ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 20:53:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.118) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1 กม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 126,464 22/04/2563 126,464 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 23/04/2563 134,900 134,900 126,464 126,464 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.474) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ 34,130 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 28,270 03/03/2563 28,270 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 09/03/2563 100,000 100,000 54,961 54,961 54.96 90.00 66.00 90.00 66.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.477) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 34,130 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 57,409 03/03/2563 57,409 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 11/03/2563 1,165,000 1,165,000 595,392 595,392 51.11 75.00 45.00 75.00 45.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.23) งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 50 แห่ง ความจุ 450 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระยะที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,144,100 1,144,100 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 413,006 03/03/2563 413,006 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 11/03/2563 1,144,100 1,144,100 1,138,311 1,138,311 99.49 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ปริมาตร 13,770 ลบ.ม.ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2563 486,154 07/03/2563 486,154 30 10/04/2563 07/04/2563 09/05/2563 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 16/04/2563 494,500 486,000 8,500 492,593 485,849 6,744 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.25) งานรั้วแนวเขตและเรือนเพาะชำแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไผ่บ้านลาดกะเฌอ ความยาว 800 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,387,000 2,387,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 20,800 05/03/2563 20,800 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 10/03/2563 2,387,000 2,387,000 2,301,110 2,301,110 96.40 80.00 65.00 80.00 65.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.26) งานขุดสระเก็บน้ำ ปริมาตร 1,560 ลบ.ม.และบูรณะทางลำเลียง กิจกรรมพืชสวน 2 จำนวน 2 สาย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 11,737 03/03/2563 11,737 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 10/03/2563 300,000 300,000 299,174 299,174 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.27) งานปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณหน้าพืชสวน 1 พื้นที่ 730 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 490,000 10,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/03/2563 475,606 27/03/2563 475,606 30 30/03/2563 30/03/2563 29/04/2563 หจก.ศิริสินก่อสร้าง 16/04/2563 498,570 490,000 8,570 482,936 475,606 7,330 96.86 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.28) งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกิจกรรมหม่อนไหม พื้นที่ 100 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 579,000 579,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 34,998 06/03/2563 34,998 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 11/03/2563 579,000 579,000 573,457 573,457 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.29) งานปรับปรุงห้องน้ำและอาคารที่ทำการกิจกรรมเพาะเห็ด จำนวน 10 ห้อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 969,000 969,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 21,806 03/03/2563 21,806 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 10/03/2563 969,000 969,000 917,289 917,289 94.66 80.00 70.00 80.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.30) งานปรับปรุงห้องน้ำแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและอาคารสัมมนา จำนวน 40 ห้อง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,459,000 1,459,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 241,161 06/03/2563 241,161 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 03/04/2563 1,459,000 1,459,000 1,454,530 1,454,530 99.69 80.00 70.00 80.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.31) ซ่อมแซมลูกรังท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลาดกะเฌอ พื้นที่ 1,012.50 ตร.ม. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 498,000 498,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 447,120 29/04/2563 447,120 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 01/05/2563 498,000 498,000 497,616 497,616 99.92 70.00 41.00 70.00 41.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.32) ถนนลาดยางทางขึ้นอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 7,200 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 3,953,800 3,838,700 115,100 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 24/03/2563 30/03/2563 2,570,000 23/04/2563 2,570,000 90 30/04/2563 29/04/2563 28/07/2563 หจก.สวรรค์ประทานพร ขนส่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 5,398 08/04/2563 5,398 บจก.เด่นกรณ์ธานี 29/04/2563 3,897,611 2,614,975 2,570,000 44,975 16,198 16,198 0.62 80.00 70.00 80.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.33) งานก่อสร้างโรงปรุงยาสมุนไพร กิจกรรมสาธารณสุข พื้นที่ 400 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,840,000 5,840,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 499,809 17/03/2563 499,809 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 24/03/2563 5,767,235 5,767,235 3,363,637 3,363,637 58.32 70.00 29.00 70.00 29.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.249) งานขุดลอกหนองไผ่ เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปริมาตร 26,370 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 1,964,000 691,000 1,273,000 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 02/03/2563 11/02/2563 380,780 24/03/2563 380,780 90 02/04/2563 31/03/2563 30/06/2563 หจก.ไท้ทองสกลนคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 111,556 06/03/2563 111,556 บจก.เด่นกรณ์ธานี 16/04/2563 691,000 1,223,043 380,780 842,263 1,217,551 380,780 836,771 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.250) งานขุดลอกหนองหว้า เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ปริมาตร 114,470 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 7,871,310 5,595,000 2,276,310 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 07/02/2563 26/02/2563 09/03/2563 2,390,015 23/03/2563 2,390,015 120 02/04/2563 31/03/2563 30/07/2563 หจก.ไท้ทองสกลนคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 274,047 10/03/2563 274,047 บ.เด่นกรณ์ธานี จก. 16/04/2563 565,475 4,320,995 2,390,016 1,930,979 1,877,502 1,877,502 43.45 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2) โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านงิ้ว อัตราการสูบ 0.25 ลบ.ม./ วินาที ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,863,354 1,030,500 18,832,854 กุดไห กุดบาก สกลนคร 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 20/03/2563 21/03/2563 690,326 13/04/2563 690,326 120 22/04/2563 21/04/2563 19/08/2563 หจก.ป.สกลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 38,415 20/03/2563 38,415 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 24/04/2563 1,045,252 18,581,483 690,326 17,891,157 11,867,153 11,867,153 63.87 90.00 80.00 90.00 80.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) งานปรับปรุงกรงนกภายในสวนสัตว์ พื้นที่ 1,963 ตร.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,724,200 13,168,290 11,555,910 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 20/03/2563 30/03/2563 08/04/2563 10,839,789 23/04/2563 10,839,789 120 08/05/2563 07/05/2563 04/09/2563 หจก.ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 246,150 16/03/2563 246,150 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/05/2563 13,196,417 21,504,866 10,839,790 10,665,076 6,528,442 6,528,442 30.36 55.00 29.00 55.00 29.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.32) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ระยะทาง 1.820 กม. ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,350,000 7,350,000 7,327,250 7,136,000 191,250 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 07/02/2563 26/02/2563 09/03/2563 3,940,000 24/03/2563 3,940,000 120 04/04/2563 31/03/2563 01/08/2563 หจก.สวรรค์ประทานพร ขนส่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 39,812 24/03/2563 39,812 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 16/04/2563 7,131,116 3,986,190 3,940,000 46,190 46,100 46,100 1.16 100.00 80.00 100.00 80.00 07/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.22) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 126,300 126,300 126,300 126,300 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 15,700 03/04/2563 15,700 หจก. แก้วมิ่งหล้าดีเวลลอปเม้นท์ 07/04/2563 37,190 37,190 22,230 22,230 59.77 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2238) ซ่อมแซม Toe Drain และท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลาดกะเฌอ ความยาว 150 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 4,503 16/03/2563 4,503 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 20/03/2563 500,000 500,000 448,329 448,329 89.67 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2239) ซ่อมแซม Toe Drain และท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร ความยาว 100 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 79,942 06/03/2563 79,942 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 10/03/2563 400,000 400,000 399,612 399,612 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2264) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ระยะทาง 2.5 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,909,000 1,909,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 03/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 23/01/2563 29/01/2563 349,650 10/03/2563 349,650 30 11/03/2563 09/04/2563 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 99,983 05/03/2563 99,983 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 21/05/2563 525,000 1,733,650 1,733,650 1,580,243 1,580,243 91.15 100.00 90.00 100.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2265) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ระยะทาง 2.5 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,392,000 2,392,000 นาตาล เต่างอย สกลนคร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 57,493 17/03/2563 57,493 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 24/03/2563 2,392,000 2,392,000 1,868,250 1,868,250 78.10 90.00 85.00 90.00 85.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2266) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ ระยะทาง 1.8 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,910,000 1,910,000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 195,000 10/03/2563 195,000 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 16/03/2563 1,910,000 1,910,000 1,667,242 1,667,242 87.29 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2267) ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ระยะทาง 1.5 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 861,000 861,000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 242,259 03/03/2563 242,259 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 10/03/2563 861,000 861,000 835,944 835,944 97.09 100.00 85.00 100.00 85.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2292) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 3 ความยาว 290 เมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,906,300 1,906,300 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 114,399 17/03/2563 114,399 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 20/03/2563 1,906,300 1,906,300 1,831,118 1,831,118 96.06 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2293) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ระยะทาง 0.25 กม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,392,000 2,392,000 นาตาล เต่างอย สกลนคร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 99,950 17/03/2563 99,950 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 28/04/2563 2,392,000 2,392,000 2,251,185 2,251,185 94.11 80.00 65.00 80.00 65.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.2295) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 11 รายการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/04/2563 92,000 14/04/2563 92,000 นายทวีศักดิ์ อุปพงษ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 30,000 24/03/2563 30,000 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/05/2563 1,000,000 1,000,000 793,664 793,664 79.37 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.3729) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลาดกระเฌอ ปริมาตร 65,200 ลบ.ม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,453,000 5,453,000 2,395,000 2,395,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 23/03/2563 30/03/2563 1,225,760 28/04/2563 1,225,760 90 01/05/2563 13/05/2563 29/07/2563 หจก.วีระภัทร1992คอนสตรัคชั่น 13/05/2563 2,803,329 1,225,760 1,225,760 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.3730) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ปริมาตร 34,350 ลบ.ม. ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 02/03/2563 11/02/2563 899,970 27/03/2563 899,970 120 08/04/2563 07/04/2563 20/08/2563 หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม 16/04/2563 1,515,522 899,970 899,970 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.91) งานก่อสร้างท่อรับน้ำ ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ลำห้วยยาง จำนวน 2 แห่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 302,400 20/03/2563 302,400 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 24/03/2563 2,186,881 2,186,881 2,068,845 2,068,845 94.60 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 76,786,902 76,786,902 76,786,902 76,786,902 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 12/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 11,000 24/03/2563 11,000 หจก.สกลนครเซอร์วิสโอเอ 02/04/2563 75,215,559 75,215,559 41,198,118 41,198,118 54.77 70.00 60.00 70.00 60.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร (แผนงานศึกษา วิจัย และทดสอบ) งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 288,820 288,820 288,820 288,820 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2563 59,820 05/05/2563 59,820 ร้านไพโรจน์การเกษตร 05/05/2563 288,820 288,820 288,820 288,820 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ปริมาตร 11,265 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 479,400 10,600 นาตาล เต่างอย สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/04/2563 461,831 08/05/2563 461,831 60 15/05/2563 13/05/2563 13/07/2563 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,526 27/04/2563 1,526 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 26/05/2563 473,700 473,700 463,357 463,357 97.82 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ปริมาตร 11,240 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 488,000 488,000 488,000 478,000 10,000 นาตาล เต่างอย สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/04/2563 459,592 08/05/2563 459,592 60 28/05/2563 26/05/2563 29/07/2563 หจก.ไท้ทองสกลนคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,505 27/04/2563 1,505 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 471,300 471,300 1,505 1,505 0.32 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ปริมาตร 11,270 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/05/2563 459,806 14/05/2563 459,806 45 20/05/2563 19/05/2563 03/07/2563 หจก.ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,560 27/04/2563 1,560 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 473,000 473,000 461,366 461,366 97.54 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 459,573 05/05/2563 459,573 45 09/05/2563 08/05/2563 22/06/2563 ขจรศักดิ์เจริญการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,582 27/04/2563 1,582 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 18/05/2563 472,800 472,800 461,155 461,155 97.54 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ปริมาตร 11,400 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,000 495,000 495,000 484,300 10,700 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/04/2563 464,718 29/04/2563 464,718 60 09/05/2563 08/05/2563 07/07/2563 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,520 27/04/2563 1,520 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 19/05/2563 476,900 476,900 466,238 466,238 97.76 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 479,400 10,600 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 460,140 05/05/2563 460,140 60 20/05/2563 18/05/2563 18/07/2563 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,491 27/04/2563 1,491 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 19/05/2563 472,000 472,000 461,631 461,631 97.80 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง ปริมาตร 11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,000 498,000 498,000 487,300 10,700 นาตาล เต่างอย สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 467,700 05/05/2563 467,700 60 28/05/2563 26/05/2563 26/07/2563 หจก.ไท้ทองสกลคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,502 27/04/2563 1,502 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 479,700 479,700 1,502 1,502 0.31 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/04/2563 462,043 14/05/2563 462,043 60 28/05/2563 26/05/2563 26/07/2563 หจก.ไท้ทองสกลนคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,550 27/04/2563 1,550 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 473,800 473,800 1,550 1,550 0.33 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 496,000 496,000 496,000 486,000 10,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/04/2563 465,102 28/04/2563 465,102 45 01/05/2563 30/04/2563 14/06/2563 ขจรศักดิ์เจริญการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,580 27/04/2563 1,580 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 18/05/2563 478,500 478,500 466,682 466,682 97.53 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลาดกระเฌอ ปริมาตร 11,420 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 496,000 496,000 496,000 486,000 10,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/04/2563 465,995 14/05/2563 465,995 30 26/05/2563 23/05/2563 24/06/2563 หจก.หนึ่งพูนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,510 27/04/2563 1,510 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 26/05/2563 478,500 478,500 1,510 1,510 0.32 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเวียนไพร ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 459,573 21/05/2563 459,573 45 28/05/2563 27/05/2563 11/07/2563 หจก.ชัยมงคลมหานครก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,560 27/04/2563 1,560 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 472,800 472,800 461,133 461,133 97.53 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/04/2563 461,900 29/04/2563 461,900 60 28/05/2563 26/05/2563 26/07/2563 หจก.ไท้ทองสกลคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,570 27/04/2563 1,570 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 473,800 473,800 1,570 1,570 0.33 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 3 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/04/2563 460,455 12/05/2563 460,455 30 26/05/2563 25/05/2563 24/06/2563 หจก.พูนหนึ่งทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,522 27/04/2563 1,522 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 472,800 472,800 1,522 1,522 0.32 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 ปริมาตร 11,450 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,000 498,000 498,000 487,300 10,700 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 467,700 12/05/2563 467,700 60 28/05/2563 26/05/2563 26/07/2563 หจก.ไท้ทองสกลนคร เจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,486 27/04/2563 1,486 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 479,700 479,700 1,486 1,486 0.31 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ปริมาตร 11,260 ลบ.ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/05/2563 459,573 21/05/2563 459,573 45 02/06/2563 29/05/2563 16/07/2563 หจก.ป.สกลนครก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2563 1,594 27/04/2563 1,594 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 01/06/2563 472,800 472,800 1,594 1,594 0.34 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 17/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 07/11/2562 12/11/2562 1,177,000 04/12/2562 1,177,000 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 20/01/2563 1,177,000 1,177,000 1,177,000 1,177,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 33,800 28/11/2562 33,800 บริษัท แอลด์ไลด์อิเลคตรอนิ 19/12/2562 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 51,600 28/11/2562 51,600 บริษัท แอลด์ไลด์อิเลคตรอนิ 19/12/2562 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 12,600 28/11/2562 12,600 บริษัท แอลด์ไลด์อิเลคตรอนิ 19/12/2562 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)