ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:08:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.1.103) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 ดคกสะอาด เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/08/2561 42,900 14/11/2561 42,900 เคมลิงค์ ซัพพลาย 16/01/2562 4,680,000 4,680,000 3,913,566 3,913,566 83.62 100.00 92.00 100.00 92.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.1.115) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 75,110 10/10/2561 75,110 ธานี ธุรกิจ 13/12/2561 650,000 650,000 513,057 513,057 78.93 95.00 92.00 95.00 92.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3.24) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 403,620 01/02/2562 403,620 หจก.โอ เอ็ม พี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/02/2562 1,300,000 1,300,000 1,252,728 1,252,728 96.36 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างฯห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 13,600,000 400,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 09/10/2561 31/10/2561 12/11/2561 9,599,764 27/12/2561 9,599,764 120 18/01/2562 16/01/2562 17/05/2562 หจก.อุดรสุภศิริ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 31/10/2561 12/11/2561 9,599,764 27/12/2561 9,599,764 หจก.อุดรสุภศิริ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/01/2562 14,147,480 9,887,664 9,599,764 287,900 9,883,478 9,599,764 283,714 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.601) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,103,000 2,103,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 6,656 29/10/2561 6,656 เกศรินทร์ ค้าไม้ 13/12/2561 2,103,000 2,103,000 2,060,415 2,060,415 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.602) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 6,829 29/10/2561 6,829 ธานี ธุรกิจ 12/12/2561 800,000 800,000 793,129 793,129 99.14 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.603) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 37,070 19/10/2561 37,070 บุญทิพย์ 12/12/2561 800,000 800,000 794,565 794,565 99.32 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.604) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 9R - L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 14,381 12/11/2561 14,381 เกศรินทร์ ค้าไม้ 12/12/2561 900,000 900,000 898,120 898,120 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.605) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 6,996 29/10/2561 6,996 ธานี ธุรกิจ 12/12/2561 500,000 500,000 493,893 493,893 98.78 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.606) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1L - 8R - L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 5,965 15/11/2561 5,965 นิ่มทวัฒน์ 12/12/2561 500,000 500,000 497,770 497,770 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.607) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่า คลอง 4L - R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 306,968 18/10/2561 306,968 เกศรินทร์ ค้าไม้ 12/12/2561 500,000 500,000 491,618 491,618 98.32 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.608) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอาคารระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,133,200 2,133,200 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 306,947 12/11/2561 306,947 เกศรินทร์ ค้าไม้ 20/12/2561 2,133,200 2,133,200 1,825,729 1,825,729 85.59 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.609) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 10R - L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 82,280 07/11/2561 82,280 บุญทิพย์ 12/12/2561 900,000 900,000 895,426 895,426 99.49 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.610) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,000 10/11/2561 5,000 ธานี ธุรกิจ 17/12/2561 400,000 400,000 389,483 389,483 97.37 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.611) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 112,477 08/11/2561 112,477 หจก.มนัญชัย 12/12/2561 700,000 700,000 690,579 690,579 98.65 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.612) ซ่อมแซม Syphon คลอง RMC กม. 1+455 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 189,053 02/10/2561 189,053 หจก.อุดรมงคลชัย 12/12/2561 500,000 500,000 495,864 495,864 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.613) ซ่อมแซม Syphon ห้วยใหญ่ คลอง LMC กม. 28+610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปะโค กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 87,382 22/10/2561 87,382 หจก.มนัญชัย 12/12/2561 500,000 500,000 496,645 496,645 99.33 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.614) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองผันน้ำที่1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,500 29/10/2561 5,500 ธานี ธุรกิจ 12/12/2561 400,000 400,000 399,767 399,767 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.615) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงาน เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง (เดิม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 49,950 02/10/2561 49,950 หจก.อุดรมงคลชัย 12/12/2561 400,000 400,000 399,127 399,127 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.616) ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวงห้วยหลวง กม. 181+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 112,095 19/10/2561 112,095 หจก.มนัญชัย 12/12/2561 600,000 600,000 590,409 590,409 98.40 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.617) ซ่อมแซมรางยู คลอง RMC เดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 73,353 02/10/2561 73,353 หจก.อุดรมงคลชัย 12/12/2561 600,000 600,000 598,783 598,783 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.618) ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 220,056 19/10/2561 220,056 หจก.มนัญชัย 12/12/2561 1,400,000 1,400,000 1,390,524 1,390,524 99.32 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.168.619) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC กม. 6+500 - 7+733 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมีองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 4,988 11/01/2562 4,988 หจก.ธานี ธุรกิจ 23/01/2562 500,000 500,000 496,265 496,265 99.25 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (139.3) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและอาคารประกอบ กม. 0+040 - กม. 15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,618,000 9,618,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 506,036 09/11/2561 506,036 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 20/12/2561 9,071,827 9,071,827 8,706,703 8,706,703 95.98 100.00 97.00 100.00 97.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.23) ท่อรับน้ำป่าลำห้วยหลวง กม.180+150 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เชียงยืน เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 118,030 18/10/2561 118,030 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 12/12/2561 1,375,000 1,375,000 1,313,526 1,313,526 95.53 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.24) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารประกอบอื่น เรือนประทับแรม ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 8,835,300 6,848,861 1,986,439 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 28/09/2561 วิธีคัดเลือก 10/06/2562 10/06/2562 14/06/2562 17/06/2562 6,641,530 01/07/2562 6,641,530 90 05/07/2562 05/07/2562 02/10/2562 บริษัท จีเอ็มที คอนโทรส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 6,000 14/11/2561 6,000 ธานี ธุรกิจ 18/07/2562 8,827,169 6,641,530 2,185,639 4,336,114 2,150,475 2,185,639 49.12 100.00 65.00 100.00 65.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.25) ปรับปรุงคลองผันน้ำที่ 1 กม. 7+800 - กม. 8+378 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,114,000 9,114,000 บ้ามเลื้อม เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 6,000 14/11/2561 6,000 ธานี ธุรกิจ 12/12/2561 7,875,562 7,875,562 7,488,556 7,488,556 95.09 100.00 97.00 100.00 97.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.26) ปรับปรุงอาคารท่อลอดห้วยทราย คลอง LMC กม. 3+611 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,253,000 5,253,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 1,030,261 17/12/2561 1,030,261 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 15/01/2562 5,253,000 5,253,000 4,843,986 4,843,986 92.21 100.00 94.00 100.00 94.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.27) ปรับปรุงอาคารประกอบ คลอง 8R-L ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,150,000 2,150,000 2,058,000 2,058,000 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 478,535 14/10/2561 478,535 หจก.อุดรมงคลชัย 12/12/2561 2,058,000 2,058,000 1,706,303 1,706,303 82.91 100.00 90.00 100.00 90.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.28) ปรับปรุงคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 25/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 27/11/2561 07/12/2561 20/12/2561 1,778,757 28/01/2562 1,778,757 120 22/02/2562 22/02/2562 22/06/2562 หจก.อุดร พี อาร์ดี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 07/12/2561 20/12/2561 1,778,757 28/01/2562 1,778,757 หจก.อุดร พี อาร์ดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 2,045,620 1,832,041 1,778,757 53,284 1,832,041 1,778,757 53,284 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.29) ปรับปรุงลานจอดรถภายในบริเวณโครงการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 449,587 07/01/2562 449,587 หจก.มนัญชัย 10/01/2562 1,500,000 1,500,000 1,487,739 1,487,739 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (9) ปรับปรุงคลองผันน้ำ ช่วงคลอง RMC ถึงถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 11,574,000 1,097,000 10,477,000 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 27/11/2561 30/11/2561 1,167,290 20/11/2561 1,167,290 60 21/12/2561 18/02/2562 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 27/11/2561 30/11/2561 1,167,290 20/12/2561 1,167,290 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น 21/01/2562 10,283,008 743,938 9,539,070 6,548,348 6,548,348 63.68 100.00 89.00 100.00 89.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 124,800 124,800 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 124,800 11/12/2561 124,800 หจก.โอเซี่ยนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์.โอ.เอ 20/12/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 13/11/2561 16/11/2561 710,000 20/12/2561 710,000 บริษัทสยามนิสสัน อุดรธานี จำกัด 20/12/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ปรับปรุงถนนท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,170,000 330,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2561 25/04/2561 16/05/2561 23/05/2561 7,399,920 11/06/2561 7,399,920 90 25/06/2561 25/06/2561 24/09/2561 หจก.อุดรสุภศิริ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 7,399,920 7,621,920 7,291,920 330,000 7,619,563 7,291,920 327,643 99.97 100.00 100.00 100.00 1,000.00 06/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง