ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09:50:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.1.101) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,850,000 6,850,000 6,850,000 6,850,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 956,073 05/11/2561 956,073 หจก.สว่างธนโชติ 08/05/2562 6,850,000 6,850,000 3,157,108 3,157,108 46.09 74.97 70.00 8.33 70.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.1.113) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 500,490 12/12/2561 500,490 หจก.สว่างธนโชติ 27/12/2561 2,100,000 2,100,000 1,055,180 1,055,180 50.25 74.97 75.00 8.33 75.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2.53) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 79,986 04/02/2562 79,986 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 20/03/2562 400,000 400,000 337,933 337,933 84.48 0.00 60.00 0.00 60.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.2.54) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 286,000 286,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 5,000 16/11/2561 5,000 โรงกลึงเริศชัย 13/12/2561 286,000 286,000 285,918 285,918 99.97 0.00 97.52 0.00 97.52 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.3.25) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 483,427 21/01/2562 483,427 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 20/03/2562 1,000,000 1,000,000 859,325 859,325 85.93 0.00 80.00 0.00 80.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,254,000 5,254,000 4,449,400 4,362,000 87,400 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 18/12/2561 07/01/2562 22/02/2562 2,881,976 26/02/2562 2,881,976 90 05/03/2562 08/03/2562 07/06/2562 บ. สหสถาพรขนส่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 9,010 02/04/2562 9,010 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 21/05/2562 4,271,853 2,942,536 2,881,977 60,559 56,531 56,531 1.92 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-1L ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.195 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,140,000 7,140,000 5,627,000 5,517,000 110,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 22/01/2562 26/02/2562 3,161,161 26/02/2562 3,161,161 75 08/03/2562 05/03/2562 21/05/2562 บ.สินทรัพย์อนันต์จำกัด 21/05/2562 5,451,588 3,227,595 3,161,161 66,434 63,153 63,153 1.96 0.00 36.00 0.00 36.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.971 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,142,000 4,142,000 3,352,000 3,286,000 66,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 20/12/2561 21/01/2562 2,197,986 29/01/2562 2,197,986 60 14/02/2562 12/02/2562 14/04/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 13,442 28/02/2562 13,442 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 03/04/2562 3,406,467 2,244,240 2,198,000 46,240 2,244,085 2,197,986 46,099 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-2L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.720 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,716,000 5,716,000 4,566,400 4,477,000 89,400 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 18/12/2561 07/01/2562 23/01/2562 2,776,407 21/02/2562 2,776,407 90 08/03/2562 05/03/2562 05/06/2562 บ.ทรายชลทิศ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 8,159 02/04/2562 8,159 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 21/05/2562 4,671,648 2,835,105 2,776,704 58,401 54,022 54,022 1.91 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.363 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 990,000 971,000 19,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2562 23/01/2562 01/02/2562 25/02/2562 757,837 26/03/2562 757,837 60 20/04/2562 19/04/2562 18/06/2562 หจก.บางกอกสกลนครก่อสร้าง 23/04/2562 806,728 773,772 757,837 15,935 15,875 15,875 2.05 0.00 70.00 0.00 70.00 04/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-15L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,750,000 9,750,000 7,554,800 7,406,800 148,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 18/12/2561 08/01/2562 23/01/2562 4,433,895 21/02/2562 4,433,895 75 08/03/2562 22/02/2562 21/05/2562 บ.โชคดีวีศวภัณฑ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 27,899 27/02/2562 27,899 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 21/05/2562 7,210,988 4,527,011 4,433,895 93,116 91,777 91,777 2.03 0.00 76.83 0.00 76.83 04/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.450 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,100,000 9,100,000 7,076,500 6,938,000 138,500 เชียงเครือ เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 20/12/2561 03/01/2562 4,489,870 13/03/2562 4,489,870 75 26/03/2562 25/03/2562 08/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 28,192 13/03/2562 28,192 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 19/06/2562 6,282,975 4,584,166 4,489,870 94,296 91,683 91,683 2.00 0.00 70.00 0.00 70.00 04/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,804,000 9,612,000 192,000 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 26/11/2561 13/12/2561 24/12/2561 9,599,872 06/03/2562 9,599,872 75 15/03/2562 13/03/2562 28/05/2562 หจก.เค อี ซี (1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 60,500 04/02/2562 60,500 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 21/05/2562 9,801,568 9,599,872 201,696 9,794,152 9,599,872 194,280 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-14L ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,733,000 6,733,000 2,798,500 2,744,000 54,500 ขมิ้น เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 20/12/2561 08/01/2562 1,839,474 06/03/2562 1,839,474 60 09/02/2562 29/01/2562 09/04/2562 หจก.ยิงทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 5,892 25/03/2562 5,892 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 21/05/2562 2,672,274 1,878,158 1,839,474 38,684 1,877,338 1,839,474 37,864 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,117,000 183,000 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 09/11/2561 04/12/2561 04/12/2561 3,893,820 08/01/2562 3,893,820 75 26/01/2562 23/01/2562 11/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 34,986 13/03/2562 34,986 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 03/04/2562 3,893,820 4,010,620 3,893,820 116,800 4,010,559 3,893,820 116,739 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.013 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,170,000 5,170,000 2,220,000 2,180,000 40,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 09/01/2562 25/01/2562 1,249,424 21/02/2562 1,249,424 60 08/03/2562 05/03/2562 06/05/2562 หจก.เค อี ซี (1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 3,900 05/03/2562 3,900 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 21/05/2562 1,275,706 1,249,424 26,282 1,270,848 1,249,424 21,424 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.770 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,810,000 1,810,000 1,477,000 1,450,000 27,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 20/12/2561 08/01/2562 898,994 07/02/2562 898,994 45 21/02/2562 20/02/2562 27/04/2562 หจก.เมืองทองคำตากล้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 5,598 05/03/2562 5,598 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 04/04/2562 1,333,796 917,865 898,995 18,870 909,712 898,994 10,718 99.11 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.22+800 -กม.23+900ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,204,000 96,000 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 29/10/2561 06/11/2561 13/11/2561 1,986,690 26/12/2561 1,986,690 75 06/01/2562 03/01/2562 22/03/2562 หจก.เค อี ซี (1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 17,877 14/03/2562 17,877 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 04/04/2562 3,134,743 2,046,290 1,986,690 59,600 2,043,373 1,986,690 56,683 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,000,000 17,000,000 17,000,000 16,510,000 490,000 แร่ พังโคน สกลนคร 07/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 07/11/2561 27/11/2561 06/12/2561 16,949,991 08/01/2562 16,949,991 150 23/01/2562 22/01/2562 22/06/2562 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด 11/03/2562 18,335,630 16,949,991 16,949,991 14,184,257 14,184,257 83.68 0.00 60.00 0.00 60.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง RMC อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,787,000 23,787,000 23,556,000 23,094,200 461,800 พังขว้าง เมือง สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 23/11/2561 17/12/2561 07/01/2562 11,970,000 29/01/2562 11,970,000 120 17/02/2562 12/02/2562 16/06/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 10/03/2562 19,973,807 12,221,400 11,970,000 251,400 12,221,191 11,970,000 251,191 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L-2L เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.280 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,893,000 14,893,000 12,034,000 11,798,000 236,000 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2561 11/12/2561 19/12/2561 10/01/2562 7,203,600 23/05/2562 7,203,600 150 01/06/2562 31/05/2562 28/10/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 17/06/2562 11,714,274 7,354,908 7,203,600 151,308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1R เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน,ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.624 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,405,000 13,405,000 11,180,400 10,961,000 219,400 แร่ พังโคน , พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 19/12/2561 10/01/2562 10/01/2562 6,497,188 21/02/2562 6,497,188 150 08/03/2562 05/03/2562 04/08/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด 19/06/2562 10,740,709 6,633,703 6,497,188 136,515 134,736 134,736 2.03 0.00 66.12 0.00 66.12 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-2R ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.970 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,041,000 10,041,000 4,132,500 4,051,500 81,000 เชียงเครือ เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 20/12/2561 28/12/2561 2,754,555 26/03/2562 2,754,555 60 21/04/2562 18/04/2562 19/06/2562 หจก.ยิงทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 14,098 13/03/2562 14,098 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 23/04/2562 3,571,022 2,812,491 2,754,555 57,936 50,420 50,420 1.79 0.00 80.00 0.00 80.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.35) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคันคลองระบาย D1-9R กม. 9+000 - 9+155 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 4,797,000 2,203,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 05/11/2561 09/11/2561 3,904,850 18/12/2561 3,904,850 180 29/12/2561 28/12/2561 27/05/2562 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 13/11/2561 1,186,476 13/11/2561 1,186,476 19/06/2562 4,949,880 5,607,038 3,430,805 2,176,233 5,169,611 3,430,805 1,738,806 92.20 74.97 80.00 8.33 80.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 245 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.36) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-1L-1L จำนวน 2 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 1,043,631 08/11/2561 1,043,631 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง, หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 08/05/2562 1,696,988 1,696,988 1,585,121 1,585,121 93.41 74.97 100.00 8.33 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,251 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.37) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำ จำนวน 5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 603,381 08/11/2561 603,381 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 31/01/2562 4,247,514 4,247,514 4,080,610 4,080,610 96.07 74.97 90.00 8.33 90.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.580) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC และคลองซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 896,180 05/11/2561 896,180 หจก.สว่างธนโชติ, บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 09/01/2562 2,077,530 2,077,530 2,021,843 2,021,843 97.32 74.97 100.00 8.33 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.581) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 875,000 875,000 875,000 875,000 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2561 492,079 24/10/2561 492,079 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 20/03/2562 874,157 874,157 874,112 874,112 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.582) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งชวา กม.1+500-4+740 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 224,997 07/02/2562 224,997 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 30/05/2562 1,500,000 1,500,000 1,218,074 1,218,074 81.20 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.583) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 633,337 06/11/2561 633,337 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 04/04/2562 1,191,069 1,191,069 1,191,016 1,191,016 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.584) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 143,479 04/02/2562 143,479 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 08/05/2562 800,000 800,000 428,625 428,625 53.58 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.585) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2561 251,989 24/10/2561 251,989 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 04/04/2562 393,171 393,171 393,005 393,005 99.96 0.00 99.00 0.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.586) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,617,000 2,617,000 2,617,000 2,617,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 01/11/2561 13/11/2561 1,594,865 29/11/2561 1,594,865 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 22/02/2562 2,532,365 2,532,365 2,509,515 2,509,515 99.10 74.97 95.00 8.33 95.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.587) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 .สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,804,283 24/10/2561 1,804,283 อู่ชัยการช่าง, หจก. ซิน ซิน สกลนคร 04/04/2562 1,975,258 1,975,258 1,975,097 1,975,097 99.99 74.97 95.00 8.33 95.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.588) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง L-1R เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ต.แร่ และ ต.ช้างมิ่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2561 628,855 24/10/2561 628,855 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 19/11/2561 1,496,201 1,496,201 1,487,297 1,487,297 99.40 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.589) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 785,000 785,000 785,000 785,000 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 555,512 24/10/2561 555,512 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 20/03/2562 773,358 773,358 773,131 773,131 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.590) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยฝั่งขวา จำนวน 6 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 224,977 23/01/2562 224,977 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 03/04/2562 1,500,000 1,500,000 918,678 918,678 61.25 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.591) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 254,998 18/01/2562 254,998 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 08/05/2562 1,500,000 1,500,000 1,387,851 1,387,851 92.52 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.592) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 112,996 25/01/2562 112,996 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 08/05/2562 980,000 980,000 596,221 596,221 60.84 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.593) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า .สถานีสูบน้ำนิคมน้ำอูน จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 663,974 24/10/2561 663,974 อู่ชัยการช่าง 23/01/2562 2,950,000 2,950,000 2,806,213 2,806,213 95.13 74.97 90.00 8.33 90.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.594) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 97,673 23/01/2562 97,673 หจก.สายนที กรุ๊ป 30/05/2562 1,000,000 1,000,000 560,056 560,056 56.01 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.595) ซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 1,102,970 24/10/2561 1,102,970 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด, อู่ชัยการช่าง 23/01/2562 2,646,539 2,646,539 2,195,906 2,195,906 82.97 74.97 80.00 8.33 80.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.168.596) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 30/10/2561 06/11/2561 711,417 28/11/2561 711,417 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 08/05/2562 1,416,508 1,416,508 1,372,546 1,372,546 96.90 0.00 80.00 0.00 80.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (139.2) ซ่อมแซม ปตร.คลอง LMC, RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 แร่ พังโคน สกลนคร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 648,412 29/10/2561 648,412 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง, บ.คูณยิ่ง จำกัด 08/05/2562 999,602 999,602 966,528 966,528 96.69 80.00 70.00 10.00 70.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R-1L กม.0+000-กม.2+917 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.917 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,751,000 8,751,000 8,751,000 8,751,000 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/08/2561 18/08/2561 21/03/2562 3,945,815 21/03/2562 3,945,815 60 05/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 1 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,687,184.70 14/06/2562 6,167,772 4,063,815 4,063,815 3,987,255 3,987,255 98.12 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-2L กม.0+000-กม.2+460 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.460 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,380,000 7,380,000 7,380,000 7,380,000 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 01/08/2561 17/08/2561 14/03/2562 3,238,316 21/03/2562 3,238,316 60 30/03/2562 29/03/2562 18/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 2 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,044,484.00 14/06/2562 5,201,449 3,335,516 3,335,516 35,106 35,106 1.05 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-1L-1L กม.0+000 กม.3+996 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.887 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,173,200 6,173,200 6,173,200 6,173,200 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 14/03/2562 3,599,475 21/03/2562 3,599,475 75 05/04/2562 04/04/2562 18/06/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 3 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,465,725.00 14/06/2562 6,104,296 3,707,475 3,707,475 32,386 32,386 0.87 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2Lกม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7.707 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 286,537 286,537 286,537 286,537 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/04/2561 ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 4 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 286,536.80.00 14/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.595 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 126,036 126,036 126,036 126,036 แร่ พังโคน สกลนคร 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 18/07/2561 19/07/2561 09/08/2561 5,979,914 5,979,914 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 5 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 126,036.00 14/06/2562 9,340,123 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L กม.6+300-กม.8+350 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.050 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 91,830 91,830 91,830 91,830 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 16/07/2561 17/07/2561 25/07/2561 3,568,000 09/04/2561 3,568,000 60 09/08/2561 24/08/2561 23/10/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 6 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 91,830.00 14/06/2562 5 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+870 - 3+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.850 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,233 35,233 35,233 35,233 ขมิ้น เมือง สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 16/07/2561 17/07/2561 20/07/2561 3,219,300 09/08/2561 3,219,300 60 21/08/2561 21/08/2561 19/10/2561 หจก.เค.อี.ซี(1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 7 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 35,232.75 14/06/2562 4,633,853 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+360 - 1+823 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.463 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,110 10,110 10,110 10,110 ขมิ้น เมือง สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2561 03/07/2561 28/06/2561 780,000 19/07/2561 780,000 45 02/08/2561 01/08/2561 15/09/2561 บ.สกลนครนวกิจ ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 8 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,110.00 14/06/2562 1,083,188 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 668,208 668,208 668,208 668,208 วังยาง,นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 04/06/2561 ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2684/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 3 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2684/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2589 จำนวนเงินทั้งสิ้น 559,492.30 14/06/2562 108,716 108,716 108,716 108,716 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน้ำ D3-3 กม.4+355 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,644 110,644 110,644 110,644 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 25/06/2561 ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2684/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 4 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2684/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2589 จำนวนเงินทั้งสิ้น 110,644.00 14/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L กม.4+370-กม.8+500 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 4.130 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,878,600 8,878,600 8,792,100 8,792,100 ขมิ้น เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 16/08/2561 17/08/2561 04/09/2561 5,584,298 30/04/2562 5,584,298 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 9 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,039,802.00 14/06/2562 8,645,941 5,752,298 5,752,298 47,400 47,400 0.82 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L กม.0+000 - 4+120 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 4.120 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,350,000 9,350,000 9,260,000 9,260,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 16/08/2561 17/08/2561 04/07/2561 5,688,056 25/04/2562 5,688,056 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 10 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,400,944.00 14/06/2562 9,098,274 5,859,056 5,859,056 110,811 110,811 1.89 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงก่อสร้างถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม. 24+000 - 28+040 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 4.040 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,393,000 9,393,000 9,302,000 9,302,000 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 05/05/2561 01/08/2561 18/08/2561 22/04/2562 5,297,580 30/04/2562 5,297,580 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 11 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,845,420.00 14/06/2562 5,456,580 5,456,580 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L กม.0+000 - 3+980 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.980 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,050,000 9,050,000 8,964,000 8,964,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 18/08/2561 22/04/2562 5,889,961 30/04/2562 5,889,961 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.ไทยกิจแมชซินเนอร์ ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 12 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,897,039.25 14/06/2562 6,066,961 6,066,961 53,096 53,096 0.88 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-3R กม.0+000-กม.3+430 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 3.430 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,436,700 7,436,700 7,364,200 7,364,200 หนองลาด เมือง สกลนคร 30/03/2561 01/08/2561 01/08/2561 18/08/2561 4,597,558 25/04/2562 4,597,558 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) ติดปัญหาอื่นๆ ตามบันทึก กองแผนงาน ที่ กผง 04/2688/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนกลับส่วนกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ขอโอนเงินกลับ รายการที่ 13 เลขที่ส่งออก E กผง 04/2688/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โอนครั้งที่ 2593 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,628,642.00 14/06/2562 7,238,805 4,735,558 4,735,558 41,400 41,400 0.87 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,774,393 4,774,393 4,774,393 4,774,393 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 13/10/2558 21/05/2562 4,774,393 4,774,393 0.00 74.70 0.00 8.30 0.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,284,664 24,284,664 24,284,664 24,284,664 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 13/10/2558 55,318,998 30/11/2559 55,318,998 540 19/12/2559 16/12/2559 11/06/2561 บ.ดับเบิ้ลยู เค.ซี จำกัด 04/06/2562 24,284,664 24,284,664 0.00 74.70 0.00 8.30 0.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (29) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุ่มเหม้า (คลอง L-1L กม.5+900) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ค่าอำนวยการ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 22,709,716 22,709,716 22,709,716 22,423,000 286,716 ไฮ่หย่อง พังโคน สกลนคร 29/09/2560 26,380,000 15/03/2561 26,380,000 270 28/04/2561 27/04/2562 22/01/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด 04/06/2562 22,709,716 22,423,000 286,716 1,791,685 1,642,935 148,750 7.89 74.70 100.00 8.30 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (27) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 40,681,108 40,681,108 40,681,108 34,412,149 6,268,959 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 05/10/2560 33,000,000 19/03/2561 33,000,000 270 28/04/2561 27/04/2562 22/01/2562 หจก.วรายุทธ การปิโตเลียม 04/06/2562 39,007,182 33,000,000 6,007,182 15,592,527 11,946,469 3,646,058 39.97 74.70 0.00 8.30 0.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (155.2) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.35+685 - กม.45+700 และสายแยกซอยพร้อมระบบระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 197,662 197,662 197,662 197,662 ขมิ้น เมือง สกลนคร 27/09/2560 21/05/2562 197,662 197,662 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC กม.5+420 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,774 24,774 24,774 24,774 แร่ พังโคน สกลนคร 29/09/2560 21/05/2562 24,774 24,774 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,050,371 2,050,371 2,050,371 479,940 1,570,431 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/04/2561 21/05/2562 2,050,371 479,940 1,570,431 2,013,917 479,940 1,533,977 98.22 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมรั้วที่ทำการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,320,000 1,320,000 1,320,000 451,761 868,239 ขมิ้น เมือง สกลนคร 25/06/2561 21/05/2562 1,320,000 451,761 868,239 1,287,223 451,761 835,462 97.52 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,942,009 2,942,009 2,942,009 993,811 1,948,198 วังยาง,นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 04/06/2561 21/05/2562 2,273,802 768,164 1,505,638 2,097,344 768,164 1,329,180 92.24 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน้ำ D3 3 กม. 4+355 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,616,300 1,616,300 1,616,300 632,458 983,842 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 25/06/2561 21/05/2562 1,505,657 589,182 916,475 1,408,655 589,182 819,473 93.56 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000 85,000 85,000 85,000 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 85,000 25/01/2562 85,000 บ.บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 31/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 7 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 145,600 145,600 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 145,600 26/12/2561 145,600 บ.บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,500 50,500 50,500 50,500 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 50,500 11/01/2562 50,500 บ.ชาญยนต์ 2005 จำกัด 31/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 20/11/2561 13/12/2561 745,000 08/01/2562 745,000 บ.โตโยต้าสกลนคร จำกัด 11/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2562 12/02/2562 963,000 11/02/2562 963,000 บ.เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำกัด 26/02/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 104,000 07/12/2561 104,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 4 x 24 เลขหมาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000 85,000 85,000 85,000 แร่ พังโคน สกลนคร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 85,000 26/12/2561 85,000 บ.บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด 10/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,785,000 10,785,000 10,785,000 10,471,000 314,000 แร่ พังโคน สกลนคร 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2561 02/07/2561 19/07/2561 09/08/2561 5,979,914 23/08/2561 5,979,914 60 06/09/2561 06/09/2561 04/11/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์จำกัด 26/11/2561 9,340,123 10,785,000 10,471,000 314,000 6,033,878 5,979,914 53,964 55.95 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปรับปรุงก่อสร้างถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม. 24+00 - 28+040 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,120,000 12,120,000 12,120,000 11,767,000 353,000 พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร 05/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/09/2561 5,297,580 30/04/2562 5,297,580 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 14/05/2562 8,597,747 12,120,000 11,767,000 353,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L กม.6+300-กม.8+350 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,150,000 6,150,000 6,150,000 5,971,000 179,000 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2561 02/07/2561 17/07/2561 25/07/2561 3,568,000 09/08/2561 3,568,000 60 25/08/2561 25/08/2561 23/10/2561 บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด 26/11/2561 5,226,218 6,150,000 5,971,000 179,000 3,543,952 3,527,782 16,170 57.63 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L กม.4+370-กม.8+500 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,390,000 12,390,000 12,390,000 12,029,200 360,800 ขมิ้น พังโคน สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/07/2561 5,584,298 30/04/2562 5,584,298 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 14/05/2562 8,645,941 12,390,000 12,029,200 360,800 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R กม.0+000-กม.5+000 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,563,200 436,800 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 21/08/2561 06/09/2561 5,589,994 07/06/2562 5,589,994 90 หจก.ไทยกิจแมชชีเนอรี่ 12/06/2562 10,366,066 15,000,000 14,563,200 436,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-1R-1L กม.0+000-กม.2+917 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,751,000 8,751,000 8,751,000 8,496,200 254,800 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/09/2561 3,945,815 21/03/2562 3,945,815 60 05/04/2562 04/04/2562 03/06/2562 หจก.เค อี ซี (1993) 14/05/2562 6,167,772 8,751,000 8,496,200 254,800 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-16L-3R กม.0+000-กม.3+430 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,290,000 10,290,000 10,290,000 9,991,000 299,000 หนองลาด เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/09/2561 4,597,558 25/04/2562 4,597,558 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 12/06/2562 7,238,804 10,290,000 9,991,000 299,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-1L-1L กม.0+000 - กม.3+996 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.887 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,988,000 11,988,000 11,988,000 11,638,900 349,100 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/09/2561 3,599,475 21/03/2562 3,599,475 75 05/04/2562 04/04/2562 18/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 14/05/2562 6,104,296 6,173,200 6,173,200 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ถนนคันคลอง R-17L-2L กม.0+000-กม.2+460 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,380,000 7,380,000 7,380,000 7,165,500 214,500 ฮางโฮง เมือง สกลนคร 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/09/2561 3,238,316 21/03/2562 3,238,316 60 30/03/2562 29/03/2562 28/05/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) 14/05/2562 5,201,449 7,380,000 7,165,500 214,500 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2Lกม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,700,000 23,700,000 23,678,700 22,989,000 689,700 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2561 02/07/2561 19/07/2561 09/08/2561 14,989,876 23/08/2561 14,989,876 60 11/09/2561 11/09/2561 09/11/2561 หจก.เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 26/11/2561 22,941,504 23,700,000 22,989,000 711,000 15,153,339 14,989,876 163,463 63.94 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-7L กม.0+000 - 4+120 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,360,000 12,360,000 12,360,000 12,000,000 360,000 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/07/2561 01/08/2561 17/08/2561 04/07/2561 5,688,056 25/04/2562 5,688,056 75 08/05/2562 07/05/2562 21/07/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 3,898 25/03/2562 3,898 หจก.ซิน ซิน สกลนคร 14/05/2562 9,098,274 12,360,000 12,000,000 360,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-11L กม.0+000 - 3+980 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,940,000 11,940,000 11,940,000 11,600,000 340,000 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 01/08/2561 17/08/2561 07/09/2561 5,889,961 30/04/2562 5,889,961 75 08/05/2562 08/05/2562 21/07/2562 หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ 14/05/2562 8,804,404 11,940,000 11,600,000 340,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+360 - 1+823 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,389,000 1,389,000 1,389,000 1,350,000 39,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2561 02/07/2561 03/07/2561 05/07/2561 780,000 19/07/2561 780,000 45 02/08/2561 01/08/2561 15/09/2561 บ.สกลนครนรกิจ 15/11/2561 1,083,188 1,389,000 1,350,000 39,000 789,900 750,900 39,000 56.87 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ R-13L กม.1+870 - 3+720 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,550,000 5,550,000 5,550,000 5,390,000 160,000 ขมิ้น เมือง สกลนคร 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2561 02/07/2561 17/07/2561 20/07/2561 3,219,300 09/08/2561 3,219,300 60 08/09/2561 08/08/2561 06/11/2561 หจก.เค.อี.ซี(1993) 26/11/2561 4,633,853 5,550,000 5,390,000 160,000 3,281,067 3,219,300 61,767 59.12 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)19 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 83 ครั้ง