ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 11:39:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.14) ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน ยกเลิกรายการงาน 05/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 100 100 30 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.15) ฝายท่าลาวพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 227,205 20/12/2561 227,205 บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 4,951,000 4,951,000 4,604,089 4,604,089 92.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 200 200 40 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.29) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 30/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/04/2562 20/04/2562 20/04/2562 723,156 20/04/2562 723,156 บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/04/2562 3,000,000 3,000,000 2,685,937 2,685,937 89.53 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 1,200 200 35 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 29/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2562 498,721 498,721 บริษัท สุริยภัณฑ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 5,000,000 5,000,000 2,917,209 2,917,209 58.34 70.15 65.55 70.15 65.55 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,200 150 30 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.67) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยแป้น(ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 123,264 07/11/2561 123,264 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 400,000 400,000 398,947 398,947 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,250 1,250 156 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.68) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยสลี (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 264,953 07/11/2561 264,953 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 600,000 600,000 595,676 595,676 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,000 850 224 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2561 499,670 25/07/2561 499,670 บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 0.00 99.85 99.45 99.85 99.45 20/08/2562 500 500 372
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,016,205 27,016,205 27,016,205 27,016,205 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 24/06/2562 24/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/06/2562 05/07/2562 05/07/2562 1,100,000 07/08/2562 1,100,000 บริษัท โตโยต้า เมืองน่าน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/08/2562 1,200,000 0.00 70.85 65.15 70.85 65.15 20/08/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาภูฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 11/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 19/01/2562 26/01/2562 1,362,900 01/02/2562 1,362,900 บริษัท สยามนิสสัน เมืองน่าน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาภูฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 11/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 19/01/2562 26/01/2562 1,210,000 02/02/2562 1,210,000 บริษัท สยามนิสสัน เมืองน่าน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)20 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 149 ครั้ง