ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 17:47:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.137) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุดรธานี ระยะทาง 11 กม. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 218,721 05/03/2563 218,721 ร้าน ช เจริญวัสดุภัณฑ์ 09/03/2563 126,000 1,500,000 1,500,000 668,607 668,607 44.57 5.00 0.00 5.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.600) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 168,000 300,000 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.605) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ พื้นที่ 500ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 12/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 167,975 14/01/2563 167,975 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 09/03/2563 4,500,000 4,500,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1025) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ปริมาณ 85 ไร่ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 02/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 50,000 300,000 300,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 85 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.205) ซ่อมแซมที่ทำการและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,414,000 2,414,000 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 444,851 04/03/2563 444,851 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 09/03/2563 134,300 2,414,000 2,414,000 486,675 486,675 20.16 5.00 0.00 5.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.210) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,402,000 2,402,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 06/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 487,741 04/03/2563 487,741 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 09/03/2563 122,000 2,402,000 2,402,000 890,927 890,927 37.09 30.00 0.00 30.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.55) ปรับปรุงอาคารป้องกันการพังทลายของดินลาดเชิงเขา อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ความยาว 0.3 กม. ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,724,000 5,724,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 120,000 5,724,000 5,724,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 350 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (48) เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ความยาว 5.365 กม. ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,540,000 9,540,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2563 150,000 9,540,000 9,540,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 200 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.314) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 06/01/2563 13/01/2563 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 30,332 03/03/2563 30,332 ร้าน ช เจริญวัสดุภัณฑ์ 09/03/2563 54,000 477,000 477,000 142,705 142,705 29.92 5.00 0.00 5.00 0.00 10 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3072) ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1(ช่วงลำห้วยหลวง-อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง) ความยาว 3.40 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 25/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 15,819 04/03/2563 15,819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 09/03/2563 93,000 953,000 953,000 328,542 328,542 34.47 10.00 0.00 10.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3077) ซ่อมแซมคันกันน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ความยาว 500 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,906,000 1,906,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 08/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 6,750 03/03/2563 6,750 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอ เอ 09/03/2563 165,000 1,906,000 1,906,000 381,530 381,530 20.02 20.00 0.00 20.00 0.00 40 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3084) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4,000 ตร.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 870,000 870,000 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 25/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 181,230 04/03/2563 181,230 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 09/03/2563 75,700 870,000 870,000 256,081 256,081 29.43 15.00 0.00 15.00 0.00 10 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3085) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง(ตอนบน) 4,000 ตร.ม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 8,970,000 8,970,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 25/11/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 40,063 04/03/2563 40,063 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 09/03/2563 77,100 8,970,000 8,970,000 227,363 227,363 2.53 15.00 0.00 15.00 0.00 180 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3089) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ความยาว 2.70 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,750,000 2,750,000 2,622,000 2,622,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 25/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 173,500 173,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 12/03/2563 173,500 2,622,000 2,622,000 173,500 173,500 6.62 15.00 0.00 15.00 0.00 55 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3090) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเพ็ญ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,669,000 2,669,000 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 26/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 174,100 174,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 12/03/2563 174,000 2,669,000 2,669,000 173,900 173,900 6.52 15.00 0.00 15.00 0.00 60 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3091) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน ความยาว 2 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,900,000 2,900,000 2,764,000 2,764,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 26/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 185,300 09/03/2563 185,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 17/03/2563 185,300 2,764,000 2,764,000 185,300 185,300 6.70 15.00 0.00 15.00 0.00 60 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3093) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/01/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3099) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว ความยาว 0.180 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,632,000 7,632,000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 27/12/2562 13/01/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 243,400 09/03/2563 243,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 12/03/2563 243,400 7,632,000 7,632,000 243,400 243,400 3.19 15.00 0.00 15.00 0.00 160 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3100) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ความยาว 7 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองขาม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,326,200 2,326,200 2,218,200 2,218,200 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 25/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 174,100 09/03/2563 174,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 17/03/2563 161,000 2,218,200 2,218,200 174,100 174,100 7.85 10.00 0.00 10.00 0.00 40 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3101) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโอน ความยาว 2 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,900,000 2,900,000 2,764,000 2,764,000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 26/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 191,000 05/03/2563 191,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 18/03/2563 191,000 2,764,000 2,764,000 191,000 191,000 6.91 10.00 0.00 10.00 0.00 55 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3104) ซ่อมแซมหัวงานประตูระบายน้ำสามพร้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,906,000 1,906,000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 27/12/2562 12/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 14,750 03/03/2563 14,750 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเจ คอมพิวเทค 10/03/2563 192,000 1,906,000 1,906,000 633,976 633,976 33.26 10.00 0.00 10.00 0.00 40 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3105) ซ่อมแซมหัวงานประตูระบายน้ำห้วยดาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 03/01/2563 12/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 103,910 03/03/2563 103,910 ร้าน ช เจริญวัสดุภัณฑ์ 09/03/2563 93,000 953,000 953,000 334,210 334,210 35.07 10.00 0.00 10.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3106) ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยสามพาด ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,890,000 2,890,000 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 03/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 42,558 05/03/2563 42,558 ร้าน ช เจริญวัสดุภัณฑ์ 09/03/2563 90,000 2,890,000 2,890,000 288,653 288,653 9.99 10.00 0.00 10.00 0.00 60 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3109) ซ่อมแซมอาคารด้านท้ายฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 09/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 72,729 04/03/2563 72,729 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 09/03/2563 122,600 1,500,000 1,500,000 153,891 153,891 10.26 10.00 0.00 10.00 0.00 30 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3114) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 27/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 81,000 81,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 12/03/2563 81,000 953,000 953,000 146,050 146,050 15.33 10.00 0.00 10.00 0.00 20 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (28) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ความยาว 5.370 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,619,000 10,619,000 10,130,000 10,130,000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 450,000 10,130,000 10,130,000 11,441 11,441 0.11 5.00 0.00 5.00 0.00 210 290 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียบ ความยาวท่อ 7.50 กม. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,404,000 29,404,000 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 161,880 16/03/2563 161,880 บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด 30/03/2563 355,000 27,847,183 27,847,183 161,800 161,800 0.58 10.00 0.00 10.00 0.00 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ ความยาวท่อ 8.20 กิโลเมตร ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,404,000 29,404,000 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 556,792 18/03/2563 556,792 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 30/03/2563 380,000 29,039,702 29,039,702 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (15) แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณคินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 14,773,000 12,434,000 2,339,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 18/11/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 13/02/2563 05/03/2563 17/03/2563 7,215,188 7,215,188 หจก.ทรัพย์อนัันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 241,000 241,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 19/03/2563 241 9,481,959 7,215,189 2,266,770 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 300 400 0.2
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.116) ปรังปรุงคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,632,000 7,632,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 180,000 7,632,000 7,632,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 160 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.117) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำปลด จำนวน 1แห่ง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 6,868,000 6,868,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 17/01/2563 120,000 6,868,000 6,868,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 140 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.118) ปรับปรุงระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ จำนวน 1 แห่ง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,724,000 5,724,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2563 80,000 5,724,000 5,724,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 100 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.127) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำพันชาด จำนวน 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,344,000 156,000 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 09/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 13/02/2563 03/03/2563 18/03/2563 2,949,891 2,949,891 หจก.โชคอนันต์คอนกรีต คอนสตัคชั่น 2014 19/03/2563 5,344,000 3,001,491 2,949,891 51,600 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 350 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (130) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,520,000 12,520,000 11,950,000 11,950,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 499,250 24/03/2563 499,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 30/03/2563 110,000 11,950,000 11,950,000 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 250 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสังข์ ความยาวท่อ 8.50 กม. ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,404,000 29,404,000 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 474,397 474,397 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 12/03/2563 365,000 29,404,000 29,404,000 194,800 194,800 0.66 10.00 0.00 10.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (145) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 ความยาว 3 กม. ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,510,000 19,510,000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 29/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 28/01/2563 28/01/2563 3,515,999 3,515,999 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 386,376 386,376 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 12/03/2563 4,152,113 19,510,000 19,510,000 386,376 386,376 1.98 10.00 0.00 10.00 0.00 800 530 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (146) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 24,430,000 24,430,000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2563 440,000 24,430,000 24,430,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 500 660 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,665,000 5,665,000 5,665,000 5,665,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/07/2562 149,900 24/07/2562 149,900 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการยังไม่พร้อม คาดว่าจะเข้าดำเนินการได้ปลายเดือน ก.พ.63 แล้วเสร็จ มี.ค.63 29/11/2562 5,665,000 5,665,000 5,665,000 5,665,000 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการยังไม่พร้อม คาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้ปลายเดือน ก.พ.63 แล้วเสร็จ มี.ค.63 1,935,500 1,935,500 1,935,500 1,935,500 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 18/02/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,791,000 2,791,000 2,791,000 2,791,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/09/2562 65,000 09/09/2562 65,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง 29/11/2562 2,791,000 2,791,000 1,261,000 1,261,000 45.18 100.00 70.00 100.00 70.00 26/11/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,381,050 6,381,050 6,381,050 6,381,050 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/08/2562 99,970 20/08/2562 99,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์ คอนสตรัคชั่น 29/11/2562 6,365,750 6,365,750 5,214,019 5,214,019 81.91 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,898,000 42,898,000 42,898,000 42,898,000 42,897,100 42,897,100 7,811,213 7,811,213 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำฝายโคกน้อย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำโสกรัง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปะโค งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกด้านท้ายอาคารบังคับน้ำวังคางฮูง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองสำโรง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกคลองระบายน้ำลำห้วยหลวง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 571,021 571,021 571,021 571,021 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 25/03/2562 2,299,891 13/05/2562 2,299,891 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 ห้่างหุ้นส่วนจำกัด บีทูบี เดเวล๊อปเม้นท์ 29/11/2562 571,021 571,021 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,761,299 2,761,299 2,761,299 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 27/03/2562 2,761,299 30/05/2562 2,761,299 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็๋ม.ซี การโยธา 29/11/2562 2,761,299 2,761,299 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าห้วงานและบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,751 489,751 489,751 489,751 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 489,751 26/09/2562 489,751 45 05/11/2562 04/11/2562 19/12/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 29/11/2562 489,751 489,751 489,751 489,751 100.00 0.00 80.00 0.00 80.00 26/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 487,109 487,109 487,109 487,109 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 487,109 26/09/2562 487,109 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด 29/11/2562 487,109 487,109 487,109 487,109 100.00 0.00 13.95 0.00 13.95 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 488,183 488,183 488,183 488,183 นาดี เมือง อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 488,183 26/09/2562 488,183 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด 29/11/2562 488,183 488,183 488,183 488,183 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 4 ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,692 489,692 489,692 489,692 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 489,692 26/09/2562 489,692 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด 29/11/2562 489,692 489,692 489,692 489,692 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,274,000 16,274,000 16,274,000 16,274,000 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 25/03/2562 16,274,000 07/06/2562 16,274,000 90 02/07/2562 01/07/2562 29/09/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 29/11/2562 16,274,000 16,274,000 16,274,000 16,274,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2 2 2 2 28/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 01/04/2562 346,400 03/04/2562 346,400 ร้านยนต์เจริญ 29/11/2562 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1โครงการชลประทานอุดรธานีตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 118,324 118,324 118,324 118,324 118,324 118,324 116,864 116,864 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 46,568,342 46,568,342 46,568,342 45,229,053 1,339,289 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2562 180 26/09/2562 25/09/2562 23/03/2563 หจก.สามเพชร 29/11/2562 46,481,089 45,141,800 1,339,289 46,478,196 45,140,000 1,338,196 99.99 100.00 29.94 100.00 29.94 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อโครงการชลประทานอุดรธานีตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 408,249 408,249 408,249 408,249 09/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/08/2562 112,360 112,360 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์ คอนสตรัคชั่น 29/11/2562 408,249 408,249 408,239 408,239 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองหน้าคู ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,305 486,305 486,305 472,305 14,000 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,305 26/09/2562 472,305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง 29/11/2562 486,305 472,305 14,000 472,305 472,305 97.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองแวงเดิด ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,420 486,420 486,420 472,420 14,000 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,420 26/09/2562 472,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ 29/11/2562 486,420 472,420 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองตุ ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,075 486,075 486,075 472,075 14,000 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 09/09/2562 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,075 26/09/2562 472,075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียน 2001 29/11/2562 486,075 472,075 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองซำ ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,305 486,305 486,305 472,305 14,000 พังงู หนองหาน อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,305 26/09/2562 472,305 60 11/10/2562 11/11/2562 08/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง 29/11/2562 486,305 472,305 14,000 472,305 472,305 97.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองกุดลำไม้ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,535 486,535 486,535 472,535 14,000 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,535 26/09/2562 472,535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์พัฒนา (2000) 29/11/2562 486,535 472,535 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองเรือ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,305 486,305 486,305 472,305 14,000 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,305 26/09/2562 472,305 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงจันทร์ก่อสร้าง 29/11/2562 486,305 472,305 14,000 472,305 472,305 97.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองศาลา ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,075 486,075 486,075 472,075 14,000 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,075 26/09/2562 472,075 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียน 2001 29/11/2562 486,075 472,075 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,535 486,535 486,535 472,535 14,000 ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 493,369 26/09/2562 493,369 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสวัสดิ์พัฒนา (2000) 29/11/2562 486,535 472,535 14,000 472,535 472,535 97.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองบ่อ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 486,420 486,420 486,420 472,420 14,000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 472,420 26/09/2562 472,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ 29/11/2562 486,420 472,420 14,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 411,797 411,797 411,797 411,797 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2562 18/03/2562 11,187,000 25/03/2562 11,187,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 29/11/2562 411,797 411,797 411,645 411,645 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี บำรุงรักษาโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 362,177 362,177 362,177 362,177 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 18/02/2562 152,660 21/02/2562 152,660 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง 29/11/2562 362,177 362,177 359,731 359,731 99.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,106,560 1,066,673 1,066,673 1,066,673 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 22/11/2562 2,106,560 05/02/2562 2,106,560 หจกงเพิ่มพงษ์การโยธา ติดปัญหาอื่นๆ ขอยกเลิกสัญญา เนื่องจากเกินอายุสัญญา และผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน 20/02/2563 1,066,673 1,066,673 115,543 115,543 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,734,272 10,731,733 10,731,733 10,731,733 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2562 214,242 26/09/2562 214,242 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 29/11/2562 10,731,733 10,731,733 0.00 0.00 99.64 0.00 99.64 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,018,485 7,788,245 7,788,245 7,788,245 7,788,245 7,788,245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 476,908 476,908 476,908 476,908 476,908 476,908 476,646 476,646 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 36,000 19/11/2562 36,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,300 15,300 15,300 15,300 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 15,300 19/11/2562 15,300 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 15,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 24,000 19/11/2562 24,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2562 21/10/2562 01/11/2562 1,902,000 25/12/2562 1,902,000 90 26/12/2562 26/12/2562 24/03/2563 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/01/2563 2,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2562 22/10/2562 12/11/2562 912,000 25/12/2562 912,000 60 26/12/2562 26/12/2562 23/02/2563 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/01/2563 982,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 51,600 19/11/2562 51,600 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 51,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานอุดรธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,200 25,200 25,200 25,200 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/10/2562 25,200 19/11/2562 25,200 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ่ง แอนด์ โอ เอ 20/01/2563 25,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)