ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 17:52:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.31) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1.50 กิโลเมตร ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 206,000 206,000 206,000 206,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 30/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 20,000 06/03/2563 20,000 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 20,000 161,172 161,172 161,172 161,172 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.32) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย) โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 3.42 กิโลเมตร ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 04/12/2562 30/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 30,000 06/03/2563 30,000 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 30,000 369,812 369,812 364,755 364,755 98.63 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.114) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ชลประทาน 32,545 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 69,795 03/03/2563 69,795 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 70,000 169,470 169,470 169,470 169,470 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.116) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานชัยภูมิ พื้นที่ 887 ไร่ คลองส่งสายใหญ่ 67.030 กม. และคลองส่งน้ำสายซอย 40.299 กม. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,331,000 3,331,000 3,331,000 3,331,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 200,000 06/03/2563 200,000 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 200,000 3,331,000 3,331,000 2,591,627 2,591,627 77.80 85.00 92.00 85.00 92.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.664) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 123 ไร่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 195,000 195,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 99,970 29/01/2563 99,970 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/05/2563 100,000 399,778 399,778 398,212 398,212 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.665) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 141 ไร่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 459,000 459,000 459,000 459,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 28/04/2563 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/05/2563 11,927 05/05/2563 11,927 หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/05/2563 12,000 458,231 458,231 458,231 458,231 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสำราญ กม. 0+000 ถึง 2+500 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 19/12/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 31/01/2563 04/02/2563 1,440,000 06/03/2563 1,440,000 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 1,766,400 7,109,070 7,109,070 4,980,678 4,980,678 70.06 85.00 78.00 85.00 78.00 11/08/2563 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.318) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 320,788 320,788 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 80,385 02/03/2563 80,385 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 80,403 379,748 379,748 379,072 379,072 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4364) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จำนวน 4 สาย จำนวน 22.00 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 04/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 278,388 02/03/2563 278,388 หจก.ชัยเพิ่มพูนค้าไม้ (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 299,600 1,909,019 1,909,019 1,890,676 1,890,676 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4365) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 0.60 กิโลเมตร (บางส่วน) ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 04/12/2562 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 6,018 02/03/2563 6,018 หจก.ชัยเพิ่มพูนค้าไม้ (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 6,018 475,437 475,437 474,939 474,939 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4366) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1.50 กิโลเมตร (บางส่วน) ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 60,000 02/03/2563 60,000 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 60,000 666,791 666,791 665,457 665,457 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4367) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1.89 กิโลเมตร (บางส่วน) ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 126,380 02/03/2563 126,380 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 126,380 762,895 762,895 761,235 761,235 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4368) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหินลับมีด โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 0.70 กม. (บางส่วน) ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 24,181 02/03/2563 24,181 หจก.ชัยเพิ่มพูนค้าไม้ (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 27,081 565,696 565,696 564,948 564,948 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4372) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 256,407 02/03/2563 256,407 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 80,000 952,830 952,830 951,585 951,585 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4373) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 ราย โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2563 99,640 06/03/2563 99,640 30 06/03/2563 06/03/2563 05/04/2563 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 697,480 697,480 69.75 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4375) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำตอนล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย จำนวน 6.00 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 04/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 150,000 06/03/2563 150,000 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 150,000 944,692 944,692 943,120 943,120 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4376) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยทราย จำนวน 6.00 กิโลเมตร (บางส่วน) โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 135,285 02/03/2563 135,285 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 137,032 950,434 950,434 949,447 949,447 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.4377) ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 446,542 02/03/2563 446,542 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 446,553 857,629 857,629 856,606 856,606 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 08/02/2563 21/02/2563 827,107 06/03/2563 827,107 บจก. สุณภัทร เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 1,520,159 40,817,576 40,817,576 37,514,212 37,514,212 91.91 90.00 93.00 90.00 93.00 11/08/2563 1,800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านลาดใหญ่ (ท่าเอียด) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 09/12/2562 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 12/02/2563 03/03/2563 500,350 20/03/2563 500,350 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 2,727,256 41,070,851 41,070,851 37,702,571 37,702,571 91.80 90.00 85.00 90.00 85.00 11/08/2563 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,600 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,700 ไร่บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 12/02/2563 21/02/2563 799,911 03/03/2563 799,911 บ.ภูเขียวนครคอนกรีต จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 1,026,135 40,702,273 40,702,273 34,033,364 34,033,364 83.62 90.00 75.00 90.00 75.00 11/08/2563 1,700 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (3) แก้มลิงบึงนกโง่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.72 ล้าน ลบ.ม. ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 20,854,100 4,145,900 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 04/12/2562 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 27/01/2563 15/02/2563 19/02/2563 11,892,787 11/03/2563 11,892,787 180 28/03/2563 23/09/2563 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 493,589 06/03/2563 493,589 หจก.ชัยเพิ่มพูนค้าไม้ (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 22,261,834 15,665,540 11,892,787 3,772,753 7,068,912 7,068,912 3,772,753 45.12 90.00 76.00 90.00 76.00 11/08/2563 3,000 500 0.72
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (6) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 04/12/2562 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 18/02/2563 19/02/2563 9,595,300 11/03/2563 9,595,300 210 14/03/2563 13/03/2563 19/10/2563 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 16,637,534 9,707,380 9,595,300 112,080 9,707,093 9,595,300 111,793 100.00 85.00 100.00 85.00 100.00 11/08/2563 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา กม. 0+000 ถึง กม. 7+036 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4,000,000 8,000,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 14/01/2563 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 19/02/2563 21/02/2563 1,193,000 11/03/2563 1,193,000 180 18/03/2563 13/09/2563 หจก.บุญประเสริฐรุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 06/02/2563 11/02/2563 1,840,440 06/03/2563 1,840,440 หจก.อังครงค์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 2,052,120 9,427,008 1,193,000 8,234,008 7,207,711 7,207,711 76.46 85.00 84.20 85.00 84.20 11/08/2563 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,125 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ วังกะทะ-บ้านห้วยม่วงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 5,720,000 44,280,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 04/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 14/02/2563 18/02/2563 4,288,600 11/03/2563 4,288,600 180 28/03/2563 23/09/2563 บ.อาริยะอุตสาหกรรม จก. วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 06/02/2563 11/02/2563 928,305 16/03/2563 928,305 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 6,913,505 44,851,937 4,288,600 40,563,337 37,452,451 37,452,451 83.50 90.00 75.00 90.00 75.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 2,000 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (8) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.336 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 11,152,000 8,848,000 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ 04/12/2562 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 28/01/2563 18/02/2563 19/02/2563 8,299,991 11/03/2563 8,299,991 180 26/03/2563 21/09/2563 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 12/02/2563 03/03/2563 1,043,360 24/03/2563 1,043,360 บจก. สุณภัทร เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 15,028,779 13,731,936 8,299,991 5,431,945 6,419,261 987,316 5,431,945 46.75 90.00 68.00 90.00 68.00 11/08/2563 2,000 330 0.33
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 23/09/2559 23/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/09/2559 03/10/2559 21/10/2559 04/11/2559 2,644,520 30/11/2559 2,644,520 120 15/03/2560 09/03/2560 12/07/2560 หจก.เอ.บี.เอส.(1990) ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมาบางส่วนและดำเนินการเองบางส่วน งานจ้างเหมาผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ งานจ้างเหมา กรมชลประทานโดย สชป.6 อนุมัติยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมชลประทานแจ้งให้ หจก.เอ.บี.เอส.(1990) เป็นผู้ทิ้งงาน ผลงานจ้างเหมา 3.84 % 13/12/2562 6,234,149 2,644,520 3,589,629 3,589,629 3,589,629 57.58 47.00 47.00 47.00 47.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการจัดหาน้ำให้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหินกอง หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,000,000 13,000,000 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 30/01/2563 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2563 99,916 26/06/2563 99,916 บริษัท พีเอสวาย เอนเนอจีวัน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2563 100,000 19,540,000 6,540,000 13,000,000 299,383 299,383 1.53 0.00 1.00 0.00 1.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 49,250,000 49,250,000 49,250,000 49,250,000 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 12/04/2563 27/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/06/2563 204,282 04/06/2563 204,282 หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (กม.2) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/06/2563 205,000 47,808,000 47,808,000 2,785,924 2,785,924 5.83 0.00 6.00 0.00 6.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,459,892 6,459,892 6,549,892 6,549,892 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 17/08/2561 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 03/10/2561 25/10/2561 15/11/2561 6,459,892 10/01/2562 6,459,892 240 09/02/2562 08/02/2562 06/10/2562 หจก.นุชนารถ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/12/2562 14,535,065 6,459,892 6,459,892 0.00 100.00 99.73 100.00 99.73 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 402,505 402,505 402,505 402,505 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 08/05/2561 18/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/08/2562 402,505 27/08/2562 402,505 หจก.สิริภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 402,500 402,505 402,505 402,505 402,505 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,105,284 5,105,284 5,105,284 5,105,284 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 09/10/2561 18/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 09/11/2561 19/11/2561 10,032,100 22/01/2562 10,032,100 210 06/02/2562 05/02/2562 03/09/2562 หจก.108 ซีวิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 19,208,633 5,105,284 5,105,284 5,105,284 5,105,284 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,796,450 2,796,450 2,796,450 2,796,450 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16/10/2560 31/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 12/02/2561 13/02/2561 2,796,450 26/02/2561 2,796,450 120 13/03/2561 12/03/2561 10/07/2561 หจก.นพนันท์เจริญทรัพย์ ติดปัญหาอื่นๆ งานจ้างเหมาผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ครบอายุสัญญาแล้ว สงวนสิทธิ์ปรับ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง 16/12/2562 3,510,537 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ฝายห้วยฝรั่ง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,986,440 3,445,364 3,445,364 3,445,364 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 21/02/2561 21/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2561 21/03/2561 11/04/2561 25/04/2561 8,986,440 22/05/2561 8,986,440 210 26/02/2562 20/02/2562 23/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกาตรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 12,349,955 3,445,364 3,445,364 554,108 554,108 16.08 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ประตูระบายน้ำบ้านโนนหว้านไพล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 39,865,000 22,389,664 22,389,664 22,389,664 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 13/11/2560 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 01/02/2561 06/03/2561 16/03/2561 48,307,000 30/03/2561 48,307,000 340 26/05/2561 18/05/2561 30/04/2562 หจก.อึ้งแซ่เฮง ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2563 48,307,000 22,389,664 22,389,664 22,295,423 22,295,423 99.58 100.00 102.11 100.00 102.11 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,850,651 389,525 389,525 389,525 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 20/12/2560 21,240,000 30/01/2561 21,240,000 240 09/02/2561 09/09/2561 06/10/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,268,297 2,508,451 2,508,451 2,508,451 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 21/12/2560 19,822,880 13/02/2561 19,822,880 240 05/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.เทพารักษ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,346,646 5,219,625 5,219,625 5,219,625 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 19/12/2560 26,489,835 30/01/2561 26,489,835 240 09/02/2561 09/02/2561 16/10/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงหนองแซงกระเป๋าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,171,500 1,510,280 1,510,280 1,510,280 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 16/10/2560 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 29/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 13,416,140 29/01/2561 13,416,140 240 15/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,968,994 1,968,994 1,968,994 1,968,994 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 15/05/2561 23/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2561 24/05/2561 28/05/2561 949,994 19/06/2561 949,994 210 04/07/2561 04/07/2561 29/01/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/05/2561 07/06/2561 15/06/2561 1,019,000 10/09/2561 1,019,000 หจก.สิริภูมิการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 949,900 1,968,994 1,968,994 1,968,994 1,968,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 25/09/2562 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 26/11/2562 29/11/2562 3,283,000 27/12/2562 3,283,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 3,300,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชัยภูมิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ 25/09/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 25,800 27/11/2562 25,800 ร้านดาต้า คอมเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)