ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 00:34:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1.2) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,835,000 2,835,000 2,835,000 2,835,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 58,682 01/11/2561 58,682 หจก.ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 2,835,000 2,835,000 2,299,823 2,299,823 81.12 89.00 90.00 89.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1.3) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 843,000 843,000 843,000 843,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 20,040 26/11/2561 20,040 ร้านธีรศักดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2561 843,000 843,000 670,568 670,568 79.55 95.00 95.00 95.00 95.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1.21) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 19,800 01/11/2561 19,800 บจก.สุขุมเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 800,000 800,000 707,108 707,108 88.39 89.00 93.00 89.00 93.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.3.5) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 321,821 16/01/2562 321,821 หจก.สินธุวา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/01/2562 600,000 600,000 599,690 599,690 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 134,996 01/11/2561 134,996 หจก.สุวรรณอาภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 9,628,092 9,628,092 9,045,181 9,045,181 93.95 92.00 98.00 92.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 2,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำลำเหมืองทุ่งป่าอ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 477,114 19/11/2561 477,114 บจก.เชียงใหม่ นวสิริ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2561 11,850,964 11,850,964 11,475,232 11,475,232 96.83 90.00 98.00 90.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 600 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.23) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 362,000 362,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 13,805 19/10/2561 13,805 หจก.อ.เจริญพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 361,400 361,400 361,400 361,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.24) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายดอยพันวา ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 958,600 958,600 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 309,486 19/10/2561 309,486 หจก.อ.เจริญพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 958,545 958,545 958,545 958,545 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 400 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.25) ซ่อมแซมลำห้วยแม่ป่าข่า ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 954,000 954,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 62,625 19/10/2561 62,625 หจก.โกเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 953,785 953,785 953,785 953,785 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 97 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.223) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 29,450 19/10/2561 29,450 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ เกษตรกรบางส่วนอยู่ระหว่างเตรียมการเพาะปลูกพืชฤดูฝน จึงไม่สามารดำเนินการได้ โครงการชลประทานลำพูนได้ประสานกับเกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน 2562 01/11/2561 1,000,000 1,000,000 647,695 647,695 64.77 35.00 60.00 35.00 60.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 400 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.355 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,662,000 1,662,000 1,662,000 1,627,000 35,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 23/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 12/10/2561 17/10/2561 980,000 07/12/2561 980,000 90 16/01/2562 15/01/2562 15/04/2562 บจก. เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2562 1,622,000 1,009,105 980,000 29,105 1,009,105 980,000 29,105 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนสันอ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 0.744 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,607,000 3,607,000 3,607,000 3,530,000 77,000 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 12/10/2561 17/10/2561 1,882,504 07/12/2561 1,882,504 90 17/01/2562 16/01/2562 16/04/2562 หจก.เอกภพก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2562 3,519,122 1,938,906 1,882,504 56,402 1,938,906 1,882,504 56,402 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,679,000 7,679,000 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 434,445 01/11/2561 434,445 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 7,667,585 7,667,585 7,427,243 7,427,243 96.87 90.00 94.00 90.00 94.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.109) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/09/2561 70,000 23/01/2562 70,000 10 24/01/2562 24/01/2562 02/02/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2562 70,000 999,975 999,975 999,975 999,975 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.110) ซ่อมแซมลำเหมืองลึก โครงการชลประทานลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,716,000 1,716,000 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 74,179 24/10/2561 74,179 ร้านไทอุย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 1,715,076 1,715,076 1,715,076 1,715,076 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.111) ซ่อมแซมพื้นท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่4 ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 845,000 845,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 13,719 26/10/2561 13,719 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 844,690 844,690 844,690 844,690 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 276 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.112) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 458,000 458,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 20,724 19/10/2561 20,724 หจก.อ.เจริญพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 457,573 457,573 457,573 457,573 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.113) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตฝายโป่ง ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 109,375 02/01/2562 109,375 บจก.ซีพีเอสโฮมเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/01/2562 857,744 857,744 857,744 857,744 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.114) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองไม้แดง ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ธิ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,430,000 1,430,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 71,452 19/10/2561 71,452 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 1,428,909 1,428,909 1,428,909 1,428,909 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 250 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.115) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายเหมืองดั้ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 141,546 19/10/2561 141,546 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 952,417 952,417 952,417 952,417 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 100 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.116) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,200 953,200 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 125,337 01/11/2561 125,337 หจก.เชียงใหม่ ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 952,864 952,864 952,864 952,864 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 120 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.117) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 869,000 869,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 257,600 01/11/2561 257,600 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 866,837 866,837 866,837 866,837 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 350 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.118) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 822,000 822,000 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 456,110 24/10/2561 456,110 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 812,189 812,189 812,189 812,189 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.119) ซ่อมแซมท่อลอดถนนลำเหมืองฮ่องน้อยจา ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 431,000 431,000 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 144,923 19/10/2561 144,923 ร้านไทอุย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 430,424 430,424 430,424 430,424 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 100 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.120) ซ่อมแซมลำเหมืองชาวยอง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 906,000 906,000 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 40,528 24/10/2561 40,528 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 904,965 904,965 904,965 904,965 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 450 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.121) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำลำเหมืองแกลบก้อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 337,000 337,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 40,985 19/10/2561 40,985 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 336,256 336,256 336,256 336,256 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 200 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.122) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ ลำเหมืองแกลบก้อง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 911,500 911,500 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 107,181 19/10/2561 107,181 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 911,195 911,195 911,195 911,195 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.123) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำเหมืองไม้แดง ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 23,865 25/10/2561 23,865 ร้านไทอุย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 571,398 571,398 571,398 571,398 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 400 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.124) ซ่อมแซมสะพานข้ามและระบบไฟฟ้า ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 877,000 877,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 168,214 19/10/2561 168,214 หจก.สินธุวา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 875,855 875,855 875,855 875,855 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 460 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.125) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำลำเหมืองขี้เลือด ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 337,000 337,000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 39,315 19/10/2561 39,315 หจก.ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 336,786 336,786 336,786 336,786 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 180 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.126) ซ่อมแซมลำเหมืองทุ่งกู่ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 906,000 906,000 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 48,717 25/10/2561 48,717 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 904,812 904,812 904,812 904,812 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 400 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.127) ซ่อมแซมอาคารทรบ. ปากคลองส่งน้ำ ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,000 482,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 25,222 01/11/2561 25,222 ร้านไทอุย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 481,683 481,683 481,683 481,683 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 200 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.128) ซ่อมแซมติดตั้งโครงหลังคาพร้อมราวกันตก ปตร.ทรายและปตร.ปากคลองส่งน้ำฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 338,000 338,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 240,950 25/10/2561 240,950 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 335,992 335,992 335,992 335,992 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 600 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.129) ซ่อมแซมติดตังชุดเกียร์มอเตอร์พร้อมหลังคาและราวกันตกปตร.ปลายเหมืองฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 435,000 435,000 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 194,353 25/10/2561 194,353 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 433,662 433,662 433,662 433,662 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 600 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.130) ซ่อมแซมติดตั้งเกียร์มอเตอร์พร้อมหลังคาและราวกันตกปตร.ปากคลองสายใหญ่ฝายหนองสลีก โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 869,100 869,100 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 80,390 25/10/2561 80,390 หจก.อนุพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/10/2561 867,262 867,262 867,262 867,262 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 200 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.131) ซ่อมแซมลาดตลิ่งท้ายอาคารสะพานอัดน้ำที่ 2 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,000 482,000 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 60,756 19/10/2561 60,756 ร้านไทอุย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 481,598 481,598 481,598 481,598 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 530 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.132) ซ่อมแซมหินก่อลาดตลิ่งหน้าอาคารสะพานอัดน้ำที่ 2 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 770,000 770,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 44,159 01/11/2561 44,159 หจก.สินธุวา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 769,562 769,562 769,562 769,562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.168.133) ซ่อมแซมอาคารสะพานอัดน้ำที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 827,000 827,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 157,237 01/11/2561 157,237 หจก.วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 825,990 825,990 825,990 825,990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.171.1) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 5,690 10/01/2562 5,690 หจก.สินธุวา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 1,980,000 1,980,000 1,978,975 1,978,975 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,667,000 9,667,000 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 498,742 01/11/2561 498,742 บจก.กิตติวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 9,666,725 9,666,725 9,473,582 9,473,582 98.00 90.00 98.00 90.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 1,000 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองแกลบก้อง ระยะ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 7,725,000 7,725,000 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 218,207 12/11/2561 218,207 บจก.กิตติวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 7,104,128 7,104,128 6,525,677 6,525,677 91.86 93.00 100.00 93.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองลึก ระยะ 2 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน 21/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 493,481 12/11/2561 493,481 หจก.สินธุวา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 7,997,865 7,997,865 7,714,905 7,714,905 96.46 93.00 99.00 93.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 3,000 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ 4 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,665,200 9,665,200 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 478,480 01/11/2561 478,480 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 9,603,081 9,603,081 9,342,810 9,342,810 97.29 90.00 98.00 90.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 8R-LMC (เหมืองโฮ่ง) ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,618,000 9,618,000 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 251,262 25/10/2561 251,262 หจก.เชียงใหม่ ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 9,565,510 9,565,510 8,740,825 8,740,825 91.38 90.00 95.00 90.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (4.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสูน3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 17,765,000 1,800,000 15,965,000 หนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2562 29/03/2562 10/04/2562 30/04/2562 1,126,000 05/06/2562 1,126,000 90 30/06/2562 30/06/2562 27/09/2562 บริษัท ไทโค พูวา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 422,620 01/11/2561 422,620 บจก.ซีพีเอสโฮมเซ็นเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/07/2562 1,774,790 15,121,558 1,126,000 13,995,558 12,859,164 12,859,164 85.04 95.00 93.00 95.00 93.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำปิง 1,200 1,200 90 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (55) อาคารทิ้งน้ำพร้อมระบบระบายน้ำโครงการฝายหนองสลีก ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 5,187,100 5,187,100 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 457,959 01/11/2561 457,959 หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 5,181,332 5,181,332 4,890,898 4,890,898 94.39 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 5,000 5,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ปรับปรุงฝายบ้านยู้ จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,032,500 8,032,500 8,032,500 8,032,500 เวียงยอง เมือง ลำพูน 27/06/2562 02/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 24/08/2561 12/09/2561 3,044,526 27/06/2562 3,044,526 บริษัท เอ็น.อี.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 1.มีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งานของอาคารชลประทาน(บานระบาย) 2.งานก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนและตั้งอยู่ในลำน้ำหลัก(น้ำกวง)ทำให้การปฎิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 1.เพิ่มปริมาณคนงานเพื่อให้สัมพันธ์กับปริมาณงานและเวลาที่วางไว้ 2.เพิ่มเวลาทำงานช่วงเย็น(ล่วงเวลา) 3.ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสำนักงานชลประทานที่ 1 12/07/2562 5,251,100 5,251,100 758,478 758,478 14.44 98.00 96.00 98.00 96.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,083,520 5,083,520 5,083,520 5,083,520 ป่าไผ่ เมือง ลำพูน 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/05/2561 18/06/2561 03/07/2561 4,807,520 15/03/2562 4,807,520 บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 5,083,520 5,083,520 5,083,520 5,083,520 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ปรับปรุงฝายบ้านยู้ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 13,724,432 13,724,432 เวียงยอง เมือง ลำพูน 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 168,440 18/09/2561 168,440 หจก.ทิพพสาร ติดปัญหาอื่นๆ 1.มีการปรับแก้ไขและเพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งานของอาคารชลประทาน(บานระบาย) 2.งานก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนและตั้งอยู่ในลำน้ำหลัก(น้ำกวง)ทำให้การปฎิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 1.เพิ่มปริมาณคนงานเพื่อให้สัมพันธ์กับปริมาณงานและเวลาที่วางไว้ 2.เพิ่มเวลาทำงานช่วงเย็น(ล่วงเวลา) 3.ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสำนักงานชลประทานที่ 1 4.โครงการได้ขอโอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 508,701.89 บาทตามหนังสือเลขที่ สชป1.07/630/2562 ลงวันที่ 27พฤษภาคม 2562 30/04/2562 1,710,425 1,710,425 1,399,168 1,399,168 81.80 98.00 96.00 98.00 96.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,877,591 11,877,591 ป่าไผ่ เมือง ลำพูน 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2561 20/08/2561 11/09/2561 1,573,120 26/09/2561 1,573,120 60 24/03/2562 24/03/2562 22/05/2562 บริษัท ยูทิลิส จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/05/2561 18/06/2561 03/07/2561 4,807,520 15/03/2562 4,807,520 บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อผ่านการทดสอบก็จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างเหมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1,573,120.00 บาทได้ โครงการชลประทานลำพูนขอโอนเงินกลับส่วนกลาง (ดำเนินการเอง) จำนวน 677,748.28 บาท ตามหนังสือเลขที่ สชป.1.07/664/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 30/04/2562 1,966,400 3,378,609 1,573,120 1,805,489 1,805,282 1,805,282 53.43 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการชลประทานลำพูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,800 160,800 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 154,800 07/01/2562 154,800 หจก.ล้านนาเทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานลำพูน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,800 15,800 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 15,000 07/01/2562 15,000 หจก.ล้านนาเทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้าย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,677,000 5,677,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 28/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 25/05/2561 13/06/2561 18/06/2561 2,650,000 02/07/2561 2,650,000 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 5,553,394 2,729,500 2,650,000 79,500 2,729,389 2,650,000 79,389 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนทางเข้าหัวอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,525,000 7,525,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 25/05/2561 13/06/2561 18/06/2561 3,280,600 02/07/2561 3,280,600 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 7,359,784 3,379,000 3,280,600 98,400 3,378,856 3,280,600 98,256 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,740,000 1,740,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 28/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 28/05/2561 07/06/2561 840,000 22/06/2561 840,000 60 26/06/2561 25/06/2561 24/08/2561 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 1,697,250 865,200 840,000 25,200 865,121 840,000 25,121 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ถนนภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,830,000 7,830,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 28/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 25/05/2561 13/06/2561 18/06/2561 3,560,860 02/07/2561 3,560,860 90 03/07/2561 02/07/2561 30/09/2561 บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 7,621,691 3,667,660 3,560,860 106,800 3,667,631 3,560,860 106,771 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง