ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 04:28:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.165) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน คลอง LMC กิโลเมตร 3+000 ขนาด 6x4.5 เมตร และ กิโลเมตร 5+300 ขนาด 6x3.90 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 150
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.584) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ชลประทาน 25,017 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 25,017
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.587) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ 1,270.584 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,568,100 3,568,100 3,568,100 3,568,100 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 1,271
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.1000) กำจัดวัชพืช ฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 100
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.1001) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 100
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.33) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 187,500 187,500 187,500 187,500 มีชัย เมือง หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 1,017 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 3,000 120
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 867 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 2,500 100
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2939) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 3 สาย ความยาว 5.08 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 4,482 700
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2940) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยบังพวน จำนวน 2 สาย ความยาว 1.24 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 1,000 150
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2942) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำนวน 3 สาย ความยาว 7.82 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 9,860 1,200
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2943) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง จำนวน 1 สาย ความยาว 1.10 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 525,000 525,000 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 375 100
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2945) ซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง ความยาว 7 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2946) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 10/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 2,800 300
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2947) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 300 200
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2948) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 250
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2950) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 11,250 400
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.3735) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 ้เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 150
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (124) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.6+000 ถึง 10+000 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 9,860 1,200
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยางเหนือ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,700 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 16,090,000 13,910,000 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 800 250
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (24) แก้มลิงหนองห้วยโมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 8,661,000 4,339,000 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 150 75 0.08270
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,372,923 6,372,923 6,372,923 6,372,923 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 240 22/01/2562 18/09/2562 11/12/2562 6,372,923 6,372,923 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 477,159 477,159 477,159 477,159 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 90 07/02/2562 07/05/2562 11/12/2562 477,159 477,159 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10/12/2562 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,443,826 1,443,826 1,443,826 1,443,826 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 90 07/02/2562 07/05/2562 11/12/2562 1,443,826 1,443,826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.397 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,999,944 5,999,944 5,999,944 5,999,944 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 180 24/05/2562 19/11/2562 11/12/2562 5,999,944 5,999,944 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10/12/2562 ยางพาราปี2562,

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง