ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 17:27:41]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.17) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 48,000 16/03/2563 48,000 หจก. ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 75,782 75,782 75,782 75,782 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.45) บริหารการส่งน้ำ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 1,517,000 1,517,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 70,238 06/03/2563 70,238 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 10/03/2563 2,039,381 2,039,381 1,442,851 1,442,851 70.75 100.00 81.00 100.00 81.00 04/08/2563 430 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.52) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,265,000 2,265,000 681,000 681,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 49,755 25/03/2563 49,755 หจก. ชโนทัย 25/03/2563 2,264,929 2,264,929 1,986,652 1,986,652 87.71 100.00 81.00 100.00 81.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.9) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 10,124 06/03/2563 10,124 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 10/03/2563 2,339,576 2,339,576 2,302,525 2,302,525 98.42 100.00 90.00 100.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.8) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 9,036 18/03/2563 9,036 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 19/03/2563 2,358,170 2,358,170 2,358,087 2,358,087 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3955) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 64+200 - 64+500 จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 9,276 17/03/2563 9,276 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 19/03/2563 1,296,928 1,296,928 1,296,928 1,296,928 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3957) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังบัว กม.0+700 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 9,036 18/03/2563 9,036 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 19/03/2563 447,140 447,140 447,140 447,140 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3977) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองมาบน้ำลึก กม.0+950 คลองส่งน้ำสายมาบน้ำลึก ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 9,636 12/03/2563 9,636 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 13/03/2563 894,284 894,284 894,284 894,284 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3996) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.กลางคลอง กม. 13+237คลองส่งน้ำสาย 1L-MC ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 9,036 18/03/2563 9,036 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 19/03/2563 498,966 498,966 498,966 498,966 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3997) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.กลางคลอง กม.7+200 คลองส่งน้ำสายใหญ่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 9,276 17/03/2563 9,276 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 19/03/2563 797,940 797,940 797,940 797,940 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3998) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.ท่อลอดถนน กม. 1+514 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC ตำบลนิคมฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 9,516 13/03/2563 9,516 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 13/03/2563 597,299 597,299 597,299 597,299 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.3999) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.ท่อลอดถนน กม. 2+750 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC ตำบลนิคมฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 9,516 13/03/2563 9,516 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 13/03/2563 596,858 596,858 596,858 596,858 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.4000) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย ทรบ.ไทรงามใต้ กม. 5+382คลองส่งน้ำสาย 1L-MC ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 9,876 10/03/2563 9,876 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 11/03/2563 698,304 698,304 698,304 698,304 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.4001) ซ่อมแซมหินเรียง หน้า-ท้าย สะพาน กม.19+500 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลนิคมฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 9,516 13/03/2563 9,516 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 13/03/2563 597,144 597,144 597,144 597,144 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.4008) ซ่อมแซมหินเรียงหน้าทรบ.หนองไผ่ล้อม คลองส่งน้ำสาย 1L-MC ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 9,876 10/03/2563 9,876 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 11/03/2563 499,152 499,152 499,152 499,152 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.4009) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้าย ทรบ.ปากคลองเวทนา ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 9,276 17/03/2563 9,276 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 19/03/2563 599,074 599,074 599,074 599,074 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (1.4010) ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้าย ทรบ.ไร่นาขัวญกม.51+676ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 9,636 12/03/2563 9,636 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 13/03/2563 698,632 698,632 698,632 698,632 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ปรับปรุง ทรบ.กลางคลอง 3R-MC กม.25 + 320 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,788,350 9,788,350 9,788,350 9,620,000 168,350 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 14/07/2563 14/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/08/2563 18/08/2563 27/08/2563 01/09/2563 7,481,471 7,481,471 ห้างหุ้้นส่วนจำกัด ภู่สุวรรณ การช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/09/2563 9,634,137 9,788,350 9,620,000 168,350 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารประกอบ(โครงการเปิดใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 8) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,826,000 9,826,000 9,826,000 9,657,000 169,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 21/08/2563 21/08/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2563 09/09/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/09/2563 9,691,938 9,826,000 9,657,000 169,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองวังทองหลาง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,174,000 8,915,000 259,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 20/09/2562 23/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 24/09/2562 24/09/2562 8,816,599 26/09/2562 8,816,599 120 29/10/2562 25/10/2562 25/02/2563 หจก.สามเพชร 21/11/2562 8,915,716 9,174,000 9,174,000 9,007,276 8,754,470 252,806 98.18 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ซ่อมแซมอาคารภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,395,014 3,395,014 8,290,000 8,290,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 28/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2562 99,998 11/09/2562 99,998 หจก.ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 09/01/2563 4,924,000 4,924,000 4,830,285 4,830,285 98.10 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)