ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:28:59]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.135) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.748 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 8,000 13/01/2563 8,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.588) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 13,948 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 96,000 96,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 06/01/2563 13/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.589) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 419 ไร่ และระยะทาง 33.863 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.1005) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.197) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 570,000 570,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.198) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 7,000 13/01/2563 7,000 ร้านไพฑูรย์พาณิช 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.291) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+900 - กม.1+400 อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.292) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ความยาว 30 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 550,000 550,000 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.293) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ ความยาว 25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.294) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งซาง ความยาว 15 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000 350,000 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.295) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 4,500 13/01/2563 4,500 หจก.วราพรรุ่งกิจ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.296) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย River outlet อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 8,500 13/01/2563 8,500 หจก.วราพรรุ่งกิจ 13/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.297) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 5,000 13/01/2563 5,000 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 13/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.298) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย กม.0+010 - 0+040 ยาว 30 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 350,000 350,000 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.299) ซ่อมแซมทางระบายฝายห้วยบน ความยาว 35 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 750,000 750,000 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 234 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.300) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยโค่โล่ ยาว 186 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 288 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.301) ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตและรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง ความยาว 420 เมตร ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,220 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.313) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 276,000 276,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2951) ซ่อมแซม บานระบายน้ำและเครื่องยกพร้อมเพลา อาคารท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 650,000 650,000 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 5,000 13/01/2563 5,000 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 290 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2952) ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสายซอย 1L-RMC กม. 0+675 - กม. 1+572 อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง พื้นที่รับประโยชน์ 2350 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 950,000 950,000 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235 268 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2953) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+650 ถึง กม.1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 25/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 6,500 08/01/2563 6,500 หจก.นิ่มทวัฒน์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 290 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2954) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว ความยาว 519 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1050 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2955) ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2956) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 08/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 5,000 13/01/2563 5,000 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2957) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย ความยาว 333 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 117 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2958) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 290 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2959) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2960) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย ความยาว 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (25) แก้มลิงหนองซำแฮดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 329,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380 324 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 525,000 525,000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (25) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 105,900,000 20,003,200 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 23/11/2561 13/01/2563 15,002,400 15,002,400 15,002,400 15,002,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมประตูระบายน้ำลำพะเนียงบ้านหัวนา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,663 312,663 312,663 312,663 24/10/2562 06/01/2563 312,663 312,663 312,642 312,642 99.99 100.00 60.00 100.00 60.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,814 679,814 679,814 679,814 ดงสวรรค์ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 679,814 679,814 616,969 616,969 90.76 0.00 70.00 0.00 70.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทำนบดินฝายห้วยบน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 690,553 690,553 690,553 690,553 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 98,990 15/10/2562 98,990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 690,553 690,553 591,177 591,177 85.61 0.00 60.00 0.00 60.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมฝายห้วยโค่โล่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 736,674 736,674 736,674 736,674 ดงสวรรค์ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 39,725 14/10/2562 39,725 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 736,674 736,674 701,613 701,613 95.24 0.00 40.00 0.00 40.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 698,914 698,914 698,914 698,914 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 25/12/2562 698,914 698,914 698,771 698,771 99.98 0.00 80.00 0.00 80.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำวัดหลวงปู่สาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 665,684 665,684 665,684 665,684 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 66,890 10/10/2562 66,890 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาบุ๊คส์ 25/12/2562 665,684 665,684 534,536 534,536 80.30 0.00 40.00 0.00 40.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพะเนียงบ้านวังปลาป เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 766,338 766,338 766,338 766,338 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 30/09/2562 99,000 10/10/2562 99,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 766,338 766,338 721,078 721,078 94.09 0.00 70.00 0.00 70.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 772,720 772,720 772,720 772,720 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 89,900 10/10/2562 89,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 772,720 772,720 756,497 756,497 97.90 0.00 60.00 0.00 60.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 721,818 721,818 721,818 721,818 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 51,125 14/10/2562 51,125 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 721,818 721,818 539,274 539,274 74.71 0.00 30.00 0.00 30.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 476,908 476,908 476,908 476,908 476,908 476,908 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 25/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 10/10/2562 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 19,000 07/11/2562 19,000 พิสิษฐการค้า ร้านพิสิษฐ วัสดุ ก่อสร้าง 17/01/2563 19,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 67,600 29/11/2562 67,600 บริษัท บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 25/12/2562 67,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง