ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:04:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.165) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน คลอง LMC กิโลเมตร 3+000 ขนาด 6x4.5 เมตร และ กิโลเมตร 5+300 ขนาด 6x3.90 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 27/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 15/01/2563 992,184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.584) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ชลประทาน 25,017 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 449,327 449,327 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 25/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 25,017 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.587) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ 1,270.584 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,568,100 3,568,100 3,568,100 3,568,100 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 10,784 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 1,271 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.33) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 187,500 187,500 187,500 187,500 มีชัย เมือง หนองคาย 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 1,017 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 110,822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 300 3,000 120 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 867 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 90,012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 250 2,500 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2939) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 3 สาย ความยาว 5.08 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 27/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 232,255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 440 4,482 700 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2940) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยบังพวน จำนวน 2 สาย ความยาว 1.24 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 103,863 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 100 1,000 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2942) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำนวน 3 สาย ความยาว 7.82 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 203,516 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 980 9,860 1,200 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2943) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง จำนวน 1 สาย ความยาว 1.10 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 525,000 525,000 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 135,728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 375 375 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2945) ซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง ความยาว 7 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากซ้ำซ้อนกับแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2946) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 469,234 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 280 2,800 300 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2947) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 398,816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 300 300 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2948) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 14/11/2562 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2950) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 117,369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 110 11,250 400 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.3735) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,290,000 4,290,000 ้เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 14/11/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 15/01/2563 4,371,764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 80 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (124) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.6+000 ถึง 10+000 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 27/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 14/01/2563 2,990,607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 980 9,860 1,200 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยางเหนือ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,700 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 16,090,000 13,910,000 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 15/01/2563 16,136,713 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 ขนาดเล็ก 800 800 250 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (24) แก้มลิงหนองห้วยโมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 8,661,000 4,339,000 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 388,589 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 150 150 75 75 0.0827 0.08270
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,372,923 6,372,923 6,372,923 6,372,923 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 240 22/01/2562 18/09/2562 11/12/2562 6,372,923 6,372,923 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 477,159 477,159 477,159 477,159 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 90 07/02/2562 07/05/2562 11/12/2562 477,159 477,159 417,217 417,217 87.44 0.00 100.00 0.00 0.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,443,826 1,443,826 1,443,826 1,443,826 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 90 07/02/2562 07/05/2562 11/12/2562 1,443,826 1,443,826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.397 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,999,944 5,999,944 5,999,944 5,999,944 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 180 24/05/2562 19/11/2562 11/12/2562 5,999,944 5,999,944 5,961,976 5,961,976 99.37 0.00 100.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 18/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 823,900 19/12/2562 823,900 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 14/01/2563 823,900 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,900 10,900 10,900 10,900 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 10,900 13/12/2562 10,900 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 110,000 13/12/2562 110,000 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ จำกัด 14/01/2563 110,000 110,000 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 77,400 13/12/2562 77,400 ุ๊หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 77,400 13/12/2562 77,400 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 18,000 13/12/2562 18,000 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 15,000 13/12/2562 15,000 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง