ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:53:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.139) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ระยะทาง 11 กม. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 49,768 10/03/2563 49,768 ธานีธุรกิจ 24/03/2563 1,300,000 1,300,000 1,235,278 1,235,278 95.02 96.00 100.00 96.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.166) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง LMC กม.7+506 ขนาด 6.00 x 8.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 1 แห่ง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 961,600 961,600 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 150,034 02/03/2563 150,034 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 961,600 961,600 661,835 661,835 68.83 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.598) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 19,800 13/03/2563 19,800 เคลมลิงค์ 19/03/2563 650,000 650,000 170,010 170,010 26.16 60.00 25.00 60.00 25.00 19/05/2563 131 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.604) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง พื้นที่หัวงาน 1,481 ไร่ คลองส่งน้ำยาว 227.06 กม. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,164,800 5,164,800 5,164,800 5,164,800 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 20,000 12/03/2563 20,000 นิวก้อปปี้ 19/03/2563 5,164,800 5,164,800 3,146,774 3,146,774 60.93 80.00 81.00 80.00 81.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.206) ซ่อมแซมบ้านพักบริเวณที่ทำการเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 624,900 624,900 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 84,388 04/03/2563 84,388 หจก.อุดรมงคลชัย 19/03/2563 624,900 624,900 565,714 565,714 90.53 94.00 16.00 94.00 16.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.209) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,685,000 1,651,000 34,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 25/02/2563 02/03/2563 1,420,000 24/03/2563 1,420,000 120 22/04/2563 21/04/2563 19/08/2563 หจก.สุคนชะศิริ 21/04/2563 1,436,650 1,420,000 16,650 0.00 100.00 65.00 100.00 65.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3068) ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 95,000 24/03/2563 95,000 หจก.สายนที กรุ๊ป 24/03/2563 477,000 477,000 465,322 465,322 97.55 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3069) ซ่อมแซมอาคารเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,281,000 4,281,000 4,081,000 4,081,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 88,000 17/03/2563 88,000 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 3,569,000 3,569,000 3,322,673 3,322,673 93.10 100.00 75.00 100.00 75.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3070) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,860,000 2,860,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 204,288 10/03/2563 204,288 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 2,600,000 2,600,000 2,277,840 2,277,840 87.61 95.00 70.00 95.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3071) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,910,800 2,910,800 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 36,630 23/03/2563 36,630 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 24/03/2563 2,686,800 2,686,800 2,326,473 2,326,473 86.59 95.00 55.00 95.00 55.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3073) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-8R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 762,200 762,200 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 26,281 10/03/2563 26,281 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 762,200 762,200 680,597 680,597 89.29 90.00 68.00 90.00 68.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3074) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลอง 1L-3R-L ยาว 3.125 กม. และระบบอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,429,100 1,429,100 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 39,710 04/03/2563 39,710 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 1,429,100 1,429,100 1,348,858 1,348,858 94.39 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3075) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 22,686 13/03/2563 22,686 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 477,000 477,000 439,127 439,127 92.06 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3078) ซ่อมแซมคันคลองและคอนกรีตดาด คลอง 4R-L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 762,300 762,300 ปะโค กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 26,281 03/03/2563 26,281 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 762,300 762,300 455,436 455,436 59.74 100.00 65.00 100.00 65.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3082) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 30 แห่ง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 396,000 396,000 เชียงพิณ กุดจับ อุดรธานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 15,995 24/03/2563 15,995 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 24/03/2563 396,000 396,000 376,906 376,906 95.18 100.00 40.00 100.00 40.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3083) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 36 แห่ง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 446,000 446,000 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 15,995 24/03/2563 15,995 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 24/03/2563 446,000 446,000 402,953 402,953 90.35 100.00 40.00 100.00 40.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3086) ซ่อมแซมท่อรับน้ำเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 286,500 286,500 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 31,743 03/03/2563 31,743 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 286,500 286,500 265,814 265,814 92.78 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3087) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,700 482,700 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 86,889 02/03/2563 86,889 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 482,700 482,700 291,064 291,064 60.30 80.00 50.00 80.00 50.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3092) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอื่น ระยะทาง 5.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,865,000 2,865,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 5,753 09/03/2563 5,753 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 2,865,000 2,865,000 2,553,712 2,553,712 89.13 90.00 91.00 90.00 91.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3095) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 100,000 02/04/2563 100,000 30 03/04/2563 05/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรพัฒนา 29/05/2563 964,105 964,105 964,105 964,105 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3103) ซ่อมแซมหินเรียงใต้สะพาน กม.12+278 คลอง RMC (ห้วยเบือก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 เชียงยืน เมือง อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 25,536 13/03/2563 25,536 หจก.อุดรมงคลชัย 19/03/2563 477,000 477,000 432,100 432,100 90.59 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3108) ซ่อมแซมอาคารไซฟอน คลอง 9R-L 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 758,000 758,000 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 58,879 02/03/2563 58,879 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 758,000 758,000 699,691 699,691 92.31 95.00 55.00 95.00 55.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3110) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 3R-L จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 574,700 574,700 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 154,930 02/03/2563 154,930 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 574,700 574,700 531,248 531,248 92.44 95.00 97.00 95.00 97.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3111) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+856 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,300 482,300 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/02/2563 121,106 04/03/2563 121,106 หจก.อุดรมงคลชัย 19/03/2563 482,300 482,300 311,731 311,731 64.63 90.00 92.00 90.00 92.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3112) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำ Wasteway ข้างคลอง RMC 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 633,000 633,000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 45,320 10/03/2563 45,320 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 23/03/2563 633,000 633,000 623,594 623,594 98.51 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3113) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 675,100 675,100 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 96,977 02/03/2563 96,977 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 19/03/2563 675,100 675,100 492,483 492,483 72.95 100.00 50.00 100.00 50.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.3115) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 583,000 583,000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 45,320 10/03/2563 45,320 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 583,000 583,000 552,688 552,688 94.80 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (29) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ กม.40+000 - กม.48+918 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,577,800 9,577,800 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 115,060 04/03/2563 115,060 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 9,084,800 9,084,800 6,946,323 6,946,323 76.46 95.00 65.00 95.00 65.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.41) ก่อสร้าง Boxculvert หัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 1 แห่ง ตำบลเมืองเพืย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,946,000 1,946,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 110,000 24/03/2563 110,000 หจก.อุดรมงคลชัย 24/03/2563 1,946,000 1,946,000 1,779,912 1,779,912 91.47 95.00 95.00 95.00 95.00 30/06/2563 675 112 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.42) งานปรับปรุงรางระบายน้ำข้างคลอง 5L-R กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 6,682,000 6,682,000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 85,550 17/03/2563 85,550 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 23/03/2563 5,988,000 5,988,000 3,860,032 3,860,032 64.46 95.00 75.00 95.00 75.00 04/08/2563 1,444 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.43) ปรับปรุงอาคารท่อลอดห้วยเชียง คลอง LMC กม.4+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,236,000 6,236,000 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 50,160 04/03/2563 50,160 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 19/03/2563 5,722,000 5,722,000 5,179,298 5,179,298 90.52 97.00 96.00 97.00 96.00 11/08/2563 200 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.44) ยกระดับบานระบาย คลอง LMC ช่วง กม.31+100 - 48+915 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 594,000 594,000 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 463,152 24/03/2563 463,152 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 24/03/2563 594,000 594,000 529,227 529,227 89.10 100.00 32.00 100.00 32.00 16/06/2563 140 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (1.45) ยกระดับบานระบาย คลอง RMC ช่วง กม.23+704 - 32+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 495,000 495,000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 386,092 24/03/2563 386,092 หจก.บุญทิพญากรณ์ ดีเจริญ 24/03/2563 495,000 495,000 442,812 442,812 89.46 100.00 34.00 100.00 34.00 16/06/2563 135 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (บ้านหนองบัวบาน) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,257,000 5,257,000 5,257,000 5,104,000 153,000 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 25/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 09/04/2563 17/04/2563 3,295,500 29/04/2563 3,295,500 60 02/04/2563 02/04/2563 30/06/2563 หจก.ช.มุ่งหาเงิน 30/04/2563 3,353,172 3,353,172 3,349,081 3,349,081 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,000 42,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 42,000 22/11/2562 42,000 หจก.โอเซี่ยนมาร์เก็ตติง 13/01/2563 42,000 42,000 42,000 42,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,500 45,500 45,200 45,200 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 45,200 22/11/2562 45,200 หจก.โอเซี่ยนมาร์เก็ตติง 13/01/2563 45,200 45,200 45,200 45,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2562 36,000 22/11/2562 36,000 บ.กิจวิสัย จำกัด 13/01/2563 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 08/11/2562 18/11/2562 904,500 15/01/2563 904,500 ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 29/05/2563 904,500 904,500 904,500 904,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 08/11/2562 18/11/2562 1,700,000 15/01/2563 1,700,000 ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 29/05/2563 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 08/11/2562 18/11/2562 2,000,000 15/01/2563 2,000,000 ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 29/05/2563 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,000 47,000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 47,000 22/11/2562 47,000 หจก.สายนที กรุ๊ป 13/01/2563 47,000 47,000 47,000 47,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 312,800 06/12/2562 312,800 บ.นาว่า อินโนเวชั่น จำกัด 13/01/2563 312,800 312,800 312,800 312,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,100 77,100 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 77,100 22/11/2562 77,100 หจก.สายนที กรุ๊ป 13/01/2563 77,100 77,100 77,100 77,100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 108,000 108,000 107,600 107,600 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 107,600 22/11/2562 107,600 หจก.สายนที กรุ๊ป 13/01/2563 107,600 107,600 107,600 107,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 44,500 44,500 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 44,500 22/11/2562 44,500 หจก.สายนที กรุ๊ป 13/01/2563 44,500 44,500 44,500 44,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 158,800 158,800 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 158,800 22/11/2562 158,800 หจก.สายนที กรุ๊ป 13/01/2563 158,800 158,800 158,800 158,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,400 6,400 6,200 6,200 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 6,200 22/11/2562 6,200 หจก.สายนที กรุ๊ป 13/01/2563 6,200 6,200 6,200 6,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)