ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:48:53]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.1.127) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,888,000 3,888,000 3,888,000 3,888,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 22,614 28/01/2562 22,614 31/03/2562 3,888,000 3,888,000 2,122,278 2,122,278 54.59 87.45 85.00 15.43 30.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.1.141) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 484,000 484,000 484,000 484,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 79,890 30/01/2562 79,890 04/02/2562 484,000 484,000 387,352 387,352 80.03 0.00 90.00 0.00 30.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.3.44) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 55,062 01/02/2562 55,062 31/03/2562 100,000 100,000 99,916 99,916 99.92 0.00 100.00 0.00 75.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.106) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 55,753 13/12/2561 55,753 28/01/2562 941,200 941,200 919,934 919,934 97.74 0.00 100.00 0.00 55.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.109) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 821,600 821,600 ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 48,100 13/12/2561 48,100 28/01/2562 787,500 787,500 778,177 778,177 98.82 0.00 100.00 0.00 25.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.241) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 10,652 05/02/2562 10,652 21/02/2562 500,000 500,000 499,638 499,638 99.93 0.00 100.00 0.00 70.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,706,700 3,706,700 7,270,000 7,060,000 210,000 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 29/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2562 25/02/2562 11/03/2562 3,463,680 10/04/2562 3,463,680 หจก.วิบูลย์ภัณท์ก่อสร้าง 26/04/2562 3,171,545 3,226,880 3,163,680 63,200 3,225,811 3,163,680 62,131 99.97 0.00 100.00 0.00 90.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.49) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+600 - 6+710 อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 169,826 19/12/2561 169,826 28/01/2562 2,090,905 2,090,905 2,065,118 2,065,118 98.77 0.00 100.00 0.00 80.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.118) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 โพนทอง เมือง กาฬสินธุ์ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 30,087 05/02/2562 30,087 21/02/2562 51,485 51,485 49,642 49,642 96.42 0.00 100.00 0.00 80.00 23/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.835) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2562 100,000 29/03/2562 100,000 10 30/03/2562 30/03/2562 08/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/04/2562 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 50.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.836) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,006,000 2,006,000 2,006,000 2,006,000 ดงพยุง ดอนจาน กา 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 04/12/2561 30 05/12/2561 03/01/2562 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 95,655 17/12/2561 95,655 28/01/2562 705,485 1,730,206 1,730,206 1,725,188 1,725,188 99.71 0.00 100.00 0.00 65.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.837) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 30/11/2561 876,000 876,000 หจก.พี.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น5556 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 280,920 27/11/2561 280,920 28/01/2562 2,102,000 2,102,000 2,030,479 2,030,479 96.60 0.00 100.00 0.00 50.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.838) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงอร่าม โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 747,000 747,000 747,000 747,000 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุื 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 39,000 12/12/2561 39,000 28/01/2562 713,000 713,000 700,992 700,992 98.32 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.839) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,309,000 1,309,000 1,309,000 1,309,000 นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 74,980 14/12/2561 74,980 28/01/2562 1,232,467 1,232,467 1,232,133 1,232,133 99.97 0.00 100.00 0.00 75.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.840) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.RMC อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 208,602 06/12/2561 208,602 28/01/2562 313,700 313,700 301,726 301,726 96.18 0.00 100.00 0.00 70.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.841) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.RMC อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 346,000 346,000 นาคู นาคู กาฬสินธุ์ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 231,612 06/12/2561 231,612 28/01/2562 329,800 329,800 327,707 327,707 99.37 0.00 100.00 0.00 75.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.842) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างฯห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธ์ุ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 14,350 13/12/2561 14,350 28/01/2562 286,000 286,000 282,341 282,341 98.72 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.843) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 924,000 924,000 924,000 924,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 113,196 11/12/2561 113,196 28/01/2562 881,000 881,000 859,506 859,506 97.56 0.00 100.00 0.00 75.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.844) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 34,967 12/12/2561 34,967 31/03/2562 400,300 400,300 398,197 398,197 99.47 0.00 100.00 0.00 90.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.845) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 74,980 14/12/2561 74,980 28/01/2562 1,128,756 1,128,756 1,122,849 1,122,849 99.48 0.00 100.00 0.00 70.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.846) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.LMC อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 294,000 294,000 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 196,170 06/12/2561 196,170 28/01/2562 280,200 280,200 270,336 270,336 96.48 0.00 100.00 0.00 75.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.847) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 197,000 197,000 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 130,198 26/11/2561 130,198 28/01/2562 187,700 187,700 175,910 175,910 93.72 0.00 100.00 0.00 75.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.848) ซ่อมแซมระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 354,000 354,000 354,000 354,000 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 30,000 12/12/2561 30,000 28/01/2562 340,000 340,000 337,691 337,691 99.32 0.00 100.00 0.00 90.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.849) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 47,311 04/12/2561 47,311 28/01/2562 190,600 190,600 190,263 190,263 99.82 0.00 100.00 0.00 35.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.850) (1.168.850) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 26,600 26,600 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 7,180 23/11/2561 7,180 28/01/2562 26,600 26,600 25,461 25,461 95.72 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.168.851) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปากคลองซอย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 8,900 8,900 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 7,180 26/11/2561 7,180 หจก.ชัยเจริญ 04/02/2562 8,900 8,900 7,180 7,180 80.67 0.00 100.00 0.00 80.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.174.8) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 05/11/2561 942,000 04/02/2562 942,000 หจก.พาณิชรุ่งเรือง 09/10/2561 21/02/2562 1,954,000 942,000 942,000 942,000 942,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (1.174.9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยฝา โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 30/10/2561 876,000 07/02/2562 876,000 หจก.พี.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น5556 21/02/2562 1,959,000 876,000 876,000 876,000 876,000 100.00 0.00 100.00 0.00 60.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยปอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,793,777 7,793,777 7,793,777 7,793,777 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 08/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 138,240 09/04/2562 138,240 15/05/2562 6,057,618 6,057,618 5,504,587 5,504,587 90.87 0.00 100.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารชลประทานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,313,041 1,313,041 1,313,041 1,313,041 นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 84,325 22/03/2562 84,325 15/05/2562 1,291,591 1,291,591 1,291,591 1,291,591 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,947,000 4,947,000 4,947,000 4,947,000 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสิธุ์ 26/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/05/2562 191,964 03/05/2562 191,964 16/05/2562 4,370,000 4,370,000 1,745,313 1,745,313 39.94 75.00 90.00 25.00 87.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แก้มลิงหนองแจ้งพร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,694,000 6,694,000 6,694,000 6,694,000 หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 254,970 13/05/2562 254,970 16/05/2562 6,694,000 6,694,000 3,042,726 3,042,726 45.45 0.00 90.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,692,741 4,692,741 4,692,741 4,692,741 ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 254,970 13/05/2562 254,970 16/05/2562 4,692,741 4,692,741 3,700,108 3,700,108 78.85 0.00 90.00 0.00 15.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 265,900 265,900 265,900 265,900 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 25/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 495 26/03/2562 495 15/05/2562 265,900 265,900 245,221 245,221 92.22 0.00 100.00 0.00 80.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยบง ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 125,499 125,499 125,499 125,499 โนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 30,479 22/03/2562 30,479 15/05/2562 125,499 125,499 118,724 118,724 94.60 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 96,583 96,583 96,583 96,583 โนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 24,485 22/03/2562 24,485 15/05/2562 96,583 96,583 91,533 91,533 94.77 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 99,804 99,804 99,804 99,804 โนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 23,040 20/03/2562 23,040 15/05/2562 99,804 99,804 99,475 99,475 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 334,700 334,700 334,700 334,700 นิคมห้วยผึ้ง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 204,540 25/03/2562 204,540 17/05/2562 334,700 334,700 315,805 315,805 94.35 100.00 100.00 30.00 0.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+800 - 0+960, RMC กม.1+500 - 2+575 และอาคารทิ้งน้ำปลายคลอง LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 282,069 282,069 282,069 282,069 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 106,288 21/03/2562 106,288 15/05/2562 282,069 282,069 281,346 281,346 99.74 0.00 100.00 0.00 40.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,087 85,087 85,087 85,087 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 38,640 21/03/2562 38,640 15/05/2562 85,087 85,087 84,691 84,691 99.53 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,944 84,944 84,944 84,944 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธุ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 12,133 20/03/2562 12,133 15/05/2562 84,944 84,944 84,576 84,576 99.57 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคูบักสาม ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,192 105,192 105,192 105,192 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 26,368 19/03/2562 26,368 15/05/2562 105,192 105,192 104,657 104,657 99.49 0.00 100.00 0.00 95.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 5 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,812 74,812 74,812 74,812 โน้ำเกลี้ยง สหัสสขันธ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2562 7,486 21/03/2562 7,486 15/05/2562 74,812 74,812 74,498 74,498 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 549,000 549,000 549,000 549,000 หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/05/2562 257,670 03/05/2562 257,670 16/05/2562 549,000 549,000 407,928 407,928 74.30 0.00 100.00 0.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 4 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 74,800 74,800 74,800 74,800 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 38,640 21/03/2562 38,640 15/05/2562 74,800 74,800 74,491 74,491 99.59 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,529,662 3,529,662 3,529,662 3,529,662 นิคมห้วยผึ้ง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 09/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 254,835 22/05/2562 254,835 07/06/2562 3,529,662 3,529,662 3,529,475 3,529,475 99.99 0.00 100.00 0.00 20.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 123,022 123,022 123,022 123,022 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 39,993 19/03/2562 39,993 15/05/2562 123,022 123,022 112,551 112,551 91.49 0.00 100.00 0.00 20.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยจาน-ห้วยแข้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2562 254,970 13/05/2562 254,970 16/05/2562 1,490,000 1,490,000 1,117,493 1,117,493 75.00 0.00 100.00 0.00 15.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน(Emergency Spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 125,053 22/03/2562 125,053 15/05/2562 1,875,000 1,875,000 1,353,985 1,353,985 72.21 0.00 95.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,889,240 3,889,240 3,889,240 3,889,240 28/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 329,675 18/04/2562 329,675 15/05/2562 3,889,240 3,889,240 3,305,733 3,305,733 85.00 0.00 100.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยฝา จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,857,640 1,857,640 1,857,640 1,857,640 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 246,400 19/04/2562 246,400 15/05/2562 1,857,640 1,857,640 1,620,985 1,620,985 87.26 0.00 100.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ประตูระบายน้ำ แก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่อทองคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 783,000 783,000 756,048 756,048 เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 24/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/05/2562 156,568 22/05/2562 156,568 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 156,568 22/05/2562 156,568 31/05/2562 756,048 756,048 692,515 692,515 91.60 0.00 100.00 0.00 60.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 770,000 770,000 770,000 770,000 ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 24/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/08/2562 178,200 06/08/2562 178,200 16/08/2562 770,000 770,000 502,157 502,157 65.22 0.00 30.00 0.00 30.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 24/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/07/2562 466,274 19/07/2562 466,274 16/08/2562 750,000 750,000 481,256 481,256 64.17 0.00 30.00 0.00 30.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 24/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/07/2562 253,385 30/07/2562 253,385 16/08/2562 320,000 320,000 253,386 253,386 79.18 0.00 30.00 0.00 30.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยจาน-ห้วยแข้ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,613,812 1,613,812 1,613,812 1,613,812 122,197 122,197 121,009 121,009 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอิเฒ่า (ระยะ 2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 608,850 608,850 608,850 608,850 608,850 608,850 608,850 608,850 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (18) เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ (สนับสนุนแปลงใหญ่ประชารัฐ) ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 9,238,756 9,238,756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง(4) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,477,343 6,477,343 6,477,343 6,477,343 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 26/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/05/2562 191,964 03/05/2562 191,964 16/05/2562 1,530,236 1,530,236 1,529,606 1,529,606 99.96 100.00 80.00 20.00 80.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,935,922 4,935,922 4,935,922 4,935,922 222,176 222,176 219,357 219,357 98.