ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 03:34:19]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.110) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเลย ระยะทาง 4.715 กม. ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 กุดป่อง เมือง เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 100,000 05/03/2563 100,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 650,000 650,000 99,995 99,995 15.38 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.159) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง LMC กม.3+050 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 9,840 05/03/2563 9,840 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 700,000 700,000 187,069 187,069 26.72 70.00 10.00 70.00 10.00 31/03/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.160) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองLMC กม.2+170 กม.2+430 อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ โครงการชลประทานเลย จำนวน 2 แห่ง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 19,584 06/03/2563 19,584 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 1,400,000 1,400,000 0.00 70.00 2.00 70.00 2.00 31/03/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.463) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 16,440 ไร่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กุดป่อง เมือง เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 50,000 06/03/2563 50,000 ร้านทรัพย์เจริญก่อสร้าง 20/03/2563 300,000 300,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.464) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย พื้นที่ 959 ไร่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 กุดป่อง เมือง เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 100,000 05/03/2563 100,000 ร้านธนภัทรซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 19/03/2563 3,200,000 3,200,000 100,000 100,000 3.13 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.16) อาคารบังคับน้ำบ้านตูบค้อพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 100,000 05/03/2563 100,000 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 3,000,000 3,000,000 100,000 100,000 3.33 70.00 2.00 70.00 2.00 31/03/2563 50 226 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.17) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำเย็น โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 100,000 05/03/2563 100,000 หจก.พี.วี.บี คอนสตรัคชั่น 20/03/2563 6,000,000 6,000,000 100,000 100,000 1.67 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 150 218 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (7) อาคารบังคับน้ำห้วยห้อ บ้านกกจาน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 100,000 23/03/2563 100,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 12,000,000 12,000,000 0.00 60.00 1.00 60.00 1.00 31/03/2563 50 226 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.246) ขุดลอกตะกอนฝายโครงการพระราชดำริสวนป่าดงน้อย (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 04/03/2563 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 900,000 900,000 99,880 99,880 11.10 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 100 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.247) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยน้ำหมัน (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,500 ลบ.ม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 100,000 05/03/2563 100,000 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 920,000 920,000 100,000 100,000 10.87 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 100 622 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,800 50,800 50,800 50,800 กุดป่อง เมืองเลย เลย 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 8,974 02/04/2563 8,974 หจก.ยอดชายบริการ 02/04/2563 9,000 9,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2176) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยกอก (ปชด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,550 ลบ.ม. ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นาดี ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 04/03/2563 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 950,000 950,000 99,880 99,880 10.51 70.00 40.00 70.00 40.00 31/03/2563 120 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2177) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยน้ำผัก (พรด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,670 ลบ.ม. ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 แสงภา นาแห้ว เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 05/03/2563 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 900,000 900,000 464,963 464,963 51.66 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 110 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2178) ขุดลอกตะกอนฝายห้วยโป่ง (ปชด.) ดำเนินการเอง โครงการชลประทานเลย ปริมาณดิน 2,560 ลบ.ม. ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 04/03/2563 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 940,000 940,000 99,880 99,880 10.63 70.00 40.00 70.00 40.00 31/03/2563 110 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2179) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ โครงการชลประทานเลย จำนวน 280 ตร.ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุฮม เชียงคาน เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 49,996 12/03/2563 49,996 หจก.ยอดชายบริการ 19/03/2563 500,000 500,000 45,200 45,200 9.04 70.00 60.00 70.00 60.00 31/03/2563 100 54 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2180) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร โครงการชลประทานเลย จำนวน 200 ตร.ม. ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ปากตม เชียงคาน เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 23,100 03/03/2563 23,100 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 450,000 450,000 155,445 155,445 34.54 70.00 65.00 70.00 65.00 31/03/2563 80 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง โครงการชลประทานเลย จำนวน 350 ตร.ม. ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เชียงกลม ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 78,100 05/03/2563 78,100 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 650,000 650,000 99,977 99,977 15.38 70.00 70.00 70.00 70.00 31/03/2563 100 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2182) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 น้ำสวย เมืองเลย เลย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 209,264 03/03/2563 209,264 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 19/03/2563 870,000 870,000 30,276 30,276 3.48 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 110 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 300,370 03/03/2563 300,370 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 19/03/2563 1,500,000 1,500,000 117,081 117,081 7.81 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 140 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2184) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC (พรด.) จำนวน 250 ตร.ม.ระบบส่งน้ำห้วยศอก โครงการชลประทานเลย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 99,880 04/03/2563 99,880 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 950,000 950,000 354,648 354,648 37.33 70.00 10.00 70.00 10.00 31/03/2563 100 380 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2185) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเทา จำนวน 1,500 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำสวย เมืองเลย เลย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 252,700 03/03/2563 252,700 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 19/03/2563 1,200,000 1,200,000 98,519 98,519 8.21 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 100 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2186) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสร้างโทน จำนวน 1,300 ตารางเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/02/2563 271,751 03/03/2563 271,751 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 19/03/2563 950,000 950,000 35,894 35,894 3.78 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 100 155 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2187) ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าฝายยางบ้านทรายขาว โครงการชลประทานเลย 1 แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,082,000 4,082,000 4,082,000 4,082,000 ทรายขาว วังสะพุง เลย 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/03/2563 31/03/2563 02/04/2563 2,320,000 2,320,000 บริษัท ทีพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02/04/2563 4,082,000 4,082,000 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 31/03/2563 150 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2188) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 257,670 03/03/2563 257,670 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 19/03/2563 950,000 950,000 257,670 257,670 27.12 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 100 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2189) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย ความยาว 480 ม. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 121,000 04/03/2563 121,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 850,000 850,000 99,992 99,992 11.76 70.00 10.00 70.00 10.00 31/03/2563 74 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2190) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย ความยาว 470 ม. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 82,500 05/03/2563 82,500 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 800,000 800,000 0.00 70.00 10.00 70.00 10.00 31/03/2563 90 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2191) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวก โครงการชลประทานเลย ความยาว 490 ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บุฮม เชียงคาน เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 9,840 04/03/2563 9,840 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 850,000 850,000 54,875 54,875 6.46 70.00 50.00 70.00 50.00 31/03/2563 90 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2192) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่ำ โครงการชลประทานเลย ความยาว 430 ม. ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 9,812 04/03/2563 9,812 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 650,000 650,000 270,871 270,871 41.67 70.00 50.00 70.00 50.00 31/03/2563 80 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2193) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานเลย ความยาว 470 ม. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บุฮม เชียงคาน เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 10,000 03/03/2563 10,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 700,000 700,000 251,910 251,910 35.99 70.00 60.00 70.00 60.00 31/03/2563 90 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2194) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว โครงการชลประทานเลย ความยาว 500 ม. ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยพิชัย ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 12,500 04/03/2563 12,500 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 900,000 900,000 165,083 165,083 18.34 70.00 60.00 70.00 60.00 31/03/2563 90 285 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2195) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย โครงการชลประทานเลย ความยาว 510 ม. ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ปากชม ปากชม เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 12,500 04/03/2563 12,500 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 950,000 950,000 69,096 69,096 7.27 70.00 50.00 70.00 50.00 31/03/2563 100 182 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2196) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กุดป่อง เมืองเลย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/03/2563 100,000 27/03/2563 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคู้ 03/04/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2197) ซ่อมแซมฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง โครงการชลประทานเลย จำนวน 1 แห่ง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 485,000 485,000 ปากปวน วังสะพุง เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 485,000 17/03/2563 485,000 บ.แสงไทผลิตยาง จำกัด 20/03/2563 485,000 485,000 99,880 99,880 20.59 70.00 10.00 70.00 10.00 31/03/2563 100 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2198) ซ่อมแซมหินเรียงฝ่ายยางบ้านท่าทิศเฮือง โครงการชลประทานเลย ความยาม 70 เมตร ความสูง 7 เมตร ปริมาณดินถม 2520 ลบ.ม. หินเรียง 400 ลบ.ม. ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปากปวน วังสะพุง เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 151,488 06/03/2563 151,488 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 800,000 800,000 0.00 70.00 5.00 70.00 5.00 31/03/2563 100 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3725) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลยปริมาณดิน 80,000 ลบ.ม. ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เมือง เมือง เลย 13/01/2563 ยกเลิกรายการงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเลย ปี 2563 แล้ว 06/02/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 31/12/2562 100 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.3726) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ปริมาณดิน 28,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 17/03/2563 515,090 30/03/2563 515,090 หจก.