ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 18:42:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.21) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ระยะทาง 5,309 เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 575,000 575,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 323,060 06/03/2563 323,060 ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 323,060 574,787 574,787 574,135 574,135 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.57) บริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 พื้นที่ชลประทาน 1.246 ล้านไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 449,000 06/03/2563 449,000 หจก. ธิติวิทยา 2001 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 449,000 1,200,000 1,200,000 1,034,209 1,034,209 86.18 100.00 93.00 100.00 93.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (3) สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแบบอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 69 อ่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 10/03/2563 13/03/2563 24,235,300 25/03/2563 24,235,300 บจก.ยูเนียน ที เอส แอล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 24,235,300 24,851,100 24,851,100 22,724,792 22,724,792 91.44 100.00 98.90 100.00 98.90 15/09/2563 13,652 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (5) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ระยะ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,773,000 10,773,000 10,773,000 10,773,000 นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 20/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 10/03/2563 13/03/2563 3,770,000 30/03/2563 3,770,000 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 3,770,000 9,102,617 9,102,617 8,923,218 8,923,218 98.03 100.00 99.00 100.00 99.00 15/09/2563 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (9) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 19/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 24/01/2563 14/02/2563 25/02/2563 14,233,611 30/03/2563 14,233,611 180 30/03/2563 01/04/2563 25/04/2563 บจก.วิศวกรรมธรณีและฐานราก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 100,000 20/08/2563 100,000 หจก. ธิติวิทยา 2001 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/09/2563 14,233,611 14,482,611 14,233,611 249,000 13,042,251 13,006,095 36,156 90.05 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (10) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 19/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 30/01/2563 20/02/2563 27/02/2563 11,359,676 30/03/2563 11,359,676 180 30/03/2563 01/04/2563 25/09/2563 บจก.วิศวกรรมธรณีและฐานราก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2563 80,000 20/08/2563 80,000 หจก. ธิติวิทยา 2001 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/09/2563 11,359,676 11,557,677 11,359,677 198,000 10,350,889 10,152,888 198,000 89.56 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,585,800 2,585,800 2,585,800 2,585,800 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 446,450 446,450 ส.เทรดดิ้ง 19/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)