ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 18:36:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.86) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ความยาว 2,800 เมตร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 209,000 04/03/2563 209,000 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 10/03/2563 300,000 300,000 297,148 297,148 99.05 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.397) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จำนวน 67,000 ไร่ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 23,862 06/03/2563 23,862 บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน 10/03/2563 200,000 200,000 163,190 163,190 81.60 100.00 75.00 100.00 75.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.398) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 335 ไร่ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 19,020 30/03/2563 19,020 บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 1,800,000 1,800,000 1,552,989 1,552,989 86.28 100.00 86.00 100.00 86.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.139) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 35,630 03/03/2563 35,630 หจก.อุดมอะไหล่ 10/03/2563 384,000 384,000 383,482 383,482 99.87 100.00 97.00 100.00 97.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.10) อาคารบังคับน้ำบ้านทีชะพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย พื้นที่ 120 ไร่ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน ติดปัญหาอื่นๆ ส่งเงินงบประมาณคืน เนื่องจากติดพื้นที่ป่า 19/03/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 24/03/2563 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.14) ปรับปรุงฝายห้วยอื้น โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา พื้นที่ 80 ไร่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน ยกเลิกรายการงาน ส่งเงินงบประมาณคืน เนื่องจากติดพื้นที่ป่า 31/03/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 05/05/2563 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.15) ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำฝายห้วยจอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย(ท่าโป่งแดง) ปริมาตรน้ำ 450 ลบ.ม. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 361,718 10/03/2563 361,718 หจก.ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น 10/03/2563 2,402,000 2,402,000 2,401,383 2,401,383 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 31 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ความยาว 2,500 เมตร ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 461,709 10/03/2563 461,709 หจก.ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น 10/03/2563 5,206,600 5,206,600 4,727,171 4,727,171 90.79 100.00 95.00 100.00 95.00 08/09/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.42) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยเดื่อ ความยาว 300 เมตร ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 491,591 27/04/2563 491,591 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2563 3,639,334 3,639,334 3,450,250 3,450,250 94.80 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 21 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดําริ ความยาว 1,300 เมตร ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 381,837 29/04/2563 381,837 บจก.ภาคเหนือเหล็กรูป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2563 7,762,378 7,762,378 6,964,241 6,964,241 89.72 100.00 90.00 100.00 90.00 08/09/2563 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (3) อาคารบังคับน้ำบ้านช่างหม้อหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง พื้นที่ 120 ไร่ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 ป่าแป่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 79,040 23/03/2563 79,040 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 24/03/2563 8,672,843 8,672,843 7,850,162 7,850,162 90.51 100.00 80.00 100.00 80.00 08/09/2563 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยขาน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา พื้นที่ 120 ไร่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 97,900 18/03/2563 97,900 บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน 19/03/2563 14,179,545 14,179,545 12,813,208 12,813,208 90.36 100.00 69.00 100.00 69.00 08/09/2563 21 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (38) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) ความยาว 2,200 เมตร ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 221,850 05/03/2563 221,850 หจก.อุดมอะไหล่ 10/03/2563 11,583,430 11,583,430 6,951,120 6,951,120 60.01 100.00 80.00 100.00 80.00 08/09/2563 78 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.227) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 470,541 03/03/2563 470,541 หจก.อุดมอะไหล่ 10/03/2563 1,949,000 1,949,000 1,904,185 1,904,185 97.70 100.00 97.00 100.00 97.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.228) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 141,859 03/03/2563 141,859 หจก.อุดมอะไหล่ 10/03/2563 484,000 484,000 458,843 458,843 94.80 100.00 90.00 100.00 90.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.229) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายปางตองเส้นเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,830 เมตร ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 111,314 27/04/2563 111,314 หจก.หิรัญพล ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2563 4,892,359 4,892,359 3,103,585 3,103,585 63.44 100.00 90.00 100.00 90.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.230) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ความยาว 60 เมตร ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 308,200 10/03/2563 308,200 หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง 10/03/2563 1,677,000 1,677,000 1,676,621 1,676,621 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.231) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยหมู ตามพระราชดำริ ความยาว 2,200 เมตร ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 180,177 05/03/2563 180,177 หจก.โกลเดนโปรเจค สาขาแม่ฮ่องสอน 10/03/2563 3,355,230 3,355,230 3,232,153 3,232,153 96.33 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.232) ซ่อมแซมะระบบส่งฝั่งขวาน้ำฝายเมืองแพม(ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 80 เมตร ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 348,614 16/03/2563 348,614 หจก.ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น 16/03/2563 2,403,000 2,403,000 2,402,264 2,402,264 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.306) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 51,905 20/03/2563 51,905 หจก.อุดมอะไหล่ 20/03/2563 1,500,000 300,000 1,200,000 1,497,978 300,000 1,197,978 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1780) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายขุนยวม ความยาว 460 เมตร โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 64,514 12/03/2563 64,514 หจก.โกลเดนโปรเจค สาขาแม่ฮ่องสอน 14/03/2563 733,000 733,000 730,717 730,717 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1781) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 บ้านกาศ เมือง แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 16,910 04/03/2563 16,910 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 10/03/2563 906,000 906,000 904,313 904,313 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1782) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 100,000 29/04/2563 100,000 5 29/04/2563 30/04/2563 12/05/2563 กลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทานฝายแม่สะเรียง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 1,000,000 1,000,000 999,225 999,225 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (1.1783) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝายนาปางล้อ ความยาว 60 เมตร โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 จองคำ เมือง แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/11/2562 343,735 05/03/2563 343,735 หจก.อุดมอะไหล่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 2,013,000 2,013,000 2,011,240 2,011,240 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (89) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนห้วยสิงห์ กม.16+772 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยวม) ความยาว 120 เมตร ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 5,982,000 5,982,000 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 99,330 20/03/2563 99,330 หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง 20/03/2563 5,517,575 5,517,575 5,516,851 5,516,851 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 7,500 382 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านซลอบโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,216,900 17,216,900 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 10/04/2561 368,563 368,563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/01/2563 16,051,692 16,051,692 15,805,085 15,805,085 98.46 0.00 85.00 0.00 85.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดอยแสง ฝายบ้านดอยแสงพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 19,190 27/03/2563 19,190 บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน 30/03/2563 5,891,871 5,891,871 4,990,423 4,990,423 84.70 0.00 90.00 0.00 90.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก่อสร้างฝายซุหน่อโก๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ) งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,747,000 10,747,000 10,747,000 10,747,000 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 11/08/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2563 28/08/2563 08/09/2563 10,398,732 9,740,700 9,740,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยวมช่วงบ้านห้วยบง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.622 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,660,866 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 05/11/2561 1,660,866 11/03/2562 1,660,866 60 05/04/2562 01/04/2562 04/06/2562 หจก.ธัญญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 2,382,879 1,660,866 1,660,866 1,660,866 1,660,866 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,500 54,500 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 54,500 19/11/2562 54,500 หจก.อุดมอะไหล่ 03/01/2563 54,500 54,500 54,500 54,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 110,000 19/11/2562 110,000 หจก.เทคโน เซอร์เวย์ 03/01/2563 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 36,000 20/11/2562 36,000 บจก.แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน 03/01/2563 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 28,600 19/11/2562 28,600 บจก.แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน 03/01/2563 28,600 28,600 28,600 28,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)