ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 01:42:29]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.1.107) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,568,100 3,568,100 3,568,100 3,568,100 มีชัย เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 25,676 24/12/2561 25,676 บจ.อุดรสหโชค 24/12/2561 3,568,100 3,568,100 2,403,566 2,403,566 67.36 85.00 65.00 85.00 65.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.1.119) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 มีชัย เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 82,470 24/12/2561 82,470 บจ.อุดรสหโชค 24/12/2561 450,000 450,000 396,573 396,573 88.13 85.00 85.00 85.00 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.237) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 มีชัย เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 84,915 09/11/2561 84,915 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 299,895 299,895 299,895 299,895 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,124,000 1,124,000 1,114,400 1,092,000 22,400 หินโงม เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 22/10/2561 30/10/2561 772,153 22/01/2562 772,153 90 07/02/2562 05/02/2562 07/05/2562 หจก.มีโนครับ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,119,115 788,418 772,154 16,264 15,205 15,205 1.93 50.00 26.00 50.00 26.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.280 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,994,000 3,994,000 3,959,200 3,878,000 81,200 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 16/01/2562 2,478,984 17/01/2562 2,478,984 90 22/01/2562 15/01/2562 21/04/2562 บริษัท พีพีพีรีไซคลิ่ง จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 2,531,054 2,478,984 52,070 2,530,523 2,478,984 51,539 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.545 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,388,000 3,388,000 3,358,600 3,290,000 68,600 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 24/10/2561 06/11/2561 2,347,814 18/01/2562 2,347,814 120 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993) ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 2,397,144 2,347,814 49,330 2,324,297 2,276,357 47,940 96.96 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยเวียงคุก ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.956 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,967,000 2,967,000 2,941,200 2,881,000 60,200 เวียงคุก เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 22/10/2561 1,713,130 14/01/2562 1,713,130 90 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 1,749,125 1,713,131 35,994 1,716,735 1,680,995 35,740 98.15 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.634 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,895,000 2,895,000 2,869,800 2,811,000 58,800 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 28/09/2561 09/10/2561 22/10/2561 1,715,551 14/01/2562 1,715,551 90 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 2,859,253 1,751,618 1,715,551 36,067 1,750,958 1,715,551 35,407 99.96 80.00 100.00 80.00 100.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,854,000 4,854,000 4,811,700 4,713,000 98,700 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 22/10/2561 30/10/2561 3,199,988 17/01/2562 3,199,988 90 25/01/2562 22/01/2562 24/04/2562 บริษัท พีพีพีรีไซคลิ่ง จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 3,266,916 3,199,988 66,927 3,266,916 3,199,988 66,927 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,529,000 2,529,000 2,507,100 2,456,000 51,100 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 30/10/2561 1,443,826 22/01/2562 1,443,826 90 07/02/2562 21/01/2562 07/05/2562 หจก.มีโนครับ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/05/2562 2,489,450 1,474,242 1,443,827 30,415 20,414 20,414 1.38 50.00 16.00 50.00 16.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยบังพวน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.538 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,996,000 2,996,000 2,969,900 2,909,000 60,900 ปะโค เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 22/10/2561 2,110,098 18/01/2562 2,110,098 90 07/02/2562 04/02/2562 06/06/2562 บริษัท ไทคูนดีเวลอปเมนท์ จำกัด ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 2,154,501 2,110,098 44,403 2,116,972 2,074,975 41,997 98.26 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.397 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,988,500 9,988,500 10,078,200 9,871,000 207,200 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 14/11/2561 20/11/2561 5,999,944 17/05/2562 5,999,944 180 24/05/2562 22/05/2562 19/11/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 6,125,891 5,999,944 125,947 125,947 125,947 2.06 50.00 26.00 50.00 26.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภู่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,659,500 17,247,000 12,412,500 วัดธาตุ เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 08/10/2561 30/10/2561 06/11/2561 17,176,565 29/11/2561 17,176,565 240 05/12/2561 04/12/2561 01/08/2562 หจก.ศรีกาญจนา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 06/11/2561 17,176,565 29/11/2561 17,176,565 หจก.ศรีกาญจนา 24/01/2562 17,762,389 29,167,271 17,176,565 11,990,706 28,991,551 17,156,565 11,834,987 99.40 90.00 98.70 90.00 98.70 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (45) แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,669,300 13,100,000 6,569,300 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 20/09/2561 10/10/2561 24/10/2561 7,784,870 11/01/2562 7,784,870 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 หจก.108 ซีวิล วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 20/09/2561 2,552,485 09/01/2562 2,552,485 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 24/01/2562 13,033,011 13,826,562 7,784,870 6,041,692 6,727,838 1,411,947 5,315,891 48.66 65.00 55.00 65.00 55.00 30/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 400 0.52
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,646,600 7,646,600 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 15/11/2561 20/11/2561 1,650,584 07/12/2561 1,650,584 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 14/05/2562 6,655,761 6,655,761 6,409,297 6,409,297 96.30 95.00 95.00 95.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.138) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 มีชัย เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 29,972 20/03/2562 29,972 บริษัทตั้งเซ่งฮงหนองคายจำกัด 28/03/2562 41,092 41,092 41,092 41,092 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.681) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,525,000 1,525,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 361,819 31/10/2561 361,819 บริษัทอุดรสหโชค จำกัด 25/02/2562 1,524,689 1,524,689 1,524,689 1,524,689 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.682) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,334,000 1,334,000 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 260,497 31/10/2561 260,497 บริษัทอุดรสหโชค จำกัด 25/02/2562 1,333,685 1,333,685 1,333,685 1,333,685 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.683) ซ่อมแซมอาคารประตูระบายน้ำห้วยหลวง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 353,393 05/11/2561 353,393 บจ.อุดรสหโชค 25/02/2562 857,785 857,785 857,785 857,785 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.684) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 277,550 31/10/2561 277,550 บจ.อุดรสหโชค 25/02/2562 857,513 857,513 857,513 857,513 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.685) ซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 189,852 31/10/2561 189,852 บริษัทอุดรสหโชค จำกัด 25/02/2562 476,619 476,619 476,619 476,619 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.686) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยงึมน้อย โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 417,016 31/10/2561 417,016 บจ.อุดรสหโชค 25/02/2562 857,930 857,930 857,930 857,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.687) ซ่อมแซมฝายห้วยเป(ห้วยพุ) โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 139,551 31/10/2561 139,551 บจ.อุดรสหโชค 25/02/2562 381,000 381,000 380,613 380,613 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.688) ซ่อมแซมฝายห้วยคำมิด โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 139,550 31/10/2561 139,550 บจ.อุดรสหโชค 25/02/2562 380,861 380,861 380,861 380,861 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.689) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 943,600 943,600 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 188,843 12/11/2561 188,843 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 943,470 943,470 943,470 943,470 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.690) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายห้วยบังพวน จำนวน 2 สาย โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 428,900 428,900 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 102,094 13/11/2561 102,094 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 428,468 428,468 428,468 428,468 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.691) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 938,900 938,900 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 245,607 09/11/2561 245,607 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 938,552 938,552 938,552 938,552 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.692) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,600 476,600 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 234,845 09/11/2561 234,845 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 476,291 476,291 476,291 476,291 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.693) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 333,600 333,600 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 93,846 12/11/2561 93,846 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 333,206 333,206 333,206 333,206 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.694) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 965,000 965,000 919,800 919,800 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 466,860 09/11/2561 466,860 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 919,416 919,416 919,416 919,416 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.168.695) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 915,100 915,100 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 488,363 09/11/2561 488,363 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น 25/02/2562 915,031 915,031 915,031 915,031 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.174.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 31/10/2561 2,349,827 27/03/2562 2,349,827 180 26/04/2562 24/04/2562 22/10/2562 หจก.เก้าศิริการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 2,349,827 2,349,827 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (4.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงบัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 34,551,000 16,120,000 18,431,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 26/09/2561 17/10/2561 30/10/2561 11,871,381 26/11/2561 11,871,381 240 28/11/2561 27/11/2561 25/07/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 21/09/2561 845,913 31/10/2561 845,913 บริษัท นำแพนออโต้พาร์ทแอนด์ดีไซน์ จำกัด 25/02/2562 16,238,207 29,407,472 11,871,382 17,536,090 29,119,821 11,871,381 17,248,440 99.02 90.00 98.70 90.00 98.70 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 192 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสีกายใต้ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 434,813 434,813 434,813 434,813 สีกาย เมือง หนองคาย 27/09/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2559 434,812 27/12/2559 434,812 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 29/05/2562 434,813 434,813 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล ตำบลนาข่า อำเภอท่าบอ จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 229,450 229,450 229,450 229,450 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 06/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 229,087 229,087 229,087 229,087 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 755,760 755,760 755,760 755,760 หินโงม เมือง หนองคาย 16/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 755,760 755,760 755,760 755,760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 237,282 237,282 237,282 237,282 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 04/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 237,034 237,034 237,034 237,034 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 171,000 171,000 171,000 171,000 บ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 31/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 171,000 171,000 170,285 170,285 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย ปตร.ห้วยเวียงคุก จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 เวียงคุก เมือง หนองคาย 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 485,447 28/03/2562 485,447 ร้านอู่ชัยการช่าง 01/05/2562 749,755 749,755 749,755 749,755 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย ทรบ.บ้านเวิน จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปะโค เมือง หนองคาย 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 390,334 28/03/2562 390,334 ร้านอู่ชัยการช่าง 01/05/2562 499,996 499,996 499,996 499,996 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 156,270 02/04/2562 156,270 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 01/05/2562 200,000 200,000 198,999 198,999 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย ปตร.ห้วยบังพวน จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปะโค เมือง หนองคาย 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 309,741 02/04/2562 309,741 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 01/05/2562 400,000 400,000 397,626 397,626 99.41 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงอาคารระบายน้ำDIKE NO.1 ฝายห้วยหลวงจำนวน 3 แห่ง ตำบลนาหนังอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 171,625 171,625 171,625 171,625 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 09/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 171,511 171,511 171,511 171,511 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ซ่อมแซมเทอร์ไบน์และระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) จังหวัดหนองคาย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 18/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 485,135 12/07/2562 485,135 หจก.ส.บรรพต 2000 05/08/2562 650,000 650,000 89,483 89,483 13.77 80.00 87.00 80.00 87.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสีกายใต้ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 434,812 434,812 434,812 434,812 สีกาย เมือง หนองคาย 27/09/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2559 434,812 27/12/2559 434,812 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 29/05/2562 434,812 434,812 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 901,918 901,918 901,918 901,918 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 901,918 901,918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.602) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 976,588 976,588 976,588 976,588 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 08/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2560 24/10/2560 03/11/2560 09/11/2560 2,339,494 15/12/2560 2,339,494 180 21/04/2561 18/04/2561 18/10/2561 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 976,588 976,588 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (12) แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,291,734 10,291,734 10,291,734 9,036,809 1,254,925 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 06/11/2560 24/11/2560 04/12/2560 7,787,593 25/01/2561 7,787,593 240 16/02/2561 13/02/2561 13/10/2561 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 7,800,000 10,291,734 9,036,809 1,254,925 6,165,606 6,165,606 59.91 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,859,676 1,859,676 1,859,676 211,246 1,648,430 หินโงม เมือง หนองคาย 16/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/06/2562 1,859,676 211,246 1,648,430 892,582 892,582 48.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,454,654 1,454,654 1,454,654 160,348 1,294,306 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 06/11/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 13/05/2562 1,454,654 160,348 1,294,306 1,064,804 1,064,804 73.20 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (56) แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 5,536,388 5,536,388 5,536,388 4,619,116 917,272 บ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 04/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 06/11/2560 24/11/2560 24/11/2560 11,498,804 25/01/2561 11,498,804 240 14/02/2561 13/02/2561 11/10/2561 บริษัท ขจรกิจแมนซีนเนอรี(2559)จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 13/05/2562 5,536,388 4,619,116 917,272 5,365,029 4,619,116 745,913 96.90 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ DIKE NO.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 3 แห่ง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 674,297 674,297 674,297 674,297 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 09/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX 13/05/2562 674,297 674,297 502,233 502,233 74.48 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกำพี้ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,143,061 2,143,061 2,143,061 2,143,061 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 04/10/2560 ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 2,143,061 2,143,061 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานหนองคาย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 มีชัย เมือง หนองคาย 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 58,000 58,000 บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ จำกัด 24/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานหนองคาย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 มีชัย เมือง หนองคาย 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 30,000 30,000 บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ จำกัด 24/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานหนองคาย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000 12,000 12,000 12,000 มีชัย เมือง หนองคาย 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 12,000 17/12/2561 12,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานหนองคาย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 198,000 198,000 198,000 198,000 มีชัย เมือง หนองคาย 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 198,000 17/12/2561 198,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องตบดินแบบสั่นสะเทือน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 80 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานหนองคาย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 มีชัย เมือง หนองคาย 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 42,000 17/12/2561 42,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24/01/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงานโครงการชลประทานหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,300,000 7,300,000 2,575,000 2,500,000 75,000 มีชัย เมือง หนองคาย 03/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 15/05/2561 22/05/2561 2,496,823 06/07/2561 2,496,823 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2561 15,000 07/06/2561 15,000 หจก.เบญญาภา 1994 25/02/2562 2,662,203 2,571,800 2,496,823 74,977 74,595 74,595 2.90 100.00 100.00 100.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.วังฮู ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.515 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,300,000 5,300,000 1,751,000 1,700,000 51,000 มีชัย เมือง หนองคาย 03/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/06/2561 10/07/2561 23/08/2561 1,262,758 29/08/2561 1,262,758 90 01/09/2561 31/08/2561 29/11/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/11/2561 1,444,123 1,262,800 1,262,800 20,000 20,000 1.58 100.00 100.00 100.00 100.00 11/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง