ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:29:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.1.104) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 กุดป่อง เมือง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 99,561 09/11/2561 99,561 หจก.ยอดชายบริการ 27/11/2561 3,200,000 3,200,000 2,489,147 2,489,147 77.79 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.1.116) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กุดป่อง เมือง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 139,998 14/12/2561 139,998 หจก.ยอดชายบริการ 14/12/2561 300,000 300,000 299,533 299,533 99.84 100.00 60.00 100.00 60.00 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2.57) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 469,000 469,000 267,000 267,000 เมือง เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 49,980 20/02/2562 49,980 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 25/02/2562 267,000 267,000 265,970 265,970 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2.58) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 484,000 484,000 นาแขม เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/02/2562 229,862 01/02/2562 229,862 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 25/02/2562 484,000 484,000 483,606 483,606 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.75) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยศอก ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 99,900 19/10/2561 99,900 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 936,260 936,260 936,260 936,260 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.76) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 99,900 22/10/2561 99,900 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 947,768 947,768 947,768 947,768 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.77) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 14,813 19/10/2561 14,813 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 848,868 848,868 848,868 848,868 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.78) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แสงภา นาแห้ว เลย 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 99,900 18/10/2561 99,900 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 946,508 946,508 946,508 946,508 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.79) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 99,900 05/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 977,984 977,984 977,984 977,984 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.80) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 99,900 24/10/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 957,405 957,405 957,405 957,405 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.234) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กุดป่อง เมือง เลย 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 9,900 18/12/2561 9,900 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 19/12/2561 199,651 199,651 199,651 199,651 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงทางบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 1.662 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,231,000 269,000 เมือง เมือง เลย 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2562 07/03/2562 08/03/2562 2,300,000 27/03/2562 2,300,000 90 18/04/2562 10/04/2562 16/07/2562 หจก.กิตพลวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 2,369,000 2,300,000 69,000 68,740 68,740 2.90 100.00 60.00 100.00 60.00 03/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง 1R-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.315 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,300,000 9,300,000 9,269,000 8,998,000 271,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2562 07/02/2562 26/02/2562 28/02/2562 5,156,000 22/03/2562 5,156,000 90 18/04/2562 10/04/2562 16/07/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์ 12/07/2562 5,310,600 5,156,000 154,600 5,310,348 5,156,000 154,348 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 3.075 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,505,300 12,505,300 12,865,000 12,491,000 374,000 นาด้วง นาด้วง เลย 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 27/02/2562 28/02/2562 6,380,000 24/05/2562 6,380,000 90 11/06/2562 06/06/2562 08/09/2562 หจก.ติดต่อก่อสร้างเมืองเลย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 11,084,275 6,571,400 6,380,000 191,400 133,272 133,272 2.03 100.00 30.00 100.00 30.00 03/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงถนนทางลำเลียง คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 11.670 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,725,200 20,725,200 21,000,000 18,247,000 2,753,000 นาด้วง นาด้วง เลย 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 27/02/2562 19/03/2562 21/03/2562 13,200,000 07/06/2562 13,200,000 150 24/06/2562 24/06/2562 21/11/2562 หจก.ป.ศรีวิไลลักษณ์ 12/07/2562 13,596,000 13,200,000 396,000 319,523 319,523 2.35 60.00 20.00 60.00 20.00 03/09/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมากแก้ว อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 4,205,000 30,795,000 ปวนพุ หนองหิน เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 22/02/2562 25/02/2562 2,850,000 26/03/2562 2,850,000 120 18/04/2562 10/04/2562 15/08/2562 บริษัท เย็นสิริไลฟ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 99,850 20/11/2561 99,850 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 32,541,220 2,850,000 29,691,220 31,782,208 2,090,988 29,691,220 97.67 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.39) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างห้วยม่วง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 บุฮม เชียงคาน เลย 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 38,400 09/11/2561 38,400 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 6,000,000 6,000,000 5,666,608 5,666,608 94.44 100.00 99.00 100.00 99.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.632) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กุดป่อง เมือง เลย 14/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2562 100,000 11/02/2562 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย 11/02/2562 1,000,000 1,000,000 999,775 999,775 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.633) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 866,000 866,000 866,000 866,000 เมือง เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 99,900 06/11/2561 99,900 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 864,605 864,605 864,605 864,605 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.634) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่ำ โครงการชลประทานเลย ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 99,900 02/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 965,062 965,062 965,062 965,062 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.635) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 9,750 05/11/2561 9,750 หจก.ยอดชายบริการ 07/12/2561 999,429 999,429 999,429 999,429 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.636) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย โครงการชลประทานเลย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 นาด้วง นาด้วง เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 99,900 31/10/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 978,431 978,431 978,431 978,431 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.637) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+500-กม.0+700 กม.1+000-กม. 1+282 อ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 349,900 26/11/2561 349,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 03/12/2561 997,774 997,774 997,774 997,774 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.638) ซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 989,000 989,000 989,000 989,000 กุดป่อง เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 99,800 05/11/2561 99,800 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 987,096 987,096 987,096 987,096 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.639) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย โครงการชลประทานเลย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 นาด้วง นาด้วง เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 99,900 08/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 30/11/2561 976,382 976,382 976,382 976,382 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.640) ซ่อมแซมอาคารทดน้ำคลองสาย LMC กม.1+460 กม.2+300 อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ โครงการชลประทานเลย ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 299,900 26/11/2561 299,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 30/11/2561 598,147 598,147 598,147 598,147 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.641) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหมืองนา โครงการชลประทานเลย ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 39,948 19/10/2561 39,948 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 848,422 848,422 848,422 848,422 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.642) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,633,000 1,633,000 1,633,000 1,633,000 น้ำหมาน เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 80,000 06/11/2561 80,000 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 1,465,904 1,465,904 1,465,904 1,465,904 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.643) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำใหญ่ โครงการชลประทานเลย ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุฮม เชียงคาน เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 49,900 02/11/2561 49,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 497,415 497,415 497,415 497,415 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.644) ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายห้วยน้ำหมาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,452,000 2,452,000 2,452,000 2,452,000 กุดป่อง เมือง เลย 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 98,400 07/11/2561 98,400 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 2,450,898 2,450,898 2,450,898 2,450,898 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.645) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่ง โครงการชลประทานเลย ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นาแห้ว นาแห้ว เลย 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 99,900 18/10/2561 99,900 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 949,479 949,479 949,479 949,479 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.646) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง โครงการชลประทานเลย ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 เชียงกลม ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 99,900 08/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 777,026 777,026 777,026 777,026 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.647) ซ่อมแซมอาคารคลองส่งน้ำสาย RMC กม.5+065 กม.5+280 กม.5+363 กม.5+700 กม.5+750 กม.5+800 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ โครงการชลประทานเลย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูหอ ภูหลวง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 199,900 26/11/2561 199,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 03/12/2561 998,518 998,518 998,518 998,518 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.648) ซ่อมแซมรางระบายน้ำและอาคารประกอบ บริเวณ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 กุดป่อง เมือง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 93,520 07/11/2561 93,520 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 30/11/2561 896,852 896,852 896,852 896,852 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.649) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร โครงการชลประทานเลย ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ปากตม เชียงคาน เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 71,006 26/11/2561 71,006 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 07/12/2561 646,991 646,991 646,991 646,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.650) ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายบ้านนาผักก้าม โครงการชลประทานเลย ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 49,970 22/10/2561 49,970 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 969,815 969,815 969,815 969,815 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.651) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 651,000 651,000 651,000 651,000 ศรีสองรัก เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 89,955 05/11/2561 89,955 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 650,476 650,476 650,476 650,476 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.652) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยกอก โครงการชลประทานเลย ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นาดี ด่านซ้าย เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 4,827 09/11/2561 4,827 หจก.ยอดชายบริการ 27/11/2561 949,829 949,829 949,829 949,829 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.653) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง โครงการชลประทานเลย ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 เชียงกลม ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 97,504 01/11/2561 97,504 หจก.ยอดชายบริการ 27/11/2561 868,619 868,619 868,619 868,619 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.654) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ โครงการชลประทานเลย ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 นาแห้ว นาแห้ว เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 49,970 19/10/2561 49,970 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 13/11/2561 869,923 869,923 869,923 869,923 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.655) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมาน โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 997,000 997,000 997,000 997,000 กุดป่อง เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 19,806 06/11/2561 19,806 หจก.