ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 01:58:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1.109) บำรุงรักษาโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 17,600 29/10/2561 17,600 ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ 05/11/2561 2,500,000 2,500,000 1,460,255 1,460,255 58.41 88.89 65.00 88.89 65.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.1.121) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 56,900 21/01/2562 56,900 หจก.ธานีธุรกิจ(1993) 22/01/2562 200,000 200,000 194,760 194,760 97.38 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.3.29) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 408,170 22/01/2562 408,170 ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ 23/01/2562 1,300,000 1,300,000 1,196,244 1,196,244 92.02 100.00 90.00 100.00 90.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.32) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างฯ ห้วยตาดคำแคน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,723,000 4,723,000 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 06/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 57,638 27/12/2561 57,638 องค์การอุตสาหกรรป่าไม้ 16/01/2562 4,723,000 4,723,000 4,722,074 4,722,074 99.98 89.00 100.00 89.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (21) ระบบส่งน้ำอ่างฯลำพันชาดน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,446,000 9,446,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 06/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 274,683 05/02/2562 274,683 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 05/02/2562 9,209,800 9,209,800 8,443,040 8,443,040 91.67 100.00 80.00 100.00 76.00 23/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.239) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 2,500 19/10/2561 2,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอ.เอ. 02/11/2561 480,000 480,000 404,432 404,432 84.26 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R - LMC อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.373 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 2,480,000 2,432,000 48,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 1,299,000 15/05/2562 1,299,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ 06/08/2562 1,326,300 1,299,000 27,300 0.00 42.86 0.00 42.86 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.337 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 6,144,000 6,024,000 120,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 07/03/2562 25/03/2562 27/03/2562 2,998,572 02/05/2562 2,998,572 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา 07/08/2562 3,061,572 2,998,572 63,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองโอน ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.040 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,300,000 4,300,000 2,857,000 2,801,000 56,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 1,866,624 22/04/2562 1,866,624 30 12/07/2562 10/07/2562 10/08/2562 บ.กรุงเทพคอนกรีต(1989)จำกัด 18/07/2562 1,905,824 1,866,624 39,200 1,866,624 1,866,624 97.94 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.877 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,200,000 6,200,000 3,945,000 3,867,000 78,000 หนองไฮ เมือง อุดรธานี 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 2,100,000 13/05/2562 2,100,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.บีทูจี เดเวลล็อปเม้นท์ 06/08/2562 2,144,100 2,100,000 44,100 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยริน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.660 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,600,000 4,600,000 3,894,000 3,818,000 76,000 หนองไฮ เมือง อุดรธานี 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 2,300,000 13/05/2562 2,300,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.บีทูจี เดเวลล็อปเม้นท์ 06/08/2562 2,348,300 2,300,000 48,300 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,600,000 3,600,000 3,566,000 3,496,000 70,000 บ้านตาด เมือง อุดรธานี 07/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 15/02/2562 13/03/2562 2,650,032 30/04/2562 2,650,032 60 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 บ.ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 07/08/2562 2,703,133 2,650,033 53,100 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเลียบอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.475 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,400,000 4,400,000 3,017,000 2,958,000 59,000 นาดี เมือง อุดรธานี 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 1,631,276 18/04/2562 1,631,276 30 31/07/2562 บ.ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด 01/08/2562 1,665,577 1,631,277 34,300 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคลองผันน้ำที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.837 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 2,494,000 2,445,000 49,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 12/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 1,395,000 13/05/2562 1,395,000 30 03/08/2562 31/07/2562 01/09/2562 หจก.ไอคิว คอนสตรัคชั่น 06/08/2562 1,424,300 1,395,000 29,300 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,300,000 4,300,000 3,088,000 3,028,000 60,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 1,660,405 18/04/2562 1,660,405 30 31/07/2562 บ.ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด 14/08/2562 2,688,411 1,695,306 1,660,406 34,900 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.570 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 1,882,000 1,845,000 37,000 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 08/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 13/03/2562 25/03/2562 1,650,000 10/05/2562 1,650,000 30 27/07/2562 26/07/2562 25/08/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ 01/08/2562 1,684,700 1,650,000 34,700 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1R-1L-RMC อ่างฯห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.650 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,299,000 1,299,000 1,287,000 1,262,000 25,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 08/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 1,024,082 14/05/2562 1,024,082 60 12/07/2562 10/07/2562 09/09/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 01/08/2562 1,044,582 1,024,082 20,500 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.046 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,318,000 2,318,000 2,296,000 2,251,000 45,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 07/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 15/02/2562 13/03/2562 1,380,000 25/04/2562 1,380,000 60 19/07/2562 15/07/2562 16/09/2562 พีพีพี รีไซคลิ่ง 18/07/2562 1,407,600 1,380,000 27,600 0.00 61.41 50.00 61.41 50.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.415 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 832,000 832,000 824,000 808,000 16,000 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 08/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 21/02/2562 13/03/2562 639,000 25/04/2562 639,000 30 26/07/2562 24/07/2562 24/08/2562 พีพีพี รีไซคลิ่ง 24/07/2562 651,700 639,000 12,700 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.374 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 993,000 977,000 16,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 21/02/2562 13/03/2562 721,680 14/05/2562 721,680 60 20/07/2562 19/07/2562 17/09/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 01/08/2562 736,080 721,680 14,400 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนบนทำนบดินและภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.168 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 6,500,000 6,438,000 6,313,000 125,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 08/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2562 11/02/2562 01/03/2562 13/03/2562 4,290,000 14/05/2562 4,290,000 90 19/07/2562 15/07/2562 16/10/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 01/08/2562 4,375,800 4,290,000 85,800 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.085 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,495,600 5,495,600 5,509,000 5,401,000 108,000 หนองบัว เมือง อุดรธานี 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 07/03/2562 25/03/2562 27/03/2562 2,761,339 30/05/2562 2,761,339 60 07/08/2562 31/07/2562 05/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา 07/08/2562 2,819,340 2,761,340 58,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.315 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,600,000 13,600,000 13,470,000 13,210,000 260,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 08/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 01/03/2562 21/03/2562 25/03/2562 9,298,001 30/05/2562 9,298,001 90 24/07/2562 22/07/2562 21/10/2562 หจก.เอส.เอ็ม.ซี การโยธา 24/07/2562 9,493,302 9,298,002 195,300 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานและบริเวณหัวงาน อ่างฯ ลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 8.941 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,500,000 23,500,000 23,272,000 22,816,000 456,000 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 11/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 01/03/2562 21/03/2562 25/03/2562 16,274,000 07/06/2562 16,274,000 90 02/07/2562 01/07/2562 29/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 15/08/2562 21,135,457 16,615,800 16,274,000 341,800 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.6) แก้มลิงหนองคำบง ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 4,287,000 1,999,000 2,288,000 คำบง บ้านผือ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 11/10/2561 09/11/2561 998,309 30/01/2562 998,309 90 22/03/2562 20/03/2562 19/06/2562 ดีพร้อมอยุธยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 247,970 09/01/2562 247,970 บ.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด 12/07/2562 3,256,280 998,310 2,257,970 3,132,672 998,309 2,134,363 96.20 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,640,000 29,640,000 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 03/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/01/2562 745,892 16/01/2562 745,892 60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เภอ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 499,975 31/12/2561 499,975 หจก.นิ่มทวัฒน์ 12/07/2562 28,562,500 28,562,500 24,350,714 24,350,714 85.25 83.33 82.00 83.33 82.00 13/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.43) ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าอ่างและคันดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 6,681,092 6,681,092 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 221,500 26/10/2560 221,500 หจก.อิสานชื่นชม คอนสตรั๊คชั่น 16/01/2562 5,928,092 5,928,092 5,555,649 5,555,649 93.72 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 7,970 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.703) ซ่อมแซม โครงการตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 04/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2562 99,641 27/03/2562 99,641 5 27/03/2562 28/03/2562 01/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง(ตอนล่าง) 03/04/2562 100,000 1,000,000 1,000,000 999,357 999,357 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.704) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 14/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 199,994 19/03/2562 199,994 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 26/03/2562 3,000,000 3,000,000 2,461,532 2,461,532 82.05 100.00 50.00 100.00 50.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.705) ซ่อมแซมคลองผันน้ำที่ 1 โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,383,000 2,383,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 151,200 02/11/2561 151,200 หจก.นิ่มทวัฒน์ 21/11/2561 2,383,000 2,383,000 2,237,617 2,237,617 93.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.706) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,000 476,000 บ้านจั่น เมือง อุดรธานี 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 322,100 21/01/2562 322,100 หจก.อุดรมงคลชัย 22/01/2562 476,000 476,000 459,216 459,216 96.47 100.00 98.00 100.00 98.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.707) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 944,000 944,000 นาดี เมือง อุดรธานี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 9,200 08/01/2562 9,200 หจก.โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนดื โอ.เอ 22/01/2562 944,000 944,000 930,151 930,151 98.53 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.708) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำอ่างห้วยน้ำทรง (ตอนบน) โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 69,531 19/10/2561 69,531 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 02/11/2561 1,430,000 1,430,000 1,413,540 1,413,540 98.85 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.709) ซ่อมแซมฝายห้วยทวน 1 โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 943,600 943,600 บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 63,380 08/01/2562 63,380 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 943,600 943,600 903,954 903,954 95.80 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.710) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยกองสี โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 571,900 571,900 นาดี หนองแสง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 4,250 19/10/2561 4,250 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง 02/11/2561 571,900 571,900 566,960 566,960 99.14 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.711) ซ่อมแซมฝายห้วยทวน 2 โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 933,900 933,900 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 59,500 07/01/2562 59,500 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 933,900 933,900 927,558 927,558 99.32 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.712) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยถ้ำผึ้ง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 667,100 667,100 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 9,300 19/10/2561 9,300 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 02/11/2561 667,100 667,100 619,134 619,134 92.81 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.713) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 944,000 944,000 หนองบัว เมือง อุดรธานี 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 7,825 05/11/2561 7,825 หจก.โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนดื โอ.เอ 22/01/2562 944,000 944,000 926,856 926,856 98.18 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.714) ซ่อมแซมฝายห้วยคำจำปา โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 925,000 925,000 บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 44,180 08/01/2562 44,180 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 17/01/2562 925,000 925,000 925,000 925,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.715) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 2 โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,143,800 1,143,800 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 50,842 07/01/2562 50,842 หจก.อิสานชื่นชมคอนสตรัคชั่น 22/01/2562 1,143,800 1,143,800 1,031,423 1,031,423 90.18 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.716) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 915,000 915,000 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 94,900 08/01/2562 94,900 หจก.อุดรมงคลชัย 22/01/2562 915,000 915,000 866,448 866,448 94.69 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.717) ซ่อมแซมสะพานน้ำอ่างฯห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 ทับกุง เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 2,250 19/10/2561 2,250 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง 02/11/2561 381,000 381,000 329,803 329,803 86.56 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.718) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 867,000 867,000 หนองไฮ เมือง อุดรธานี 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 123,173 08/01/2562 123,173 หจก.อุดรมงคลชัย 22/01/2562 867,000 867,000 666,343 666,343 76.86 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.168.719) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 877,000 877,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 89,000 26/10/2561 89,000 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 12/11/2561 877,000 877,000 874,856 874,856 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (34) ปรับปรุงฝายเหล็กพับได้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 55,000,000 55,000,000 54,334,000 49,627,000 4,707,000 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 18/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 434,254 21/11/2561 434,254 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 22/04/2562 48,552,700 4,247,000 4,247,000 3,955,044 3,955,044 93.13 100.00 97.00 100.00 97.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 7,970 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (139.5) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,958,000 14,958,000 14,577,000 14,577,000 นาดี เมือง อุดรธานี 09/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 485,850 06/12/2561 485,850 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 24/04/2562 11,783,000 11,783,000 9,387,747 9,387,747 79.67 100.00 80.00 100.00 80.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (4.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,512,000 29,512,000 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 06/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/01/2562 1,285,647 1,285,647 60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เภอ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 494,500 18/03/2562 494,500 ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 12/07/2562 27,973,100 27,973,100 23,979,470 23,979,470 85.72 84.71 55.00 84.71 55.00 23/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,508,000 11,508,000 11,508,000 2,098,000 9,410,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2561 16/05/2561 16/05/2561 1,516,981 20/06/2561 1,516,981 120 11/07/2561 10/07/2561 07/11/2561 หจก.โชคพิบูลย์2005 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 82,990 82,990 ร้านยนต์เจริญอะไหล่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างอนุมัติงดค่าปรับ 15/11/2561 7,768,000 2,098,000 5,670,000 7,189,706 2,094,991 5,094,715 92.56 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,731,000 11,731,000 11,731,000 9,394,000 2,337,000 บ้านจืต กู่แก้ว อุดรธานี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2561 07/06/2561 07/06/2561 5,900,156 18/06/2561 5,900,156 150 17/07/2561 16/07/2561 13/12/2561 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 53,570 53,570 ้ร้านยนต์เจริญอะไหล่ 15/11/2561 8,238,000 5,901,000 2,337,000 8,056,440 5,901,000 2,155,440 97.80 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,791,000 2,791,000 2,791,000 2,791,000 เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 22/07/2562 07/08/2562 2,791,000 2,791,000 1,261,000 1,261,000 45.18 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,381,050 6,381,050 6,381,050 6,381,050 เมืองนาทราย นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/07/2562 149,990 24/07/2562 149,990 หจก.โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนดื โอ.เอ 01/08/2562 6,365,750 6,365,750 5,182,950 5,182,950 81.42 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 6,847,500 6,847,500 6,847,500 6,847,500 6,847,500 6,847,500 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,955,800 5,955,800 5,955,800 5,955,800 เมืองนาทราย นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 07/08/2562 5,665,000 5,665,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี โครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,978,900 1,978,900 1,978,900 1,978,900 เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 22/07/2562 07/08/2562 1,935,500 1,935,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,788,245 7,788,245 7,788,245 7,788,245 หมูม่น เมือง อุดรธานี ติดปัญหาอื่นๆ 23/05/2562 7,788,245 7,788,245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,288,535 5,288,535 5,288,535 5,288,535 หมูม่น เมือง อุดรธานี ติดปัญหาอื่นๆ 23/05/2562 5,288,535 5,288,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,731,733 10,731,733 10,731,733 10,731,733 หมูม่น เมือง อุดรธานี ติดปัญหาอื่นๆ 23/05/2562 10,731,733 10,731,733 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,830,101 5,830,101 หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 23/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,984,369 1,984,369 1,984,369 1,984,369 หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี ติดปัญหาอื่นๆ 23/05/2562 1,984,369 1,984,369 1,650,452 1,650,452 83.17 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกุงปาว ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,371,265 19,371,265 19,371,265 19,371,265 นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 23/05/2562 19,371,265 19,371,265 19,371,265 19,371,265 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,469,715 16,469,715 16,469,715 16,469,715 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 16,469,715 16,469,715 16,464,365 16,464,365 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่าระยะ 2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 208,979 208,979 208,979 208,979 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 09/10/2560 22/05/2562 208,979 208,979 208,955 208,955 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (1.592) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,106,560 2,106,560 2,106,560 2,106,560 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 09/10/2560 ติดปัญหาอื่นๆ 22/05/2562 2,106,560 2,106,560 1,155,430 1,155,430 54.85 100.00 40.00 100.00 40.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (155.4) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 409,996 409,996 409,996 409,996 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 22/05/2562 409,996 409,996 409,988 409,988 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 357,910 357,910 357,910 256,511 101,399 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 22/05/2562 357,910 256,511 101,399 357,776 256,511 101,265 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจันทน์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 5,388,407 5,388,407 5,388,407 1,212,076 4,176,331 บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 22/05/2562 5,388,407 1,212,075 4,176,331 5,387,647 1,212,065 4,175,582 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้อใหญ่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,900,426 2,900,426 2,900,426 310,692 2,589,734 ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 22/05/2562 2,900,426 310,692 2,589,734 2,564,602 2,564,602 88.42 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 3,018,180 3,018,180 3,018,180 2,749,411 268,769 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 22/05/2562 2,503,100 2,280,200 222,900 2,373,510 2,151,110 222,400 94.82 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยริน-อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 884,943 884,943 884,943 884,943 หนองไฮ เมือง อุดรธานี 22/05/2562 884,935 884,935 842,605 842,605 95.22 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,111,479 3,111,479 3,111,479 3,111,479 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 22/05/2562 3,111,479 3,111,479 3,109,174 3,109,174 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำห้วยขอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 4,253,000 127,000 4,126,000 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 03/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 126,809 18/06/2561 126,809 30 หจก.ดวงจันทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/06/2561 29,315 18/07/2561 29,315 หจก.โอเชี่ยน มาร์เก็ตติ้ง แอนดื โอ.เอ 15/11/2561 4,253,000 127,000 4,126,000 4,180,079 126,809 4,053,270 98.29 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง (2) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 16/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 490,344 12/07/2561 490,344 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 15/11/2561 1,500,000 1,500,000 1,487,588 1,487,588 99.17 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2561 495,737 25/07/2561 495,737 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 15/11/2561 1,500,000 1,500,000 1,499,246 1,499,246 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลาง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 71,825 17/07/2561 71,825 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 15/11/2561 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 28/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2561 217,174 18/07/2561 217,174 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 15/11/2561 600,000 600,000 597,467 597,467 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านคำไฮ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 24/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/06/2561 71,666 02/07/2561 71,666 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 15/11/2561 500,000 500,000 496,752 496,752 99.35 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานอุดรธานี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/07/2561 12,848 19/07/2561 12,848 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 15/11/2561 1,900,000 1,900,000 1,895,250 1,895,250 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง