ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:21:19]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1.128) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,695,000 4,695,000 4,348,000 4,348,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 25/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 2,643,250 01/11/2561 2,643,250 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 4,348,000 4,348,000 2,324,398 2,324,398 53.46 73.00 65.00 73.00 65.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.1.142) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 114,000 114,000 114,000 114,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 84,000 20/02/2562 84,000 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/05/2562 114,000 114,000 83,610 83,610 73.34 40.00 74.00 40.00 74.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.3.41) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 28,680 09/11/2561 28,680 ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตักชั่น 17/12/2561 280,000 280,000 276,370 276,370 98.70 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.240) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 499,000 499,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 88,800 26/11/2561 88,800 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรั๊กชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 500,000 500,000 449,729 449,729 89.95 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 26/10/2561 21/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 283,940 21/12/2561 283,940 องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 21,925,416 21,925,416 18,192,051 18,192,051 82.97 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (49) แก้มลิงห้วยหินลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 22,761,000 7,186,000 15,575,000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 18/02/2562 3,730,000 3,730,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ รสชก. (ให้บริการ) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 68,105 05/11/2561 68,105 หจก.ศิริเกษมทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 7,117,551 17,520,340 3,730,000 13,790,340 8,340,051 8,340,051 47.60 96.00 38.00 96.00 38.00 11/06/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 500 0.12
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.44) ปรับปรุงท่อลอดถนน กม.3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 505,000 505,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 78,242 27/11/2561 78,242 บริษัทสุณภัทรเทรดดิ้ง จำกัด 17/12/2561 481,400 481,400 442,083 442,083 91.83 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.46) ปรับปรุงท่อระบายน้ำโครงการพัฒนาบึงกุดเค้า (พระราชดำริ) ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 3,478 27/11/2561 3,478 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 4,387,083 4,387,083 4,104,674 4,104,674 93.56 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.852) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 987,000 393,000 594,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 27/08/2561 100,000 14/12/2561 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 1,000,000 1,000,000 600,000 600,000 60.00 100.00 40.00 100.00 40.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.853) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 85,878 05/11/2561 85,878 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 333,600 333,600 328,746 328,746 98.54 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.854) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 49,776 05/11/2561 49,776 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 190,500 190,500 179,502 179,502 94.23 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.855) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 94,687 05/11/2561 94,687 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรั๊กชั่น 17/12/2561 238,200 238,200 231,111 231,111 97.02 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.856) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 212,430 05/11/2561 212,430 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 762,600 762,600 750,537 750,537 98.42 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.857) ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 113,426 05/11/2561 113,426 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 774,000 774,000 764,785 764,785 98.81 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.858) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 200,610 06/11/2561 200,610 บริษัทสุณภัทรเทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 285,600 285,600 285,535 285,535 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.859) ซ่อมแซมทำนบดิน ปตร.ท่าเอียด โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 7,140 24/10/2561 7,140 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 143,000 143,000 142,771 142,771 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.860) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 71,758 05/11/2561 71,758 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 762,300 762,300 671,909 671,909 88.14 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.861) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่น โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 26/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 99,990 27/11/2561 99,990 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 2,017,000 2,017,000 1,971,038 1,971,038 97.72 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.862) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 341,466 05/11/2561 341,466 ร้าน ส.เทรดดิ้งแอนด์คอนสตรั๊กชั่น 17/12/2561 571,600 571,600 571,450 571,450 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.168.863) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 14,985 05/11/2561 14,985 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 285,800 285,800 276,939 276,939 96.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (37) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 15,172,000 4,886,000 10,286,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2562 06/02/2562 2,599,490 2,599,490 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 950,496 26/11/2561 950,496 องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 4,843,225 8,603,781 8,603,781 6,031,552 6,031,552 70.10 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,516 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.20.1) ฝายกั้นลำน้ำสาขาลำน้ำเชิญ (ลำห้วยบุนา) ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 32,247 21/11/2561 32,247 หจก.ศิริเกษมทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 8,445,332 8,445,332 7,121,712 7,121,712 84.33 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชี 1,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (4.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 28,142,000 28,142,000 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2562 228,330 10/01/2562 228,330 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 22,268,448 22,268,448 15,218,671 15,218,671 68.34 90.00 65.00 90.00 65.00 11/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (4.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหว้า-โนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 412,866 08/01/2562 412,866 องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 28/01/2562 21,079,328 21,079,328 15,516,043 15,516,043 73.61 90.00 70.00 90.00 70.00 11/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (74) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 46,000,000 46,000,000 45,977,000 16,662,000 29,315,000 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 19,915 19/12/2561 19,915 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติวิทยา(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 35,437,271 8,599,365 26,837,906 18,229,121 18,229,121 51.44 70.00 45.00 70.00 45.00 11/06/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 1,200 50 0.31
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 372,711 372,711 372,711 372,711 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 370,755 10/04/2562 370,755 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2562 372,711 372,711 370,755 370,755 99.48 100.00 80.00 100.00 80.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น อาคารบังคับน้ำบ้านวังมนและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 795,164 795,164 795,164 795,164 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/04/2562 197,877 11/04/2562 197,877 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 795,164 795,164 512,941 512,941 64.51 40.00 45.00 40.00 45.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวงตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,506,110 3,506,110 3,506,110 3,506,110 3,506,110 3,506,110 2,895,000 2,895,000 82.57 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.606) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 08/12/2560 27/12/2560 08/01/2561 1,020,000 07/02/2561 1,020,000 150 02/10/2561 23/04/2561 28/02/2562 หจก.เจ วาย ก่อสร้าง (1992) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2562 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,002,220 6,002,220 6,002,220 6,002,220 6,002,220 6,002,220 4,010,700 4,010,700 66.82 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (17) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำท่าพระ (หนองหลด) พร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,899,288 18,899,288 18,899,288 18,899,288 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18,899,288 18,899,288 18,899,288 18,899,288 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไร่ (3) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,450,339 3,450,339 3,450,339 3,450,339 3,450,339 3,450,339 2,939,473 2,939,473 85.19 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น อาคารบังคับน้ำบ้านวังมนและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก จังหวัดขอนแก่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,040,869 11,040,869 11,040,869 11,040,869 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/05/2561 30/05/2561 07/06/2561 796,000 17/07/2561 796,000 60 31/01/2562 31/03/2562 หจก.เฮงหลี ก่อสร้าง2015 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/04/2562 197,877 11/04/2562 197,877 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 1,245,000 7,738,361 7,738,361 2,769,947 2,769,947 35.80 74.87 45.00 74.87 45.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,564,861 8,564,861 8,564,861 8,564,861 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2561 22/03/2561 03/05/2561 4,493,130 25/06/2561 4,493,130 150 10/08/2561 17/07/2561 06/01/2562 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 28/05/2562 8,192,149 8,192,149 3,194,382 3,194,382 38.99 40.00 80.00 40.00 80.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนข่า เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,963,762 1,963,762 1,963,762 1,963,762 1,963,762 1,963,762 1,963,762 1,963,762 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานขอนแก่น 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,067,738 1,067,738 1,065,294 1,065,294 99.77 0.00 0.00 0.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ กม.5+787 อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 599,591 599,591 599,412 599,412 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่น โครงการชลประทานขอนแก่น งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 685,800 685,800 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 11,172,554 5,889,554 5,283,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11,172,554 5,889,554 5,283,000 321,817 321,817 2.88 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)Useronline Database INSERT Error