ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 16:58:09]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.1.136) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 300,000 16/11/2561 300,000 ธิติวิทยา 28/01/2562 1,200,000 1,200,000 811,935 811,935 67.66 90.00 67.00 10.00 67.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.3.33) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 399,744 25/01/2562 399,744 ส.เทรดดิ้ง 30/01/2562 740,000 740,000 738,161 738,161 99.75 100.00 100.00 25.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.168.915) ซ่อมแซมท่อรับน้ำอาคารทิ้งน้ำคลองระบาย D9 สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 83,468 29/11/2561 83,468 วชิระกำพล 14/12/2561 1,200,000 1,200,000 1,197,169 1,197,169 99.76 100.00 100.00 20.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (1.2) ปรับปรุงทำนบดินด้านท้ายน้ำและ Rockfill Toe เขื่อนโสกรวก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,705,000 4,705,000 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 249,696 26/12/2561 249,696 ธิติวิทยา 10/01/2562 4,141,615 4,141,615 4,115,491 4,115,491 99.37 100.00 100.00 5.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 (5) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 12,979,000 12,979,000 นาคู นาคู กาฬสินธู์ 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 232,830 25/12/2561 232,830 เชรษฐชัย ปิโตรเลี่ยม 10/01/2562 10,837,541 10,837,541 10,777,779 10,777,779 99.45 100.00 99.00 5.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 3,015 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC06) จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,936,957 5,936,957 5,936,957 5,936,957 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 28/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/03/2562 07/03/2562 08/03/2562 12/03/2562 2,543,000 12/03/2562 2,543,000 60 13/03/2562 12/03/2562 11/05/2562 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2562 28,600 02/04/2562 28,600 ส.เทรดดิ้ง 21/05/2562 5,779,757 5,779,757 5,768,135 5,768,135 99.80 90.00 100.00 10.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 27/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2562 12/04/2562 17/04/2562 24/04/2562 6,464,500 24/04/2562 6,464,500 150 01/05/2562 29/04/2562 27/09/2562 ลูกหลวงเรียลคอน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 348,150 05/04/2562 348,150 ส.เทรดดิ้ง 22/05/2562 8,100,000 8,100,000 1,393,308 1,393,308 17.20 91.00 50.00 36.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc 06) สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 353,499 353,499 353,499 353,499 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 21/05/2562 353,499 353,499 353,499 353,499 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,750,000 15,750,000 15,750,000 15,292,000 458,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 28/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/07/2561 278,000 28/07/2561 278,000 ธิติวิทยา 14/12/2561 15,750,000 15,292,000 458,000 10,937,644 10,479,644 458,000 69.45 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,724,000 3,724,000 3,724,000 3,724,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 433,544 28/09/2561 433,544 ร้านช่างดำเฟอร์นิเจอร์ 14/12/2561 433,544 433,544 433,544 433,544 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 446,450 29/09/2561 446,450 ส.เทรดดิ้ง 14/12/2561 446,450 446,450 446,450 446,450 100.00 91.00 100.00 36.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง