ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 19:09:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.117) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 472,336 12/03/2563 472,336 บ.คุณยิ่ง จำกัด,หจก.ซิน ซิน จำกัด,หจก สว่างธนโชติ 25/05/2563 337,143 998,906 998,906 714,910 714,910 71.57 0.00 71.57 0.00 71.57 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.473) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 210,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 แร่ พังโคน สกลนคร 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 626,172 06/03/2563 626,172 หจก.สว่างธนโชติ 15/04/2563 2,100,000 2,100,000 1,245,518 1,245,518 59.31 75.00 59.31 12.50 59.31 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.476) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,850,000 6,850,000 6,850,000 6,850,000 แร่ พังโคน สกลนคร 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 784,874 06/03/2563 784,874 หจก.สว่างธนโชติ,หจก.ซินซิน สกลนคร,อู่ชัยการช่าง 25/05/2563 6,850,000 6,850,000 1,951,107 1,951,107 28.48 75.00 35.00 12.50 35.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.923) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แร่ พังโคน สกลนคร 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 90,866 13/03/2563 90,866 หจก.ซินซิน สกลนคร,บ.เพิ่มสุข59 จำกัด,หจก สว่างธนโชติ 30/06/2563 400,000 400,000 350,108 350,108 87.53 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.165) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอื่นๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,881,200 2,881,200 แร่ พังโคน สกลนคร 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 403,840 12/03/2563 403,840 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 19/05/2563 261,818 2,687,470 2,687,470 2,082,448 2,082,448 77.49 85.74 76.61 14.29 76.61 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.34) ปรับปรุงถนนลาดยาง คันคลองส่งน้ำ R-13L กม.0+000-1+230 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,954,000 4,860,000 94,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 11/03/2563 2,689,801 27/03/2563 2,689,801 60 21/04/2563 20/04/2563 19/06/2563 บ.สินทรัพย์อนันต์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 9,400 22/04/2563 9,400 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 4,645,207 2,721,332 2,689,802 31,530 2,721,108 2,689,802 31,306 99.99 0.00 99.99 0.00 99.99 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.74) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2L กม.1+940 - 3+490 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,700,000 2,700,000 2,692,200 2,621,000 71,200 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 06/03/2563 1,358,784 30/03/2563 1,358,784 90 17/04/2563 16/04/2563 15/07/2563 บ.เจ เจ เอ็น คอนซัลแทนส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2563 4,698 14/05/2563 4,698 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 30/06/2563 2,521,518 1,374,754 1,358,784 15,970 219,626 203,818 15,808 15.98 0.00 30.00 0.00 30.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.77) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L-2L -2L กม.0+000 - 2+100 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,200,000 3,200,000 3,110,000 3,050,000 60,000 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 10/03/2563 1,479,870 30/03/2563 1,479,870 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.บุญประเสริฐรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 5,200 30/04/2563 5,200 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 2,854,580 1,497,220 1,479,870 17,350 17,113 17,113 1.14 0.00 30.00 0.00 30.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.82) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R-1L กม.0+000 - 1+920 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.920 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,456,000 3,456,000 3,411,700 3,345,300 66,400 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 31/01/2563 11/03/2563 1,499,990 27/03/2563 1,499,990 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 5,198 16/04/2563 5,198 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 3,021,657 1,517,571 1,499,991 17,580 1,511,168 1,499,990 11,178 99.58 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.86) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L-2L -1R กม.0+000 - 2+300 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 3,377,000 3,320,000 57,000 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 19/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 10/03/2563 1,549,930 20/03/2563 1,549,930 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 5,395 28/04/2563 5,395 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 3,106,734 1,568,100 1,549,930 18,170 1,568,024 1,549,930 18,094 100.00 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.89) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L-1R กม.0+000 - 2+500 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,800,000 3,800,000 3,657,000 3,590,000 67,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 06/03/2563 1,678,980 30/03/2563 1,678,980 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 5,900 29/04/2563 5,900 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 3,358,896 1,698,760 1,678,980 19,780 1,698,553 1,678,980 