ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 16:00:53]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.1.99) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 545,000 545,000 545,000 545,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 53,813 14/11/2561 53,813 ร้านธนาศักดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 545,000 545,000 539,216 539,216 98.94 95.00 80.00 95.00 80.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.3.23) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 89,805 20/02/2562 89,805 ร้่าน อาร์ เอส ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 180,000 180,000 98,481 98,481 54.71 100.00 55.00 100.00 55.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.168.720) ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรงภายใน.สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 750,000 750,000 750,000 730,000 20,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 20/11/2561 04/12/2561 17/12/2561 633,780 29/03/2562 633,780 90 09/04/2562 09/04/2562 หจก.แอพสแตรคท์ แอสโซซิเอท ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 726,110 652,753 633,780 18,973 18,973 18,973 2.91 100.00 0.00 100.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.1490) ซ่อมแซมหินเรียงบริเวณ ปตร.ด้านหน้า สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 823,994 823,994 823,994 823,994 หมูม่น เมือง อุดรธานี 17/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 27/12/2560 16/01/2561 24/01/2561 823,994 07/02/2561 823,994 90 15/03/2561 16/03/2561 12/06/2561 หจก.แอพสแตรคท์ แอสโซซิเอท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 970,380 823,994 823,994 823,994 823,994 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 งานรักษาบริเวณ สชป.5 (1.23) ปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,090,947 2,090,947 2,090,947 2,090,947 หมูม่น เมือง อุดรธานี 22/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2561 01/02/2562 19/02/2561 09/03/2561 786,393 27/03/2561 786,393 60 25/04/2561 26/04/2561 23/06/2561 หจก.อุดรพีอาร์ดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 996,349 2,090,947 2,090,947 1,472,668 1,472,668 70.43 0.00 71.00 0.00 71.00 18/06/2562 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)14 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 123 ครั้ง