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,242,740 4,242,740 4,242,740 4,242,740 352,704 352,704 344,663 344,663 97.72 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยฝา จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,802,940 2,802,940 2,802,940 2,802,940 991,856 991,856 991,815 991,815 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 402,075 402,075 402,075 402,075 96,502 96,502 66,699 66,699 69.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+800 - 0+960, RMC กม.1+500 - 2+575 และอาคารทิ้งน้ำปลายคลอง LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 349,364 349,364 349,364 349,364 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 106,288 21/03/2562 106,288 15/05/2562 66,653 66,653 62,607 62,607 93.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 890,923 890,923 890,923 890,923 653,832 653,832 653,252 653,252 99.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 1,287,122 1,287,122 1,136,081 1,136,081 88.27 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 2,000,000 2,000,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 830,029 830,029 830,029 830,029 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 823,000 823,000 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 353,279 353,279 353,279 353,279 100.00 0.00 95.00 0.00 95.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 800,000 800,000 3,140 3,140 3,140 3,140 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 2,000,000 2,000,000 3,040 3,040 3,040 3,040 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำดงสวนพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 1,100,000 1,100,000 นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 18/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 84,325 22/03/2562 84,325 15/05/2562 2,903 2,903 2,903 2,903 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำห้วยบง ตัวที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,430,000 1,430,000 920,000 920,000 โนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 60,985 25/03/2562 60,985 15/05/2562 2,900 2,900 2,900 2,900 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำห้วยย่างอึ่ง ตัวที่ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 945,000 945,000 สหัสขันธ์ สหัสขัน กาฬสินธุ์ 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 60,410 20/03/2562 60,410 15/05/2562 2,330 2,330 2,330 2,330 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองคำบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 300,000 300,000 211,055 211,055 211,055 211,055 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำห้วยย่างอึ่ง ตัวที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 895,000 895,000 3,650 3,650 3,650 3,650 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองดอนดู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 320,000 320,000 320,000 320,000 225,169 225,169 70.37 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 1.910 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000 2,617,670 2,617,670 2,617,359 124,389 2,617,359 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงถนนเลียบท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำลำพะยัง(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 2,759,075 2,759,075 125,718 125,718 4.56 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยปอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3,279,600 4,720,400 9,235,973 9,235,973 103,161 103,161 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน(Emergency Spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 15,240,000 15,240,000 5,075,752 5,075,752 3,069,838 3,069,838 60.48 0.00 45.00 0.00 45.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 295,176 295,176 293,628 293,628 99.48 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองโสกหิน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 367,986 367,986 178,141 178,141 48.41 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 218,209 218,209 200,466 200,466 91.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยบง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 895,000 895,000 895,000 895,000 766,431 766,431 475,155 475,155 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำพะยัง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 142,827 142,827 142,827 142,827 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 3 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 218,208 218,208 210,065 210,065 96.27 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคูบักสาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 367,238 367,238 201,334 201,334 54.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 157,410 157,410 155,924 155,924 99.06 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 4 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 161,077 161,077 148,894 148,894 92.44 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 935,000 935,000 935,000 935,000 428,482 428,482 428,446 428,446 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมคันดินปากอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 178,534 178,534 178,534 178,534 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำนาไร่เดียว งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 790,000 790,000 790,000 790,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมฝายห้วยเสือเต้นตัวที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 160,681 160,681 148,894 148,894 92.66 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นิคมห้วยผึ้ง สมเด็จ กาฬสินธุ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2562 10,087,167 10,087,167 9,725,418 9,725,418 96.41 0.00 40.00 0.00 40.00 30/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง