ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:36:23]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.134) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ระยะทาง 4.30 กิโลเมตร ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 29/11/2562 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 359,999 31/03/2563 359,999 หจก.ดวงรัฐพร 02/04/2563 360,119 599,880 599,880 553,296 553,296 92.23 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.585) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ชลประทาน 54,000 ไร่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 8,193 25/03/2563 8,193 บ.ตั้งเซ่งฮง 02/04/2563 8,200 1,000,000 1,000,000 216,073 216,073 21.61 64.50 44.85 64.50 44.85 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.586) บำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง พื้นที่ 337.31 ไร่ และระยะทาง 136.46 กิโลเมตร ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 29/11/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 12,520 31/03/2563 12,520 หจก.สานนที กรุ๊ป 02/04/2563 2,450,000 2,450,000 1,154,891 1,154,891 47.14 93.27 75.19 93.27 75.19 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2932) ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 8 ปริมาตรตะกอน 1,115 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 388 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,200 715,200 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 131,481 18/03/2563 131,481 หจก.ดวงรัฐพร 02/04/2563 17,199 713,668 713,668 465,065 465,065 65.17 90.47 75.04 90.47 75.04 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2933) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 10 ปริมาตรตะกอน 911 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 376 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,400 810,400 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 18,878 18/03/2563 18,878 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 20,686 808,592 808,592 516,004 516,004 63.82 91.12 81.44 91.12 81.44 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2934) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 6 ปริมาตรตะกอน 2,556 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 225 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,500 810,500 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 73,248 18/03/2563 73,248 หจก.ดวงรัฐพร 02/04/2563 73,248 809,643 809,643 432,782 432,782 53.45 88.04 86.05 88.04 86.05 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2935) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 7 ปริมาตรตะกอน 2,525 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 270 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,200 858,200 หนองปลาปาก ท่าบ่อ หนองคาย 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 10,759 18/03/2563 10,759 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 11,806 857,154 857,154 422,034 422,034 49.24 88.36 82.99 88.36 82.99 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2936) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำโซน 9 ปริมาตรตะกอน 256 ลบ.ม. ดาดคลองความยาว 491 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 714,900 714,900 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 90,488 18/03/2563 90,488 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 92,356 713,031 713,031 528,931 528,931 74.18 85.50 66.56 85.50 66.56 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2941) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8SL6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ความยาวแผงคลอง 590 เมตร ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,400 953,400 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 73,812 18/03/2563 73,812 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 81,018 946,194 946,194 625,235 625,235 66.08 97.86 83.17 97.86 83.17 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2944) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 6 สถานีสูบน้ำที่ 7 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 6,930,900 6,930,900 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 11,983 20/03/2563 11,983 บ.ตั้งเซ่งฮง 30/03/2563 12,000 6,494,519 6,494,519 2,270,711 2,270,711 34.96 70.00 52.02 70.00 52.02 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.2949) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 100,000 02/04/2563 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำที่ 10 02/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.108) งานปรับปรุงตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำที่ 1 ถึงสถานีสูบน้ำที่ 10 จำนวน 10 แห่ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,464,670 3,464,670 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 15/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 7,989 20/03/2563 7,989 บ.ต้ังเซ่งฮง 02/04/2563 8,000 3,231,537 3,231,537 2,586,605 2,586,605 80.04 70.00 51.32 70.00 51.32 04/08/2563 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.109) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,261,000 7,261,000 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 26/02/2563 27/02/2563 393,792 31/03/2563 393,792 หจก.นิ่มทวัฒคอนสตั๊คชั่น 02/04/2563 592,010 6,818,579 6,818,579 4,213,374 4,213,374 61.79 90.00 71.40 90.00 71.40 04/08/2563 550 22 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.110) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 7 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,828,000 4,828,000 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 13/01/2563 14/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 444,277 18/03/2563 444,277 หจก.ดวงรัฐพร 02/04/2563 444,277 4,673,617 4,673,617 3,221,443 3,221,443 68.93 87.17 71.66 87.17 71.66 04/08/2563 585 24 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.111) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,827,900 4,827,900 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 252,777 18/03/2563 252,777 หจก.สายนทีกรุ๊ป 02/04/2563 252,776 4,696,428 4,696,428 3,243,216 3,243,216 69.06 85.14 76.10 85.14 76.10 04/08/2563 120 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง (1.112) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,828,000 4,828,000 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 961,618 18/03/2563 961,618 องค์การอุตสาหกรรมค้าไ้ม 02/04/2563 962,875 4,691,045 4,691,045 3,202,464 3,202,464 68.27 95.00 76.70 95.00 76.70 04/08/2563 135 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,675,075 4,675,075 4,675,075 4,675,075 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 15/08/2561 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 10/10/2561 07/11/2561 04/02/2562 4,675,075 04/02/2562 4,675,075 180 13/03/2562 11/03/2562 08/09/2562 หจก. 108 ซีวิล 22/11/2562 4,675,075 4,675,075 4,675,075 4,675,075 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 30/09/2562 04/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 12/11/2562 21/11/2562 656,000 656,000 บริษัทพี่น้องเพชรออโต้ จำกัด (ขายปลีก) 14/01/2563 715,000 656,000 656,000 656,000 656,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 30/09/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/10/2562 20/12/2562 26/12/2562 3,283,000 3,283,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด 06/01/2563 3,300,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 30/09/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 51,600 51,600 หจก.สานนที กรุ๊ป 23/12/2562 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 30/09/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 8,600 8,600 หจก.สานนที กรุ๊ป 23/12/2562 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 30/09/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 12,600 12,600 หจก.สานนที กรุ๊ป 23/12/2562 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)