ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 05:01:43]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (1.168.1077) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ขุดลอกตะกอนดิน และถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย PL-MC-3R .สถานีสูบน้ำ PL8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,495,000 1,495,000 1,495,000 1,495,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 18,600 30/01/2562 18,600 หจก. สามารถอะไหล่ยนต์ 20/05/2562 1,419,427 1,419,427 1,418,677 1,418,677 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 250 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (1.168.1080) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ขุดลอกตะกอนดิน และถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย PL-MC-4R สถานีสูบน้ำ PL8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 174,993 14/01/2562 174,993 พิภพค้าไม้ 20/05/2562 1,422,725 1,422,725 1,422,725 1,422,725 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 300 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (1.1.181) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 6 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (หัวนา) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 2,331 27/02/2562 2,331 หจก. สามารถอะไหล่ยนต์ 20/05/2562 359,731 359,731 206,345 206,345 57.36 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (1.1.182) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (หัวนา) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 93,947 02/01/2562 93,947 หจก. พิภพค้าไม้ 19/04/2562 629,672 629,672 583,040 583,040 92.59 0.00 98.00 0.00 98.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (1.1.199) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (หัวนา) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 256,000 256,000 256,000 256,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 103,494 18/01/2562 103,494 ประตูชัยปิโตรเลียม 24/01/2562 255,994 255,994 184,354 184,354 72.01 0.00 72.00 0.00 72.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (1.3.56) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (หัวนา) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 13,950 19/03/2562 13,950 หจก. พิภพค้าไม้ 22/04/2562 249,806 249,806 174,806 174,806 69.98 0.00 75.00 0.00 75.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา อาคารบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2 หลัง จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 9,990 25/03/2562 9,990 หจก. พิภพค้าไม้ 20/05/2562 7,079,133 7,079,133 5,634,573 5,634,573 79.59 0.00 73.00 0.00 73.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 27/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 464,367 04/03/2562 464,367 หจก. พิภพค้าไม้ 20/05/2562 672,000 672,000 670,064 670,064 99.71 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 25
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบประปา บริเวณที่ทำการหัวงานโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 22/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 9,975 25/03/2562 9,975 หจก. พิภพค้าไม้ 20/05/2562 2,478,246 2,478,246 2,404,794 2,404,794 97.04 0.00 97.04 0.00 97.04 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ซ่อมแซมหม้อแปลงเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ PL8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,839,000 2,839,000 2,839,000 2,839,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 25/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 10,000 27/03/2562 10,000 หจก. พิภพค้าไม้ 21/05/2562 2,813,804 2,813,804 2,580,501 2,580,501 91.71 0.00 91.71 0.00 91.71 13/08/2562 19,000 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 589,600 589,600 589,600 589,600 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 537,900 23/01/2562 537,900 บริษัท ที.ที. คอม จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องพิมพ์ Inkjet สี พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 43,000 43,000 43,000 43,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 43,000 12/12/2561 43,000 บริษัท แอดไวซ์ ราษีไศล จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,200 14,200 14,200 14,200 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 14,200 12/12/2561 14,200 บริษัท แอดไวซ์ ราษีไศล จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 180,000 12/12/2561 180,000 บริษัท แอดไวซ์ ราษีไศล จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,600 49,600 49,600 49,600 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 02/01/2562 02/01/2562 35,100 23/01/2562 35,100 บริษัท ที.ที. คอม จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 312,800 12/12/2561 312,800 บริษัท พีเอสดี เอ็นจิเนีย จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 26/12/2561 26/12/2561 1,255,000 23/01/2562 1,255,000 บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า (จำกัด) 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 26/12/2561 26/12/2561 1,288,000 23/01/2562 1,288,000 บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า (จำกัด) 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 26/12/2561 26/12/2561 814,000 23/01/2562 814,000 บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า (จำกัด) 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 145,500 145,500 145,500 145,500 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 145,500 12/12/2561 145,500 ศรีสะเกษกิจเจริญไทย 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา โต๊ะทำงาน แบบที่ 2 (1500 x 800 x 750) จำนวน 22 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 107,800 107,800 107,800 107,800 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 107,800 12/12/2561 107,800 ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 ตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,030 63,030 63,030 63,030 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 63,030 12/12/2561 63,030 ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 86,790 86,790 86,790 86,790 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 86,790 12/12/2561 86,790 ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 64,800 64,800 64,800 64,800 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 64,800 12/12/2561 64,800 หจก. สุรินทร์เทรดดิ้ง จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 228,000 228,000 228,000 228,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 228,000 12/12/2561 228,000 หจก. สุรินทร์เทรดดิ้ง จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 8 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 76,000 12/12/2561 76,000 บริษัท พีเอสดี เอ็นจิเนีย จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000 39,000 39,000 39,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 39,000 12/12/2561 39,000 บริษัท พีเอสดี เอ็นจิเนีย จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 36,000 12/12/2561 36,000 บริษัท พีเอสดี เอ็นจิเนีย จำกัด 21/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง