ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 14:59:32]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1.4) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 01/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 1,200,000 1,200,000 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 07/05/2562 1,200,000 1,200,000 1,199,808 1,199,808 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1.22) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 81,330 01/11/2561 81,330 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอน 01/11/2561 200,000 200,000 199,947 199,947 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.2.3) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 146,000 146,000 146,000 146,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 63,700 15/01/2562 63,700 หจก.อุดมอะไหล่ 18/01/2562 146,000 146,000 145,830 145,830 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.3.6) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 209,000 15/01/2562 209,000 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 18/01/2562 300,000 300,000 298,951 298,951 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.6) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยห้อมพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,346,000 9,346,000 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 13/11/2561 20/11/2561 2,139,665 27/11/2561 2,139,665 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 07/05/2562 8,091,587 8,091,587 7,929,770 7,929,770 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.9) อาคารบังคับน้ำบ้านสิวาเดอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 8,803,000 8,803,000 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 19/11/2561 29/10/2561 1,247,102 06/12/2561 1,247,102 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 7,775,452 7,775,452 7,744,129 7,744,129 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยผึ้ง โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,279,000 7,279,000 ห้วยผา เมือง แม่ฮ่องสอน 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 13/11/2561 20/11/2561 2,934,497 28/11/2561 2,934,497 หจก.สุวรรณอาภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2561 7,156,088 7,156,088 7,155,836 7,155,836 100.00 92.00 100.00 92.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.13) ระบบส่งน้ำบ้านทบศอก โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,257,000 8,257,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 13/11/2561 20/11/2561 3,341,935 28/11/2561 3,341,935 หจก.อ.เจริญพานิช 22/04/2562 8,131,677 8,131,677 8,131,570 8,131,570 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.25) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำในถ้ำ ตามพระราชดำริ (ถ้ำน้ำฮูรายทาง) ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,840,000 4,840,000 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 29/03/2562 03/04/2562 760,881 18/04/2562 760,881 หจก.ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น 07/05/2562 4,748,831 4,748,831 4,293,736 4,293,736 90.42 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (15) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 12,780,000 12,780,000 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 07/11/2561 15/11/2561 4,799,976 26/11/2561 4,799,976 บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2561 10,654,976 10,654,976 10,216,336 10,216,336 95.88 95.00 96.00 95.00 96.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.26) ซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,434,000 2,434,000 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 65,305 02/11/2561 65,305 หจก.ปางมะผ้าโฮมโซลูชั่น 02/11/2561 2,434,000 2,434,000 2,433,906 2,433,906 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.27) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายป่าแปก 1,2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 483,000 483,000 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 106,500 05/11/2561 106,500 หจก.สันทรรศพานิช 07/11/2561 483,000 483,000 482,656 482,656 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.28) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,963,000 1,963,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 73,474 01/11/2561 73,474 หจก.อุดมอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 1,963,000 1,963,000 1,643,108 1,643,108 83.70 98.00 83.00 98.00 83.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.29) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 488,000 488,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 6,288 01/11/2561 6,288 หจก.อุดมอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 488,000 488,000 429,014 429,014 87.91 98.00 87.00 98.00 87.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.224) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 300,000 1,200,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 6,000 24/01/2562 6,000 หจก.อุดมอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 1,500,000 300,000 1,200,000 1,484,212 288,600 1,195,612 98.95 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.863 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,546,000 104,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 05/11/2561 2,304,260 11/03/2562 2,304,260 60 05/04/2562 01/04/2562 04/06/2562 หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 11,376 27/03/2562 11,376 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ปัจจุบันได้ดำเนินการแจ้งปรับตามสัญญา 22/04/2562 2,373,261 2,304,261 69,000 11,376 11,376 0.48 100.00 15.00 100.00 15.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านห้วยบง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.622 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,573,000 77,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 05/11/2561 1,660,866 11/03/2562 1,660,866 60 05/04/2562 01/04/2562 04/06/2562 หจก.ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 11,376 27/03/2562 11,376 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ปัจจุบันได้ดำเนินการแจ้งปรับตามสัญญา 22/04/2562 1,709,867 1,660,867 49,000 11,376 11,376 0.67 100.00 15.00 100.00 15.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.105) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 197,000 28/03/2562 197,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายน้ำยวม 03/04/2562 1,000,000 1,000,000 729,500 729,500 72.95 100.00 72.00 100.00 72.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.106) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 918,000 918,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 44,950 23/11/2561 44,950 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 28/11/2561 918,000 918,000 909,229 909,229 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.107) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายขุนยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 739,400 739,400 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 90,765 19/10/2561 90,765 ร้านอุดมอะไหล่ขุนยม 22/10/2561 739,400 739,400 739,380 739,380 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.168.108) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 367,000 367,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 240,000 24/10/2561 240,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/10/2561 367,000 367,000 365,666 365,666 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (9) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนห้วยปูน กม.11+272 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,000,000 22,000,000 21,648,000 21,648,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 07/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 99,386 08/01/2562 99,386 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2562 18,916,942 18,916,942 16,035,046 16,035,046 84.77 95.00 90.00 95.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (4.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่เตี๋ย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 16,066,603 16,066,603 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 11/02/2562 21/02/2562 2,511,836 04/04/2562 2,511,836 90 22/04/2562 18/04/2562 20/07/2562 หจก.เวอร์เทค เทคนิค วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 19/11/2561 26/11/2561 1,896,690 06/12/2561 1,896,690 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 07/05/2562 3,218,200 15,866,019 2,511,836 13,354,183 15,500,030 2,511,836 12,988,194 97.69 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (4) ปรับปรุงตัวเขื่อนพร้อมฐานรากและอาคารประกอบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเก็บกักเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 34,620,000 34,620,000 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 07/12/2561 18/12/2561 16,200,923 27/12/2561 16,200,923 หจก.โกลเดนโปรเจค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/12/2561 32,776,282 32,776,282 31,039,186 31,039,186 94.70 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนแม่สะลาบ กม.1+600 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 520,441 520,441 520,441 520,441 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ค่าแรง XXXX XXXX 2,063,114 2,063,114 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/07/2562 520,440 520,440 520,440 520,440 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมฝายทุ่งป่าควายพร้อมระบบส่งน้ำ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,350,024 2,350,024 2,350,024 2,350,024 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ค่าแรง XXXX XXXX 1,257,057 1,257,057 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 07/06/2562 2,049,423 2,049,423 2,048,421 2,048,421 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมฝายปางมะผ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,141,017 2,141,017 2,141,017 2,141,017 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ค่าแรง XXXX XXXX 806,714 806,714 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 07/06/2562 2,059,150 2,059,150 2,059,150 2,059,150 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและเก็บกักน้ำ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จำนวน 1 สาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 2,084,513 2,084,513 59.56 0.00 60.00 0.00 60.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านซลอบโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,240,000 17,240,000 ห้วยผา เมือง แม่ฮ่องสอน 04/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 294,722 07/05/2562 294,722 หจก.ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 16,051,692 16,051,692 8,610,040 8,610,040 53.64 85.00 55.00 85.00 55.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยแม่ยาน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านมะโนรา ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 323,800 323,800 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน ค่าแรง XXXX XXXX 321,554 321,554 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 07/05/2562 323,800 323,800 321,554 321,554 99.31 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนแม่สะลาบ กม.1+600 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,631,907 3,631,907 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 434,820 25/04/2562 434,820 หจก.สันทรรศพานิช 07/05/2562 3,111,467 3,111,467 2,722,253 2,722,253 87.49 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมฝายทุ่งป่าควายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,710,024 3,710,024 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 16/10/2561 22/10/2561 888,899 15/03/2562 888,899 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 07/05/2562 1,898,016 1,898,016 1,314,805 1,314,805 69.27 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 62,400 27/11/2561 62,400 บจก.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด 07/05/2562 62,000 62,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 17/01/2562 29/01/2562 1,858,590 29/03/2562 1,858,590 บจก.เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ 04/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 34,000 27/11/2561 34,000 หจก.เทคโน เซอร์เวย์ (2012) เชียงใหม่ 04/05/2562 34,000 34,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการ ชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1.008 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,650,000 4,650,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 08/06/2561 18/06/2561 2,700,000 05/07/2561 2,700,000 60 13/07/2561 10/07/2561 10/09/2561 หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น 09/05/2562 4,560,074 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมฝายปางมะผ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 16/10/2561 25/10/2561 1,616,019 15/03/2562 1,616,019 หจก.ปางมะผ้าโฮมโซลูชั่น 26/03/2562 2,228,001 2,228,001 368,116 368,116 16.52 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง