ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:10:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.116) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ระยะทาง 8.70 กม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,058,100 1,058,100 1,058,100 1,058,100 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 388,667 03/03/2563 388,667 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 931,000 931,000 920,938 920,938 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.472) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 119,475 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 76,040 11/03/2563 76,040 บจก.คูณยิ่ง 19/03/2563 900,000 900,000 533,410 533,410 59.27 100.00 90.00 100.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.475) บำรุงรักษาหัวงาน 16 แห่ง และคลองส่งน้ำ 49 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 400,000 25/03/2563 400,000 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น 02/04/2563 4,500,000 4,500,000 2,630,838 2,630,838 58.46 100.00 90.00 100.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.924) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยเบือก ปริมาณ 65 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 211,000 211,000 211,000 211,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 30,000 27/03/2563 30,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 02/04/2563 211,000 211,000 208,459 208,459 98.80 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.163) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 463,500 463,500 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 116,575 03/03/2563 116,575 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 18/03/2563 463,500 463,500 454,187 454,187 97.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.164) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่บริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 3 ห้องโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวานร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,286,000 1,286,000 วานร วานรนิวาส สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 436,689 20/03/2563 436,689 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 01/04/2563 1,286,000 1,286,000 1,240,710 1,240,710 96.48 100.00 90.00 100.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.166) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 534,000 534,000 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 128,938 06/03/2563 128,938 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 534,000 534,000 533,432 533,432 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.167) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 531,100 531,100 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 129,197 04/03/2563 129,197 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 18/03/2563 531,100 531,100 531,043 531,043 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMP,1R-RMP ความยาว 2,180 เมตร และอาคาร RIVER OUTLET จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,805,430 500,000 9,305,430 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/04/2563 499,837 09/04/2563 499,837 หจก.แซ็กการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 459,277 27/03/2563 459,277 บจก.คูณยิ่ง 14/04/2563 595,923 9,770,690 500,000 9,270,690 9,393,218 122,528 9,270,690 96.14 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอสาย LMC จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,589,800 9,589,800 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 02/01/2563 28/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 28/01/2563 05/03/2563 25/02/2563 432,310 12/03/2563 432,310 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 497,600 04/03/2563 497,600 หจก.เวียงตระการ 20/03/2563 432,310 7,961,253 7,961,253 7,287,844 7,287,844 91.54 80.00 88.00 80.00 88.00 04/08/2563 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC จำนวน 1378 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหวด (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,000 810,000 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 255,219 05/03/2563 255,219 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 18/03/2563 810,000 810,000 773,285 773,285 95.47 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.252) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC จำนวน 865 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ยาง (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 217,463 05/03/2563 217,463 หจก.สายนที กรุ๊ป 18/03/2563 715,000 715,000 626,545 626,545 87.63 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 630 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำขี้หิน (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 668,000 668,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 179,597 06/03/2563 179,597 หจก.สายนที กรุ๊ป 19/03/2563 668,000 668,000 664,030 664,030 99.41 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-LMC จำนวน 932 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 525,000 525,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 147,989 05/03/2563 147,989 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 525,000 525,000 522,543 522,543 99.53 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC- LMC จำนวน 1361 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 216,237 06/03/2563 216,237 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 19/03/2563 715,000 715,000 710,311 710,311 99.34 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.260) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระตำหนักสกลนคร (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 696,600 696,600 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 241,600 12/03/2563 241,600 อู่ชัยการช่าง 19/03/2563 696,600 696,600 538,100 538,100 77.25 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.261) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 230 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 624,000 624,000 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 113,937 06/03/2563 113,937 หจก.กนกโฮลดิ้ง 19/03/2563 624,000 624,000 571,629 571,629 91.61 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.262) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 270 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 721,000 721,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 128,919 06/03/2563 128,919 หจก.กนกโฮลดิ้ง 19/03/2563 721,000 721,000 658,510 658,510 91.33 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.263) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 270 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยขวาง (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 721,000 721,000 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 132,638 05/03/2563 132,638 หจก.กนกโฮลดิ้ง 02/04/2563 721,000 721,000 648,862 648,862 89.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.264) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 300 เมตร อ่างเก็บน้ำกกแต้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหลุบเหลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 797,000 797,000 หลุบเหลา ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 143,032 04/03/2563 143,032 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 797,000 797,000 773,996 773,996 97.11 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.265) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 325 เมตร อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (พรด) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 865,000 865,000 โคกภู ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 159,389 04/03/2563 159,389 หจก.กนกโฮลดิ้ง 18/03/2563 865,000 865,000 859,164 859,164 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.266) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ LMC.กม 0+000 -กม 6+ 150 อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 791,300 791,300 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 259,795 03/03/2563 259,795 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 18/03/2563 791,300 791,300 790,626 790,626 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 290 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแข้ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 615,000 615,000 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 383,250 06/03/2563 383,250 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 19/03/2563 615,000 615,000 613,638 613,638 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.268) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำRMP. กม.0+000 - กม. 3+900อ่างเก็บน้ำคำมะโครตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,200 810,200 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 137,828 04/03/2563 137,828 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 810,200 810,200 807,333 807,333 99.65 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.269) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองกุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองกุง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 648,200 648,200 หนองกุง ส่องดาว สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 225,471 04/03/2563 225,471 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 648,200 648,200 644,733 644,733 99.47 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.270) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 743,500 743,500 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 380,841 04/03/2563 380,841 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 743,500 743,500 742,728 742,728 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.271) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 600,600 600,600 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 227,279 03/03/2563 227,279 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 600,600 600,600 576,375 576,375 95.97 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.312) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 37,880 26/03/2563 37,880 หจก.ยิ่ง ทวีวัฒน์ 01/04/2563 3,000,000 3,000,000 2,998,138 2,998,138 99.94 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.33) ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า กม 1+200 - กม. 2+733 ระยะทาง 1.533 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,025,000 475,000 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 25/12/2562 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 18/02/2563 13/03/2563 4,965,000 27/03/2563 4,965,000 120 09/04/2563 09/04/2563 07/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศิริไพบูลย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 223,818 09/03/2563 223,818 หจก.กนกโฮลดิ้ง 14/04/2563 4,965,000 5,368,940 4,965,000 403,940 5,368,381 4,964,987 403,394 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (25) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 13,600,000 400,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 27/12/2562 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 04/02/2563 25/02/2563 26/03/2563 8,454,000 17/04/2563 8,454,000 หจก.เดชาคอนกรีต คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 49,938 09/04/2563 49,938 หจก.สว่างธนโชติ 17/04/2563 8,454,000 8,601,900 8,454,000 147,900 127,660 127,660 1.48 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2247) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC จำนวน 781 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 136,185 06/03/2563 136,185 บจก.คูณยิ่ง 19/03/2563 550,000 550,000 468,050 468,050 85.10 60.00 93.00 60.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2248) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ จำนวน 681 ตร.ม. ปตร.ลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลอากาศฯ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 852,000 852,000 784,000 784,000 อากาศฯ อากาศอำนวย สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 81,332 06/03/2563 81,332 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 02/04/2563 784,000 784,000 778,020 778,020 99.24 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2249) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 560 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 643,000 643,000 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 82,268 06/03/2563 82,268 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 643,000 643,000 623,638 623,638 96.99 60.00 90.00 60.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2250) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC,RMC,1L-RMC จำนวน 240 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 714,000 714,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 186,769 09/03/2563 186,769 หจก.อุดรมงคลชัย 19/03/2563 714,000 714,000 712,160 712,160 99.74 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2251) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ,LMC จำนวน 2,800 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำรังแร้ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 765,000 765,000 703,000 703,000 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 57,425 05/03/2563 57,425 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 703,000 703,000 698,292 698,292 99.33 60.00 97.00 60.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2252) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ,LMC จำนวน 520 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวานร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 597,000 597,000 วานร วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 57,425 06/03/2563 57,425 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 597,000 597,000 592,750 592,750 99.29 60.00 97.00 60.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 580 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 725,000 725,000 667,000 667,000 หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 82,268 19/03/2563 82,268 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 01/04/2563 667,000 667,000 665,125 665,125 99.72 60.00 93.00 60.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน 657 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 822,000 822,000 755,000 755,000 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 80,946 06/03/2563 80,946 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 755,000 755,000 747,130 747,130 98.96 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2255) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,1L-RMC จำนวน 520 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 618,000 618,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 187,290 09/03/2563 187,290 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 618,000 618,000 616,527 616,527 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2256) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC จำนวน 320 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 96,446 12/03/2563 96,446 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 380,882 380,882 380,882 380,882 100.00 60.00 97.00 60.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2257) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC,LMC,1R-LMC,1L-LMC จำนวน 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 81,737 13/03/2563 81,737 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 380,045 380,045 380,045 380,045 100.00 60.00 97.00 60.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2258) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2 สาย จำนวน 753 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 942,000 942,000 867,100 867,100 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 216,008 06/03/2563 216,008 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 867,100 867,100 860,215 860,215 99.21 60.00 97.00 60.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2282) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายเขตโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 794,300 794,300 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 498,620 12/03/2563 498,620 โรงกลึงเลิศชัย 19/03/2563 794,300 794,300 626,013 626,013 78.81 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2283) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโครงการห้วยตาดโตน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 696,500 696,500 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 259,300 12/03/2563 259,300 อู่ชัยการช่าง 19/03/2563 696,500 696,500 665,310 665,310 95.52 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2284) ซ่อมแซมทำนบดิน 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 6 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,000 476,000 นาใน พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 71,394 12/03/2563 71,394 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 476,000 476,000 472,744 472,744 99.32 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2286) ซ่อมแซมทำนบดิน 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 2 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 717,000 717,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 171,141 12/03/2563 171,141 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 717,000 717,000 703,249 703,249 98.08 60.00 97.00 60.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2287) ซ่อมแซมทำนบดิน จำนวน 1,100 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 606,500 606,500 หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 189,120 06/03/2563 189,120 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 606,500 606,500 604,647 604,647 99.69 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2288) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 619,000 619,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 29,280 12/03/2563 29,280 หจก.สว่างธนโชติ 19/03/2563 619,000 619,000 617,980 617,980 99.84 80.00 98.00 80.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2289) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 1 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 716,000 716,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 161,038 09/03/2563 161,038 หจก.อุดรมงคลชัย 19/03/2563 716,000 716,000 714,012 714,012 99.72 80.00 98.00 80.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2290) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 2 สาย อ่างเก็บน้ำคำประมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 716,000 716,000 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 30,000 16/03/2563 30,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 716,000 716,000 715,657 715,657 99.95 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2291) ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง และระบบส่งน้ำ 5 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 668,000 668,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 39,772 12/03/2563 39,772 หจก.สว่างธนโชติ 19/03/2563 668,000 668,000 667,638 667,638 99.95 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2296) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 71,793 02/04/2563 71,793 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำอ่างห้วยหินชะแนนใหญ่ 03/04/2563 1,000,000 1,000,000 933,182 933,182 93.32 60.00 95.00 60.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2298) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ RMC กม. 0+000 - กม 2+890 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 648,200 648,200 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 165,309 03/03/2563 165,309 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 18/03/2563 648,200 648,200 648,187 648,187 100.00 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2300) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 4 สาย ประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 761,000 761,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 223,306 09/03/2563 223,306 หจก.กนกโฮลดิ้ง 19/03/2563 761,000 761,000 751,144 751,144 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2301) ซ่อมแซมลาดทำนบดินความยาว 350 เมตร และด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 2,000 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำวังแคน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 455,000 455,000 418,800 418,800 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 107,118 05/03/2563 107,118 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 418,800 418,800 417,115 417,115 99.60 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2302) ซ่อมแซมลาดทำนบดินและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโสกนกเต็น โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 368,300 368,300 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 115,992 04/03/2563 115,992 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 368,083 368,083 368,083 368,083 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2308) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายฝายน้ำล้นจำนวน 2,100 ตร.ม. บ้านท่าเยี่ยม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 655,000 655,000 603,000 603,000 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 262,151 04/03/2563 262,151 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 603,000 603,000 597,212 597,212 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2309) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารรระบายน้ำล้นจำนวน 500 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำเที่ยง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 625,000 625,000 575,400 575,400 กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 129,328 04/03/2563 129,328 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 574,936 574,936 574,936 574,936 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2310) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 360 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 414,200 414,200 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 184,606 05/03/2563 184,606 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 414,200 414,200 409,995 409,995 98.98 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2311) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 619,600 619,600 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 238,308 03/03/2563 238,308 บจก.คูณยิ่ง 02/04/2563 619,600 619,600 611,694 611,694 98.72 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2312) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 524,300 524,300 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 209,419 03/03/2563 209,419 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 524,300 524,300 520,816 520,816 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2313) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 525,000 525,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 196,680 04/03/2563 196,680 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 02/04/2563 525,000 525,000 524,307 524,307 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2314) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแอด โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 525,000 525,000 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 203,620 04/03/2563 203,620 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 02/04/2563 525,000 525,000 515,441 515,441 98.18 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2315) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย Spillway จำนวน 300 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหินกอง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 524,000 524,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 214,369 04/03/2563 214,369 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 18/03/2563 524,000 524,000 522,531 522,531 99.72 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2316) ซ่อมแซมหินเรียงลาดด้านหน้าและลาดด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นจำนวน 2,000 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 765,000 765,000 704,200 704,200 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 214,260 05/03/2563 214,260 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 18/03/2563 704,200 704,200 700,305 700,305 99.45 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2317) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารหัวงาน จำนวน 200 ตารางเมตร ฝายห้วยบง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 380,000 380,000 คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 30,000 11/03/2563 30,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 380,000 380,000 378,745 378,745 99.67 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2322) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 320 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแดง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 289,490 09/03/2563 289,490 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 19/03/2563 880,000 880,000 813,887 813,887 92.49 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.2323) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 350 ตารางเมตร อ่างเก้บน้ำห้วยหีบ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 289,594 13/03/2563 289,594 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 19/03/2563 950,000 950,000 901,526 901,526 94.90 80.00 97.00 80.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3756) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาตรดินขุด 187,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,940,000 4,940,000 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 416,700 31/03/2563 416,700 หจก.วิมลรัตน์ กาฬสินธุ์ 01/04/2563 4,940,000 4,940,000 4,345,393 4,345,393 87.96 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3757) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคำ โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาตรดินขุด 149,000 ลบ.ม. ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,936,000 3,936,000 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 193,050 30/03/2563 193,050 หจก.วิมลรัตน์(1994) 02/04/2563 3,936,000 3,936,000 941,878 941,878 23.93 100.00 93.00 100.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.3758) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ดินขุด 100,000 ลบ.ม. ตำบลโคกสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกสว่าง สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 351,700 16/03/2563 351,700 บจก.คูณยิ่ง 19/03/2563 4,969,236 4,969,236 4,409,090 4,409,090 88.73 100.00 93.00 100.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 10.00 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 101,400 20/04/2563 101,400 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 21/04/2563 34,676,900 34,676,900 23,372,949 23,372,949 67.40 40.00 70.00 40.00 70.00 04/08/2563 1,300 235 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (12) แก้มลิงหนองหินกองพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 250,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 13,469,400 13,469,400 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 492,047 05/03/2563 492,047 บจก.คูณยิ่ง 18/03/2563 12,461,070 12,461,070 5,680,010 5,680,010 45.58 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 300 235 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (32) ประตูระบายน้ำบ้านบงเหนือ 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 27,436,900 27,436,900 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 07/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 22/01/2563 31/01/2563 31/01/2563 839,610 05/03/2563 839,610 หจก. ภูพานเทรดดริ้ง กรุ๊ป วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 475,150 05/03/2563 475,150 หจก.เวียงตระการ 02/04/2563 839,610 25,379,602 25,379,602 23,400,814 23,400,814 92.20 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 3,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (1.93) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง RMC ระยะที่ 1 จำนวน 4 แห่ง โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,938,000 4,938,000 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 200,000 06/03/2563 200,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้งกรุ๊ป 19/03/2563 4,274,932 4,274,932 4,267,601 4,267,601 99.83 80.00 95.00 80.00 95.00 04/08/2563 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (106) ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ LMC.กม.0+115 และ กม. 0+523 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,317,700 497,000 18,820,700 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 07/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 22/01/2563 25/02/2563 11/03/2563 671,589 05/03/2563 671,589 ป.สกลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 202,050 20/03/2563 202,050 หจก.วิมลรัตน์(1994) 02/04/2563 671,589 14,108,316 497,000 13,611,316 11,775,324 11,775,324 83.46 80.00 92.00 80.00 92.00 04/08/2563 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 11,597,000 11,597,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 297,680 24/03/2563 297,680 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 02/04/2563 7,173,112 7,173,112 6,214,503 6,214,503 86.64 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 80 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกอย 2 ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 3,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 611 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 33,286,000 33,286,000 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 07/01/2563 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 24/01/2563 04/02/2563 28/02/2563 3,433,460 18/03/2563 3,433,460 เคแอนด์ซีอินเตอร์ซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 288,300 04/03/2563 288,300 หจก.เวียงตระการ 20/03/2563 3,433,460 32,837,740 32,837,740 27,565,725 27,565,725 83.95 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 ขนาดเล็ก 611 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร (120) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 8.00 กม.พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวารนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 ธาตุ วารนิวาส สกลนคร 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 113,400 20/04/2563 113,400 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 21/04/2563 37,897,500 37,897,500 24,959,980 24,959,980 65.86 80.00 90.00 80.00 90.00 04/08/2563 ขนาดเล็ก 1,300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 27/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 459,277 27/03/2563 459,277 บจก.คูณยิ่ง 21/04/2563 3,092,800 3,092,800 2,435,505 2,435,505 78.75 100.00 93.00 100.00 93.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง (พรด) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 476,000 14,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 11,968 09/04/2563 11,968 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น 17/04/2563 444,600 444,600 432,401 432,401 97.26 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส (พรด) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 476,000 14,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 11,999 09/04/2563 11,999 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น 17/04/2563 444,600 444,600 432,401 432,401 97.26 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 497,000 497,000 497,000 483,000 14,000 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 12,994 08/04/2563 12,994 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น 17/04/2563 451,600 451,600 438,487 438,487 97.10 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่า (พรด) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 390,000 390,000 389,000 378,000 11,000 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 9,995 08/04/2563 9,995 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น 17/04/2563 352,800 352,800 342,721 342,721 97.14 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำหอม (พรด) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 430,000 430,000 430,000 418,000 12,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 10,992 08/04/2563 10,992 หจก.พิทักษ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น 17/04/2563 390,900 390,900 379,748 379,748 97.15 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย1L-LMC จำนวน 1 สาย กม.0+150 - กม. 0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 446,160 446,160 446,160 446,160 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2562 43,000 24/09/2562 43,000 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 28/11/2562 446,160 446,160 446,160 446,160 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 37,055,228 37,055,228 37,055,228 37,055,228 ขมิ้น เมือง สกลนคร 24/06/2562 10/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2562 03/07/2562 21/08/2562 23/09/2562 29,690,625 23/09/2562 29,690,625 240 16/10/2562 16/10/2562 11/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี.(1339) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2562 240,750 18/09/2562 240,750 หจก.ภูพานเทรดดริ้ง 28/11/2562 29,690,625 37,055,228 37,055,228 37,000,754 37,000,754 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,500 679,500 679,500 679,500 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 342,296 01/04/2562 342,296 หจก.แซ็กการโยธา 28/11/2562 679,500 679,500 679,500 679,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 106,388,630 67,818,719 67,818,719 67,818,719 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 04/04/2561 08/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/06/2561 08/05/2561 31/07/2561 06/08/2561 106,388,630 12/09/2561 106,388,630 180 19/11/2561 17/07/2561 17/05/2562 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 200,000 21/02/2562 200,000 บจก. โชคพูลผลคอกรีต 28/11/2562 106,388,630 67,818,719 67,818,719 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,362,972 28,362,972 28,362,972 28,362,972 ขมิ้น เมือง สกลนคร 04/04/2561 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 28,362,972 04/07/2561 28,362,972 120 19/07/2561 19/07/2561 15/11/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/07/2561 99,980 23/07/2561 99,980 ร้านกนกโฮลดิ้ง 28/11/2562 28,362,972 28,362,972 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 87,400 23/12/2562 87,400 หจก.สายนที กรุ๊ป 21/01/2563 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,500 28,500 28,500 28,500 ห้วยยยาง เมือง สกลนคร 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 28,500 23/12/2562 28,500 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 28,500 28,500 28,500 28,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 24,000 23/12/2562 24,000 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 110,000 23/12/2562 110,000 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 25,800 23/12/2562 25,800 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 25,700 25,700 25,700 25,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานสกลนคร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสกลนคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 24,800 23/12/2562 24,800 บจก.คูณยิ่ง 21/01/2563 25,700 25,700 25,700 25,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)