ยอดชายบริการ 27/11/2561 994,573 994,573 994,573 994,573 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.656) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว โครงการชลประทานเลย ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ห้วยพิชัย ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 99,900 07/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 978,137 978,137 978,137 978,137 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.657) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย โครงการชลประทานเลย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 910,000 910,000 ปากชม ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 210,450 26/11/2561 210,450 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 07/12/2561 904,720 904,720 904,720 904,720 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.658) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานเลย ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บุฮม เชียงคาน เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 99,900 02/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 978,943 978,943 978,943 978,943 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.659) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว โครงการชลประทานเลย ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 969,000 969,000 969,000 969,000 นาแขม เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 89,995 02/11/2561 89,995 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 962,334 962,334 962,334 962,334 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.661) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 เมือง เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 29,975 03/12/2561 29,975 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 07/12/2561 976,892 976,892 976,892 976,892 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.663) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานเลย ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บุฮม เชียงคาน เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 99,900 06/11/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 898,403 898,403 898,403 898,403 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.664) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวก โครงการชลประทานเลย ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 บุฮม เชียงคาน เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 10,000 24/10/2561 10,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 938,621 938,621 938,621 938,621 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.665) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหาดเบี้ย โครงการชลประทานเลย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ปากชม ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 10,320 09/11/2561 10,320 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 897,184 897,184 897,184 897,184 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.666) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงาว โครงการชลประทานเลย ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ห้วยพิชัย ปากชม เลย 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 12,950 09/11/2561 12,950 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 957,175 957,175 957,175 957,175 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.667) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก โครงการชลประทานเลย ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 912,000 912,000 912,000 912,000 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 89,760 05/11/2561 89,760 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 909,283 909,283 909,283 909,283 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.668) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายลอดคลองสาย LMC กม.2+500 กม.2+800 อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ โครงการชลประทานเลย ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 49,995 06/11/2561 49,995 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 897,665 897,665 897,665 897,665 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.669) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำตกคลองสาย 1R-LMC กม.0+160 กม.0+370 กม.0+990 อ่างเก็บน้ำห้วยหมากหมาง โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 39,970 07/11/2561 39,970 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 898,072 898,072 898,072 898,072 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.670) ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 888,000 888,000 888,000 888,000 ศรีสองรัก เมือง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 79,970 07/11/2561 79,970 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 13/11/2561 885,219 885,219 885,219 885,219 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.671) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองสาย LMC กม.2+008 กม.2+650 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 30,000 07/11/2561 30,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 898,998 898,998 898,998 898,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.672) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำคลองสาย 1L-LMC กม.1+000 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 10,000 06/11/2561 10,000 หจก.เควีเจ ค้าไม้ 13/11/2561 299,062 299,062 299,062 299,062 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.673) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลอง 1L-2R-L กม.0+340 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 30,000 07/11/2561 30,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 433,418 433,418 433,418 433,418 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.168.674) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองสาย RMC กม.0+445 กม.0+605 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ โครงการชลประทานเลย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ภูหอ ภูหลวง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 50,000 07/11/2561 50,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 899,296 899,296 899,296 899,296 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (32) ปรับปรุงบริเวณด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ระยะ 2 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 นาด้วง นาด้วง เลย 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 22,620 05/11/2561 22,620 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 28,216,000 28,216,000 28,012,416 28,012,416 99.28 100.00 98.00 100.00 98.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (139.4) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานและอาคารประกอบ โครงการชลประทานเลย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 น้ำหมาน เมือง เลย 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 39,153 22/01/2562 39,153 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 04/03/2562 22,315,100 22,315,100 19,854,078 19,854,078 88.97 100.00 83.00 100.00 83.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (4.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยปลาดุก (ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 นาดอกคำ นาด้วง เลย 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 99,000 09/11/2561 99,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 22,575,100 22,575,100 22,559,591 22,559,591 99.93 100.00 98.00 100.00 98.00 03/09/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (4.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 4,560,000 30,440,000 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 18/02/2562 22/02/2562 4,081,000 22/03/2562 4,081,000 120 18/04/2562 10/04/2562 15/08/2562 บริษัท ราชาสปริงเฟรช จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 93,520 09/11/2561 93,520 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 12/07/2562 31,954,400 4,081,000 27,873,400 31,948,893 4,081,000 27,867,893 99.98 100.00 95.00 100.00 95.00 03/09/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.1) แก้มลิงหนองบ้านศรีโพนแท่นและระบบส่งน้ำ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาซ่าว เชียงคาน เลย 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 236,430 11/01/2562 236,430 หจก.ยอดชายบริการ 11/01/2562 5,000,000 5,000,000 4,998,368 4,998,368 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 100 150 0.1
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (1.2) แก้มลิงบ้านนามูลตุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองคัน ภูหลวง เลย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 64,802 09/01/2562 64,802 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 11/01/2562 5,000,000 5,000,000 2,900,785 2,900,785 58.02 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 1,070 53 0.1
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ฝายบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,433,066 2,433,066 2,433,066 2,433,066 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 11/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 466,340 19/04/2562 466,340 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 30/04/2562 2,433,066 2,433,066 2,432,188 2,432,188 99.96 100.00 99.00 100.00 99.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,811,646 5,811,646 5,811,646 5,811,646 ธาตุ เชียงคาน เลย 11/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 464,520 21/03/2562 464,520 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 30/04/2562 5,811,646 5,811,646 5,808,910 5,808,910 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,440,544 2,440,544 2,440,544 2,440,544 กุดป่อง เมือง เลย 11/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 11,121 28/03/2562 11,121 บ.เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 30/04/2562 2,440,544 2,440,544 2,293,243 2,293,243 93.96 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 142,824 142,824 142,824 142,824 เมือง เมือง เลย 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 77,840 28/03/2562 77,840 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 30/05/2562 142,342 142,342 142,342 142,342 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหมันพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 998,000 998,000 998,000 998,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/07/2562 30,590 15/07/2562 30,590 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 998,000 998,000 995,931 995,931 99.79 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีเกษตรที่สูงภูเรือ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 ปลาบ่า ภูเรือ เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/07/2562 498,510 31/07/2562 498,510 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 975,000 975,000 972,423 972,423 99.74 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 986,000 986,000 986,000 986,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2562 99,980 08/07/2562 99,980 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 986,000 986,000 984,637 984,637 99.86 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 978,000 978,000 978,000 978,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 9,600 10/07/2562 9,600 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 978,000 978,000 971,267 971,267 99.31 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 แสงภา นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 13,300 10/07/2562 13,300 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 985,000 985,000 982,907 982,907 99.79 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมฝายบ้านเดิ่น จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 965,000 965,000 965,000 965,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/07/2562 99,960 10/07/2562 99,960 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 965,000 965,000 960,428 960,428 99.53 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แสงภา นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/07/2562 195,400 15/07/2562 195,400 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 950,000 950,000 947,900 947,900 99.78 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 986,000 986,000 986,000 986,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/08/2562 203,855 18/07/2562 203,855 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 986,000 986,000 983,533 983,533 99.75 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 987,000 987,000 987,000 987,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/07/2562 99,930 15/07/2562 99,930 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 987,000 987,000 983,774 983,774 99.67 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 988,000 988,000 988,000 988,000 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 64,728 15/07/2562 64,728 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 988,000 988,000 981,973 981,973 99.39 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมฝายทดน้ำโครงการพระราชดำริสวนป่าดงน้อย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 995,000 995,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 125,386 15/07/2562 125,386 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 995,000 995,000 980,605 980,605 98.55 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอาคารท่อทิ้งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 988,000 988,000 988,000 988,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2562 391,375 18/07/2562 391,375 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 988,000 988,000 986,865 986,865 99.89 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 987,000 987,000 987,000 987,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2562 100,000 08/07/2562 100,000 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 987,000 987,000 986,575 986,575 99.96 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2562 12,482 18/07/2562 12,482 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 930,000 930,000 928,235 928,235 99.81 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสถานีเกษตรที่สูงภูเรือ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ปลาบ่า ภูเรือ เลย 19/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2562 198,500 18/07/2562 198,500 หจก.พี.วี.บี.คอนสตรัคชั่น 26/08/2562 970,000 970,000 966,142 966,142 99.60 100.00 70.00 100.00 70.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 น้ำหมาน เมือง เลย 28/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 237,330 21/06/2562 237,330 หจก.ยอดชายบริการ 12/07/2562 9,998,400 9,998,400 5,438,467 5,438,467 54.39 100.00 50.00 100.00 50.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่ง ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นาแห้ว นาแห้ว เลย 17/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/07/2562 244,532 12/07/2562 244,532 หจก.ยอดชายบริการ 12/07/2562 2,500,000 2,500,000 2,492,283 2,492,283 99.69 100.00 80.00 100.00 80.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ขุดลอกฝายบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 17/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2562 244,530 03/07/2562 244,530 หจก.ยอดชายบริการ 12/07/2562 2,499,800 2,499,800 2,495,440 2,495,440 99.83 100.00 80.00 100.00 80.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ปรับปรุงอาคารควบคุมการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลย จังหวัดเลย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,500,000 24,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมี่ยง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 111,773 111,773 111,773 111,773 111,773 111,773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำอ่างฯเก็บน้ำห้วยน้ำสวย จังหวัดเลย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 108,020 108,020 นาดอกคำ นาด้วง เลย 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 99,900 18/09/2561 99,900 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 17/06/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,554,088 2,554,088 ต.กุดป่อง เลย 08/05/2562 2,554,088 2,554,088 29,758 29,758 1.17 100.00 90.00 100.00 90.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว จังหวัดเลย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 895,029 895,029 เมือง เมือง เลย 08/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการชลประทานเลย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,800 160,800 160,800 160,800 กุดป่อง เมือง เลย 23/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 154,800 11/02/2562 154,800 บริษัท บีดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 05/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ฝายบ้านนานกปีด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 13/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 30/04/2561 02/05/2561 1,258,332 25/06/2561 1,258,332 หจก.วรรณภูมิ 13/11/2561 20,000,000 20,000,000 14,840,655 14,840,655 74.20 100.00 99.00 100.00 99.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 5,193,000 3,333,000 1,860,000 ทรัพย์ไพวัลยื เอราวัณ เลย 20/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 157,179 28/05/2561 157,179 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 6,000,000 3,333,000 2,667,000 4,695,382 2,028,382 2,667,000 78.26 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางภายในบริเวณ ชป.เลย ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.167 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,428,000 4,428,000 3,820,000 3,708,000 112,000 กุดป่อง เมือง เลย 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/04/2561 27/04/2561 01/05/2561 2,390,256 2,390,256 หจก.ปรศิณี 13/11/2561 3,702,256 3,820,000 3,708,000 112,000 2,461,956 2,349,956 112,000 64.45 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง LMCฝายห้วยน้ำหมาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,320,000 4,320,000 3,831,000 3,719,000 112,000 กุดป่อง เมือง เลย 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 07/05/2561 08/05/2561 2,329,000 25/06/2561 2,329,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 3,710,930 4,320,000 3,719,000 601,000 2,398,770 2,286,770 112,000 55.53 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง RMC ฝายห้วยน้ำหมาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.656 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,880,000 11,880,000 6,164,000 5,984,000 180,000 กุดป่อง เมือง เลย 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/04/2561 26/04/2561 15/05/2561 16/05/2561 3,679,000 3,679,000 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 13/11/2561 5,953,809 6,164,000 5,984,000 180,000 3,789,290 3,609,290 180,000 61.47 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 0.660 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,404,800 2,404,800 2,404,800 2,334,000 70,800 น้ำหมาน เมือง เลย 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 09/05/2561 15/05/2561 1,438,560 1,438,560 หจก.ปรศิณี 13/11/2561 2,328,948 2,404,800 2,334,000 70,800 1,481,470 1,410,670 70,800 61.60 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง, ห้วยชม,ห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 2.920 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 11,780,000 11,437,000 343,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 12/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 24/04/2561 15/05/2561 16/05/2561 7,080,000 7,080,000 บจก.สินทรัพย์อนันต์ 13/11/2561 11,441,371 11,780,000 11,437,000 343,000 7,292,160 6,949,160 343,000 61.90 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 360,000 360,000 360,000 353,000 7,000 ชมเจริญ ปากชม เลย 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2561 352,990 14/06/2561 352,990 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 360,000 353,000 7,000 359,990 352,990 7,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชม ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 0.096 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 306,000 306,000 306,000 297,380 8,620 ชมเจริญ ปากชม เลย 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/04/2561 297,380 14/06/2561 297,380 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 306,000 297,380 8,620 306,000 297,380 8,620 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 0.110 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 348,000 348,000 348,000 340,910 7,090 ชมเจริญ ปากชม เลย 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/05/2561 340,910 14/06/2561 340,910 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 348,000 340,910 7,090 347,990 340,910 7,080 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ทางบนคันคลอง LMCอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,924,000 9,924,000 9,924,000 9,638,000 286,000 วังสะพุง วังสะพุง เลย 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 16/05/2561 04/06/2561 06/06/2561 5,380,000 25/06/2561 5,380,000 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 9,254,398 9,924,000 9,638,000 286,000 5,541,280 5,380,000 161,280 55.84 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก จังหวัดเลย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 1,108,000 1,108,000 26/03/2561 13/11/2561 8,000,000 8,000,000 1,103,112 1,103,112 13.79 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานเลย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 3,745,000 31,255,000 ธาตุ เชียงคาน เลย 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/04/2561 08/05/2561 09/05/2561 2,627,637 22/06/2561 2,627,637 บจก.เคอแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2561 451,730 04/06/2561 451,730 หจก.กิตติพลวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 35,000,000 3,745,000 31,255,000 22,965,987 22,965,987 65.62 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 32 ครั้ง