ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 01:54:15]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 (7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,812,600 14,812,600 14,812,600 14,812,600 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 218,620 28/11/2561 218,620 หจก.ธิติวิทยา 17/12/2561 14,619,000 14,619,000 12,408,033 12,408,033 84.88 0.00 80.00 0.00 80.00 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 40,000 09/08/2562 40,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าศึกษาความเหมาะสมแก้มลิงหนองฝายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 09/07/2562 20/08/2562 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศแก้มลิงหนองฝายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 26/06/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/08/2562 95,000 01/08/2562 95,000 22/08/2562 95,000 95,000 92,190 92,190 97.04 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบแผนที่ภูมิประเทศแก้มลิงหนองฝายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 40,000 09/08/2562 40,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าศึกษาความเหมาะสมฝายห้วยยางหวายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 09/07/2562 20/08/2562 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศฝายห้วยยางหวายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 125,000 125,000 125,000 125,000 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 26/06/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX 01/08/2562 125,000 01/08/2562 125,000 22/08/2562 125,000 125,000 125,000 125,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบฝายห้วยยางหวายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 40,000 09/08/2562 40,000 หจก.ธิติวิทยา 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบแก้มลิงโป่งวังแว้พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 40,000 09/08/2562 40,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าศึกษาความเหมาะสมฝายลำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 09/07/2562 20/08/2562 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศฝายลำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 125,000 125,000 125,000 125,000 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 26/06/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/08/2562 125,000 01/08/2562 125,000 22/08/2562 125,000 125,000 10,720 10,720 8.58 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบฝายลำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 40,000 09/08/2562 40,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโป่งแค ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 50,000 09/08/2562 50,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 50,000 50,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบแก้มลิงบ้านโป่งแคพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/08/2562 40,000 08/08/2562 40,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าศึกษาความเหมาะสมแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 09/07/2562 20/08/2562 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000 85,000 85,000 85,000 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 26/06/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/08/2562 85,000 01/08/2562 85,000 22/08/2562 85,000 85,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 09/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/08/2562 08/08/2562 หจก.ธิติวิทยา (2001) 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าศึกษาความเหมาะสมแก้มลิงหนองดอนดู่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 09/07/2562 20/08/2562 20,000 20,000 19,651 19,651 98.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศแก้มลิงหนองดอนดู่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 125,000 125,000 125,000 125,000 นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 26/06/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/08/2562 125,000 01/08/2562 125,000 22/08/2562 125,000 125,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบแก้มลิงหนองดอนดู่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 18/07/2562 08/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/08/2562 40,000 40,000 หจก.ธิติวิทยา (2001) 23/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคู ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 18/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/08/2562 08/08/2562 21/08/2562 50,000 50,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.6 ค่าออกแบบ แก้มลิงห้วยก๊ากว๊ากพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 18/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/08/2562 08/08/2562 21/08/2562 40,000 40,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง