ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:54:29]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.135) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.748 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 141,784 16/03/2563 141,784 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 01/04/2563 600,000 600,000 501,498 501,498 83.58 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.588) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 13,948 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 96,000 96,000 96,000 96,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 5,050 17/03/2563 5,050 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 96,000 96,000 5,050 5,050 5.26 80.00 100.00 80.00 100.00 11/08/2563 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.589) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู พื้นที่ 419 ไร่ และระยะทาง 33.863 กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 5,050 09/03/2563 5,050 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 1,200,000 1,200,000 277,501 277,501 23.13 100.00 30.00 100.00 30.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.1005) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ปริมาณ 77 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 10,280 02/04/2563 10,280 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 250,000 250,000 243,950 243,950 97.58 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.197) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 545,000 545,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 5,050 09/03/2563 5,050 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 545,000 545,000 529,435 529,435 97.14 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.198) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 573,000 573,000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 75,129 16/03/2563 75,129 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 573,000 573,000 556,662 556,662 97.15 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.291) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+900 - กม.1+400 อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 671,100 671,100 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 181,722 02/04/2563 181,722 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 02/04/2563 671,100 671,100 595,513 595,513 88.74 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.292) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ความยาว 30 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 524,200 524,200 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 223,168 24/03/2563 223,168 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 01/04/2563 524,200 524,200 523,561 523,561 99.88 100.00 97.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.293) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ ความยาว 25 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 429,300 429,300 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 187,936 01/04/2563 187,936 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 429,300 429,300 426,963 426,963 99.46 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.294) ซ่อมแซมทางระบายท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งซาง ความยาว 15 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 333,600 333,600 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 135,582 02/04/2563 135,582 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 333,600 333,600 304,105 304,105 91.16 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.295) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 139,045 16/03/2563 139,045 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 572,000 572,000 491,774 491,774 85.97 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.296) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย River outlet อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 203,183 16/03/2563 203,183 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 858,000 858,000 854,519 854,519 99.59 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.297) ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,143,900 1,143,900 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 268,517 16/03/2563 268,517 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 1,143,900 1,143,900 1,053,872 1,053,872 92.13 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.298) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย กม.0+010 - 0+040 ยาว 30 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 333,600 333,600 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 69,534 02/04/2563 69,534 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 333,600 333,600 251,651 251,651 75.44 100.00 77.00 100.00 77.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.299) ซ่อมแซมทางระบายฝายห้วยบน ความยาว 35 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 714,900 714,900 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 259,740 24/03/2563 259,740 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 01/04/2563 714,900 714,900 595,825 595,825 83.34 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.300) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายห้วยโค่โล่ ยาว 186 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 287,000 287,000 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 60,720 02/04/2563 60,720 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 287,000 287,000 275,761 275,761 96.08 100.00 94.00 100.00 94.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.301) ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตและรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง ความยาว 420 เมตร ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,158,700 1,158,700 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู 13/01/2563 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 499,532 09/03/2563 499,532 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 1,158,700 1,158,700 1,118,145 1,118,145 96.50 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.313) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 276,000 276,000 263,100 263,100 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 13/01/2563 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 72,979 30/03/2563 72,979 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 01/04/2563 263,100 263,100 220,608 220,608 83.85 100.00 90.00 100.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2951) ซ่อมแซม บานระบายน้ำและเครื่องยกพร้อมเพลา อาคารท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 620,000 620,000 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 105,081 09/03/2563 105,081 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 620,000 620,000 544,532 544,532 87.83 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2952) ซ่อมแซ่มคลองส่งน้ำสายซอย 1L-RMC กม. 0+675 - กม. 1+572 อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง พื้นที่รับประโยชน์ 2350 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 905,500 905,500 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 210,171 01/04/2563 210,171 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 905,500 905,500 851,746 851,746 94.06 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2953) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+650 ถึง กม.1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,429,800 1,429,800 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 25/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 374,827 16/03/2563 374,827 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 1,429,800 1,429,800 1,135,858 1,135,858 79.44 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2954) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว ความยาว 519 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1050 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,600 476,600 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู 13/01/2563 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 127,390 02/04/2563 127,390 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 476,600 476,600 376,466 376,466 78.99 100.00 82.00 100.00 82.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2955) ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 5,050 09/03/2563 5,050 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/03/2563 1,200,000 1,200,000 596,757 596,757 49.73 100.00 47.00 100.00 47.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2956) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 08/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 100,000 25/02/2563 100,000 นายสมควร สอนบัวลา และพวก 14/04/2563 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 90.00 100.00 88.00 100.00 88.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2957) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย ความยาว 333 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 433,600 433,600 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 77,671 19/03/2563 77,671 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 433,600 433,600 387,219 387,219 89.30 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2958) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 239,400 239,400 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 50,672 31/03/2563 50,672 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 14/04/2563 239,400 239,400 216,501 216,501 90.43 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2959) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 238,800 238,800 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 13/01/2563 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 50,675 20/03/2563 50,675 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 238,800 238,800 216,053 216,053 90.47 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.2960) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย ความยาว 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 238,500 238,500 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 13/01/2563 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 110,826 02/04/2563 110,826 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 03/04/2563 238,500 238,500 179,202 179,202 75.14 100.00 83.00 100.00 83.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (25) แก้มลิงหนองซำแฮดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 329,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 11,974,800 11,974,800 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 369,257 09/03/2563 369,257 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 08/04/2563 6,309,120 11,974,800 11,974,800 3,959,178 3,959,178 33.06 100.00 44.00 100.00 44.00 11/08/2563 380 324 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 350,000 350,000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 25/12/2562 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 58,350 16/03/2563 58,350 ร้านพิสิษฐ์วัสดุ 19/03/2563 350,000 350,000 92,311 92,311 26.37 100.00 42.00 100.00 42.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (25) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 105,900,000 20,003,200 20,003,200 20,003,200 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 23/11/2561 16/06/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/06/2560 27/06/2560 20/07/2560 24/07/2560 105,900,000 26/03/2561 105,900,000 1,080 02/05/2561 25/04/2561 15/04/2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง 14/04/2563 175,000,000 15,002,400 15,002,400 15,002,400 15,002,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู แก้มลิงหนองทามพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 8,421,600 1,378,400 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 07/04/2563 07/04/2563 วิธีคัดเลือก 20/04/2563 20/04/2563 24/04/2563 24/04/2563 7,243,050 29/04/2563 7,243,050 90 30/04/2563 29/04/2563 28/07/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 99,950 10/04/2563 99,950 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเออีซี2010 05/06/2563 7,313,670 9,342,400 8,421,600 920,800 4,383,140 4,284,090 99,050 46.92 70.00 51.00 70.00 51.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู แก้มลิงบุ่งแสนตอพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 07/04/2563 07/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/04/2563 15/04/2563 22/04/2563 24/04/2563 4,520,526 07/05/2563 4,520,526 90 22/05/2563 18/05/2563 19/08/2563 บริษัท ปิณฑิกเศรษฐี จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 99,955 10/04/2563 99,955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเออีซี2010 05/06/2563 4,565,142 9,559,500 9,559,500 4,166,806 4,166,806 43.59 70.00 100.00 70.