ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:29:10]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.1.102) บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 99,991 14/12/2561 99,991 บริษัท ตั้งเซ่งฮง จำกัด 28/05/2562 2,450,000 2,450,000 1,874,880 1,874,880 76.53 94.48 94.08 94.48 94.08 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.1.114) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 99,981 06/02/2562 99,981 บ.ตั้งเซ่งฮง 08/02/2562 1,000,000 1,000,000 737,625 737,625 73.76 95.00 97.00 95.00 97.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.3.26) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 27,997 06/02/2562 27,997 บริษัท ตั้งเซ่งฮง จำกัด 08/02/2562 200,000 200,000 196,189 196,189 98.09 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 1 (DIKE 1) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 9.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 55,528,000 55,528,000 54,531,000 34,974,000 19,557,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 29/10/2561 22/11/2561 30/11/2561 23,700,141 11/01/2562 23,700,141 120 23/01/2561 22/01/2561 23/05/2562 หจก.ลิ้มชัยเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/09/2561 25/09/2561 10/10/2561 1,012,181 17/01/2562 1,012,181 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 10/05/2562 34,973,600 40,437,945 23,700,141 16,737,804 37,778,314 23,700,141 14,078,173 93.42 97.75 93.65 97.75 93.65 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนน Para Asphaltic พนังกั้นน้ำที่ 3 (DIKE 3) ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,932,000 15,932,000 15,667,000 12,581,000 3,086,000 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 11/01/2562 31/01/2562 07/02/2562 7,900,002 14/03/2562 7,900,002 120 27/03/2562 26/03/2562 27/07/2562 หจก.ลิ้มชัยเจริญ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 28/09/2561 10/10/2561 1,316,059 14/03/2562 1,316,059 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 10/05/2562 12,233,670 10,399,373 7,900,002 2,499,371 1,971,878 1,971,878 18.96 95.00 97.36 95.00 97.36 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.38) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 9 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,751,000 7,751,000 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 25/09/2561 08/10/2561 686,882 03/12/2561 686,882 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/12/2561 7,720,004 7,720,004 7,532,266 7,532,266 97.57 96.58 99.56 96.58 99.56 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.168.597) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำเครื่องที่ 1 สถานีสูบน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,475,900 2,475,900 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 29/10/2561 1,398,420 14/12/2561 1,398,420 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง แอน แมเนจ จำกัด 19/12/2561 2,465,900 2,465,900 2,462,771 2,462,771 99.87 98.00 97.40 98.00 97.40 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.168.598) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำเครื่องที่ 1และเครื่องที่ 2 .สถานีสูบน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,948,800 4,948,800 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 29/10/2561 2,582,588 14/12/2561 2,582,588 บริษัท กรีนเอ็นจิเนียริ่ง แอน แมเนจ จำกัด 19/12/2561 4,928,801 4,928,801 4,903,703 4,903,703 99.49 98.00 96.20 98.00 96.20 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.168.599) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำเครื่องที่ 1 ,2 และเครื่องที่ 6 .สถานีสูบน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,940,300 5,940,300 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 29/10/2561 3,720,000 14/12/2561 3,720,000 บริษัท ยูทิลิส จำกัด 19/12/2561 5,911,280 5,911,280 5,727,036 5,727,036 96.88 98.00 96.20 98.00 96.20 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.168.600) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำเครื่องที่ 4 ที่อาคารควบคุมระดับน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,464,800 3,464,800 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 08/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 29/10/2561 1,100,000 14/12/2561 1,100,000 บริษัท ยูทิลิส จำกัด 18/02/2562 3,397,620 3,397,620 3,225,672 3,225,672 94.94 98.00 98.90 98.00 98.90 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 10 ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,718,000 9,718,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 25/09/2561 08/10/2561 815,670 03/12/2561 815,670 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 28/12/2561 9,417,979 9,417,979 9,022,018 9,022,018 95.80 96.73 98.60 96.73 98.60 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (35) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,460,400 8,160,000 11,300,400 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 30/10/2561 07/11/2561 4,675,075 04/02/2562 4,675,075 180 13/03/2562 11/03/2562 09/09/2562 หจก. 108 ซีวิล วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 25/09/2561 25/09/2561 2,075,154 2,075,154 หจก.เกษรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 10/05/2562 8,386,197 14,631,139 4,675,075 9,956,064 5,605,347 5,605,347 38.31 60.00 43.07 60.00 43.07 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,746,000 4,980,000 4,766,000 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 30/10/2561 07/11/2561 2,753,898 05/02/2562 2,753,898 180 13/03/2562 11/03/2562 09/09/2562 หจก. ดีพร้อม อยุธยา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 25/09/2561 25/09/2561 776,341 776,341 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 10/05/2562 5,137,062 7,223,719 2,753,898 4,469,821 4,647,644 177,823 4,469,821 64.34 90.00 74.61 90.00 74.61 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 1,000 60 0.1
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการและบ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.080 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 73,800 73,800 73,800 73,800 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 17/05/2561 05/06/2561 18/06/2561 4,100,000 26/07/2561 4,100,000 60 28/08/2561 27/08/2561 26/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2562 5,752,497 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (13) แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,821,701 5,821,701 5,821,701 5,821,701 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2561 30/03/2561 23/04/2561 01/05/2561 5,729,650 01/06/2561 5,729,650 180 21/08/2561 15/08/2561 16/02/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้แล้วัสดุก่อสร้าง 10/05/2562 5,798,331 5,798,331 67,455 67,455 1.16 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงFlapgte สถานีสูบน้ำที่ 5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,382 195,382 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2560 19,976 25/12/2560 19,976 บริษัท ตั้งเซ่งฮง จำกัด 29/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำที่ 5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 612,194 612,194 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 08/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2561 99,979 20/02/2561 99,979 บริษัท ตั้งเซ่งฮง จำกัด 29/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,800 26,800 26,800 26,800 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 25,800 24/12/2561 25,800 หจก.สายนที กรุ๊ป 28/12/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงผิวจราจรพนังกั้นน้ำที่ 4 (DIKE 4) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,340,000 160,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 09/05/2561 05/06/2561 18/06/2561 3,416,000 26/07/2561 3,416,000 60 31/08/2561 30/08/2561 29/10/2561 หจก.เอส.เอ็ม.ซี.การโยธา 08/11/2561 5,339,012 5,500,000 5,340,000 160,000 25,597 25,597 0.47 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการและบ้านพักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 17/05/2561 05/06/2561 18/06/2561 4,100,000 26/07/2561 4,100,000 60 28/07/2561 27/07/2561 26/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์ 29/04/2562 5,752,497 6,000,000 5,826,000 174,000 49,200 49,200 0.82 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 16/05/2561 18/05/2561 1,207,536 03/05/2561 1,207,536 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 01/05/2562 3,000,000 3,000,000 2,173,507 2,173,507 72.45 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง