ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:55:31]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.1.106) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 400,000 30/11/2561 400,000 บจก.โชคพูลพลคอนกรีต 07/12/2561 4,500,000 4,500,000 4,422,243 4,422,243 98.27 95.00 98.00 95.00 98.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.1.118) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 56,800 30/10/2561 56,800 หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์ 07/11/2561 900,000 900,000 756,455 756,455 84.05 98.00 90.00 98.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2.61) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ .โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 50,000 18/01/2562 50,000 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง 01/02/2562 220,000 220,000 218,130 218,130 99.15 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2.62) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโท - ยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ .โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 70,000 24/01/2562 70,000 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง 01/02/2562 300,000 300,000 299,835 299,835 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3.31) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,058,100 1,058,100 1,055,400 1,055,400 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 77,540 25/01/2562 77,540 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง 01/02/2562 1,055,400 1,055,400 1,042,620 1,042,620 98.79 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 11,755,000 460,000 11,295,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 09/09/2561 วิธีคัดเลือก 04/12/2561 04/12/2561 17/12/2561 24/12/2561 4,398,460 17/01/2562 4,398,460 90 18/01/2562 17/04/2562 บ.เอ็มเจสติลโปรดักส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 149,996 26/10/2561 149,996 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 04/03/2562 4,454,651 10,987,437 459,990 10,527,447 10,971,935 459,990 10,511,945 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.82) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (พรด.) ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 380,000 380,000 โคกภู ภูพาน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 114,029 25/10/2561 114,029 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 379,643 379,643 379,643 379,643 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.83) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแบน (พรด.) ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 667,000 667,000 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 242,361 26/10/2561 242,361 บ.คูญยิ่ง จก. 07/11/2561 666,786 666,786 666,786 666,786 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.84) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง (พรด.) ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 276,006 24/10/2561 276,006 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 949,924 949,924 949,924 949,924 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.85) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประตูส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน (พรด.) ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 822,000 822,000 822,000 822,000 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 109,500 05/11/2561 109,500 หจก.แอล.เอ็นโปร (888) 07/11/2561 821,932 821,932 821,932 821,932 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.86) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเครือเขาปอก (พรด.) ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 117,811 25/10/2561 117,811 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 409,859 409,859 409,859 409,859 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.87) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง (พรด.) ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 158,899 26/10/2561 158,899 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 300,000 300,000 298,830 298,830 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.88) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหอย (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 74,396 30/10/2561 74,396 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 410,000 410,000 408,925 408,925 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.89) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 - กม. 4+100 อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า (พรด.) ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 625,000 625,000 598,200 598,200 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 152,065 18/10/2561 152,065 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุป 07/11/2561 598,200 598,200 598,003 598,003 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.90) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ (พรด.) ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 147,187 26/10/2561 147,187 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 381,000 381,000 380,635 380,635 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.91) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 243,755 24/10/2561 243,755 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 829,961 829,961 829,961 829,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.92) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างห้วยแบ่ง (พรด.) ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 182,394 24/10/2561 182,394 หจก. กนกโฮลดิ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 650,000 650,000 648,992 648,992 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.93) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+000 - กม. 6+150 อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย (พรด.) ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 573,000 573,000 548,100 548,100 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 129,630 18/10/2561 129,630 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุป 07/11/2561 548,100 548,100 547,856 547,856 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.94) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระตำหนักสกลนคร (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 532,580 532,580 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 448,200 26/11/2561 448,200 อู่ชัยการช่าง 07/12/2561 532,416 532,416 532,416 532,416 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.95) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด (พรด.) ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 814,000 814,000 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 185,402 26/10/2561 185,402 บ.คูญยิ่ง จก. 07/11/2561 813,716 813,716 813,716 813,716 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.96) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างห้วยค้อ (พรด.) ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 เต่างอย เต่างอย สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 166,398 24/10/2561 166,398 หจก. กนกโฮลดิ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 579,966 579,966 579,966 579,966 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.97) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง (พรด.) ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 230,700 26/10/2561 230,700 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 715,000 715,000 714,962 714,962 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.98) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 (พรด.) ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 506,400 506,400 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 49,930 18/10/2561 49,930 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุป 07/11/2561 506,381 506,381 506,381 506,381 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.99) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำกุดเต่า (พรด.) ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 455,000 455,000 455,000 455,000 มาย บ้านม่วง สกลนคร 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 109,500 05/11/2561 109,500 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 454,827 454,827 454,827 454,827 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.100) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ (พรด.) ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 244,830 24/10/2561 244,830 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 840,000 840,000 838,997 838,997 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.101) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างห้วยทราย (พรด.) ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 181,894 24/10/2561 181,894 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 619,997 619,997 619,997 619,997 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.236) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 25/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 147,150 02/11/2561 147,150 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 3,000,000 3,000,000 2,996,017 2,996,017 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 5,446,700 5,340,000 106,700 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2562 22/02/2562 12/03/2562 27/03/2562 3,180,007 24/04/2562 3,180,007 120 24/05/2562 24/05/2562 20/09/2562 บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2562 66,695 17/04/2562 66,695 หจก.กนกโฮลดิ้ง 12/07/2562 3,246,807 3,180,007 66,800 66,695 66,695 2.05 100.00 80.00 100.00 80.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,494,500 2,421,900 72,600 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 11/02/2562 21/02/2562 05/03/2562 1,580,000 17/04/2562 1,580,000 120 25/05/2562 25/05/2562 21/09/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2562 47,400 17/04/2562 47,400 หจก.กนกโฮลดิ้ง 12/07/2562 1,627,400 1,580,000 47,400 47,400 47,400 2.91 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 4.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 7,923,400 7,770,000 153,400 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2562 15/02/2562 06/03/2562 27/03/2562 4,918,125 24/04/2562 4,918,125 120 27/05/2562 27/05/2562 23/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี. (1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2562 100,000 17/04/2562 100,000 หจก.กนกโฮลดิ้ง 12/07/2562 5,021,425 4,918,125 103,300 100,000 100,000 1.99 100.00 85.00 100.00 85.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงถนนเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.640 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,275,400 16,275,400 16,353,000 16,060,000 293,000 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 22/02/2562 18/03/2562 08/03/2562 12,799,858 31/05/2562 12,799,858 90 08/06/2562 07/06/2562 05/09/2562 เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2562 49,840 28/05/2562 49,840 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 12/07/2562 13,068,658 12,799,858 268,800 224,991 224,991 1.72 100.00 80.00 100.00 80.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,243,400 5,243,400 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 201,348 16/11/2561 201,348 บจก.คูญยิ่ง 31/05/2562 4,788,181 4,788,181 4,707,128 4,707,128 98.31 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.168.675) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายเขต โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 794,250 794,250 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/12/2561 60,000 28/12/2561 60,000 โรงกลึงเลิศชัย 10/01/2562 566,705 566,705 566,705 566,705 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.168.676) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โครงการห้วยตาดโตน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 580,980 580,980 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 489,300 26/11/2561 489,300 อู่ชัยการช่าง 07/12/2561 581,000 581,000 580,850 580,850 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.168.677) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 154,633 18/10/2561 154,633 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุป 07/11/2561 380,542 380,542 380,542 380,542 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.168.678) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 978,000 978,000 978,000 978,000 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 159,161 05/11/2561 159,161 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 977,960 977,960 977,960 977,960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.168.679) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 473,841 26/10/2561 473,841 หจก. กนกโฮลดิ้ง 07/11/2561 899,991 899,991 899,991 899,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.168.680) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแข้ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 473,841 26/10/2561 473,841 หจก. กนกโฮลดิ้ง กรุ๊ป 07/11/2561 899,904 899,904 899,904 899,904 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (33) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 1 ประตูน้ำห้วยปลาหาง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,250,000 25,250,000 24,887,000 18,047,000 6,840,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 28/09/2561 20/08/2561 06/11/2561 10,499,750 30/11/2561 10,499,750 90 14/12/2561 14/12/2561 13/03/2562 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 199,985 16/11/2561 199,985 บจก.คูญยิ่ง 04/03/2562 20,165,791 15,984,272 10,499,750 5,484,522 15,983,722 10,499,200 5,484,522 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,459,170 7,459,170 7,459,170 7,459,170 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 12/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 199,843 22/05/2562 199,843 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 29/05/2562 7,459,170 7,459,170 6,466,600 6,466,600 86.69 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,721,093 5,721,093 5,721,093 5,721,093 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 472,980 11/03/2562 472,980 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 5,721,093 5,721,093 5,097,192 5,097,192 89.09 80.00 92.00 80.00 92.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,712,258 8,712,258 8,712,258 8,712,258 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 99,781 09/04/2562 99,781 บ.