ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:09:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.22) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จาก กม.0+000 ถึง กม.1+850 โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 115,370 05/03/2563 115,370 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 115,370 200,400 200,400 182,022 182,022 90.83 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.54) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981.00 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 121,000 121,000 121,000 121,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 7,250 05/03/2563 7,250 ยนต์กิจกลการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 7,250 121,000 121,000 80,155 80,155 66.24 91.00 80.00 91.00 80.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.58) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลังในเขตโครงการชลประทานขอนแก่น พื้นที่ชลประทาน 16,981.00 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,086,000 5,086,000 5,086,000 5,086,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 10/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 29,990 05/03/2563 29,990 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 29,990 4,343,000 4,343,000 2,913,977 2,913,977 67.10 91.00 60.00 91.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.643) กำจัดวัชพืชในเขตกุดละว้า ปริมาณ 174,600 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,588,700 5,588,700 5,588,700 5,588,700 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 16/12/2562 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 189,270 03/04/2563 189,270 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 189,270 5,588,700 5,588,700 4,569,062 4,569,062 81.76 100.00 90.00 100.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.15) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่น โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 52,548 04/03/2563 52,548 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 54,212 576,000 576,000 562,395 562,395 97.64 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.317) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 146,972 05/03/2563 146,972 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง 30/03/2563 153,244 484,300 484,300 449,812 449,812 92.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4014) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำหนองยางหนองกอย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 24,955 04/03/2563 24,955 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 24,955 381,300 381,300 337,578 337,578 88.53 100.00 92.00 100.00 92.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4016) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน 2,000 ตารางเมตร. อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 28/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 259,867 03/03/2563 259,867 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 265,365 810,300 810,300 778,035 778,035 96.02 95.00 100.00 95.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4034) ซ่อมแซมทำนบดิน และระบบส่งน้ำ จำนวน 1,660 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ป่าหวายนั่ง ฝาง เชียงใหม่ 28/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 8,596 04/03/2563 8,596 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 8,814 563,700 563,700 512,784 512,784 90.97 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4035) ซ่อมแซมทำนบดิน และระบบส่งน้ำจำนวน 2,795 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 28/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 40,000 04/03/2563 40,000 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 40,000 478,600 478,600 469,504 469,504 98.10 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4036) ซ่อมแซมทำนบดิน และระบบส่งน้ำจำนวน 385 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำกกม่วง โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 19/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 14,595 04/03/2563 14,595 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 14,595 287,400 287,400 275,101 275,101 95.72 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4037) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย จำนวน 600 ตารางเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 09/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 30,000 04/03/2563 30,000 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 30,000 476,600 476,600 461,209 461,209 96.77 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4038) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองยางหนองกอย 3,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 4,995 04/03/2563 4,995 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 4,995 381,300 381,300 329,136 329,136 86.32 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4039) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/02/2563 100,000 02/04/2563 100,000 สมาคมกลุ่มกสิกรผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4042) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 5 ราย โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมือง ขอนแก่น 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/02/2563 100,000 03/04/2563 100,000 สมาคมกลุ่มกสิกรผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4047) ซ่อมแซมหินเรียงทางระบายน้ำฉุกเฉิน 1,000 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำแก่งละว้าโครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 09/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 158,451 04/03/2563 158,451 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 216,102 524,600 524,600 521,552 521,552 99.42 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4048) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯห้วยทราย โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 19/11/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 47,600 05/03/2563 47,600 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 74,375 337,900 337,900 331,715 331,715 98.17 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4049) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 19/11/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 239,150 04/03/2563 239,150 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 285,148 486,200 486,200 457,919 457,919 94.18 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4050) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMCและ RMC อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย จำนวน 34 แห่ง โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 6,970 04/03/2563 6,970 หจก.ศิริเกษมทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 6,970 286,000 286,000 268,198 268,198 93.78 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4051) ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำฉุกเฉิน กม 5+009 อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 09/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 209,617 05/03/2563 209,617 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 225,503 618,000 618,000 580,788 580,788 93.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4053) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโสกรวก โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 28/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 82,210 03/03/2563 82,210 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 82,516 479,600 479,600 420,537 420,537 87.68 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (1.4054) ซ่อมแซมอาคารหัวงาน และอาคารประกอบอื่นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 19/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 83,253 03/03/2563 83,253 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 83,848 479,500 479,500 438,551 438,551 91.46 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำยาว 13,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 66,000,000 66,000,000 66,000,000 12,895,000 53,105,000 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 11/02/2563 03/03/2563 10/03/2563 5,880,000 05/05/2563 5,880,000 210 13/05/2563 12/05/2563 08/12/2563 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 280,598 01/05/2563 280,598 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 13,081,311 48,245,700 5,880,000 42,365,700 28,953,000 28,953,000 60.01 96.00 50.00 96.00 50.00 11/08/2563 4,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (21) ฝายลำห้วยหญ้าไซตอนล่าง ความยาวสันฝาย 25.00 เมตร สูง 300 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4,057,500 7,942,500 ลอมคอม พล ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 20/02/2563 03/03/2563 1,222,345 25/03/2563 1,222,345 150 03/04/2563 02/04/2563 31/08/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 28,857 25/03/2563 28,857 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 285,857 8,306,475 1,222,345 7,084,130 5,592,673 1,222,345 4,370,328 67.33 93.00 80.00 93.00 80.00 11/08/2563 400 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (2) แก้มลิงหนองฝายหลวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.32 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 11,210,000 3,790,000 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 18/02/2563 09/03/2563 13/03/2563 6,300,214 31/03/2563 6,300,214 150 11/04/2563 10/04/2563 08/09/2563 หจก.วชิรกำพล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 72,749 25/03/2563 72,749 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 72,749 9,517,844 6,300,214 3,217,630 6,778,036 3,560,406 3,217,630 71.21 97.00 95.00 97.00 95.00 11/08/2563 300 120 0.32
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (11) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมระบบส่งน้ำยาว 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง (พรด.) ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 6,950,000 23,050,000 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 07/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 20/02/2563 10/03/2563 13/03/2563 4,140,000 12/05/2563 4,140,000 180 16/05/2563 15/05/2563 11/11/2563 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 299,920 05/05/2563 299,920 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 299,920 21,034,500 4,140,000 16,894,500 5,725,728 5,725,728 27.22 90.00 45.00 90.00 45.00 11/08/2563 300 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (141) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 14,285,000 35,715,000 โนนข่า พล ขอนแก่น 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 13/03/2563 9,600,012 01/04/2563 9,600,012 180 16/05/2563 15/05/2563 11/11/2563 หจก.วชิรกำพล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 178,408 06/03/2563 178,408 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 196,000 40,357,712 9,600,012 30,757,700 17,757,152 17,757,152 44.00 90.00 55.00 90.00 55.00 11/08/2563 2,900 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (19) ฝายลำน้ำห้วยกุดมอง ความยาวสันฝาย 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 10,844,000 2,419,000 8,425,000 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 16/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2563 14/02/2563 26/02/2563 03/03/2563 837,107 26/03/2563 837,107 150 10/04/2563 09/04/2563 07/09/2563 หจก.พี.พี.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 36,071 20/03/2563 36,071 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 36,071 9,315,447 837,107 8,478,340 6,417,882 6,417,882 68.90 100.00 75.00 100.00 75.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (20) ฝายลำห้วยหญ้าไซตอนบน ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 5,790,000 9,210,000 ลอมคอม พล ขอนแก่น 16/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 18/02/2563 05/03/2563 12/03/2563 2,502,223 01/04/2563 2,502,223 150 11/04/2563 10/04/2563 08/09/2563 หจก.วชิรกำพล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 37,845 20/03/2563 37,845 หจก.ศิริเกษมทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 37,845 10,409,293 2,502,223 7,907,070 6,369,666 6,369,666 61.19 93.00 65.00 93.00 65.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำยาว 2,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านเกษตรก้าวหน้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1,610,000 23,390,000 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 24/04/2563 24/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/04/2563 05/05/2563 07/05/2563 899,885 22/05/2563 899,885 90 26/05/2563 25/05/2563 23/08/2563 หจก.วชิรกำพล ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2563 299,930 25/05/2563 299,930 ร้าน ส.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 1,471,945 23,453,243 899,885 22,553,358 16,390,827 16,390,827 69.89 88.00 55.00 88.00 55.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,200 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น (64) แก้มลิงทุ่งพึงพืด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 42,014,000 7,986,000 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น 09/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 06/02/2563 28/02/2563 06/03/2563 29,445,529 30/03/2563 29,445,529 180 11/04/2563 10/04/2563 08/10/2563 หจก.เพชรสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 218,247 20/03/2563 218,247 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 42,399,417 36,001,829 29,445,529 6,556,300 13,019,222 6,462,922 6,556,300 36.16 90.00 52.00 90.00 52.00 11/08/2563 1,000 200 1
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 8,477,800 8,477,800 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 05/03/2563 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 186,570 14/04/2563 186,570 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 186,570 8,477,800 8,477,800 7,802,995 7,802,995 92.04 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงกุดพาน พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 9,477,390 8,719,790 757,600 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 10/03/2563 10/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/03/2563 27/03/2563 03/04/2563 13/04/2563 4,995,480 22/04/2563 4,995,480 70 30/04/2563 29/04/2563 08/07/2563 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 8,938,021 5,713,400 4,387,800 1,325,600 3,172,447 2,454,527 717,920 55.53 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงหนองลาดควาย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,369,600 4,369,600 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 04/03/2563 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 25/03/2563 01/04/2563 2,119,000 08/04/2563 2,119,000 90 15/04/2563 14/04/2563 13/07/2563 บ.บุญสมพงษ์วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 4,763,864 2,182,600 2,182,600 2,158,428 2,158,428 98.89 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดจับ-กุดหมากเห็บ โครงการชลประทานขอนแก่น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,679,000 4,543,000 136,000 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 10/03/2563 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2563 04/04/2563 13/04/2563 2,248,000 24/04/2563 2,248,000 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.มณีรัตน์ทวีทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2563 4,620,958 2,315,500 2,179,500 136,000 2,292,247 2,224,747 106,747 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองยาว-หนองกอย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,679,000 4,543,000 136,000 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 10/03/2563 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2563 03/04/2563 13/04/2563 2,370,200 23/04/2563 2,370,200 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2563 5,027,544 2,441,400 2,305,400 136,000 2,393,575 2,322,376 71,200 98.04 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำละเลิงเค็ง โครงการชลประทานขอนแก่น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,756,000 4,618,000 138,000 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 10/03/2563 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 08/04/2563 13/04/2563 2,202,518 23/04/2563 2,202,518 60 28/04/2563 27/04/2563 26/06/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2563 4,583,156 2,268,600 2,130,600 138,000 2,251,565 2,185,483 66,082 99.25 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเตย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,805,800 4,805,800 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 04/03/2563 12/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 186,570 14/04/2563 186,570 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 186,570 4,805,800 4,805,800 4,512,483 4,512,483 93.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่าอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 2,599,490 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนายาว ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,701,495 1,701,495 1,701,495 1,701,495 1,710,495 1,710,495 1,701,484 1,701,484 99.47 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านหว้า-โนนดู่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,552,222 2,552,222 2,552,222 2,552,222 2,552,223 2,552,223 2,552,223 2,552,223 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,002,220 1,991,520 1,991,520 1,991,520 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 04/12/2562 11/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2562 20/12/2562 25/12/2562 754,350 06/02/2563 754,350 บ.สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 868,000 754,350 754,350 754,350 754,350 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 05/11/2562 13/11/2562 2,095,000 07/02/2563 2,095,000 บ.ชัยนันท์อีควิปเมนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 2,600,000 2,095,000 2,095,000 2,095,000 2,095,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 12,600 23/01/2563 12,600 หจก.ธิติวิทยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 33,800 23/01/2563 33,800 หจก.ธิติวิทยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานขอนแก่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานขอนแก่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 53,600 53,600 53,600 53,600 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 18/10/2562 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 53,600 23/01/2563 53,600 หจก.ธิติวิทยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)