ขอนแก่นกิ่งฟ้า 31/03/2563 515,090 515,090 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 31/03/2563 60 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแปน ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.332 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,204 ไร่ บ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 980,000 34,020,000 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 24/02/2563 27/03/2563 776,000 24/03/2563 776,000 หจก.รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 77,700 05/03/2563 77,700 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 31/03/2563 34,792,430 776,000 34,016,430 493,531 493,531 1.42 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 1,204 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.80) ปรับปรุงท่อลอดคลอง LMC กม.3+00 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 40,700 05/03/2563 40,700 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 450,000 450,000 144,985 144,985 32.22 70.00 10.00 70.00 10.00 31/03/2563 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.81) ปรับปรุงอาคารปลายคลองส่งน้ำ สาย RMC ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาอาน เมืองเลย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 6,500 16/03/2563 6,500 หจก.ยอดชายบริการ 23/03/2563 5,000,000 5,000,000 0.00 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 260 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.82) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชม โครงการชลประทานเลย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 451,264 04/03/2563 451,264 บริษัท เคแอนด์ซี อินเตอร์ซัพพราย จำกัด 19/03/2563 3,000,000 3,000,000 1,267,423 1,267,423 42.25 70.00 30.00 70.00 30.00 31/03/2563 74 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.83) อาคารบังคับน้ำทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเลย 2 แห่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 99,180 04/03/2563 99,180 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 8,000,000 8,000,000 328,410 328,410 4.11 60.00 15.00 60.00 15.00 31/03/2563 572 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.84) อาคารบังคับน้ำทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย 2 แห่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 19,200 03/03/2563 19,200 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 8,000,000 8,000,000 248,430 248,430 3.11 60.00 15.00 60.00 15.00 31/03/2563 572 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (102) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยน้ำหมัน โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 100,000 05/03/2563 100,000 หจก.พี.วี.บี คอนสตรัคชั่น 20/03/2563 10,000,000 10,000,000 100,000 100,000 1.00 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 622 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (103) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 29,400 05/03/2563 29,400 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/03/2563 10,000,000 10,000,000 130,311 130,311 1.30 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุพัฒนา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 3.8 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,343 ไร่ บ้านธาตุพัฒนา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 971,000 34,029,000 ธาตุ เชียงคาน เลย 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 04/03/2563 05/03/2563 794,000 794,000 หจก.ทีเอ็มมาสเตอร์โปรเจค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 67,338 10/03/2563 67,338 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 31/03/2563 34,012,000 34,012,000 0.00 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 ขนาดเล็ก 1,343 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีรักษา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.5 ก.ม. พื้นที่ชลประทาน 1,418 ไร่ บ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 3,943,000 31,057,000 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 18/03/2563 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 80,280 10/03/2563 80,280 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 31/03/2563 33,613,090 3,100,000 30,513,090 0.00 60.00 2.00 60.00 2.00 31/03/2563 ขนาดเล็ก 1,418 88 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 214,550 04/02/2563 214,550 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 6,500,000 6,500,000 660,054 660,054 10.15 70.00 40.00 70.00 40.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงทุ่งเทิงพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 โป่ง ด่านซ้าย เลย 27/03/2563 30/03/2563 2,564,900 2,564,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงนาลานข้าวพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โพนสูง ด่านซ้าย เลย 27/03/2563 30/03/2563 2,537,000 2,537,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงห้วยซำบอนพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 27/03/2563 30/03/2563 2,115,400 2,115,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงหนองสระบัวพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 30/03/2563 2,487,800 2,487,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงบ้านวังแท่นพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ผาน้อย วังสะพุง เลย 30/03/2563 2,459,600 2,459,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงบ้านวังใหม่พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผาน้อย วังสะพุง เลย 30/03/2563 2,488,100 2,488,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงกุดช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ผาน้อย วังสะพุง เลย 30/03/2563 2,143,600 2,143,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 นาด้วง นาด้วง เลย 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 27/02/2562 19/03/2562 21/03/2562 13,200,000 07/06/2562 13,200,000 150 24/06/2562 21/11/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์ 26/11/2562 20,388,424 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย แก้มลิงบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,532,974 1,532,974 1,532,974 1,532,974 หนองคัน ภูหลวง เลย 29/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 64,802 09/01/2562 64,802 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 26/11/2562 1,532,974 1,532,974 966,732 966,732 63.06 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,773 111,773 111,773 111,773 หนองผือ ท่าลี่ เลย 18/12/2562 111,773 111,773 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 กุดป่อง เมืองเลย เลย 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 51,600 10/01/2563 51,600 บจก.บี.ดี.คอมพิวเตอร์ 20/01/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 51,600.00 100.00 51,600.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานเลย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 31,500 31,500 31,500 31,500 กุดป่อง เมืองเลย เลย 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 31,500 10/01/2563 31,500 บจก.บี.ดี.คอมพิวเตอร์ 20/01/2563 31,500 31,500 31,500 31,500 100.00 31,500.00 100.00 31,500.00 100.00 11/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)