ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 00:29:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.1.110) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 199,981 16/11/2561 199,981 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 21/11/2561 1,165,000 1,165,000 1,164,040 1,164,040 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.1.122) บริหารการส่งน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 49,970 16/11/2561 49,970 หจก.พิทักษ์ภัณฑ์สกลนคร 21/11/2561 100,000 100,000 99,967 99,967 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.68) บำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,859,000 3,859,000 3,859,000 3,859,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 250,000 13/11/2561 250,000 หจก.พิทักษ์ภัณฑ์สกลนคร 19/11/2561 3,858,632 3,858,632 3,858,632 3,858,632 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.69) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ ภูพานในด้านต่างๆ (ดิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 29,974 26/11/2561 29,974 หจก.พิทักษ์โทเทิ่ล โซลูชั่น 27/03/2562 1,000,000 1,000,000 764,659 764,659 76.47 90.00 75.00 90.00 75.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.70) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ชลประทาน จำนวน 14 แห่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 53,160 31/10/2561 53,160 หจก.พิทักษ์ภัณฑ์สกลนคร 19/11/2561 1,419,249 1,419,249 1,419,249 1,419,249 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.71) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 43,000 31/10/2561 43,000 หจก.พิทักษ์ภัณฑ์สกลนคร 19/11/2561 1,705,766 1,705,766 1,705,766 1,705,766 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.72) ส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 23/10/2561 31/10/2561 487,300 14/11/2561 487,300 หจก.สายนทีกรุ๊ป 14/11/2561 2,082,550 2,082,550 2,082,550 2,082,550 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.73) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 80,625 16/11/2561 80,625 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 23/11/2561 99,786 99,786 99,786 99,786 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.74) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 9,498 26/11/2561 9,498 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 03/12/2561 99,998 99,998 99,998 99,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.75) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 100,000 13/11/2561 100,000 ร้านเวทย์ประสิทธิ์ 14/11/2561 100,000 100,000 100,000 100,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.76) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 148,000 13/11/2561 148,000 ร้านพารวยพันธุ์ไม้ 14/11/2561 200,000 200,000 198,460 198,460 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.77) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 66,000 26/11/2561 66,000 ร้านพารวยพันธุ์ไม้ 03/12/2561 300,000 300,000 300,000 300,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.78) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 9,995 13/11/2561 9,995 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 14/11/2561 100,000 100,000 99,898 99,898 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.79) ดำเนินการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 108,000 13/11/2561 108,000 ร้านพารวยพันธุ์ไม้ 14/11/2561 200,000 200,000 199,679 199,679 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.80) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสนับสนุนแปลงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาตาล เต่างอย สกลนคร 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 47,000 16/11/2561 47,000 ร้านพารวยพันธุ์ไม้ 21/11/2561 1,499,997 1,499,997 1,499,997 1,499,997 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.81) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาสัตว์ป่าและกรงนกหายากเขตเทือกเขาภูพานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 93,000 2,907,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 66,800 05/02/2562 66,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีวัฒน์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 02/11/2561 1,379,000 14/11/2561 1,379,000 บ.ชวลิตรวม จก. 04/03/2562 2,711,984 68,900 2,643,084 2,710,020 68,900 2,641,120 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.82) บูรณะรั้วกันเขตในพื้นที่ป่าเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,919,000 1,919,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 22/10/2561 13/11/2561 699,490 14/11/2561 699,490 หจก.พรรณาสายน้ำอูน 14/11/2561 1,700,815 1,700,815 1,683,603 1,683,603 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.83) ปรับปรุงเส้นทางประวัติศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 2,030,000 2,030,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 02/11/2561 558,000 14/11/2561 558,000 บ.ชวลิตรวม จก. 14/11/2561 1,894,642 1,894,642 1,894,571 1,894,571 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.84) ปรับปรุงถนนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 25,304 16/11/2561 25,304 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 26/11/2561 649,889 649,889 649,889 649,889 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.85) ศาลาพักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยว 10 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 03/11/2561 560,155 14/11/2561 560,155 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 14/11/2561 2,937,759 2,937,759 2,909,672 2,909,672 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.86) อาคารแปรรูปเห็ดเพื่อสุขภาพและห้องควบคุมปรับอุณภูมิ - คุณภาพ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,830,000 1,830,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 19,690 16/11/2561 19,690 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 23/11/2561 1,829,791 1,829,791 1,829,791 1,829,791 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.87) ปรับปรุงบ่อดิน ภายในกิจกรรมประมง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 11,608 13/11/2561 11,608 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 14/11/2561 5,792,539 5,792,539 5,118,824 5,118,824 88.37 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) งานก่อสร้างถนนลาดยางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 19,847,400 19,542,000 305,400 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 29/11/2561 21/12/2561 25/12/2561 13,189,000 28/01/2562 13,189,000 210 06/02/2562 06/02/2562 03/09/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2562 149,851 01/03/2562 149,851 หจก.แก้วมิ่งหล้าดีเวลลอปเม้นท์ 24/04/2562 19,893,343 13,465,970 13,189,000 276,970 276,841 276,841 2.06 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 2.330 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,180,000 270,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 12/10/2561 01/11/2561 09/11/2561 5,797,950 21/01/2562 5,797,950 120 26/01/2562 22/01/2562 24/05/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1996) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 12,500 05/02/2562 12,500 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 24/04/2562 9,180,000 5,971,676 5,797,950 173,726 5,971,676 5,797,950 173,726 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 18,760,400 7,050,000 11,710,400 นาตาล เต่างอย สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 25/10/2561 12/11/2561 19/11/2561 4,839,982 26/12/2561 4,839,982 180 09/01/2562 08/01/2562 07/08/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/12/2561 499,985 17/12/2561 499,985 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 24/04/2562 7,256,080 13,904,660 4,839,982 9,064,678 13,272,058 4,207,380 9,064,678 95.45 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (4) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยหินตาด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,537,700 10,250,100 9,287,600 นาตาล เต่างอย สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 22/10/2561 12/11/2561 19/11/2561 6,439,988 26/12/2561 6,439,988 120 09/01/2562 09/01/2562 07/07/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 199,973 19/12/2561 199,973 บ.วิมลรัตน์ 24/04/2562 9,656,400 15,081,306 6,439,988 8,641,318 14,689,482 6,057,806 8,631,676 97.40 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (5) River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 18,596,200 7,577,300 11,018,900 ดงมะไฟ เมือง สกลนคร 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 22/10/2561 08/11/2561 13/11/2561 4,769,940 26/12/2561 4,769,940 120 07/01/2562 02/01/2562 06/05/2562 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 120,000 17/12/2561 120,000 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 24/04/2562 7,376,661 13,150,487 4,769,940 8,380,547 13,109,646 4,769,940 8,339,706 99.69 90.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.154) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,300 26,300 26,300 26,300 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 4,590 05/02/2562 4,590 หจก.แก้วมิ่งหล้าดีเวลลอปเม้นท์ 14/02/2562 15,093 15,093 15,093 15,093 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.174.7) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พังขว้าง เมือง สกลนคร 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 22/10/2561 02/11/2561 874,900 14/01/2562 874,900 120 17/01/2562 15/01/2562 16/05/2562 หจก.สกลนครวิชัยก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 4,590 05/02/2562 4,590 หจก.แก้วมิ่งหล้าดีเวลลอปเม้นท์ 18/03/2562 1,500,000 874,900 874,900 874,900 874,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,015,868 1,015,868 1,015,868 1,015,868 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2562 99,830 15/05/2562 99,830 บ.รุตคาร์เซอร์วิส 08/08/2562 1,015,868 1,015,868 1,015,868 1,015,868 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บูรณะซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมส่วนประกอบแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,440,000 1,440,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/07/2562 10,500 23/07/2562 10,500 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 08/08/2562 1,440,000 1,440,000 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมและบูรณะอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 955,000 955,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/07/2562 133,654 08/07/2562 133,654 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 08/08/2562 955,000 955,000 703,576 703,576 73.67 80.00 70.00 80.00 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมและบูรณะอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,429,500 1,429,500 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2562 280,800 31/07/2562 280,800 บ.เด่นกรณ์ธานี จก. 08/08/2562 1,429,500 1,429,500 799,602 799,602 55.94 80.00 35.00 80.00 35.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมและบูรณะอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,429,500 1,429,500 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/07/2562 312,832 23/07/2562 312,832 บ.เด่นกรณ์ธานี จก. 08/08/2562 1,429,500 1,429,500 806,088 806,088 56.39 80.00 55.00 80.00 55.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมคันคลองและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 24/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/07/2562 36,489 23/07/2562 36,489 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/08/2562 1,500,000 1,500,000 175,763 175,763 11.72 80.00 10.00 80.00 10.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมระบบน้ำและส่วนประกอบอาคารสัมมนาขนาดใหญ่ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 960,000 960,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 440,522 10/07/2562 440,522 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/08/2562 960,000 960,000 634,372 634,372 66.08 80.00 65.00 80.00 65.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมระบบน้ำและส่วนประกอบแปลงสาธิตเกษตรนวัตกรรม จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 726,000 726,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/07/2562 15,550 23/07/2562 15,550 หจก.พิทักษ์ณัณฑ์สกลนคร 08/08/2562 726,000 726,000 423,671 423,671 58.36 80.00 50.00 80.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมอาคารทดน้ำกลางคลอง 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,428,900 1,428,900 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2562 356,473 02/07/2562 356,473 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/08/2562 1,428,900 1,428,900 599,309 599,309 41.94 80.00 40.00 80.00 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซ่อมแซมอาคารทดน้ำกลางคลอง 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 2 จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,429,100 1,429,100 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2562 325,920 31/07/2562 325,920 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/08/2562 1,429,100 1,429,100 619,289 619,289 43.33 80.00 40.00 80.00 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 61,692,104 61,692,104 61,692,104 61,692,104 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 22/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 125,553 28/06/2561 125,553 หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์ 14/11/2561 61,157,001 61,157,001 61,038,905 61,038,905 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานศึกษา วิจัย ทดลอง) จังหวัดสกลนคร งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 349,800 349,800 349,800 349,800 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 04/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2561 9,000 04/06/2561 9,000 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 14/11/2561 349,800 349,800 349,459 349,459 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,095,099 2,095,099 2,095,099 2,095,099 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 47,699 01/11/2561 47,699 หจก.แก้วมิ่งหล้าดีเวลลอปเม้นท์ 14/11/2561 2,067,000 2,067,000 2,063,140 2,063,140 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรชุมชนใต้ร่มพระบารมี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดย ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,099,770 3,099,770 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 17/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2561 48,231 22/02/2561 48,231 ร้านทรัพย์อนันต์ 14/11/2561 3,063,870 3,063,870 2,991,373 2,991,373 97.63 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,255,408 70,255,408 70,255,408 70,255,408 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 14/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 36,438 25/02/2562 36,438 หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป 07/03/2562 70,150,887 70,150,887 56,916,087 56,916,087 81.13 90.00 85.00 90.00 85.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร (แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 308,600 308,600 308,600 308,600 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 13/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 72,500 24/05/2562 72,500 หจก.ไพโรจน์การเกษตร 08/08/2562 308,600 308,600 308,600 308,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,045,000 2,045,000 2,045,000 2,045,000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 08/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/07/2562 132,000 26/07/2562 132,000 หจก.สายนทีกรุ๊ป 08/08/2562 2,039,660 2,039,660 43,400 43,400 2.13 80.00 70.00 80.00 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์ (เส้นทางประวัติศาสตร์ ตามรอยพ่อ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 3,004,131 3,004,131 3,004,131 2,041,607 962,524 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 07/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 466,894 17/09/2561 466,894 หจก.ยิ่งทวีวัฒน์ 08/08/2562 2,247,562 1,527,474 720,088 2,186,750 1,527,474 659,276 97.29 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 16,748,000 7,218,200 9,529,800 พังขว้าง เมือง สกลนคร 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 149,870 25/02/2562 149,870 บ.วิมลรัตน์ 03/04/2562 13,725,431 4,670,000 9,055,431 13,578,015 4,670,000 8,908,015 98.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านลาดกะเฌอ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 15,432,300 4,539,600 10,892,700 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 49,996 12/02/2562 49,996 บ.วิมลรัตน์ 15/02/2562 13,068,436 3,383,000 9,685,436 12,689,653 3,383,000 9,306,653 97.10 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 17,607,200 8,920,800 8,686,400 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 01/10/2561 09/11/2561 13,410,855 5,563,000 7,847,855 13,158,962 5,563,000 7,595,962 98.12 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 7,657,000 22,343,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 153,438 12/02/2562 153,438 บ.วิมลรัตน์ 15/02/2562 25,390,248 6,899,004 18,491,244 24,757,604 6,899,004 17,858,600 97.51 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยเวียนไพร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 13,989,200 2,668,200 11,321,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 01/10/2561 09/11/2561 11,241,446 1,704,549 9,536,897 11,239,988 1,704,549 9,535,439 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงทางระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,872,200 4,928,400 14,943,800 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 99,963 13/03/2562 99,963 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 20/03/2562 15,265,733 2,976,985 12,288,748 15,244,711 2,955,963 12,288,748 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยยาง เมือง สกลนคร 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 27/09/2561 03/10/2561 1,015,868 08/05/2562 1,015,868 บริษัท คูณยิ่ง จำกัด 08/08/2562 2,500,000 2,500,000 528,970 528,970 21.16 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง