ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2563 เวลา 10:25:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (1.128) ซ่อมแซมบ้านพักรับรองเขา 1 จำนวน 6 ห้อง และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 1 แห่ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 28/11/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 141,374 02/04/2563 141,374 เพิ่มทรัพย์การค้า 03/04/2563 2,400,000 2,400,000 2,015,723 2,015,723 83.99 0.00 97.00 0.00 97.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (1.1583) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ ขนาด 25 ตัน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบล หนองหญ้าปล้องอำเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 09/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 93,600 24/03/2563 93,600 เพิ่มทรัพย์การค้า 03/04/2563 1,988,000 1,988,000 1,816,378 1,816,378 91.37 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (1.1595) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาก สาย 2L-LMP จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+012 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 02/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 116,341 03/04/2563 116,341 บริษัท วินเนอร์การค้าและก่อสร้าง จำกัด 03/04/2563 2,383,000 2,383,000 1,662,739 1,662,739 69.78 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (1.1596) ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างบนสันเขื่อนแม่ประจันต์ จำนวน 18 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 1 แห่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 09/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 25,800 24/03/2563 25,800 เพิ่มทรัพย์การค้า 03/04/2563 1,439,000 1,439,000 1,272,101 1,272,101 88.40 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (1.1600) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 1 แห่ง ปริมาณหิน 1,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 11/11/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 24/02/2563 16/03/2563 489,990 30/03/2563 489,990 หจก โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง 03/04/2563 1,152,105 1,152,105 1,048,136 1,048,136 90.98 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน (10) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ประจันต์ (บ้านหนองไผ่) ความยาวรวม 500.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 35,763,900 639,150 35,124,750 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 18/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 02/03/2563 16/03/2563 317,340 30/03/2563 317,340 180 บริษัท เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 02/03/2563 1,260,000 30/03/2563 1,260,000 บริษัท เดอะ นายน์ คอนกรีต จำกัด 03/04/2563 647,608 31,473,895 317,340 31,156,555 6,183,554 6,183,554 19.65 10.00 40.00 100.00 40.00 30/06/2563 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 491,400 8,600 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/04/2563 462,346 16/04/2563 462,346 30 21/04/2563 20/05/2563 บริษัท ธนูการโยธา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/06/2563 462,390 470,300 470,300 462,346 462,346 98.31 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)