ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:06:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.1.108) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 23/11/2561 79,350 17/12/2561 79,350 ขออนุมัติจ้างงานสนาม 25/02/2562 1,000,000 1,000,000 883,117 883,117 88.31 90.00 85.00 90.00 85.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.1.120) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 16,000 20/02/2562 16,000 หจก.กิจเจริญปิโตเลี่ยม 25/02/2562 80,000 80,000 25,972 25,972 32.46 90.00 40.00 90.00 40.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.3.28) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 165,015 28/01/2562 165,015 หจก. ที.แอนด์ดับบลิว 25/02/2562 499,184 499,184 499,184 499,184 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.8) ปรับปรุงระบบสื่อสาร โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 1,931,000 500,000 1,431,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2561 492,800 18/01/2562 492,800 30 01/02/2562 30/01/2562 05/03/2562 หจก.หนองบัวลำภูวัชระก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 486,900 24/12/2561 486,900 หจก.อุดร เอ อีซี 2010 29/04/2562 498,855 1,904,818 492,800 1,412,018 1,904,818 492,800 1,412,018 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.102) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 571,900 571,900 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 153,564 02/11/2561 153,564 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 07/11/2561 569,491 569,491 569,491 569,491 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.103) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 571,900 571,900 โนนทัน เมือง หนองบัวลำภู 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 212,298 29/10/2561 212,298 หจก.อุดรธนภูมิ 02/11/2561 564,407 564,407 564,407 564,407 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.104) ซ่อมแซมทำนบดินฝายห้วยโค่โล่ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 668,900 668,900 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 347,540 30/10/2561 347,540 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 06/11/2561 664,404 664,404 664,404 664,404 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.105) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 620,300 620,300 กุดแห่ เมือง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 380,968 30/10/2561 380,968 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 07/11/2561 596,724 596,724 596,724 596,724 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.238) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 92,800 02/11/2561 92,800 ร้านไพฑูรย์พาณิชย์ 07/11/2561 227,211 227,211 227,211 227,211 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ถนนบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 0.468 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,860,000 1,860,000 1,842,000 1,806,000 36,000 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 13/03/2562 28/03/2562 28/03/2562 1,156,999 18/04/2562 1,156,999 60 14/05/2562 13/05/2562 12/07/2562 หจก.อุดรศิริไพบูลย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 1,808,310 1,179,779 1,156,999 22,780 1,179,779 1,156,999 22,780 100.00 100.00 40.00 100.00 40.00 16/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 34,625,000 19,250,000 15,375,000 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 19/11/2561 04/12/2561 11/12/2561 2,884,982 10/01/2562 2,884,982 20 01/02/2562 21/01/2562 20/05/2562 บริษัท เคแอนด์ซี อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 99,000 30/11/2561 99,000 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 14/05/2562 3,824,940 31,618,847 17,500,000 14,118,847 28,837,189 17,500,000 11,337,189 91.20 100.00 87.00 100.00 87.00 16/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 850 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กม.17+086 - กม.17+286 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,582,000 9,582,000 หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2561 26/11/2561 04/12/2561 11/12/2561 1,647,220 13/02/2562 1,647,220 45 01/03/2562 25/02/2562 15/04/2562 นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 415,508 03/12/2561 415,508 หจก. ที.แอนด์ดับบลิว 14/05/2562 2,250,321 6,469,642 6,469,642 5,787,543 5,787,543 89.46 100.00 85.00 100.00 85.00 16/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,625,600 3,625,600 3,625,600 3,520,000 105,600 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 15/03/2562 27/03/2562 27/03/2562 3,519,999 08/05/2562 3,519,999 90 28/05/2562 25/08/2562 นากลางพัฒนา (1992) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ยกเลิกรายการงาน 07/06/2562 4,862,837 3,625,376 3,519,999 105,377 105,377 105,377 2.91 100.00 15.00 100.00 15.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.696) ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 21/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 43,644 14/02/2562 43,644 ขออนุมัติจ้างงานสนาม 02/05/2562 1,000,000 1,000,000 0.00 100.00 12.00 100.00 12.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.697) ซ่อมแซม.สถานีวัดน้ำฝน 6 แห่ง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 โนนทัน เมือง หนองบัวลำภู 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 231,139 31/10/2561 231,139 หจก. ที.