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู แก้มลิงหนองอีกุ้นพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,970,000 9,970,000 9,970,000 9,970,000 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 07/04/2563 07/04/2563 วิธีคัดเลือก 22/04/2563 22/04/2563 23/04/2563 24/04/2563 7,965,890 24/04/2563 7,965,890 90 25/04/2563 24/04/2563 25/07/2563 พรประเสริฐยิ่งเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 99,165 10/04/2563 99,165 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเออีซี2010 04/06/2563 8,031,193 9,552,300 9,552,300 8,878,407 8,878,407 92.95 90.00 90.00 90.00 90.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู แก้มลิงหนองสิมพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,980,000 7,980,000 7,980,000 7,980,000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 07/04/2563 07/04/2563 วิธีคัดเลือก 16/04/2563 16/04/2563 23/04/2563 24/04/2563 2,699,070 28/04/2563 2,699,070 90 30/04/2563 25/04/2563 28/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.นิว เจริญทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 99,165 10/04/2563 99,165 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเออีซี2010 05/06/2563 2,022,848 7,656,600 7,656,600 4,022,558 4,022,558 52.54 70.00 63.00 70.00 63.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,965,000 8,965,000 8,965,000 8,965,000 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 07/04/2563 07/04/2563 วิธีคัดเลือก 16/04/2563 16/04/2563 22/04/2563 23/04/2563 6,375,451 24/04/2563 6,375,451 90 30/04/2563 27/04/2563 28/07/2563 บริษัท เอส ทู เอส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 99,955 10/04/2563 99,955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเออีซี2010 05/06/2563 6,439,680 8,594,500 8,594,500 4,222,383 4,222,383 49.13 70.00 60.00 70.00 60.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 07/04/2563 07/04/2563 วิธีคัดเลือก 17/04/2563 17/04/2563 21/04/2563 20/04/2563 2,774,190 21/04/2563 2,774,190 90 25/04/2563 24/04/2563 23/07/2563 หนองบัวลำภูวัชระก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 97,885 10/04/2563 97,885 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเออีซี2010 05/06/2563 2,805,701 8,292,300 8,292,300 2,511,915 2,511,915 30.29 70.00 64.00 70.00 64.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 870,000 870,000 870,000 870,000 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 20/09/2560 02/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 02/08/2560 02/08/2560 10/08/2560 30/08/2560 870,000 22/08/2560 870,000 30 29/08/2560 25/08/2560 28/09/2560 บริษัท พรีซิคอน จำกัด 23/03/2563 870,000 870,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมประตูระบายน้ำลำพะเนียงบ้านหัวนา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,663 312,663 312,663 312,663 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 90,000 10/01/2563 90,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 23/03/2563 312,663 312,663 312,642 312,642 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,814 679,814 679,814 679,814 ดงสวรรค์ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 8,000 25/12/2562 8,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาบุ๊คส์ 02/04/2563 679,814 679,814 679,814 679,814 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทำนบดินฝายห้วยบน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 690,553 690,553 690,553 690,553 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 98,990 15/10/2562 98,990 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 02/04/2563 690,553 690,553 679,652 679,652 98.42 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมฝายห้วยโค่โล่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 736,674 736,674 736,674 736,674 ดงสวรรค์ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 39,725 14/10/2562 39,725 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 736,674 736,674 736,223 736,223 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 698,914 698,914 698,914 698,914 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 68,000 08/01/2563 68,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 13/02/2563 698,914 698,914 698,771 698,771 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำวัดหลวงปู่สาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 665,684 665,684 665,684 665,684 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 66,890 10/10/2562 66,890 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาบุ๊คส์ 25/12/2562 665,684 665,684 664,022 664,022 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพะเนียงบ้านวังปลาป เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 766,338 766,338 766,338 766,338 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 99,000 10/10/2562 99,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 09/03/2563 766,338 766,338 756,448 756,448 98.71 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 772,720 772,720 772,720 772,720 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 89,900 10/10/2562 89,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 772,720 772,720 772,547 772,547 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 721,818 721,818 721,818 721,818 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู 24/09/2562 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 51,125 14/10/2562 51,125 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรภัส เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส 25/12/2562 721,818 721,818 707,327 707,327 97.99 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 03/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2562 11/12/2562 19/12/2562 24/12/2562 1,914,000 1,914,000 30 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2562 23/04/2563 2,600,000 1,914,000 1,914,000 1,914,000 1,914,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2562 11/12/2562 19/12/2562 24/12/2562 1,633,000 1,633,000 30 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2562 06/04/2563 2,500,000 1,633,000 1,633,000 1,633,000 1,633,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2562 11/12/2562 19/12/2562 24/12/2562 3,283,000 3,283,000 30 บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-market 25/12/2562 06/04/2563 3,300,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 10/10/2562 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 19,000 07/11/2562 19,000 พิสิษฐการค้า ร้านพิสิษฐ วัสดุ ก่อสร้าง 17/01/2563 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 10/10/2562 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 67,600 29/11/2562 67,600 บริษัท บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 25/12/2562 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)