ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:00:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.109) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำพูน ระยะทาง 1.390 กม. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 68,400 09/03/2563 68,400 หจก.สินธุวา 17/03/2563 149,000 149,000 147,844 147,844 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.460) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน พื้นที่ชลประทาน 105,800 ไร่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 59,530 06/03/2563 59,530 บจก.สุขุมเซอร์วิส 10/03/2563 800,000 800,000 421,833 421,833 52.73 80.00 45.00 80.00 45.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.461) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ระยะทาง 111.525 กม. โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 843,000 843,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 23,892 06/03/2563 23,892 ธีรศักดิ์ การค้า 10/03/2563 843,000 843,000 431,593 431,593 51.20 85.00 46.00 85.00 46.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.462) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,249 ไร่ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,835,000 2,835,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 14,284 18/03/2563 14,284 หจก.สินธุวา 19/03/2563 2,835,000 2,835,000 1,595,330 1,595,330 56.27 80.00 40.00 80.00 40.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.162) ซ่อมแซมบ้านพักอาคารสะพานอัดน้ำที่ 1-7 ฝายแม่ปิงเก่า โครงการชลประทานลำพูน จำนวน 7 แห่ง ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 5,220 06/03/2563 5,220 บจก.สุขุมเซอร์วิส 10/03/2563 785,971 785,971 775,597 775,597 98.68 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.44) ปรับปรุงขยายระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ป๊อก ความยาว 1.17 กม. พื้นที่ 400 ไร่ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 224,237 04/03/2563 224,237 บจก.ซีพีเอสโฮมเซ็นเตอร์ 05/03/2563 4,856,281 4,856,281 4,067,436 4,067,436 83.76 85.00 80.00 85.00 80.00 04/08/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.45) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง ความยาว 1.16 กม. พื้นที่ 300 ไร่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 144,473 06/03/2563 144,473 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 10/03/2563 5,411,562 5,411,562 4,628,988 4,628,988 85.54 85.00 74.00 85.00 74.00 04/08/2563 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.46) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ความยาว 2.60 กม. พื้นที่ 500 ไร่ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 355,391 04/03/2563 355,391 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 4,922,482 4,922,482 4,684,364 4,684,364 95.16 85.00 95.00 85.00 95.00 04/08/2563 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.47) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ความยาว 0.49 กม. พื้นที่ 900 ไร่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 256,230 04/03/2563 256,230 บจก.ซีพีเอสโฮมเซ็นเตอร์ 05/03/2563 3,834,100 3,834,100 3,406,736 3,406,736 88.85 85.00 82.00 85.00 82.00 04/08/2563 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.48) ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาง บ่อเก็บน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ 200 ไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 413,892 18/03/2563 413,892 หจก.อ.เจริญพานิช 23/03/2563 2,613,300 2,613,300 2,528,597 2,528,597 96.76 85.00 98.00 85.00 98.00 04/08/2563 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.244) ซ่อมแซมทำนบดินสันเขื่อนพร้อมหินเรียงลาดสโลปอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,373 ตารางเมตร ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 285,120 18/03/2563 285,120 หจก.เชียงใหม่บีพีซัพพลาย 30/03/2563 878,000 878,000 811,013 811,013 92.37 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.245) ซ่อมแซมทำนบดินสันเขื่อนพร้อมหินเรียงลาดสโลปอ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,620 ตารางเมตร ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 110,320 20/03/2563 110,320 หจก.สินธุวา 30/03/2563 935,000 935,000 909,759 909,759 97.30 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.305) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตโครงการชลประทานลำพูน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 5,900 18/03/2563 5,900 หจก.สันทรรศพานิช 19/03/2563 1,000,000 1,000,000 22,151 22,151 2.22 50.00 2.00 50.00 2.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.127) ซ่อมแซมพื้นท้ายฝายแม่ปิงเก่า จำนวน 380 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 89,928 04/03/2563 89,928 หจก.อ.เจริญพานิช 05/03/2563 2,243,232 2,243,232 2,243,034 2,243,034 99.99 95.00 100.00 95.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2149) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองฝายแม่สานในพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 148,568 04/03/2563 148,568 หจก.อ.เจริญพานิช 05/03/2563 1,445,000 1,445,000 1,444,752 1,444,752 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2151) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายวังตอง จำนวน 1,960 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 37,086 04/03/2563 37,086 หจก.อ.เจริญพานิช 05/03/2563 935,000 935,000 929,698 929,698 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2152) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยผักหละ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ จำนวน 3,199 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 13,907 05/03/2563 13,907 หจก.อ.เจริญพานิช 10/03/2563 902,000 902,000 833,745 833,745 92.43 100.00 94.00 100.00 94.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2157) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตลำเหมืองเจ้า ฝายหนองสลีก จำนวน 3,400 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 9,486 04/03/2563 9,486 หจก.อ.เจริญพานิช 05/03/2563 845,600 845,600 790,888 790,888 93.53 100.00 94.00 100.00 94.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2159) ซ่อมแซมบานบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC ฝายมหาโชค จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 428,595 11/03/2563 428,595 หจก.สันทรรศพานิช 12/03/2563 634,000 634,000 622,784 622,784 98.23 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2160) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/03/2563 90,000 02/04/2563 90,000 10 03/04/2563 03/04/2563 12/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเหมืองดั้ง(โดย นายบุญ จิตหาญ) 07/04/2563 1,000,000 1,000,000 520,000 520,000 52.00 80.00 50.00 80.00 50.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2163) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยปลาดุก อ่างเก็บน้ำแม่ธิ จำนวน 4,815 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 13,050 06/03/2563 13,050 บจก.สุขุมเซอร์วิส 10/03/2563 935,000 935,000 823,532 823,532 88.08 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2164) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองนาระบน อ่างเก็บน้ำแม่เมย จำนวน 6,485 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 59,530 06/03/2563 59,530 บจก.สุขุมเซอร์วิส 10/03/2563 2,098,000 2,098,000 1,822,052 1,822,052 86.85 95.00 100.00 95.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2165) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบานบังคับน้ำของอาคาร ทรบ.ปากคลองสายซอยฝายแม่ปิงเก่า จำนวน 36 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 481,498 11/03/2563 481,498 หจก.สันทรรศพานิช 12/03/2563 673,000 673,000 659,295 659,295 97.96 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2167) ซ่อมแซมหินก่อลาดตลิ่งอาคารสะพานอัดน้ำที่ 3 จำนวน 64 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 84,547 10/03/2563 84,547 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 12/03/2563 921,000 921,000 920,679 920,679 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2169) ซ่อมแซมอาคารทางเข้าเหมืองไม้แดง อ่างเก็บน้ำแม่ธิ จำนวน 540 ตารางเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 211,891 18/03/2563 211,891 หจก.เชียงใหม่บีพีซัพพลาย 19/03/2563 1,430,000 1,430,000 1,118,387 1,118,387 78.21 95.00 96.00 95.00 96.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2170) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 99,491 04/03/2563 99,491 หจก.อ.เจริญพานิช 05/03/2563 923,000 923,000 921,944 921,944 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2174) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำฝายหนองสลีก จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 57,326 10/03/2563 57,326 หจก.เชียงใหม่บีพีซัพพลาย 12/03/2563 870,000 870,000 837,105 837,105 96.22 100.00 97.00 100.00 97.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.2175) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำฝายเหมืองดั้ง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 84,689 04/03/2563 84,689 หจก.เชียงใหม่บีพีซัพพลาย 05/03/2563 927,000 927,000 925,076 925,076 99.79 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (1.37) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเหมืองลึก ระยะ 3 โครงการชลประทานลำพูน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 337,500 04/03/2563 337,500 หจก.อ.เจริญพานิช 05/03/2563 7,620,708 7,620,708 6,940,880 6,940,880 91.08 85.00 74.00 85.00 74.00 04/08/2563 250 26 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ 5 ความยาว 0.400 กม. โครงการชลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 25/02/2563 03/03/2563 1,288,730 25/03/2563 1,288,730 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด 26/03/2563 1,360,157 9,539,505 9,539,505 8,014,550 8,014,550 84.01 80.00 85.00 80.00 85.00 04/08/2563 400 38 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 3,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านใหม่ท่าจักร ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน ยกเลิกรายการงาน ขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเลขที่ สชป1.07/11/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/2563 ขนาดเล็ก 800 800 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 523,000 523,000 523,000 523,000 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 05/08/2563 523,000 523,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ซ่อมแซมอาคารควบคุม ปตร.ฝายหนองสลีก โคีงการชลประทานลำพูน จังหวัดลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,713 10,713 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 3,700 23/09/2562 3,700 หจก.สินธุวา 25/11/2562 10,713 10,713 10,713 10,713 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ซ่อมแซมบาน ทรบ.ปลายคลองหนองเขียด ระบบส่งน้ำฝายวังปาน โครงการชลประทานลำพูน จังหวัดลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,713 10,713 หนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 4,867 23/09/2562 4,867 หจก.สินธุวา 25/11/2562 10,713 10,713 10,713 10,713 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน ปรับปรุงฝายบ้านยู้ จังหวัดลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,158,000 1,158,000 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 27/06/2562 02/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/07/2562 23/07/2562 02/08/2562 05/08/2562 1,158,000 16/08/2562 1,158,000 45 17/08/2562 17/08/2562 30/09/2562 หจก.วินทิตย์วัสดุภัณฑ์ 26/11/2562 1,258,648 1,158,000 1,158,000 1,158,000 1,158,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองสูน3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,400 50,400 หนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2562 50,400 25/09/2562 50,400 หจก.เด่นชัย เทค 25/11/2562 50,400 50,400 50,400 50,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานลำพูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 24/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2562 16/12/2562 26/12/2562 811,060 28/01/2563 811,060 บริษัทสยามนิสสันกรุงไทยจำกัด 14/02/2563 1,025,000 811,060 811,060 811,060 811,060 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานลำพูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/11/2562 47,500 13/12/2562 47,500 บจก.มนตรีแมชชินทูลส์ 19/12/2562 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานลำพูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 51,000 26/12/2562 51,000 หจก.ล้านนาเทค 27/12/2562 51,000 51,000 51,000 51,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานลำพูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 29,600 26/12/2562 29,600 หจก.ล้านนาเทค 27/12/2562 56,800 56,800 56,800 56,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการชลประทานลำพูน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 56,800 26/12/2562 56,800 หจก.ล้านนาเทค 27/12/2562 29,600 29,600 29,600 29,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)