วิมลรัตน์ (1994) จก. 30/04/2562 8,712,258 8,712,258 6,458,284 6,458,284 74.13 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 152,816 152,816 152,816 152,816 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2561 483,898 22/05/2561 483,898 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 31/05/2562 152,816 152,816 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 43,678 43,678 43,678 43,678 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/07/2561 340,567 23/07/2561 340,567 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 31/05/2562 43,678 43,678 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.600 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 96,005 96,005 96,005 96,005 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/06/2561 55,971 07/06/2561 55,971 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 31/05/2562 96,005 96,005 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.600 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,029 39,029 39,029 39,029 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/04/2561 55,971 06/04/2561 55,971 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 31/05/2562 39,029 39,029 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหาด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 02/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 249,889 15/03/2562 249,889 หจก.สว่างธนโชติ 30/04/2562 1,700,000 1,700,000 1,672,720 1,672,720 98.40 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,670,000 18,670,000 18,211,000 18,211,000 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 372,950 13/05/2562 372,950 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 22/05/2562 12,159,447 12,159,447 6,185,851 6,185,851 50.87 100.00 70.00 100.00 70.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,447,700 14,447,700 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 28/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 30,500 13/05/2562 30,500 อู่ชัยการช่าง 22/05/2562 13,190,796 13,190,796 12,713,982 12,713,982 96.39 100.00 98.00 100.00 98.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,725,000 19,725,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 342,296 01/04/2562 342,296 หจก.แซ็กการโยธา 22/05/2562 19,725,000 19,725,000 8,443,654 8,443,654 42.81 90.00 45.00 90.00 45.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,346,400 19,346,400 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 28/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 100,000 30/04/2562 100,000 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 22/05/2562 17,803,175 17,803,175 15,251,430 15,251,430 85.67 95.00 85.00 95.00 85.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยหัวคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 56,912,900 56,912,900 56,064,120 45,802,000 10,262,120 56,064,120 45,802,000 10,262,120 354,144 354,144 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงบการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000 กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร 07/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 499,694 19/04/2562 499,694 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 30,840,000 30,840,000 22,782,423 22,782,423 73.87 100.00 75.00 100.00 75.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อ.ภูพาน จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,753,000 21,753,000 21,753,000 21,753,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 07/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 492,000 22/04/2562 492,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 19,622,121 19,622,121 13,898,456 13,898,456 70.83 100.00 65.00 100.00 65.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทานจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 181,754 181,754 ห้วยยาง เมือง สกลนคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 0.00 100.00 40.00 100.00 40.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (13) แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,399,992 4,399,992 4,399,992 4,399,992 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 19/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/04/2561 24,968 12/06/2561 24,968 หจก.พิทักษ์โทเทิ่ลโซลูชั่น 02/05/2562 4,399,992 4,399,992 4,106,659 4,106,659 93.33 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ประตูระบายน้ำบ้านจำปา ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 728,303 728,303 728,303 728,303 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 21/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2560 247,050 28/11/2560 247,050 บ.วิมลรัตน์ (1994) จก. 02/05/2562 728,303 728,303 651,726 651,726 89.49 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ซ่อมแซมฝายห้วยปลาหาง จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 189,130 13/02/2562 189,130 บ.คูญยิ่ง จก. 02/05/2562 500,000 500,000 499,953 499,953 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสกลนคร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ห้วยยาง เมือง จังหวัดสกลนคร 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 226,000 23/01/2562 226,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 08/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโศก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2,740,000 17,260,000 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/06/2561 230,256 07/06/2561 230,256 หจก.แอล.เอิน. โปร (888) 30/04/2562 20,000,000 2,740,000 17,260,000 18,779,170 1,519,170 17,260,000 93.90 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหยาด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 5,071,000 450,000 4,621,000 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/06/2561 17,676 04/06/2561 17,676 หจก.สว่างธนโชติ 30/04/2562 8,000,000 450,000 7,550,000 4,618,415 4,618,415 57.73 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคำมะโคตร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,813,700 6,186,300 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2561 928,826 14/06/2561 928,826 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 10,000,000 3,813,700 6,186,300 7,918,307 1,732,007 6,186,300 79.18 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านแพงตอนบน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/06/2561 482,473 13/06/2561 482,473 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 10,000,000 10,000,000 7,677,892 7,677,892 76.78 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บภูน้อย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 413,637 14/06/2561 413,637 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 7,000,000 7,000,000 4,816,218 4,816,218 68.80 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,971,000 3,029,000 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/05/2561 237,246 22/05/2561 237,246 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 5,000,000 1,971,000 3,029,000 4,324,201 1,971,000 2,353,201 86.48 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบฝายต้นน้ำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 292,108 13/06/2561 292,108 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 5,000,000 5,000,000 4,999,784 4,999,784 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บหนองบัวแพ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 491,500 9,508,500 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 02/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 92,826 18/06/2561 92,826 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 10,000,000 491,500 9,508,500 8,223,449 8,223,449 82.23 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองแปน 1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,514,400 5,485,600 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2561 92,826 18/06/2561 92,826 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 8,000,000 2,514,400 5,485,600 5,632,997 147,397 5,485,600 70.41 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,286,800 4,713,200 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 17/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/05/2561 338,328 22/05/2561 338,328 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 6,000,000 1,286,800 4,713,200 5,145,335 1,286,800 3,858,535 85.76 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 3 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 381,000 5,119,000 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 17/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/06/2561 157,400 15/05/2561 157,400 หจก.แอล.เอิน. โปร (888) 30/04/2562 5,500,000 381,000 5,119,000 4,678,201 4,678,201 85.06 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำซับ 4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 977,000 6,523,000 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 17/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 250,199 15/06/2561 250,199 หจก.แอล.เอิน. โปร (888) 30/04/2562 7,500,000 977,000 6,523,000 6,130,396 6,130,396 81.74 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองไผ่ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 3,173,800 2,326,200 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 953,021 24/09/2561 953,021 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 31/05/2562 5,500,000 3,173,800 2,326,200 5,444,321 3,173,800 2,270,521 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหาด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,188,700 8,811,300 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 197,325 14/03/2562 197,325 โรงกลึงเลิศวิชัย 30/04/2562 10,000,000 1,188,700 8,811,300 7,594,315 1,188,700 6,405,615 75.94 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4,767,000 7,233,000 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 02/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 199,920 18/04/2562 199,920 หจก.สว่างธนโชติ 30/04/2562 12,000,000 4,767,000 7,233,000 11,410,713 4,767,000 6,643,713 95.09 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,400,000 4,400,000 4,400,000 1,941,400 2,458,600 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2561 483,898 22/05/2561 483,898 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 31/05/2562 4,400,000 1,941,400 2,458,600 3,167,062 708,462 2,458,600 71.98 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,250,000 8,250,000 8,250,000 4,573,000 3,677,000 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/07/2561 340,567 23/07/2561 340,567 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 31/05/2562 8,250,000 4,573,000 3,677,000 5,845,896 2,168,896 3,677,000 70.86 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,031,500 568,500 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2561 160,889 07/05/2561 160,889 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 31/05/2562 6,600,000 6,031,500 568,500 4,500,808 3,932,308 568,500 68.19 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,050,000 6,050,000 6,050,000 3,364,900 2,685,100 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2561 160,889 07/05/2561 160,889 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 31/05/2562 6,050,000 3,364,900 2,685,100 4,142,871 3,364,900 777,971 68.48 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยโทง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,548,000 252,000 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/05/2561 55,971 07/05/2561 55,971 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 31/05/2562 8,800,000 8,548,000 252,000 4,445,995 4,290,000 155,995 50.52 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,205,000 95,000 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/04/2561 55,971 06/04/2561 55,971 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 31/05/2562 3,300,000 3,205,000 95,000 2,044,971 1,949,971 95,000 61.97 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกลาง-นาเดื่อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,360,000 45,360,000 45,360,000 45,360,000 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 251,550 25/02/2562 251,550 บจก. วิมลนัตน์ (1994) จำกัด 08/03/2562 45,360,000 45,360,000 44,118,589 44,118,589 97.26 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่วงลาย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 44,500,000 44,500,000 44,500,000 44,500,000 ม่วงลาย เมือง สกลนคร 12/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 255,150 05/03/2562 255,150 บจก. วิมลนัตน์ (1994) จำกัด 08/03/2562 44,500,000 44,500,000 42,795,530 42,795,530 96.17 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,000,000 42,000,000 42,000,000 40,740,000 1,260,000 ขมิ้น พรรณานิคม สกลนคร 04/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/07/2561 99,980 23/07/2561 99,980 ร้านกนกโฮลดิ้ง 31/05/2562 42,000,000 40,740,000 1,260,000 812,698 812,698 1.93 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกหนองหาร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 145,000,000 145,000,000 145,000,000 140,800,000 4,200,000 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/06/2561 08/05/2561 31/07/2561 06/08/2561 106,388,630 12/09/2561 106,388,630 180 19/11/2561 16/11/2561 17/05/2562 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 200,000 21/02/2562 200,000 บจก. โชคพูลผลคอกรีต 24/05/2562 141,764,200 145,000,000 140,800,000 4,200,000 18,747,561 15,958,295 2,789,267 12.93 95.00 75.00 95.00 75.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,184,000 9,184,000 9,184,000 9,184,000 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 172,169 15/03/2562 172,169 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 24/05/2562 9,184,000 9,184,000 149,985 149,985 1.63 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,200,000 7,200,000 7,200,000 490,000 6,710,000 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 472,980 11/04/2562 472,980 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป 30/04/2562 7,200,000 490,000 6,710,000 299,641 299,641 4.16 80.00 92.00 80.00 92.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,600,000 9,600,000 9,600,000 490,000 9,110,000 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 199,843 22/05/2562 199,843 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 31/05/2562 9,600,000 490,000 9,110,000 299,756 299,756 3.12 80.00 90.00 80.00 90.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง