ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 07:55:52]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.116) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 8.70 กม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,058,100 1,058,100 937,000 937,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.472) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 119,475 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.475) บำรุงรักษาหัวงาน 16 แห่ง และคลองส่งน้ำ 49 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.924) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก ปริมาณ 65 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 211,000 211,000 211,000 211,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.163) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.164) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่บริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 3 ห้องโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวานร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 วานร วานรนิวาส สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.166) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.167) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMP,1R-RMP ความยาว 2,180 เมตร และอาคาร RIVER OUTLET จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 500,000 9,500,000 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอสาย LMC จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC จำนวน 1378 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 159 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.252) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC จำนวน 865 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320 185 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 630 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำขี้หิน (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 328 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-LMC จำนวน 932 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC- LMC จำนวน 1361 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.260) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระตำหนักสกลนคร (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.261) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 230 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 92 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.262) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 270 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425 107 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.263) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 270 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขวาง (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 92 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.264) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 300 เมตร อ่างเก็บน้ำกกแต้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเหลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 หลุบเหลา ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.265) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 325 เมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โคกภู ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 189 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.266) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ LMC.กม 0+000 -กม 6+ 150 อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 290 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425 107 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.268) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำRMP. กม.0+000 - กม. 3+900อ่างเก็บน้ำคำมะโครตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.269) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองกุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองกุง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 หนองกุง ส่องดาว สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.270) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.271) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.312) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.33) ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า กม 1+200 - กม. 2+733 ระยะทาง 1.533 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,000,000 500,000 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (25) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 13,600,000 400,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2247) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 781 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 155 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2248) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ จำนวน 681 ตร.ม. ปตร.ลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลอากาศฯ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 852,000 852,000 852,000 852,000 อากาศฯ อากาศอำนวย สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 216 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2249) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 560 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2250) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC,RMC,1L-RMC จำนวน 240 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ,LMC จำนวน 2,800 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำรังแร้ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 765,000 765,000 765,000 765,000 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170 94 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2252) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ,LMC จำนวน 520 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวานร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 วานร วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 580 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 725,000 725,000 725,000 725,000 หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 77 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 657 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 822,000 822,000 822,000 822,000 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 74 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,1L-RMC จำนวน 520 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2256) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC จำนวน 320 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2257) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC,1L-LMC จำนวน 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2258) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย จำนวน 753 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 942,000 942,000 942,000 942,000 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2282) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายเขตโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2283) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโครงการห้วยตาดโตน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2284) ซ่อมแซมทำนบดิน 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 6 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2286) ซ่อมแซมทำนบดิน 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 2 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2287) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 1,100 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2288) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2289) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2290) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 2 สาย อ่างเก็บน้ำคำประมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2291) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 5 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2296) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2298) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ RMC กม. 0+000 - กม 2+890 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2300) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 4 สาย ประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2301) ซ่อมแซมลาดทำนบดินความยาว 350 เมตร และด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 2,000 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำวังแคน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 455,000 455,000 455,000 455,000 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 29 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2302) ซ่อมแซมลาดทำนบดินและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโสกนกเต็น โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2308) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายน้ำล้นจำนวน 2,100 ตร.ม. บ้านท่าเยี่ยม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 655,000 655,000 625,000 625,000 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 92 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2309) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารรระบายน้ำล้นจำนวน 500 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำเที่ยง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 625,000 625,000 625,000 625,000 กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 42 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2310) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 360 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2311) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2312) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2313) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2314) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแอด โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2315) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 155 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2316) ซ่อมแซมหินเรียงลาดด้านหน้าและลาดด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 2,000 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 765,000 765,000 765,000 765,000 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 108 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2317) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารหัวงาน จำนวน 200 ตารางเมตร ฝายห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2322) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 320 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2323) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 350 ตารางเมตร อ่างเก้บน้ำห้วยหีบ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 117 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3756) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาตรดินขุด 187,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,940,000 4,940,000 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3757) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาตรดินขุด 149,000 ลบ.ม. ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,936,000 3,936,000 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3758) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ดินขุด 100,00 ลบ.ม. ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 10.00 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300 235 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (12) แก้มลิงหนองหินกองพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 250,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,000,000 14,000,000 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 235 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (32) ประตูระบายน้ำบ้านบงเหนือ 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.93) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง RMC ระยะที่ 1 จำนวน 4 แห่ง โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (106) ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ LMC.กม.0+115 และ กม. 0+523 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 15,747,000 497,000 15,250,000 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกอย 2 ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 3,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 611 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 34,000,000 34,000,000 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 611 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (120) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 8.00 กม.พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 ธาตุ วารนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย1L-LMC จำนวน 1 สาย กม.0+150 - กม. 0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 446,160 446,160 446,160 446,160 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2562 43,000 24/09/2562 43,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 28/11/2562 446,160 446,160 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 37,055,228 37,055,228 37,055,228 37,055,228 ขมิ้น เมือง สกลนคร 24/06/2562 10/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2562 03/07/2562 21/08/2562 23/09/2562 29,690,625 23/09/2562 29,690,625 240 16/10/2562 16/10/2562 11/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี.(1339) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2562 240,750 18/09/2562 240,750 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 28/11/2562 29,690,625 37,055,228 37,055,228 0.00 60.00 10.00 60.00 10.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,500 679,500 679,500 679,500 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 342,296 01/04/2562 342,296 หจก.แซ็กการโยธา 28/11/2562 679,500 679,500 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 106,388,630 67,818,719 67,818,719 67,818,719 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 04/04/2561 08/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/06/2561 08/05/2561 31/07/2561 06/08/2561 106,388,630 12/09/2561 106,388,630 180 19/11/2561 17/07/2561 17/05/2562 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 200,000 21/02/2562 200,000 บจก. โชคพูลผลคอกรีต 28/11/2562 106,388,630 67,818,719 67,818,719 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,362,972 28,362,972 28,362,972 28,362,972 ขมิ้น เมือง สกลนคร 04/04/2561 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 28,362,972 04/07/2561 28,362,972 120 19/07/2561 19/07/2561 15/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/07/2561 99,980 23/07/2561 99,980 ร้านกนกโฮลดิ้ง 28/11/2562 28,362,972 28,362,972 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 87,400 23/12/2562 87,400 หจก.สายนที กรุ๊ป 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,500 28,500 28,500 28,500 ห้วยยยาง เมือง สกลนคร 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 28,500 23/12/2562 28,500 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 24,000 23/12/2562 24,000 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 110,000 23/12/2562 110,000 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 25,800 23/12/2562 25,800 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 24,800 24,800 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 24,800 23/12/2562 24,800 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง