ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 17:40:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.1.172) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,587,400 1,587,400 1,587,400 1,587,400 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 98,500 17/12/2561 98,500 หจก. ศรีสมบูรณ์โยธาการ 18/12/2561 1,587,400 1,587,400 1,276,352 1,276,352 80.41 88.88 70.25 88.88 70.25 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.1.173) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย จำนวน 4 สาย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 976,700 976,700 976,700 976,700 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 99,000 20/12/2561 99,000 บริษัท ตลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด 25/12/2561 976,700 976,700 814,045 814,044 83.35 88.88 70.00 88.88 70.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.1.174) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 283,400 283,400 283,400 283,400 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 13,000 13/02/2562 13,000 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 25/02/2562 283,400 283,400 208,232 208,232 73.48 88.88 69.65 88.88 69.65 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.1.196) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 664,000 664,000 664,000 664,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 26,260 25/12/2561 26,260 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว 25/12/2561 664,000 664,000 114,660 114,660 17.27 88.88 70.00 88.88 70.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.3.53) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 355,000 355,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 214,560 01/02/2562 214,560 บริษัทโอฬาริกเทรดดิ้งจำกัด 08/03/2562 351,160 351,160 344,532 344,532 98.11 100.00 94.95 100.00 94.95 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,292,000 8,292,000 20,000,000 9,630,000 10,370,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 22/04/2562 4,554,989 24/05/2562 4,554,989 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 และได้รับการโอนจัดสรรเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างบริหารสัญญา ทางโครงการฯ แจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา 19/06/2562 4,698,290 4,554,990 143,300 9,126 9,126 0.19 1.50 0.00 1.50 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 13,867,000 13,867,000 20,000,000 16,090,000 3,910,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 18/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 22/04/2562 7,194,409 24/05/2562 7,194,409 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 และได้รับการโอนจัดสรรเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างบริหารสัญญา ทางโครงการฯ แจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา 19/06/2562 7,889,699 7,194,410 695,289 564,449 564,449 7.15 1.50 0.00 1.50 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,920,000 19,920,000 20,000,000 19,420,000 580,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 07/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 23/04/2562 10,880,325 28/05/2562 10,880,325 150 06/06/2562 05/06/2562 02/11/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 และได้รับการโอนจัดสรรเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างบริหารสัญญา ทางโครงการฯ แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา 19/06/2562 11,601,032 10,880,325 720,707 514,112 514,112 4.43 1.50 0.00 1.50 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 11.770 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,890,000 22,890,000 23,000,000 22,330,000 670,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 18/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 28/03/2562 17/04/2562 30/04/2562 11,999,644 07/06/2562 11,999,644 150 12/06/2562 11/06/2562 08/11/2562 สีคิ้วคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 และได้รับการโอนจัดสรรเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างบริหารสัญญา ทางโครงการฯ แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา 19/06/2562 12,876,038 11,999,645 876,393 664,963 664,962 5.16 100.00 0.00 100.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,230,000 10,230,000 25,000,000 11,880,000 13,120,000 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2562 21/03/2562 23/04/2562 23/04/2562 5,185,013 31/05/2562 5,185,013 150 07/06/2562 06/06/2562 03/11/2562 บจก.สุรินทร์เทพศิลา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 และได้รับการโอนจัดสรรเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่งอยู่ในระหว่างบริหารสัญญา ทางโครงการฯ แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา 19/06/2562 5,521,414 5,185,013 336,401 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1059) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านตะกุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 108,000 872,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2561 73,698 21/01/2562 73,698 5 21/01/2562 28/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 48,855 02/11/2561 48,855 บจก.กิตติเทพ 20/03/2562 73,698 932,858 73,698 859,160 932,007 73,698 858,309 99.91 100.00 99.20 100.00 99.20 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1060) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านดอนตะเกียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 960,000 960,000 960,000 108,000 852,000 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2561 74,201 17/01/2562 74,201 5 17/01/2562 24/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 14,400 02/11/2561 14,400 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 20/03/2562 74,201 838,095 838,095 837,939 837,939 99.98 100.00 99.74 100.00 99.74 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1062) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.12+800 - 13+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบล เฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 149,852 27/11/2561 149,852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส นครราชสีมา คอนสตรัคชั่น 12/12/2561 800,361 800,361 798,559 798,559 99.77 100.00 99.77 100.00 99.77 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1063) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 2 เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบล แชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 242,736 31/10/2561 242,736 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 07/11/2561 921,602 921,602 921,505 921,505 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1066) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 59L-RMC ลำแชะ บ้านโนนเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/12/2561 80,297 08/01/2562 80,297 5 08/01/2562 15/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 81,679 14/12/2561 81,679 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส นครราชสีมา คอนสตรัคชั่น 11/01/2562 80,297 945,083 80,298 864,785 943,674 80,297 863,377 99.85 100.00 95.00 100.00 95.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1067) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-1R-LMC เขื่อนลำแชะ บ้านเฉลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 970,000 970,000 970,000 109,000 861,000 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2561 72,835 14/01/2562 72,835 5 14/01/2562 21/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 363,104 11/12/2561 363,104 หจก.โชคชัยร่วมค้า 19/03/2562 920,885 72,835 848,050 919,370 72,835 846,535 99.84 100.00 99.84 100.00 99.84 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1068) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5L RMC SUMP โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 76,200 823,800 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/12/2561 87,991 02/01/2562 87,991 5 02/01/2562 09/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 427,950 02/11/2561 427,950 บจก.กิตติเทพ 11/01/2562 852,413 87,992 764,421 849,706 87,991 761,714 99.68 100.00 99.68 100.00 99.68 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1070) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.40+550 - 41+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบล ทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 236,599 01/11/2561 236,599 บจก.กิตติเทพ 07/11/2561 942,736 942,736 941,483 941,483 99.87 100.00 92.50 100.00 92.50 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.168.1071) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 53L-RMC ลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 691,000 691,000 691,000 691,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/12/2561 65,333 08/01/2562 65,333 5 08/01/2562 15/01/2562 หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 27,500 13/12/2561 27,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส นครราชสีมา คอนสตรัคชั่น 11/01/2562 65,333 660,024 65,334 594,690 659,807 65,333 594,473 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.172.42) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 20/11/2561 30/11/2561 12/12/2561 614,000 23/01/2562 614,000 90 29/01/2562 28/04/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมาและงานยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการดำเนินการเบิกจ่าย ทางโครงการฯ แจ้งผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา 19/03/2562 2,082,518 614,000 614,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.174.18) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 29/11/2561 982,000 29/01/2562 982,000 90 01/02/2562 01/05/2562 หจก.อินทณาธร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 1,959,750 982,000 982,000 982,000 982,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (139.7) ซ่อมแซม Dispersive Soil คลอง LMC เขื่อนลำแชะ โซนส่งน้ำที่ 18 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย,เฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,570,000 8,430,000 โคกกระชาย , เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 09/11/2561 21/11/2561 04/12/2561 899,808 29/12/2561 899,808 120 29/01/2562 28/05/2562 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 21/11/2561 03/12/2561 3,893,760 17/12/2561 3,893,760 หจก.เสิงสางการโยธา 19/03/2562 1,833,516 6,956,487 899,808 6,056,679 6,838,670 899,808 5,938,862 98.31 100.00 95.00 100.00 95.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 436,800 436,800 436,800 436,800 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 364,350 06/02/2562 364,350 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 436,800 436,800 436,800 436,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 19,800 06/02/2562 19,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 19,800 19,800 19,800 19,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 22,200 06/02/2562 22,200 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 36,000 06/02/2562 36,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 54,000 54,000 54,000 54,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 5 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 12,300 06/02/2562 12,300 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 115,000 115,000 115,000 115,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 47,800 06/02/2562 47,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 115,000 115,000 115,000 115,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่องสัญญาณ จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 63,000 63,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 28,500 06/02/2562 28,500 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 63,000 63,000 63,000 63,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42 U จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 22,000 22,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 22,000 06/02/2562 22,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,200 14,200 14,200 14,200 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 11,700 06/02/2562 11,700 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 14,200 14,200 14,200 14,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 6 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,400 47,400 47,400 47,400 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 09/01/2562 11/01/2562 46,300 06/02/2562 46,300 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 28/02/2562 47,400 47,400 47,400 47,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 13/02/2562 21/02/2562 526,990 15/03/2562 526,990 บริษัทนาซ่าอินโนเวชันจำกัด 19/03/2562 440,200 440,200 440,200 440,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 700 TVL จำนวน 5 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,000 101,000 101,000 101,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 101,000 18/01/2562 101,000 บริษัทใต้ฟ้ามอเตอร์ปักธงชัยจำกัด 25/02/2562 101,000 101,000 101,000 101,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 27/11/2561 06/12/2561 1,626,000 11/01/2562 1,626,000 เอราวัณมอเตอร์ราชบุรี 28/02/2562 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,628,000 1,628,000 1,628,000 1,628,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 23/11/2561 06/12/2561 1,200,540 03/01/2562 1,200,540 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลล์จำกัด 28/02/2562 1,628,000 1,628,000 1,628,000 1,628,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 95,000 18/01/2562 95,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยร่วมค้า 25/02/2562 95,000 95,000 95,000 95,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 110,000 18/01/2562 110,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยร่วมค้า 25/02/2562 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 38,700 18/01/2562 38,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยร่วมค้า 25/02/2562 39,000 39,000 39,000 39,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 86,790 86,790 86,790 86,790 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 12/03/2562 526,990 15/03/2562 526,990 บริษัทนาซ่าอินโนเวชันจำกัด 19/03/2562 86,790 86,790 86,790 86,790 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 14 ครั้ง