ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 05:46:23]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.140) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 ระยะทาง 1.70 กม. ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/03/2563 01/04/2563 02/04/2563 8,000 179,925 179,925 148,916 148,916 82.77 88.89 65.00 88.89 65.00 16/06/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.602) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 545,000 545,000 545,000 545,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 30/03/2563 01/04/2563 02/04/2563 16,000 545,000 545,000 212,959 212,959 39.08 84.40 20.00 84.40 20.00 14/07/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.39) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,703,000 81,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 30/04/2563 03/04/2563 1,739,986 16/04/2563 1,739,986 90 15/05/2563 15/08/2563 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 1,739,986 03/04/2563 1,739,986 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/05/2563 2,703,000 1,770,386 1,739,986 30,400 9,900 9,900 0.56 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.3102) ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ระยะทาง 250 เมตร ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 118,040 02/04/2563 118,040 ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ 15/04/2563 118,760 794,080 794,080 728,152 728,152 91.70 100.00 70.00 100.00 70.00 16/06/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบแสงสว่าง ด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 23/03/2563 27/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/04/2563 17/04/2563 21/04/2563 580,662 08/05/2563 580,662 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 12/05/2563 580,662 4,336,194 4,336,194 2,452,765 2,452,765 56.56 84.44 0.00 84.44 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 02/04/2563 06/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 200,020 14/04/2563 200,020 ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ 12/05/2563 209,249 939,663 939,663 665,632 665,632 70.84 84.21 80.00 84.21 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 งานก่อสร้างบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 02/04/2563 06/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 121,550 27/04/2563 121,550 ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ 12/05/2563 121,550 3,275,270 3,275,270 2,387,040 2,387,040 72.88 88.24 55.00 88.24 55.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่นอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 633,780 633,780 633,780 633,780 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 20/11/2561 04/12/2561 17/12/2561 633,780 29/03/2562 633,780 90 09/04/2562 05/04/2562 08/07/2562 หจก.แอพสแตรคท์ แอสโซซิเอท 17/12/2562 726,110 633,780 633,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,090,947 1,321,818 1,321,818 1,321,818 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 22/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2561 01/02/2561 19/02/2561 02/03/2561 786,393 27/03/2561 786,393 60 25/04/2561 26/04/2561 23/06/2561 หจก.อุดรพีอาร์ดี 17/12/2562 996,349 1,321,818 1,321,818 769,129 769,129 58.19 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)