แอนด์ดับบลิว 19/11/2561 569,581 569,581 569,581 569,581 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.698) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 906,800 906,800 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 241,714 31/10/2561 241,714 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 02/11/2561 903,675 903,675 903,675 903,675 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.699) ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 944,000 944,000 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 262,989 30/10/2561 262,989 หจก.อุดรธนภูมิ 07/12/2561 943,459 943,459 943,459 943,459 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.700) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยลำใย โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 714,900 714,900 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 180,247 31/10/2561 180,247 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 19/11/2561 713,382 713,382 713,382 713,382 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.701) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1 ซอยของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯผาวัง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 667,000 667,000 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 168,471 25/10/2561 168,471 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 07/11/2561 665,928 665,928 665,928 665,928 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.168.702) ซ่อมแซมอาคารฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 480,000 480,000 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 131,200 22/10/2561 131,200 หจก.อุดรธนภูมิ 02/11/2561 479,404 479,404 479,404 479,404 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (4.60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 44,000,000 44,000,000 43,655,300 19,800,000 23,855,300 หัวนา เมือง หนองบัวลำภู 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 06/12/2561 19,700,000 04/01/2562 19,700,000 120 14/01/2562 08/01/2562 13/05/2562 หจก.ศรีกาญจนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 489,401 30/11/2561 489,401 หจก.ศรีกาญจนา 06/03/2562 19,807,143 42,703,597 19,700,000 23,003,597 39,989,422 19,700,000 20,289,422 93.64 100.00 86.00 100.00 86.00 16/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,000 256 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (1.20) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 306,300 306,300 306,300 306,300 บ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 30,719 28/01/2562 30,719 หจก.ธนาบุ๊คส์ 25/02/2562 306,228 306,228 306,228 306,228 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 16/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (36) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 105,900,000 17,502,800 17,502,800 17,502,800 บ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 105,900,000 26/03/2561 105,900,000 1,080 02/05/2561 25/04/2561 15/04/2564 ห้างหุ้นส่วนกำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง 31/10/2561 17,502,800 17,502,800 13,568,289 13,568,289 77.52 40.00 91.00 90.00 91.00 16/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีโพธิ์ทองตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 669,122 669,122 669,122 669,122 669,122 669,122 345,792 345,792 51.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสูงเปือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเอื้อง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (27) ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 5,107,271 5,107,271 5,107,271 1,591,426 3,515,845 3,497,104 1,089,670 2,407,433 3,496,004 1,089,670 2,406,334 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (100) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบังลำภู เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,822,128 7,822,128 7,822,128 7,822,128 7,822,128 7,822,128 7,822,128 7,822,128 100.00 0.00 85.00 0.00 90.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู (78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลับศิลามงคล เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,684,228 4,684,228 4,684,228 4,539,193 145,035 4,684,228 4,539,193 145,035 4,681,271 4,539,193 142,078 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,300 30,300 30,300 30,300 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 30,300 13/12/2561 30,300 ร้านไอ.เอส.เทรดดิ้ง 27/12/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 24 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 408,600 408,600 408,600 408,600 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 08/10/2561 13/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 408,600 13/12/2561 408,600 ร้านไอ.เอส.เทรดดิ้ง 27/12/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,206,200 93,800 หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/06/2561 22/06/2561 06/07/2561 1,899,205 06/06/2561 1,899,205 45 15/06/2561 08/06/2561 30/07/2561 บริษัท พีพีพี รีไซคลิ่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/08/2561 4,985 17/08/2561 4,985 หจก.อุดร เอ อี ซี 2010 09/11/2561 3,143,795 1,904,190 1,810,390 93,800 1,904,190 1,810,390 93,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน ปตร.ลำพะเนียงบ้านหัวนา บ้านหัวนา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 หัวนา เมือง หนองบัวลำภู 01/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/06/2561 14/06/2561 26/06/2561 2,989,949 29/06/2561 2,989,949 45 05/07/2561 02/07/2561 20/08/2561 บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/09/2561 36,100 10/09/2561 36,100 ร้านธนาบุ๊ค 09/11/2561 4,854,890 3,026,049 2,881,049 145,000 3,026,049 2,881,049 145,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง