ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 06:14:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.50) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ระยะทาง 4.650 กม. ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 507,000 507,000 503,900 503,900 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 252,166 25/03/2563 252,166 บจก.กิตติเทพ 31/03/2563 503,900 503,900 360,321 360,321 71.51 80.00 32.50 20.00 27.50 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.185) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 98,467 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,034,000 1,034,000 755,800 755,800 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 43,720 17/03/2563 43,720 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 755,800 755,800 267,170 267,170 35.35 75.00 40.00 15.00 40.00 19/05/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.195) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 18.758 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 303,000 303,000 283,400 283,400 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 283,400 283,400 147,820 147,820 52.16 70.00 35.00 15.00 35.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.198) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย จำนวน 4 สาย ระยะทาง 218.017 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,648,200 1,648,200 1,648,200 1,648,200 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 1,648,200 1,648,200 646,214 646,214 39.21 80.00 40.00 10.00 40.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.203) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,110.34 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,520,300 2,520,300 2,520,300 2,520,300 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 9,030 24/03/2563 9,030 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 2,520,300 2,520,300 1,279,153 1,279,153 50.75 80.00 45.00 10.00 45.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.722) กำจัดวัชพืชในลำแชะ ท้ายฝายบ้านวังตะแบก พื้นที่ 47 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 39,999 31/03/2563 39,999 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) 31/03/2563 150,000 150,000 149,905 149,905 99.94 100.00 100.00 0.00 50.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.18) ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 2,353,000 2,353,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 99,467 13/04/2563 99,467 บจก.คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ 13/04/2563 2,092,567 2,092,567 961,642 961,642 45.96 85.00 40.00 15.00 35.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,994,000 9,994,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/05/2563 9,988,686 07/05/2563 9,988,686 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี 07/05/2563 9,988,686 9,994,000 9,994,000 4,993,273 4,993,273 49.96 75.00 30.00 15.00 30.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.45) ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหัวงานเขื่อนลำแชะ ระยะทาง 1.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,771,000 9,771,000 9,694,000 9,412,000 282,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2563 15/04/2563 22/04/2563 23/04/2563 5,650,000 07/05/2563 5,650,000 90 08/05/2563 05/08/2563 หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตพื้นที่จากกรมป่าไม้ 24/06/2563 8,752,371 5,715,916 5,650,000 65,916 0.00 70.00 35.00 15.00 30.00 19/05/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.591) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม. 0+000 - 1+300 จำนวน 1 สาย พื้นที่ 354 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 80,000 870,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/04/2563 36,245 36,245 5 หจก.คำแพงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 258,336 02/04/2563 258,336 หจก.อมตรุ่งเรือง 17/04/2563 906,000 80,000 826,000 648,057 648,057 71.53 100.00 60.00 0.00 60.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.594) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 56L-RMCพื้นที่ 473 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 953,000 953,000 339,438 339,438 35.62 100.00 55.00 0.00 20.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.611) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC เขื่อนลำแชะ บ้านตะกุด พื้นที่ 311 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 920,000 920,000 920,000 80,000 840,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/04/2563 39,534 39,534 5 หจก.คำแพงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 71,205 27/04/2563 71,205 บจก.กิตติเทพ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 852,000 42,000 810,000 629,641 629,641 73.90 100.00 30.00 20.00 20.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.613) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนลำแชะ บ้านบุตาโฮโนนกลาง พื้นที่ 344 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 930,000 930,000 930,000 59,000 871,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/04/2563 34,298 34,298 5 หจก.คำแพงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 73,011 03/04/2563 73,011 หจก.ศรีสมบูรณ์ 17/04/2563 887,260 59,000 828,260 603,667 603,667 68.04 100.00 55.00 20.00 30.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.614) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC SUMP กม.9+000-11+000 พื้นที่ 650 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 331,913 07/04/2563 331,913 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) 08/04/2563 858,000 858,000 648,057 648,057 75.53 80.00 30.00 20.00 20.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.615) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.15+620 - 18+350 พืนที่ 1,093 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,225,000 1,225,000 1,224,500 405,800 818,700 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/04/2563 401,599 401,599 30 หจก.เอ เอส นครราชสีมา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 59,917 31/03/2563 59,917 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) 20/04/2563 405,590 1,176,152 401,600 774,552 670,066 670,066 56.97 100.00 55.00 0.00 25.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.616) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.20+230 - 23+350 พื้นที่ 1,026 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,160,000 1,160,000 1,160,000 431,200 728,800 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/04/2563 428,400 428,400 30 หจก.เอ เอส นครราชสีมา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 229,593 20/03/2563 229,593 หจก.ศรีสมบูรณ์ 17/04/2563 430,768 1,117,651 395,300 722,351 583,928 583,928 52.25 100.00 55.00 0.00 25.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.617) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ กม.24+020 - 25+500 พื้นที่ 587.50 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,510,000 1,510,000 1,496,000 418,500 1,077,500 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/04/2563 417,900 417,900 30 หจก.เอ เอส นครราชสีมา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 17/04/2563 430,768 1,434,090 417,900 1,016,190 918,785 918,785 64.07 100.00 60.00 0.00 20.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.618) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 13 เขื่อนลำแชะ กม.64+240 - 70+110 พื้นที่ 650 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 953,000 953,000 665,219 665,219 69.80 100.00 40.00 25.00 15.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.620) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โซน 16 คลอง RMC SUMP กม.1+000 - 8+500 พื้นที่ 450 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 397,298 397,298 45 หจก.อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 4,000 24/03/2563 4,000 หจก. 7 ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้ทำหนังสือถึง สชป.8 เมื่อวันที่22เม.ย.63 ขอให้เปลี่ยนวิธีดำเนินการจากงานดำเนินการเองทั้งโครงการเป็นงานดำเนินการเอง-จ้างเหมาบางส่วน /และได้แจ้งผลการจัดหางานจ้างเหมาไป สชป.8 เมื่อวันที่20เม.ย.63แล้วเพื่อของบประมาณ 22/04/2563 405,037 963,308 397,298 566,010 393,123 393,123 40.81 100.00 40.00 25.00 15.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.634) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 62L-RMC เขื่อนลำแชะ พื้นที่ 267 คร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 953,000 953,000 354,954 354,954 37.25 100.00 40.00 25.00 15.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.636) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ กม.61+135-67+000 พื้นที่ 959 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 24/03/2563 20,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 953,000 953,000 475,647 475,647 49.91 80.00 30.00 20.00 10.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.684) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ระยะทาง 0.800 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 415,000 485,000 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 414,272 414,272 45 หจก.อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 4,000 24/03/2563 4,000 หจก. 7 ก้าว 17/04/2563 414,272 866,637 414,272 452,365 303,892 303,892 35.07 80.00 25.00 20.00 15.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.685) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ระยะทาง 0.179 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 459,000 541,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 458,740 458,740 45 หจก.อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 4,000 24/03/2563 4,000 หจก. 7 ก้าว 17/04/2563 467,751 964,091 458,740 505,351 376,580 376,580 39.06 85.00 35.00 15.00 25.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.691) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/05/2563 99,954 05/05/2563 99,954 30 06/05/2563 05/05/2563 04/06/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ร่วมใจพัฒนา 07/05/2563 1,000,000 1,000,000 99,954 99,954 10.00 0.00 30.00 0.00 30.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.720) ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 4,000 24/03/2563 4,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 959,800 959,800 759,742 759,742 79.16 100.00 50.00 20.00 15.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (17) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 50L-RMC เขื่อนลำแชะ พื้นที่ 21,433 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 11,877,000 11,877,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 30,000 24/03/2563 30,000 หจก. 7 ก้าว 31/03/2563 8,255,672 8,255,672 1,382,583 1,382,583 16.75 80.00 45.00 15.00 30.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.32) ปรับปรุงท่อลอดคลอง 38L-RMC กม.4+660 และอาคารป้องกันตลิ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,173,000 3,173,000 3,173,000 3,173,000 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 484,038 24/03/2563 484,038 หจก.อัครศิริ 2019 31/03/2563 2,372,420 2,372,420 2,063,579 2,063,579 86.98 100.00 55.00 0.00 15.00 19/05/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.33) อาคารระบายน้ำบ้านหัวระนาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 229,972 10/04/2563 229,972 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) 11/04/2563 2,282,198 2,282,198 1,271,146 1,271,146 55.70 80.00 40.00 20.00 30.00 19/05/2563 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (1.126) ปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบายอาคาร Spillway เขื่อนลำแชะ ขนาดบานกว้าง 10.00 x 8.172 ม. จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,743,000 9,743,000 4,330,000 4,246,000 84,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 14/04/2563 21/04/2563 21/04/2563 1,327,656 07/05/2563 1,327,656 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 หจก.สหทรัพย์กลการ 2000 18/05/2563 1,343,145 1,327,656 15,489 0.00 100.00 35.00 25.00 15.00 19/05/2563 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ (82) ประตูระบายน้ำดอนสันติ จำนวน 2 บาน ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 31/03/2563 07/04/2563 1,940,022 28/04/2563 1,940,022 บจก.ซี.แอล.คอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 2,391,791 16,462,773 16,462,773 3,020,705 3,020,705 18.35 60.00 20.00 20.00 10.00 19/05/2563 12,008 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ งานซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,554,989 4,554,989 4,554,989 4,554,989 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 22/04/2562 4,554,989 24/05/2562 4,554,989 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 4,554,989 4,554,989 4,554,989 4,554,989 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนรอบแปลงอพยพตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง6.900 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,194,409 7,194,409 7,194,409 7,194,409 18/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 22/04/2562 7,194,409 24/05/2562 7,194,409 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 7,194,409 7,194,409 7,194,409 7,194,409 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 10.125กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,880,325 10,880,325 10,880,325 10,880,325 07/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 22/04/2562 10,880,325 28/05/2562 10,880,325 150 06/06/2562 05/06/2562 02/11/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 10,880,325 10,880,325 10,880,325 10,880,325 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC ลำแชะ อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง11.770 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,999,644 11,999,644 11,999,644 11,999,644 18/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 28/03/2562 17/04/2562 30/04/2562 11,999,644 07/06/2562 11,999,644 150 12/06/2562 11/06/2562 08/11/2562 สีคิ้วคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 10,623,305 10,623,305 10,623,305 10,623,305 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำบ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,185,013 5,185,013 5,185,013 5,185,013 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2562 21/03/2562 24/04/2562 24/04/2562 5,185,013 31/05/2562 5,185,013 150 07/06/2562 06/06/2562 03/11/2562 บจก.สุรินทร์เทพศิลา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 4,946,480 4,946,480 4,946,480 4,946,480 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 614,000 614,000 614,000 614,000 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 20/11/2561 30/11/2561 12/12/2561 614,000 23/01/2562 614,000 90 29/01/2562 28/01/2562 28/04/2562 หจก.เพชรธนโชติกรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 204,188 204,188 204,188 204,188 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 312,800 13/12/2562 312,800 บริษัทนาซ่าอินโนเวชันจำกัด 25/12/2562 312,800 312,800 312,800 312,800 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 103,200 12/12/2562 103,200 ไอ คอมพิวเตอร์ 25/12/2562 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 24,000 16/12/2562 24,000 ท๊อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 26/12/2562 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/11/2562 36,000 13/12/2562 36,000 ไอ คอมพิวเตอร์ 25/12/2562 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 08/11/2562 15/11/2562 904,500 23/12/2562 904,500 บริษัทท็อปเบสท์ มอเตอร์เซลล์จำกัด 05/05/2563 904,500 904,500 904,500 904,500 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 21/11/2562 28/11/2562 1,142,760 15/01/2563 1,142,760 บริษัท สยามนิสสันกรุงไทยจำกัด 05/05/2563 1,142,760 1,142,760 1,142,760 1,142,760 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 01/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 08/11/2562 15/11/2562 3,285,000 24/12/2562 3,285,000 บริษัท เอวีเอ็ม มอเตอร์เวอคส์ จำกัด 05/05/2563 3,285,000 3,285,000 3,285,000 3,285,000 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)