19,573 99.99 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.97) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L-2L -1L กม.0+000 - 2+900 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,400,000 4,400,000 4,210,000 4,130,000 80,000 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 10/03/2563 1,929,899 20/03/2563 1,929,899 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 6,700 28/04/2563 6,700 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 3,863,183 1,952,520 1,929,900 22,620 1,951,451 1,929,899 21,552 99.95 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.98) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-1L-1L กม.0+000-2+600 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,420,000 4,420,000 4,409,100 4,291,000 118,100 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 03/02/2563 11/03/2563 1,888,992 27/03/2563 1,888,992 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 6,600 17/04/2563 6,600 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด,หจก.ซิน ซิน จำกัด 19/05/2563 3,857,566 1,911,133 1,888,993 22,140 21,226 21,226 1.11 0.00 35.00 0.00 35.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.104) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC กม.12+300 - 14+660 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,985,600 4,855,000 130,600 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 06/03/2563 2,499,998 30/03/2563 2,499,998 120 19/04/2563 18/04/2563 16/08/2563 บ.สกลนครนวกิจ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 8,794 14/05/2563 8,794 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 30/06/2563 4,347,354 2,529,339 2,499,999 29,340 28,726 28,726 1.14 0.00 38.00 0.00 38.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.105) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-9L กม.0+015 - 2+655 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.210 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,687,000 4,600,000 87,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 06/03/2563 2,139,983 30/03/2563 2,139,983 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 7,499 28/04/2563 7,499 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 4,285,996 2,165,124 2,139,984 25,140 2,165,086 2,139,983 25,103 100.00 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.107) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L-2R กม.0+000 - 3+420 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.420 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,200,000 5,200,000 4,934,000 4,840,000 94,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 06/03/2563 2,258,985 30/03/2563 2,258,985 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 7,900 20/04/2563 7,900 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 4,518,861 2,285,516 2,258,986 26,530 2,285,450 2,258,985 26,465 100.00 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.108) งานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L -1R กม.0+750 - 3+030 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.280 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,200,000 5,200,000 4,834,000 4,740,000 94,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 07/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 10/03/2563 2,199,995 20/03/2563 2,199,995 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 7,700 22/04/2563 7,700 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 25/05/2563 4,415,112 2,225,785 2,199,995 25,790 2,225,746 2,199,995 25,752 100.00 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.111) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2R กม.0+020 - 3+010 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,400,000 5,400,000 5,384,180 5,240,000 144,180 แร่ พังโคน สกลนคร 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 14/02/2563 10/03/2563 2,219,993 20/03/2563 2,219,993 120 19/04/2563 18/04/2563 16/08/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 7,793 14/05/2563 7,793 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 30/06/2563 4,745,766 2,246,013 2,219,993 26,020 24,872 24,872 1.11 0.00 35.00 0.00 35.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.113) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-4L-1R กม.0+000-3+200 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,440,000 5,440,000 5,422,720 5,278,000 144,720 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 14/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 29/01/2563 17/02/2563 11/03/2563 2,299,980 27/03/2563 2,299,980 60 19/04/2563 18/04/2563 17/06/2563 หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 37,965 17/04/2563 37,965 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 4,743,740 2,326,940 2,299,980 26,960 24,946 24,946 1.07 0.00 35.00 0.00 35.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.118) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R กม.0+000 - 3+172 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.172 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,709,000 5,709,000 5,499,500 5,391,700 107,800 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 14/02/2563 11/03/2563 2,289,906 27/03/2563 2,289,906 60 18/04/2563 17/04/2563 16/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 7,998 16/04/2563 7,998 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 4,857,064 2,316,747 2,289,907 26,840 2,305,904 2,289,906 15,998 99.53 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.131) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-4L กม.0+000-4+670 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,939,000 7,939,000 7,915,600 7,704,000 211,600 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 29/01/2563 17/02/2563 11/03/2563 3,359,773 27/03/2563 3,359,773 60 19/04/2563 18/04/2563 17/06/2563 หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 11,797 20/04/2563 11,797 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 6,941,148 3,399,163 3,359,773 39,390 37,887 37,887 1.11 0.00 26.24 0.00 26.24 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.139) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ R-6L-2L-1L-1R กม.0+000-5+400 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,180,000 9,180,000 9,152,310 8,908,000 244,310 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 29/01/2563 17/02/2563 11/03/2563 3,929,978 27/03/2563 3,929,978 60 19/04/2563 18/04/2563 17/06/2563 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 13,800 20/04/2563 13,800 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 8,030,309 3,976,049 3,929,979 46,070 45,079 45,079 1.13 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (24) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.3+670 - 8+189 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,557,000 13,557,000 13,514,970 13,162,000 352,970 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 18/02/2563 10/03/2563 7,279,394 27/03/2563 7,279,394 150 21/04/2563 20/04/2563 17/09/2563 บ.สินทรัพย์อนันต์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 25,562 30/04/2563 25,562 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด,หจก.ซิน ซิน จำกัด 25/05/2563 12,898,728 7,364,745 7,279,395 85,350 7,364,571 7,279,394 85,177 100.00 100.00 100.00 20.00 100.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (26) ปรับปรุงถนนคันคลอง R-16L กม.0+000 - กม.4+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 4.370 กม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,500,000 23,500,000 23,272,000 22,816,000 456,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 01/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 23/01/2563 13/02/2563 10/03/2563 12,495,074 20/03/2563 12,495,074 60 10/04/2563 09/04/2563 08/06/2563 หจก เมืองทองคำตากล้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 65,828 09/04/2563 65,828 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 22/05/2563 22,969,179 12,641,574 12,495,074 146,500 12,639,263 12,495,074 144,189 99.98 0.00 99.98 0.00 99.98 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (58) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.0+000 - 6+320 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.320 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,916,000 11,916,000 10,537,800 10,331,800 206,000 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 17/02/2563 11/03/2563 4,327,620 27/03/2563 4,327,620 60 17/04/2563 16/04/2563 15/06/2563 บ.เจ เจ เอ็น คอนซัลแทนส์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 15,200 16/04/2563 15,200 บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 19/05/2563 9,342,881 4,378,360 4,327,620 50,740 681,973 649,143 32,830 15.58 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2237) ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปริมาณดินขุดรวม 2,250 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,500 476,500 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 59,663 11/03/2563 59,663 หจก.สว่างธนโชติ,หจก.ซินซิน สกลนคร 03/04/2563 476,500 476,500 282,013 282,013 59.18 0.00 63.00 0.00 63.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2240) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปริมาณดิน 5,361.80 ลบ.ม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,143,500 1,143,500 ขมิ้น เมือง สกลนคร 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 174,740 11/03/2563 174,740 หจก.สว่างธนโชติ,หจก.ซินซิน สกลนคร 19/05/2563 1,143,500 1,143,500 581,754 581,754 50.87 0.00 68.00 0.00 68.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2241) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยฝั่งขวา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 5.850 กม. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 230,147 12/03/2563 230,147 หจก.ซิน ซิน สกลนคร,โรงกลึงเลิศชัย 22/05/2563 1,430,000 1,430,000 1,282,902 1,282,902 89.71 0.00 98.71 0.00 98.71 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2242) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปริมาณดิน 4,467.26 ลบ.ม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 ขมิ้น พังโคน สกลนคร 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 160,692 11/03/2563 160,692 หจก.สว่างธนโชติ,หจก.ซินซิน สกลนคร 19/05/2563 953,000 953,000 337,469 337,469 35.41 0.00 40.00 0.00 40.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2243) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย จำนวน 2 สาย 8,937 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,407,000 1,407,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 07/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 397,834 10/03/2563 397,834 หจก.ซินซิน สกลนคร 22/05/2563 1,407,000 1,407,000 1,283,209 1,283,209 91.20 0.00 91.20 0.00 91.20 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2244) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งชวา กม.15+000-18+705 ระยะทาง 3.705 กม. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 292,203 12/03/2563 292,203 หจก.ซิน ซิน สกลนคร,โรงกลึงเลิศชัย 22/05/2563 1,430,000 1,430,000 1,332,928 1,332,928 93.21 0.00 93.21 0.00 93.21 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2259) ซ่อมแซมคอนกรีตดาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จำนวน 5,960 ตารางเมตร ตำบลขมิ้น ตำบลพังขว้าง ตำบลฮางโฮง ตำบลเชียงเครือ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,341,000 3,341,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 07/02/2563 1,296,373 13/03/2563 1,296,373 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้,หจก.สว่างธนโชติ,อู่ชัยการช่าง 22/05/2563 1,104,869 3,073,695 3,073,695 2,165,766 2,165,766 70.46 0.00 78.00 0.00 78.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2260) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 3,500 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,908,000 1,908,000 แร่ พังโคน สกลนคร 11/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 07/02/2563 673,550 13/03/2563 673,550 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้,หจก.สว่างธนโชติ,โรงกลึงเลิศชัย 08/05/2563 697,540 1,653,049 1,653,049 1,443,118 1,443,118 87.30 0.00 87.30 0.00 87.30 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2262) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+053-4+500 ระยะทาง 4.447 กม ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,717,000 1,717,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2562 08/01/2563 06/02/2563 693,028 13/03/2563 693,028 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้,อู่ชัยการช่าง,หจก.สว่างธนโชติ 25/05/2563 770,673 1,400,672 1,400,672 1,261,108 1,261,108 90.04 80.00 90.04 20.00 90.04 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2263) ซ่อมแซมคันคลองระบาย จำนวน 9 สาย 3501 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,907,000 1,907,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 07/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 597,193 12/03/2563 597,193 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,โรงกลึงเลิศชัย 19/05/2563 425,389 1,894,015 1,894,015 1,078,714 1,078,714 56.95 0.00 66.95 0.00 66.95 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2268) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L กม.0+000 - กม.2+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 ต้นผึ้ง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 360,777 06/03/2563 360,777 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.ซินซิน สกลนคร,หจก.สว่างธนโชติ,บ.เพิ่มสุข59 22/05/2563 169,132 884,643 884,643 709,735 709,735 80.23 0.00 80.23 0.00 80.23 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2269) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.4+988 - กม.6+320 ระยะทาง 1.332 กม.ปริมาณงาน 3,278 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ต้นผึ้ง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 1,318,160 06/03/2563 1,318,160 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.ซินซิน สกลนคร,อู่ชัยการช่าง,หจก.สว่างธนโชติ 23/04/2563 148,210 775,293 775,293 519,629 519,629 67.02 0.00 67.02 0.00 67.02 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2270) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L-1R กม.0+000 - กม.2+155 ระยะทาง 2.155 กม.ปริมาณงาน 3,657 ลบ.ม.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 ต้นผึ้ง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 241,273 30/03/2563 241,273 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.ซินซิน สกลนคร,หจก.สว่างธนโชติ 15/04/2563 165,282 864,825 864,825 583,471 583,471 67.47 0.00 67.47 0.00 67.47 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2271) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R กม.0+000 - กม.3+173 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ต้นผึ้ง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 274,618 06/03/2563 274,618 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.ซินซิน สกลนคร,หจก.สว่างธนโชติ 19/05/2563 170,973 894,569 894,569 570,933 570,933 63.82 0.00 68.00 0.00 68.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2272) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-3L-1R-1R กม.0+000 - กม.3+500 ระยะทาง 3.500 กม.ปริมาณงาน 3,909 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 930,000 930,000 ต้นผึ้ง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 262,342 12/03/2563 262,342 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.ซินซิน สกลนคร,หจก.สว่างธนโชติ 19/05/2563 176,748 924,396 924,396 648,361 648,361 70.14 0.00 70.14 0.00 70.14 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2273) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-4L กม.0+000 - กม.0+530 ระยะทาง 0.530 กม. ปริมาณงาน 2,353 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 133,501 06/03/2563 133,501 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 22/05/2563 106,450 556,676 556,676 398,744 398,744 71.63 0.00 71.63 0.00 71.63 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2274) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-5L กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทาง 1.600 กม. ปริมาณงาน 2,734 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 252,451 12/03/2563 252,451 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 25/05/2563 123,523 646,108 646,108 424,973 424,973 65.77 0.00 65.77 0.00 65.77 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2275) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ L-5R กม.0+000 - กม.1+650 ระยะทาง 1.650 กม.ปริมาณงาน 2,817 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 159,714 12/03/2563 159,714 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 25/05/2563 127,288 665,943 665,943 491,893 491,893 73.86 0.00 73.86 0.00 73.86 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2276) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,407,000 1,407,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 07/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 674,927 12/03/2563 674,927 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 19/05/2563 347,399 1,389,366 1,389,366 1,258,633 1,258,633 90.59 0.00 90.59 0.00 90.59 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2285) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 10 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง/พรรณา/ช้างมิ่ง/วังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต้นผึ้ง พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 491,267 12/03/2563 491,267 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.ซินซิน สกลนคร,หจก.สว่างธนโชติ 25/05/2563 376,912 990,908 990,908 837,263 837,263 84.49 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2294) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 100,000 02/04/2563 100,000 45 04/04/2563 03/04/2563 18/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำขมิ้นสามัคคี 14/05/2563 1,000,000 1,000,000 999,704 999,704 99.97 0.00 99.97 0.00 99.97 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2299) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC และคลองซอย จำนวน 7 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,336,000 3,336,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 688,152 28/02/2563 688,152 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,อู่ชัยการช่าง 22/05/2563 420,378 3,280,160 3,280,160 2,567,155 2,567,155 78.26 0.00 78.26 0.00 78.26 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2303) ซ่อมแซมสะพาน คสล. LMC กม. 17+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 512,368 13/03/2563 512,368 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 22/04/2563 447,923 856,982 856,982 829,178 829,178 96.76 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2304) ซ่อมแซมสะพาน คสล. LMC กม. 18+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 790,000 790,000 790,000 790,000 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 408,430 13/03/2563 408,430 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 25/05/2563 408,414 770,006 770,006 744,409 744,409 96.68 0.00 97.00 0.00 97.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2305) ซ่อมแซมสะพาน คสล. LMC กม. 19+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 466,296 13/03/2563 466,296 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง,หจก.สว่างธนโชติ 22/05/2563 402,255 761,038 761,038 696,859 696,859 91.57 0.00 91.57 0.00 91.57 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2306) ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง R-16L กม. 2+870 ขนาด 6.00 ม.x 8.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,766,000 1,766,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 24/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 28/02/2563 751,623 13/03/2563 751,623 ร้านดำรงค์ชัย,หจก.สกลประกิต,หจก.ซิน ซิน สกลนคร 25/05/2563 617,771 1,585,716 1,585,716 1,516,773 1,516,773 95.65 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2318) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,897,000 2,897,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 31/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 27/01/2563 03/03/2563 1,299,696 10/03/2563 1,299,696 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้,หจก.สว่างธนโชติ,อู่ชัยการช่าง 30/06/2563 1,168,749 2,512,815 2,512,815 2,322,115 2,322,115 92.41 0.00 92.41 0.00 92.41 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2320) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 1ข-4ซ-3ก กม.0+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 213,000 213,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 15,862 09/03/2563 15,862 บ.คุณยิ่ง จำกัด,สว่างธนโชติ 03/04/2563 90,048 209,470 209,470 203,839 203,839 97.31 0.00 97.31 0.00 97.31 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2321) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า สาย 4ซ-3ก กม.2+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 214,000 214,000 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 36,862 11/03/2563 36,862 บ.คุณยิ่ง จำกัด,สว่างธนโชติ 03/04/2563 89,942 209,564 209,564 203,787 203,787 97.24 0.00 96.15 0.00 96.15 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.92) ปรับปรุงร่องระบายน้ำข้างคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 แร่ พังโคน สกลนคร 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 547,058 13/03/2563 547,058 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง,บ.เพิ่มสุข59 จำกัด 22/05/2563 481,445 942,353 942,353 668,565 668,565 70.95 0.00 70.95 0.00 70.95 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.94) ปรับปรุงเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.4+800 - 10+066 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลไร่ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,719,000 5,719,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 06/02/2563 1,915,302 13/03/2563 1,915,302 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้ 21/05/2563 2,575,106 4,665,526 4,665,526 3,261,989 3,261,989 69.92 80.00 69.92 20.00 69.92 30/06/2563 4,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.95) ปรับปรุงอาคารน้ำตก จำนวน 3 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 524,830 12/03/2563 524,830 หจก.ซินซิน,หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 23/04/2563 458,284 970,670 970,670 837,124 837,124 86.24 0.00 97.00 0.00 97.00 30/06/2563 230 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน แก้มลิงโคกมะนาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร 05/03/2563 20/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/04/2563 15/04/2563 20/04/2563 2,189,655 07/05/2563 2,189,655 60 14/05/2563 13/05/2563 12/07/2563 หจก.อิทธิพัทธฺการโยธา 15/05/2563 4,700,719 2,255,345 2,255,345 0.00 100.00 10.00 33.34 10.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขุดลอกหนองหารน้อย พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,775,000 5,775,000 5,775,000 3,153,000 2,622,000 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 05/03/2563 20/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/04/2563 15/04/2563 20/04/2563 1,439,000 30/04/2563 1,439,000 60 08/05/2563 07/05/2563 06/07/2563 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 862,512 09/04/2563 862,512 หจก.สว่างธนโชติ,บ.คูณยิ่ง จำกัด 19/05/2563 3,088,330 3,622,892 2,975,500 647,392 986,544 339,152 647,392 27.23 100.00 75.00 33.34 75.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.280 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,203,600 7,203,600 7,203,600 7,203,600 ไฮห่อง พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2561 11/12/2561 19/12/2561 10/01/2562 7,203,600 23/05/2562 7,203,600 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 26/11/2562 7,203,600 7,203,600 7,203,600 7,203,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,361,123 21,082,761 21,082,761 21,053,531 29,230 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 29/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/01/2561 09/02/2561 19/02/2561 33,000,000 19/03/2561 33,000,000 270 28/04/2561 27/04/2561 22/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุทธ(เลี่ยงฮะ) การปิโตเลียม 06/03/2563 21,082,761 21,053,531 29,230 7,316 7,316 0.03 0.00 38.79 0.00 38.79 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,284,664 22,092,939 22,092,939 22,092,939 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 13/10/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/12/2558 28/12/2558 05/02/2559 03/03/2559 55,318,998 30/11/2559 55,318,998 540 19/12/2559 16/12/2559 11/06/2561 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด 27/11/2562 22,092,939 22,092,939 14,082,456 14,082,456 63.74 0.00 80.76 0.00 80.76 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 729,000 729,000 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 13/11/2562 03/12/2562 725,000 03/12/2562 725,000 บ.โตโยต้า สกล 17/03/2563 729,000 727,500 727,500 727,500 727,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 13/11/2562 03/12/2562 899,000 03/12/2562 899,000 บ.อีซูซุ ชัยนาท จำกัด 17/03/2563 982,000 899,000 899,000 899,000 899,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 03/12/2562 2,000,000 03/12/2562 2,000,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์เซลล์ จำกัด 17/03/2563 2,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,250 47,250 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2562 47,250 20/11/2562 47,250 บ.แสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 17/03/2563 47,500 47,250 47,250 47,250 47,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 308,900 308,900 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2562 308,900 20/11/2562 308,900 บ.บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 17/03/2563 312,800 308,900 308,900 308,900 308,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 258,000 258,000 258,000 258,000 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 03/12/2562 219,500 03/12/2562 219,500 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17/03/2563 258,000 219,500 219,500 219,500 219,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 206,400 206,400 206,400 206,400 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 03/12/2562 206,400 03/12/2562 206,400 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17/03/2563 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 03/12/2562 104,000 03/12/2562 104,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17/03/2563 195,000 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,100 30,100 30,100 30,100 แร่ พังโคน สกลนคร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 03/12/2562 21,000 03/12/2562 21,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17/03/2563 30,100 21,000 21,000 21,000 21,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)