม เมือง,ลับแล อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 32,986 26/03/2563 32,986 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบริการ 30/03/2563 325,000 325,000 291,280 291,280 89.62 10.00 80.00 10.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.609) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,120 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,542,400 2,542,400 2,542,400 2,542,400 บ้านด่าน , บ้านเกาะ เมือง , ลับแล อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 99,982 26/03/2563 99,982 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบริการ 30/03/2563 2,542,400 2,542,400 1,955,901 1,955,901 76.93 10.00 80.00 10.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.611) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พื้นที่ชลประทาน 207,400 ไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 829,600 829,600 829,600 829,600 เมือง , ลับแล ,พิชัย ,พรหมพิราม,ศรีนคร อุตรดิตถ์ , พิษณุโลก , สุโขทัย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 9,998 26/03/2563 9,998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบริการ 30/03/2563 829,600 829,600 695,409 695,409 83.82 10.00 80.00 10.00 80.00 04/08/2563 2,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3118) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 15/01/2563 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 99,897 10/03/2563 99,897 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยบริการ 12/03/2563 99,897 1,000,000 1,000,000 996,239 996,239 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3122) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1R ความยาว 750 เมตร โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 23/03/2563 541,320 03/04/2563 541,320 บริษัท เจ.เจ.พี คอนกรีต จำกัด 13/04/2563 746,542 2,290,143 2,290,143 2,286,671 2,286,671 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3124) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L-2R ความยาว 1,000 เมตร โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 23/03/2563 412,432 03/04/2563 412,432 บริษัท เจ.เจ.พี คอนกรีต จำกัด 07/04/2563 576,311 1,832,832 1,832,832 1,826,702 1,826,702 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3125) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา ความยาว 600 เมตร โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 23/03/2563 540,568 03/04/2563 540,568 บริษัท เจ.เจ.พี คอนกรีต จำกัด 07/04/2563 751,660 2,285,272 2,285,272 2,281,223 2,281,223 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3138) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/04/2563 992,306 09/04/2563 992,306 30 09/04/2563 09/05/2563 หสม.กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านเกาะ 20/04/2563 992,306 992,306 992,306 992,306 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3139) ซ่อมแซมประตูปากคลองส่งน้ำสายซอย 1R ขนาดท่อ 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน โครงการน้ำริดช่วง3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 198,000 03/04/2563 198,000 บริษัท เจ.เจ.พี คอนกรีต จำกัด 07/04/2563 698,252 698,252 696,551 696,551 99.76 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3140) ซ่อมแซมรางส่งน้ำ โรงสูบน้ำบ้านเกาะ (ระยะที่ 2) ความยาว 185.00 เมตร โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 19/03/2563 19/03/2563 1,285,385 03/04/2563 1,285,385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 07/04/2563 2,658,713 2,658,713 2,653,375 2,653,375 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3142) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทรบ.บึงมาย ความยาว 50.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/04/2563 70,655 13/04/2563 70,655 14/04/2563 13/04/2563 14/05/2563 หจก.กิติกรินทร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 27/02/2563 04/03/2563 638,042 23/03/2563 638,042 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 20/04/2563 71,508 1,777,075 71,000 1,706,075 1,772,607 66,532 1,706,075 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3144) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปลายคลอง ทรบ.คลองช้าง 1 (กม.11+000) ขนาดบาน 2.40x2.40 เมตร จำนวน 2 ช่องคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 15/01/2563 23/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/03/2563 01/04/2563 02/04/2563 601,840 16/04/2563 601,840 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติกรินทร์ 16/04/2563 2,203,453 2,203,453 2,201,043 2,201,043 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3145) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.2+520) ขนาดบาน 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง คลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำริดช่วง3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 14/01/2563 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 38,493 24/03/2563 38,493 หจก.คชาภัสร์ 30/03/2563 788,337 788,337 785,131 785,131 99.59 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3146) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.3+920) ขนาดบาน 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง คลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 38,493 24/03/2563 38,493 หจก.คชาภัสร์ 30/03/2563 985,022 985,022 981,736 981,736 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (1.3147) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง (กม.4+300) ขนาดบาน 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา โครงการน้ำริดช่วง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 495,244 13/04/2563 495,244 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติกรินทร์ 14/04/2563 2,499,203 2,499,203 2,495,147 2,495,147 99.84 0.00 90.00 0.00 90.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก (16) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ขนาด 0.65 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 17,001.623 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 114,576,800 114,576,800 114,576,800 114,576,800 น้ำพี้ , ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/03/2563 24/03/2563 31/03/2563 2,954,990 16/04/2563 2,954,990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณสว่าง 16/04/2563 112,501,409 112,501,409 103,500,577 103,500,577 92.00 25.00 82.00 25.00 82.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก โครงการอ่างเก็บน้ำล้องปู พร้อมระบบส่งน้ำ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 31,936,000 31,936,000 31,936,000 31,936,000 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 08/07/2562 25/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2562 16/08/2562 22/08/2562 7,981,720 06/09/2562 7,981,720 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.วาย.คอนแทรคเตอร์ 28/11/2562 13,832,789 12,701,354 12,701,354 12,694,199 12,694,199 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562 146 0.00359
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายซอย2Rกม7+900 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,048,000 1,048,000 1,898,833 1,898,833 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2562 496,000 27/09/2562 496,000 บริษัท เจ.เจ.พี.คอนกรีต จำกัด 10/12/2562 499,561 1,895,824 1,895,824 1,891,071 1,891,071 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563 6,922
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายซอย1L-1Rกม3+000 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,048,000 1,048,000 1,048,000 1,048,000 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2562 494,000 27/09/2562 494,000 บริษัท เจ.เจ.พี.คอนกรีต จำกัด 10/12/2562 495,112 1,898,833 1,898,833 1,897,483 1,897,483 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563 5,000
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 789,800 29/11/2562 789,800 บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จำกัด 12/12/2562 789,800 789,800 789,800 789,800 789,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 135,200 135,200 135,200 135,200 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 119,200 28/11/2562 119,200 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 77,400 28/11/2562 77,400 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 268,000 268,000 268,000 268,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 250,000 28/11/2562 250,000 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 48,000 28/11/2562 48,000 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 63,000 63,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 52,500 29/11/2562 52,500 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 18,900 18,900 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 18,000 28/11/2562 18,000 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 08/10/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2562 29/10/2562 01/11/2562 14,970 28/11/2562 14,970 หจก.โปรวายเคอร์ ซัพพาย 08/01/2563 14,970 14,970 14,970 14,970 14,970 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)