ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 21:16:53]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.18) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 75,900 75,900 75,900 75,900 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 9,990 31/03/2563 9,990 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 31/03/2563 75,716 75,716 75,716 75,716 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.46) บริหารการส่งน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 1,674,000 1,674,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 29,991 31/03/2563 29,991 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 31/03/2563 2,100,000 2,100,000 1,481,205 1,481,205 70.53 0.00 80.00 0.00 80.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.53) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,445,300 2,445,300 2,000,000 2,000,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 121,721 02/03/2563 121,721 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 13/03/2563 2,445,300 2,445,300 2,355,806 2,355,806 96.34 0.00 85.00 0.00 85.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.10) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 29,991 31/03/2563 29,991 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 31/03/2563 2,500,000 2,500,000 2,427,506 2,427,506 97.10 0.00 99.00 0.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.6) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 29,991 27/03/2563 29,991 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 31/03/2563 3,366,000 3,366,000 1,579,040 1,579,040 46.91 0.00 35.00 0.00 35.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.9) ซ่อมแซมบ้านพัก ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 29,991 27/03/2563 29,991 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 31/03/2563 2,500,000 2,500,000 2,085,538 2,085,538 83.42 0.00 60.00 0.00 60.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.841) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-หนองขวัญ กม.29+380ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 19,980 26/03/2563 19,980 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 26/03/2563 1,797,694 1,797,694 1,797,077 1,797,077 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.852) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC วังยาง (คลองวังเจ้า)กม.38+500 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,997 09/03/2563 9,997 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 13/03/2563 900,000 900,000 898,679 898,679 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.853) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองส่งน้ำสายซอย 3L-2R-MC วังยาง(คลองห้วยโรง) ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,997 09/03/2563 9,997 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 13/03/2563 900,000 900,000 899,338 899,338 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3931) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-MC ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 14,995 26/03/2563 14,995 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 26/03/2563 1,400,000 1,400,000 1,376,862 1,376,862 98.35 0.00 95.00 0.00 95.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3939) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC หนองขวัญ กม.15+900 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 9,990 26/03/2563 9,990 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 26/03/2563 1,000,000 1,000,000 998,596 998,596 99.86 0.00 99.00 0.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3940) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC วังยาง กม.6+000 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 29,991 26/03/2563 29,991 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 26/03/2563 2,328,782 2,328,782 2,325,211 2,325,211 99.85 0.00 99.00 0.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3959) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยางกม.5+600 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 9,990 27/03/2563 9,990 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 29/03/2563 897,043 897,043 897,043 897,043 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3960) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 5R-MC วังยาง กม.11+150 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 9,990 27/03/2563 9,990 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 29/03/2563 897,685 897,685 897,685 897,685 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3961) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.12+336ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,997 09/03/2563 9,997 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 13/03/2563 800,000 800,000 792,667 792,667 99.08 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3962) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.26+240 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 9,990 27/03/2563 9,990 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 29/03/2563 900,000 900,000 892,097 892,097 99.12 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3963) ซ่อมแซมดินและหินเรียงหน้า-ท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MCวังยาง กม.0+235 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,997 09/03/2563 9,997 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 13/03/2563 799,957 799,957 799,957 799,957 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.3964) ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+500 ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,997 09/03/2563 9,997 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 13/03/2563 800,000 800,000 791,032 791,032 98.88 0.00 99.00 0.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (1.4497) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสาย 2R-MC หนองขวัญ กม.3+090 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 9,990 26/03/2563 9,990 หจก.ท่ามะเขือ ออยล์ 26/03/2563 900,000 900,000 899,062 899,062 99.90 0.00 80.00 0.00 80.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ (8) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4R-MC วังยาง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 72,920 19/03/2563 72,920 หจก.เอ็นทีดี ฮานเดล 26/03/2563 12,591,000 12,591,000 5,491,082 5,491,082 43.61 0.00 45.00 0.00 45.00 22/09/2563 4,918 123 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองม่วง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 8) ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,693,520 8,693,520 8,693,520 8,544,000 149,520 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/08/2563 11/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/08/2563 45,520 45,520 หจก.เอ็นทีดี ฮานเดล 26/08/2563 8,693,520 8,544,000 149,520 45,520 45,520 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ แก้มลิงบึงกอกพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,798,000 202,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 19/12/2562 6,924,607 6,714,607 210,000 173,179 173,179 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,290,000 8,290,000 8,290,000 8,290,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 19/12/2562 8,290,000 8,290,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC วังยาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000 14,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)