ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:34:55]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.165) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน คลอง LMC กิโลเมตร 3+000 ขนาด 6x4.5 เมตร และ กิโลเมตร 5+300 ขนาด 6x3.90 เมตร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,414,000 2,414,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 27/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 27/01/2563 31/01/2563 692,287 06/03/2563 692,287 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 13/03/2563 992,184 2,157,286 2,157,286 2,125,152 2,125,152 98.51 0.00 100.00 0.00 0.00 14/07/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.584) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ชลประทาน 25,017 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 449,327 449,327 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 25,005 02/04/2563 25,005 บริษัท ตั้งเซ่งเฮงหนองคาย จำกัด 02/04/2563 449,327 449,327 230,765 230,765 51.36 0.00 43.07 0.00 5.56 23/06/2563 25,017 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.587) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองคาย พื้นที่ 1,270.584 ไร่ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,568,100 3,568,100 3,568,100 3,568,100 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 10,784 09/03/2563 10,784 หจก.เบญญาภา 1994 13/03/2563 3,568,100 3,568,100 1,717,643 1,717,643 48.14 0.00 79.11 0.00 6.53 04/08/2563 1,271 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.33) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 187,500 187,500 187,500 187,500 มีชัย เมือง หนองคาย 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 13,000 30/03/2563 13,000 หจก.เบญญาภา 1994 01/04/2563 46,900 46,900 44,829 44,829 95.58 0.00 100.00 0.00 95.00 23/06/2563 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 1,017 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 110,822 10/03/2563 110,822 บริษัท สยาม ที เอ็ม เอ็นจิเนียร์ริ่ง 13/03/2563 110,822 848,879 848,879 753,052 753,052 88.71 0.00 100.00 0.00 12.85 04/08/2563 3,000 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 867 ตารางเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 90,012 10/03/2563 90,012 บริษัท สยาม ที เอ็ม เอ็นจิเนียร์ริ่ง 13/03/2563 90,012 850,695 850,695 716,954 716,954 84.28 0.00 100.00 0.00 17.02 04/08/2563 2,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2939) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 3 สาย ความยาว 5.08 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 939,000 939,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 27/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 6,415 04/03/2563 6,415 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13/03/2563 6,415 938,917 938,917 935,982 935,982 99.69 0.00 100.00 0.00 85.00 14/07/2563 4,482 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2940) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยบังพวน จำนวน 2 สาย ความยาว 1.24 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 6,763 04/03/2563 6,763 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17/03/2563 6,763 567,503 567,503 565,457 565,457 99.64 0.00 100.00 0.00 85.00 14/07/2563 1,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2942) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำนวน 3 สาย ความยาว 7.82 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 925,000 925,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 9,224 04/03/2563 9,224 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13/03/2563 9,224 924,892 924,892 924,169 924,169 99.92 0.00 100.00 0.00 85.00 21/07/2563 9,860 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2943) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง จำนวน 1 สาย ความยาว 1.10 กม. โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 500,000 500,000 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 10,043 04/03/2563 10,043 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13/03/2563 10,043 494,489 494,489 493,240 493,240 99.75 0.00 100.00 0.00 85.00 21/07/2563 375 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2946) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 915,000 915,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 468,819 16/03/2563 468,819 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 01/04/2563 469,234 913,138 913,138 911,389 911,389 99.81 0.00 100.00 0.00 85.00 21/07/2563 2,800 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2947) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ความยาว 0.10 กิโลเมตร โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 915,000 915,000 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 394,596 16/03/2563 394,596 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 01/04/2563 398,816 914,684 914,684 912,551 912,551 99.77 0.00 100.00 0.00 85.00 21/07/2563 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2948) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/04/2563 99,985 07/04/2563 99,985 60 08/04/2563 08/04/2563 06/06/2563 นายพา จำปาทอง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฯฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 100,000 02/04/2563 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) 14/04/2563 1,000,000 1,000,000 999,682 999,682 99.97 0.00 100.00 0.00 0.00 23/06/2563 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.2950) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ Dike No.1 ฝายห้วยหลวง จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 763,000 763,000 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 117,369 10/03/2563 117,369 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 13/03/2563 117,369 742,553 742,553 658,711 658,711 88.71 0.00 100.00 0.00 20.25 04/08/2563 11,250 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.3735) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,290,000 4,290,000 ้เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 14/11/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 17/01/2563 28/01/2563 06/02/2563 2,681,100 19/03/2563 2,681,100 240 28/03/2563 27/03/2563 22/11/2563 หจก.พรสวาทก่อสร้าง 2019 01/04/2563 4,371,764 2,681,100 2,681,100 2,681,100 2,681,100 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 23/06/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (124) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.6+000 ถึง 10+000 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 13,472,000 13,472,000 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 27/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 30/01/2563 2,166,345 06/03/2563 2,166,345 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ฯ 13/03/2563 2,990,607 11,917,381 11,917,381 6,308,456 6,308,456 52.93 0.00 78.00 0.00 0.00 04/08/2563 980 9,860 1,200 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยางเหนือ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,700 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,643,000 16,084,730 13,558,270 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 02/03/2563 20/03/2563 23/03/2563 16,009,697 31/03/2563 16,009,697 240 04/04/2563 03/04/2563 29/11/2563 หจก.ศรีกาญจนา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 05/02/2563 14/02/2563 7,866,000 10/03/2563 7,866,000 บริษัท เคแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 14/04/2563 16,125,810 29,243,406 16,009,697 13,233,709 23,523,860 12,177,803 11,346,057 80.44 0.00 91.80 0.00 22.74 11/08/2563 ขนาดเล็ก 800 250 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (24) แก้มลิงหนองห้วยโมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 12,858,000 8,661,000 4,197,000 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 24/01/2563 11/02/2563 26/02/2563 5,713,988 26/03/2563 5,713,988 240 11/04/2563 08/04/2563 06/12/2563 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 28/01/2563 31/01/2563 603,646 10/03/2563 603,646 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 15/04/2563 8,794,554 9,639,840 5,713,988 3,925,852 5,039,703 2,617,414 2,422,289 52.28 0.00 53.09 0.00 0.00 21/07/2563 150 150 75 75 0.0827 0.08270
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,372,923 6,372,923 6,372,923 6,372,923 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 20/09/2561 10/10/2561 24/10/2561 7,784,870 10/01/2562 7,784,870 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 หจก.108 ซีวิล 13/03/2563 6,372,923 6,372,923 6,372,923 6,372,923 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 477,159 477,159 477,159 477,159 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 22/10/2561 30/10/2561 772,153 22/01/2562 772,153 90 07/02/2562 05/02/2562 07/05/2562 หจก.นีโมครับ 13/03/2563 477,159 477,159 417,217 417,217 87.44 0.00 100.00 0.00 0.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,443,826 1,443,826 1,443,826 1,443,826 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 16/10/2561 30/10/2561 1,443,826 18/01/2562 1,443,826 90 07/02/2562 21/01/2562 07/05/2562 หจก.นีโมครับ 13/03/2563 1,443,826 1,443,826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.397 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,999,944 5,999,944 5,999,944 5,999,944 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 29/10/2561 14/11/2561 20/11/2561 5,999,944 17/05/2562 5,999,944 180 24/05/2562 22/05/2562 19/11/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ 13/03/2563 5,999,944 5,999,944 5,961,976 5,961,976 99.37 0.00 100.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 18/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 823,900 19/12/2562 823,900 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 14/01/2563 823,900 823,900 823,900 823,900 823,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,900 10,900 10,900 10,900 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 10,900 13/12/2562 10,900 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 110,000 13/12/2562 110,000 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ จำกัด 14/01/2563 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 77,400 13/12/2562 77,400 ุ๊หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 77,400 13/12/2562 77,400 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 18,000 13/12/2562 18,000 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานหนองคาย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 15,000 13/12/2562 15,000 หจก.สายนที กรุ๊ป 14/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)