ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 11:51:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำช่อระกา อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 493,344 12/11/2561 493,344 หจก.ชัยเพิ่มพูนค้าไม้ (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/11/2561 2,317,000 2,317,000 2,309,897 2,309,897 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.1.130) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,076,000 3,076,000 3,076,000 3,076,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 69,575 01/11/2561 69,575 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินงานการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ 15/11/2561 3,076,000 3,076,000 2,647,471 2,647,471 86.07 95.00 90.00 95.00 90.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.1.144) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 161,000 161,000 161,000 161,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 98,868 08/11/2561 98,868 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/11/2561 161,000 161,000 158,788 158,788 98.63 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.3.40) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 309,000 309,000 309,000 309,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 206,700 23/01/2562 206,700 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/01/2562 309,000 309,000 306,398 306,398 99.16 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (22) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยปาดหมี) ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 11,751,000 11,751,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 07/11/2561 14/11/2561 1,160,376 27/11/2561 1,160,376 บริษัท สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/12/2561 9,896,320 9,896,320 9,877,598 9,877,598 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.242) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 380,000 380,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 39,930 01/11/2561 39,930 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 380,000 380,000 379,290 379,290 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (50) แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 34,070,000 10,930,000 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 24/08/2561 13/09/2561 19/10/2561 17,699,734 15/01/2562 17,699,734 240 14/02/2562 13/02/2562 11/10/2562 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 06/11/2561 13/11/2561 2,165,687 10/01/2562 2,165,687 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ 07/03/2562 29,149,714 26,879,095 17,699,735 9,179,360 12,612,874 3,433,514 9,179,360 46.92 75.00 50.00 75.00 50.00 06/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 400 0.45
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (51) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 20,219,000 14,535,000 5,684,000 โพนทอง เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 03/10/2561 25/10/2561 15/11/2561 6,459,892 10/01/2562 6,459,892 240 09/02/2562 08/02/2562 06/10/2562 หจก.นุชนารถ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 08/02/2562 13/02/2562 635,211 28/02/2562 635,211 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ 11/03/2562 14,535,065 11,665,892 6,459,892 5,206,000 4,583,116 4,583,116 39.29 75.00 74.00 75.00 74.00 06/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 400 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.142) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 353,500 353,500 353,500 353,500 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 15,082 23/01/2562 15,082 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/06/2562 117,287 117,287 100,246 100,246 85.47 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.864) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 99,640 24/12/2561 99,640 30 25/12/2561 25/12/2561 23/01/2562 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ 29/03/2562 1,000,000 1,000,000 997,226 997,226 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.865) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 159,460 12/11/2561 159,460 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/11/2561 858,000 858,000 850,839 850,839 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.866) ซ่อมแซมคลองชักน้ำอ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 138,289 12/11/2561 138,289 หจก.เม่งเซ่งฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/11/2561 572,000 572,000 571,654 571,654 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.867) ซ่อมแซมคลองผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 11,964 12/11/2561 11,964 หจก.ชัยเพิ่มพูนค้าไม้ (2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/11/2561 477,000 477,000 473,852 473,852 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.868) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 392,616 02/11/2561 392,616 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 954,000 954,000 950,672 950,672 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.869) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 144,075 02/11/2561 144,075 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 953,000 953,000 950,849 950,849 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.870) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 99,858 06/11/2561 99,858 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 1,907,000 1,907,000 1,904,944 1,904,944 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.871) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนศรีสง่า โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 39,930 01/11/2561 39,930 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 500,000 500,000 499,431 499,431 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.168.872) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 39,930 01/11/2561 39,930 หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 500,000 500,000 499,481 499,481 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.174.10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,920,000 80,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 05/10/2561 18/10/2561 1,648,725 31/01/2562 1,648,725 90 14/02/2562 13/02/2562 14/05/2562 หจก.นีโมครับ (ให้บริการ) ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแจ้งปรับเนื่องจากครบอายุสัญญาแล้วแต่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ 29/03/2562 3,000,000 1,648,725 1,648,725 602,753 602,753 36.56 100.00 80.00 100.00 80.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (39) ปรับปรุงด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ระยะที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 15/11/2561 23/11/2561 1,189,345 06/12/2561 1,189,345 บริษัท สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2561 12,748,168 12,748,168 12,735,745 12,735,745 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (4.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 07/11/2561 13/11/2561 919,649 26/11/2561 919,649 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองทั้งโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 06/12/2561 42,080,724 42,080,724 38,420,965 38,420,965 91.30 95.00 98.00 95.00 98.00 06/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชี 2,000 164 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (49) แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 19,020,000 10,980,000 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 09/11/2561 19/11/2561 10,032,100 22/01/2562 10,032,100 210 06/02/2562 05/02/2562 03/09/2562 หจก.108 ซีวิล วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 08/11/2561 19/11/2561 1,560,983 15/01/2562 1,560,983 หจก.168 ค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและจ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ 07/03/2562 19,208,633 19,383,554 10,032,100 9,351,454 10,068,909 717,455 9,351,454 51.95 70.00 53.00 70.00 53.00 06/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 6,000 600 0.48
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (51) แก้มลิงกุดปลามันพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 12,840,000 12,160,000 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 20/11/2561 30/11/2561 11,545,613 10/01/2562 11,545,613 210 09/02/2562 08/02/2562 06/09/2562 หจก.นุชนารถ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 08/11/2561 19/11/2561 1,300,708 10/01/2562 1,300,708 บริษัท สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและงานจ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ 25/03/2562 12,972,742 22,584,221 11,545,613 11,038,608 12,460,297 1,981,961 10,478,337 55.17 75.00 80.00 75.00 80.00 06/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 4,000 500 0.46
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (52) แก้มลิงหนองเบ็นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 37,756,000 24,940,000 12,816,000 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 18/10/2561 09/11/2561 19/11/2561 13,305,200 22/01/2562 13,305,200 240 06/02/2562 05/02/2562 03/10/2562 หจก.108 ซีวิล วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 1,195,133 15/01/2562 1,195,133 หจก.168 ค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเองบางส่วนและงานจ้างเหมาบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ 07/03/2562 25,178,203 24,168,738 13,305,200 10,863,538 16,823,039 5,959,501 10,863,538 69.61 85.00 85.00 85.00 85.00 06/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 7,000 100 1.38
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ฝายห้วยยางดำ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,330,955 1,330,955 1,330,955 1,330,955 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 149,364 28/03/2562 149,364 หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (กม.2) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 1,330,955 1,330,955 1,327,570 1,327,570 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงห้วยฝรั่งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 21/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 160,985 26/03/2562 160,985 ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 239,769 239,769 239,769 239,769 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ประตูระบายน้ำบ้านโนนหว้านไพล ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,757 910,757 910,757 910,757 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 13/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/08/2561 98,868 31/08/2561 98,868 หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (กม.2) ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ คาดการณ์แล้วเสร็จ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 30/04/2562 910,757 910,757 909,430 909,430 99.85 80.00 98.00 80.00 98.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนลาน จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 22/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/06/2561 15/06/2561 03/07/2561 984,346 31/08/2561 984,346 บริษัท สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 48,000,000 48,000,000 43,952,289 43,952,289 91.57 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการฝายบ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 64,310,000 64,310,000 64,310,000 3,670,000 60,640,000 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 12/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2560 31/08/2560 11/09/2560 1,877,777 14/09/2560 1,877,777 150 11/12/2560 01/12/2560 09/05/2561 หจก.อำนาจเจริญ กรุ๊ป วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2560 08/09/2560 13/09/2560 6,702,710 21/09/2560 6,702,710 หจก.บ.การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงบึงโลโพพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,999,600 6,290,000 3,709,600 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/09/2559 03/10/2559 21/10/2559 04/11/2559 2,644,520 30/11/2559 2,644,520 120 15/03/2560 09/03/2560 12/07/2560 หจก.เอ.บี.เอส.(1990) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2559 397,117 02/12/2559 397,117 หจก.เม่งเซ่งฮง ติดปัญหาอื่นๆ งานจ้างเหมาผู้รับจ้างไม่ส่งเครื่องจักรเครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน หมดอายุสัญญาแล้ว สงวนสิทธ์ปรับตั้งแต่ 12 ก.ค.60 อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง 11/01/2562 0.00 0.00 47.00 0.00 47.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (1.27) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า - [ 147025 ] เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,796,450 2,796,450 2,796,450 2,796,450 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2561 12/02/2561 13/02/2561 2,796,450 26/02/2561 2,796,450 120 13/03/2561 12/03/2561 10/07/2561 หจก.นพนันท์เจริญทรัพย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2561 20/02/2561 27/02/2561 650,006 13/03/2561 650,006 บริษัท จัตุรัส 2006 จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ครบอายุสัญญาแล้วแต่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จและทิ้งงาน อยู่ระหว่างทำเรื่องยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง 30/04/2562 3,510,537 2,796,450 2,796,450 0.00 100.00 85.00 100.00 85.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (209) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีบน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,264,850 2,264,850 2,264,850 2,264,850 ภูเเลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 08/12/2560 14/12/2560 4,254,999 25/12/2560 4,254,999 หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 2,264,850 2,264,850 2,268,850 2,268,850 100.18 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ แก้มลิงห้วยฝรั่งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,986,440 8,986,440 8,986,440 8,986,440 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 21/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/03/2561 21/03/2561 11/04/2561 25/04/2561 8,986,440 22/05/2561 8,986,440 210 26/02/2562 20/02/2562 23/09/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานเล็กน้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 30/04/2562 12,349,956 8,986,440 8,986,440 0.00 80.00 99.00 80.00 99.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ฝายห้วยน้ำเขียว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,370,179 1,370,179 1,370,179 1,370,179 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 14/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2561 21/03/2561 19/04/2561 1,080,480 23/05/2561 1,080,480 150 22/06/2561 21/06/2561 18/11/2561 หจก.สระแก้วไทย เอ็นจิเนียริ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2561 20/03/2561 19/04/2561 1,730,206 07/05/2561 1,730,206 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 2,013,098 1,370,179 1,370,179 1,368,814 1,368,814 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ฝายห้วยยางดำ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,121,896 7,121,896 7,121,896 7,121,896 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 16/05/2561 04/06/2561 05/06/2561 4,649,439 20/06/2561 4,649,439 180 20/07/2561 18/07/2561 13/01/2562 หจก.สมชาย 35 เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 8,206,442 5,790,942 5,790,942 5,790,900 5,790,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (32) ประตูระบายน้ำบ้านโนนหว้านไพล เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,865,000 39,865,000 39,865,000 39,865,000 ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ 13/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2561 01/02/2561 06/03/2561 16/03/2561 48,307,000 30/03/2561 48,307,000 340 26/05/2561 18/05/2561 30/04/2562 หจก.อึ้งแซ่เฮง ติดปัญหาอื่นๆ ครบอายุสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2562 งานจ้างเหมาดำเนินการเรียบร้อย เหลืองานดำเนินการเอง รอติดตั้งบานระบายน้ำและระบบเกียร์มอเตอร์ คาดว่าเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 30/04/2562 51,295,759 39,865,000 39,865,000 17,475,336 17,475,336 43.84 100.00 98.00 100.00 98.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (42) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแท่ง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,850,651 2,850,651 2,850,651 2,850,651 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 20/12/2560 21,240,000 30/01/2561 21,240,000 240 09/02/2561 09/02/2561 06/10/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2560 15/12/2560 18/12/2560 908,613 25/12/2560 908,613 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 26,620,000 2,850,651 2,850,651 2,461,126 2,461,126 86.34 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (54) แก้มลิงหนองบงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,268,297 4,268,297 4,268,297 4,268,297 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 21/12/2560 19,822,880 13/02/2561 19,822,880 240 05/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.เทพารักษ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/01/2561 06/02/2561 31/01/2561 963,662 02/03/2561 963,662 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 26,429,000 4,268,297 4,268,297 1,759,846 1,759,846 41.23 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (3) แก้มลิงหนองแกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,228,746 7,228,746 7,228,746 7,228,746 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 29/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 11,277,580 29/01/2561 11,277,580 210 13/02/2561 13/02/2561 10/09/2561 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2561 22/01/2561 05/02/2561 518,214 26/02/2561 518,214 หจก.168 ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 17,375,654 7,228,746 7,228,746 7,228,746 7,228,746 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (63) แก้มลิงหนองละหานค่ายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,470,146 8,470,146 8,470,146 8,470,146 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 23/11/2560 15/12/2560 19/12/2560 26,489,835 30/01/2561 26,489,835 240 09/02/2561 09/02/2561 06/10/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2560 15/12/2560 18/12/2560 971,025 27/12/2560 971,025 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 26,960,000 8,470,146 8,470,146 3,250,521 3,250,521 38.38 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ (15) แก้มลิงหนองแซงกระเป๋าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,861,500 6,861,500 6,861,500 6,861,500 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 16/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2560 29/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 13,416,140 29/01/2561 13,416,140 240 15/02/2561 15/02/2561 12/10/2561 หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2560 15/12/2560 18/12/2560 807,169 27/12/2560 807,169 บริษัท วี เอ กิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 18,015,000 6,861,500 6,861,500 5,351,220 5,351,220 77.99 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานชัยภูมิ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 07/12/2561 26/12/2561 1,767,000 19/04/2562 1,767,000 บริษัท พหลโยธิน พลัส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,730,000 6,730,000 6,730,000 6,730,000 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 10/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2561 05/06/2561 15/06/2561 2,066,477 04/07/2561 2,066,477 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 6,730,000 6,730,000 6,458,667 6,458,667 95.97 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานชัยภูมิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 38,000,000 38,000,000 38,000,000 2,015,000 35,985,000 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 08/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2561 24/05/2561 28/05/2561 949,994 19/06/2561 949,994 210 04/07/2561 04/07/2561 29/01/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/05/2561 31/05/2561 08/06/2561 1,697,216 22/06/2561 1,697,216 บริษัท สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานกันเงินเหลื่อมปี อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รอรับจัดสรรงบประมาณที่ถูกพับไป 14/11/2561 1,129,080 30,645,509 30,645,509 2,343,245 2,343,245 7.65 100.00 30.00 100.00 30.00 06/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)19 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 94 ครั้ง