ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09:52:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.6) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 490,740 29/03/2562 490,740 หจก.ยนต์กิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/04/2562 2,550,000 2,550,000 2,544,020 2,544,020 99.77 80.00 100.00 80.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.72) กำจัดวัชพืชหน้าอ่างเก็บน้ำน้ำพรม .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 6,025 26/10/2561 6,025 บริษัท พี.เอส.วาย. โนนหัน จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องจักรติดภาระกิจภัยแล้ง เร่งรัดดำเนินการหลังเสร็จภาระกิจภัยแล้ง 30/11/2561 161,000 161,000 160,959 160,959 99.97 90.00 30.00 90.00 30.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 600 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.77) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 99,817 11/03/2562 99,817 หจก.เชรษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2562 171,000 171,000 170,662 170,662 99.80 70.00 20.00 70.00 20.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.78) กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 95,980 22/03/2562 95,980 หจก.เชรษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 211,000 211,000 210,786 210,786 99.90 80.00 100.00 80.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.79) กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 26/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 172,991 18/03/2562 172,991 บริษัทประตูชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 26/03/2562 173,000 173,000 172,991 172,991 99.99 80.00 10.00 80.00 10.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.80) กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 24/08/2561 22/03/2562 22/03/2562 104,975 25/03/2562 104,975 บริษัทประตูชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/05/2562 115,000 115,000 114,970 114,970 99.97 80.00 70.00 80.00 70.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.81) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายปากจาบ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 77,500 77,500 77,500 77,500 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 44,987 25/03/2562 44,987 บริษัทรัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 45,000 45,000 44,987 44,987 99.97 80.00 10.00 80.00 10.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0 3,000 180 0 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.82) กำจัดวัชพืชลำห้วยลำคันฉูหน้าฝายโคกเพชร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 77,500 77,500 77,500 77,500 โคกเพรชพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 44,987 25/03/2562 44,987 บริษัทรัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 45,000 45,000 44,987 44,987 99.97 80.00 10.00 80.00 10.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0 250 65 0 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.2.83) กำจัดวัชพืชหน้าอาคารบังคับน้ำปากคลองท่าใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 43,964 25/03/2562 43,964 บริษัทรัฐเกียรติคอร์ปอเรชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 44,000 44,000 43,964 43,964 99.92 80.00 10.00 80.00 10.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0 650 45 0 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.9) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ทำการและบ้านพักศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 693,400 693,400 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 9,925 14/01/2562 9,925 หจก.ธิติวิทยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 700,000 700,000 389,546 389,546 55.65 80.00 75.00 80.00 75.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.10) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 68,692 06/02/2562 68,692 บริษัท พีที อิเล็กทรอนิกสื ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2562 2,200,000 2,200,000 1,550,936 1,550,936 70.50 80.00 80.00 80.00 80.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.11) ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 25,065 14/01/2562 25,065 บ.พีพีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 06/02/2562 600,000 600,000 524,580 524,580 87.43 80.00 25.00 80.00 25.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.12) ปรับปรุงเสารับส่งสัญญาณวิทยุพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 20/08/2561 วิธีคัดเลือก 19/03/2562 22/03/2562 28/03/2562 2,077,515 01/04/2562 2,077,515 หจก.เจเคพี เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2562 2,100,000 2,100,000 0.00 80.00 30.00 80.00 30.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.6 (1.13) ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างถนนฝั่งซ้ายด้านหลังสำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 งาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 62,926 15/02/2562 62,926 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่านฟ้า เดคคอร์ แอน เซอร์วิส 30/03/2562 2,700,000 2,700,000 1,226,010 1,226,010 45.41 80.00 35.00 80.00 35.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)26 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 93 ครั้ง