ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 21:24:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.14) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 120,000 10/03/2563 120,000 ร้าน ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง 18/03/2563 120,000 195,000 195,000 194,381 194,381 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ พื้นที่ชลประทาน 99,655ไร่ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 511,000 511,000 511,000 511,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 30,725 09/03/2563 30,725 หจก.น้ำมันไทย 18/03/2563 511,000 511,000 326,712 326,712 63.94 75.00 75.00 75.00 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.43) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง พื้นที่ 1,855 ไร่ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,211,000 4,211,000 4,211,000 4,211,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 228,870 09/03/2563 228,870 หจก.น้ำมันไทยบริการ 18/03/2563 228,870 4,211,000 4,211,000 1,920,296 1,920,296 45.60 60.00 59.00 60.00 59.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.637) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ปริมาณ 19,047 ตัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 07/01/2563 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 243,450 07/04/2563 243,450 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม 07/04/2563 600,000 600,000 537,644 537,644 89.61 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.316) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 250,000 250,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 15/11/2562 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/02/2563 28/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 70,000 499,990 305,000 194,990 348,529 208,914 139,615 69.71 100.00 80.00 100.00 80.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.65) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 12/02/2563 27/02/2563 09/03/2563 1,545,000 31/03/2563 1,545,000 60 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 31/03/2563 1,553,260 1,563,000 1,545,000 18,000 1,545,000 1,545,000 98.85 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.67) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 29/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 13/02/2563 27/02/2563 02/03/2563 1,432,000 31/03/2563 1,432,000 90 หจก.ไอคิวคอนสตรัคชั่น 31/03/2563 1,755,364 835,000 825,000 10,000 825,000 825,000 98.80 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.75) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 สงเปือย เขาวง กาฬสินธุ์ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 18/02/2563 27/02/2563 06/03/2563 2,030,038 31/03/2563 2,030,038 60 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ 31/03/2563 2,053,664 2,054,039 2,030,039 24,000 2,030,038 2,030,038 98.83 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.78) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 18/02/2563 27/02/2563 02/03/2563 3,100,000 31/03/2563 3,100,000 60 12/06/2563 3,128,120 3,136,000 3,100,000 36,000 3,100,000 3,100,000 98.85 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.80) ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 29/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 21/02/2563 02/03/2563 1,432,000 31/03/2563 1,432,000 90 หจก.ไทยกิจแมชเนอรี่ 31/03/2563 2,328,503 1,449,000 1,432,000 17,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.127) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,200,000 7,200,000 2,990,000 2,990,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 29/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 21/02/2563 02/03/2563 1,368,000 31/03/2563 1,368,000 90 หจก.ไอคิวคอนสตรัคชั่น 31/03/2563 2,872,811 1,384,000 1,368,000 16,000 1,368,000 1,368,000 98.84 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.133) ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสาย 2R - LMP ระบบอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 29/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 27/02/2563 10/03/2563 2,996,000 31/03/2563 2,996,000 90 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 5,639,343 3,031,000 2,996,000 35,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (74) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 18.181 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 53,757,500 53,757,500 12,753,000 12,753,000 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 29/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 13/02/2563 04/03/2563 06/03/2563 6,929,000 31/03/2563 6,929,000 60 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 13,049,150 7,010,000 6,929,000 81,000 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 07/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.39) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปริมาณดิน 64,640 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 87,879 05/03/2563 87,879 หจก.น้ำมันไทยบริการ 18/03/2563 87,879 2,369,700 2,369,700 1,591,190 1,591,190 67.15 90.00 95.00 90.00 95.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3736) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 04/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 24/02/2563 985,000 31/03/2563 985,000 60 หจก.ป.โอฬารก่อสร้าง 31/03/2563 1,941,300 985,000 985,000 221,738 221,738 22.51 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3886) ซ่อมแซมคลอง LMC กม.0+500ถึง8+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง 1L-LMC กม.0+000ถึง 4+900(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 108,540 09/03/2563 108,540 ร้านแอทไอซ์ 18/03/2563 108,540 1,817,900 1,817,900 1,511,942 1,511,942 83.17 0.00 98.00 0.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3887) ซ่อมแซมคลอง LMC กม.0+700 ถึง กม.4+150 และคลอง RMC กม.0+500 ถึง กม. 3+100 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 478,878 05/03/2563 478,878 ร้าน นานากิจวัสดุภัณฑ์ 18/03/2563 531,422 1,976,900 1,976,900 1,765,449 1,765,449 89.30 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3888) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.0+000 ถึง 5+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง 1R-2L-RMC กม.0+000 ถึง 2+400(เป็นช่วงๆ) อ่างแก็บน้ำห้วยสะทด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 250,423 09/03/2563 250,423 ร้านแอทไอซ์ 18/03/2563 250,423 1,817,100 1,817,100 1,709,064 1,709,064 94.05 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3889) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.1+500 ถึง 10+000(เป็นช่วงๆ)และคลอง LMC กม.1+000 ถึง 6+000(เป็นช่วงๆ)อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 139,626 10/03/2563 139,626 ร้านแอทไอซ์ 18/03/2563 139,626 1,434,700 1,434,700 1,322,828 1,322,828 92.20 100.00 98.00 100.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3890) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.2+000 -2+575 (เป็นช่วงๆ) และคลอง LMC กม.4+000 - 5+500 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 44,780 05/03/2563 44,780 หจก.น้ำมันไทยบริการ 18/03/2563 47,400 476,800 476,800 460,364 460,364 96.55 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3891) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.2+000 -4+000 (เป็นช่วงๆ) และคลอง LMC กม.3+500 - 4+000 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 39,810 13/03/2563 39,810 ร้านสมใจก่อสร้าง 18/03/2563 39,180 381,000 381,000 378,014 378,014 99.22 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3892) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.2+800 - 3+034 (เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 66,380 09/03/2563 66,380 ร้านสมใจก่อสร้าง 18/03/2563 66,380 381,000 381,000 368,572 368,572 96.74 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3916) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-0+050(เป็นช่วงๆ) และขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-2+000 ปริมาณดิน 350 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 34,388 06/03/2563 34,388 หลักเมืองพานิชย์ 20/03/2563 34,389 190,700 190,700 181,179 181,179 95.01 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3917) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำสาย LMC กม.0+000-1+000(เป็นช่วงๆ) และขุดลอกตะกอนคลองLMC กม.0+000-1+000 ปริมาณดิน 250 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 49,345 06/03/2563 49,345 ร้านหลักเมืองพานิชย์ 18/03/2563 46,450 190,700 190,700 164,140 164,140 86.07 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3918) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.16+240-19+500(เป็นช่วงๆ) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 34,389 06/03/2563 34,389 หลักเมืองพานิชย์ 18/03/2563 168,935 476,600 476,600 426,040 426,040 89.39 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3921) ซ่อมแซมทำนบดิน กม.0+000 - 1+500 (เป็นช่วงๆ) พร้อมอาคารปตร.ปากคลอง 3 แห่ง อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 44,260 06/03/2563 44,260 หจก.กาฬสินธุ์สองฯ 18/03/2563 44,260 479,000 479,000 474,885 474,885 99.14 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3925) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/02/2563 31/03/2563 02/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 900,000 700,000 900,000 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3928) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำเข้านา LMC กม. 0+500-กม.3+500 และRMC กม.1+150-2+500 (เป็นช่วงๆ)อ่างเก็บน้ำลำพะยัง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 346,737 09/03/2563 346,737 ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรือง 18/03/2563 346,737 955,700 955,700 882,632 882,632 92.35 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC. กม.0+000 ถึง กม.4+128 อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 31/10/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 11/02/2563 890,000 03/03/2563 890,000 หจก.คู่สกุลคอนกรีต 12/03/2563 1,022,191 5,684,100 5,684,100 3,194,233 3,194,233 56.20 70.00 70.00 70.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (7) ปรับปรุงระบบเก็บกักคันดินยาว 600 เมตร และขุดลอกปริมาณ 120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 04/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 14/02/2563 21/02/2563 2,067,000 12/03/2563 2,067,000 หจก.พัฒนวิศวการโยธา 12/03/2563 2,953,175 17,587,441 17,587,441 13,463,938 13,463,938 76.55 75.00 90.00 75.00 90.00 07/07/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (86) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 13/02/2563 14/02/2563 1,010,241 09/03/2563 1,010,241 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย 12/03/2563 1,407,895 50,563,721 50,563,721 37,423,161 37,423,161 74.01 75.00 75.00 15.00 75.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 1,000 460 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (217) อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 03/02/2563 07/02/2563 2,093,040 05/03/2563 2,093,040 หจก.ศิริเกษมทรัพย์ 12/03/2563 3,142,302 18,300,618 18,300,618 13,758,190 13,758,190 75.18 70.00 82.00 70.00 82.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 220 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (218) อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 08/11/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 03/02/2563 07/02/2563 1,783,523 05/03/2563 1,783,523 หจก.ศิริเกษมทรัพย์ 12/03/2563 2,427,484 13,811,120 13,811,120 11,152,749 11,152,749 80.75 70.00 86.00 70.00 86.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 2,200,000 4,300,000 22/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 24/04/2563 24/04/2563 2,225,668 6,476,800 2,200,000 4,276,800 744,961 744,961 11.50 0.00 45.00 0.00 45.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยฝา งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,459,900 3,459,900 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 15/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 15/04/2563 หจก.น้ำมันไทยบริการ 17/04/2563 3,459,900 3,459,900 2,079,364 2,079,364 60.10 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,200,500 8,200,500 นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 10/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 15/04/2563 หจก.เชษฎชัยปิโตเลียม 17/04/2563 8,200,500 8,200,500 6,062,938 6,062,938 73.93 100.00 70.00 100.00 70.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,200,500 8,200,500 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 10/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 15/04/2563 หจก.เชษฎชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 8,200,500 8,200,500 5,741,416 5,741,416 70.01 100.00 80.00 100.00 80.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 1,773,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 475,400 475,400 475,400 475,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 492,105 492,105 492,105 492,105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 241,200 241,200 241,200 241,200 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 241,200 22/11/2562 241,200 20/12/2562 241,200 241,200 241,200 241,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 22/11/2562 20/12/2562 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,500 44,500 44,500 44,500 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 44,500 22/11/2562 44,500 20/12/2562 44,500 44,500 44,500 44,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 20,000 22/11/2562 20,000 20/12/2562 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 58,000 22/11/2562 58,000 20/12/2562 58,000 58,000 58,000 58,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)