ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:09:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.83) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ระยะทาง 2.511 กม. ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 214,029 27/02/2563 214,029 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/03/2563 184,094 272,000 272,000 266,111 266,111 97.83 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.391) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม พื้นที่ชลประทาน 88,120 ไร่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 326,000 326,000 326,000 326,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 184,553 11/02/2563 184,553 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 326,000 326,000 239,175 239,175 73.37 90.00 74.00 90.00 74.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.393) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,201.50 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 149.13 กิโลเมตร ที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,854,000 3,854,000 3,854,000 3,854,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 900,000 11/02/2563 900,000 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 3,854,000 3,854,000 2,023,739 2,023,739 52.51 90.00 54.00 90.00 54.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.871) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณ 100 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 30,000 11/02/2563 30,000 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2563 320,000 320,000 280,381 280,381 87.62 100.00 88.00 100.00 88.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.319) ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตร ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 548,640 11/02/2563 548,640 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,000,000 947,590 947,590 931,033 931,033 98.25 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.15) ถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.300 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 6,051,000 5,875,000 176,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 06/03/2563 17/03/2563 3,464,999 03/04/2563 3,464,999 90 20/04/2563 17/04/2563 16/07/2563 บริษัท อุดรวิพาดา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 22,000 31/03/2563 22,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 5,873,514 3,505,000 3,465,000 40,000 3,485,225 3,465,000 20,225 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.17) ถนนรอบที่ทำการโครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 0.715 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 3,357,000 3,357,000 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 13/02/2563 24/02/2563 10/03/2563 3,238,883 30/03/2563 3,238,883 90 10/04/2563 10/04/2563 09/07/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 20,000 31/03/2563 20,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 3,253,004 3,276,883 3,238,883 38,000 3,258,883 3,238,883 20,000 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.18) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 19/12/2562 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 06/03/2563 17/03/2563 5,338,114 02/04/2563 5,338,114 90 20/04/2563 17/04/2563 19/07/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 32,000 31/03/2563 32,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 5,431,084 5,400,695 5,338,115 62,580 5,346,364 5,338,114 8,250 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.116) ปรับปรุงถนนทำนบอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร บ้านสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.085 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,270,000 230,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 19/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 24/02/2563 11/03/2563 19/03/2563 3,247,995 03/04/2563 3,247,995 120 21/04/2563 20/04/2563 16/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 23,000 31/03/2563 23,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2563 4,487,877 3,378,336 3,247,996 130,340 95,251 95,251 2.82 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.129) ปรับปรุงถนนทำนบและทำนบดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ บ้านเก่าใหม่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.510 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,180,000 320,000 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 19/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 24/02/2563 11/03/2563 19/03/2563 4,389,986 03/04/2563 4,389,986 120 14/04/2563 13/04/2563 12/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที. วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 31,000 31/03/2563 31,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 41,206 4,571,447 4,389,987 181,460 115,612 115,612 2.53 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.137) ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.572 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,900,000 8,900,000 8,900,000 7,860,000 1,040,000 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15/01/2563 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 06/03/2563 13/03/2563 7,840,000 03/04/2563 7,840,000 120 20/04/2563 17/04/2563 18/08/2563 บริษํท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 51,000 31/03/2563 51,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 7,897,557 8,709,201 7,840,001 869,200 7,684,016 6,944,962 739,054 88.23 80.00 98.00 80.00 98.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (18) ถนนบนทำนบดินและคันดินรอบอ่าง อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.218 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 19,620,000 19,050,000 570,000 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 19/02/2563 10/03/2563 17/03/2563 18,737,795 03/04/2563 18,737,795 120 15/04/2563 13/04/2563 13/08/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 129,000 31/03/2563 129,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 19,054,132 18,957,495 18,737,795 219,700 6,635,552 6,606,987 28,565 35.00 70.00 90.00 70.00 90.00 11/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 556,600 556,600 556,600 556,600 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 18/12/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 25/03/2563 3,843 25/03/2563 3,843 หจก.เชษฎชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 135,110 135,110 61,562 61,562 45.56 100.00 46.00 100.00 46.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1703) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.0+750-กม0+980 และ RMC กม.0+350-0+600 อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 117,820 11/02/2563 117,820 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 410,766 410,766 347,669 347,669 84.64 100.00 85.00 100.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1704) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.2+000-กม.3+000 และ RMC กม.1+000-2+000 อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 94,957 11/02/2563 94,957 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 473,626 473,626 435,899 435,899 92.03 100.00 93.00 100.00 93.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1705) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000-3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 161,972 11/02/2563 161,972 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 473,643 473,643 432,230 432,230 91.26 100.00 92.00 100.00 92.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1706) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-RMC กม.0+000-2+980 และ 1L-4L-RMC กม.0+000-1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 140,316 11/02/2563 140,316 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 426,686 426,686 384,594 384,594 90.14 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1707) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000-11+590 อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 247,602 11/02/2563 247,602 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 568,810 568,810 560,085 560,085 98.47 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1708) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+070-กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 427,300 11/02/2563 427,300 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 805,134 805,134 791,437 791,437 98.30 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1709) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+500-16+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 306,900 11/02/2563 306,900 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 1,417,768 1,417,768 1,401,774 1,401,774 98.87 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1710) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.2+100-2+600กม. อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 404,200 11/02/2563 404,200 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 800,890 800,890 787,322 787,322 98.31 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1711) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-9+270 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 218,834 11/02/2563 218,834 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 662,932 662,932 654,457 654,457 98.72 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1712) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+250 -1+120 และ LMC กม.0+100 - 0+800 อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาพัฒนา วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 158,800 11/02/2563 158,800 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 568,902 568,902 562,990 562,990 98.96 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1713) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.1+360 - 1+840 และสายซอย 1R-RMC กม.0+645 - 1+160 อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 249,000 11/02/2563 249,000 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 663,457 663,457 640,642 640,642 96.56 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1714) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.2+040-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 416,800 11/02/2563 416,800 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 769,152 769,152 733,807 733,807 95.40 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1715) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.2+500-11+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 183,200 11/02/2563 183,200 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 945,851 945,851 932,815 932,815 98.62 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1724) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 122,000 13/03/2563 122,000 เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2563 1,000,000 1,000,000 806,120 806,120 80.61 100.00 81.00 100.00 81.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1725) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/02/2563 1,000,000 20/03/2563 1,000,000 30 17/03/2563 16/03/2563 15/04/2563 เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1735) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 341,268 11/02/2563 341,268 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 666,330 666,330 627,841 627,841 94.22 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1736) ซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบดิน กม.0+300-0+380 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขวาไร่ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 484,000 11/02/2563 484,000 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 764,000 764,000 753,921 753,921 98.68 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3618) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 14,660 ลบ.ม. ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 570,000 570,000 570,000 570,000 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 07/02/2563 19/02/2563 05/03/2563 195,711 03/04/2563 195,711 90 17/04/2563 16/04/2563 16/07/2563 บริษัท ษิดารักษ์จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 3,400 31/03/2563 3,400 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 531,475 195,711 195,711 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3715) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 116,000 ลบ.ม. ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 17/12/2562 10/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 15/02/2563 10/03/2563 2,137,880 03/04/2563 2,137,880 90 20/04/2563 17/04/2563 19/07/2563 หจก.สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 15,000 31/03/2563 15,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 4,893,127 2,137,880 2,137,880 1,068,940 1,068,940 50.00 100.00 90.00 100.00 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3737) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 225,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,625,000 9,625,000 9,625,000 9,625,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 21/02/2563 10/03/2563 17/03/2563 5,348,976 03/04/2563 5,348,976 120 20/04/2563 17/04/2563 18/08/2563 หจก.ตั้งสุรเสียง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 32,000 31/03/2563 32,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 9,401,401,872 5,348,976 5,348,976 3,264,867 3,264,867 61.04 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3754) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 160,000 ลบ.ม. ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 08/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 4,408,200 11/02/2563 4,408,200 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 531,475 4,740,000 4,740,000 3,902,903 3,902,903 82.34 100.00 87.00 100.00 87.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.73) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 417,057 11/02/2563 417,057 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 768,500 768,500 759,607 759,607 98.84 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.74) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 481,110 11/02/2563 481,110 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 768,168 768,168 732,503 732,503 95.36 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (85) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 14,500,000 13,270,000 1,230,000 เขวา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 24/02/2563 13/03/2563 17/03/2563 8,318,040 02/04/2563 8,318,040 150 18/04/2563 16/04/2563 15/09/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 55,000 31/03/2563 55,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 344,644 9,208,418 8,318,040 890,378 6,906,821 6,016,443 890,378 75.01 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (86) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,500,000 2,500,000 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 25/02/2563 14/03/2563 18/03/2563 7,524,000 02/04/2563 7,524,000 150 15/04/2563 13/04/2563 12/09/2563 บริษัท ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 48,000 31/03/2563 48,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 1,451,749 9,502,259 7,524,000 1,978,259 7,183,245 5,204,986 1,978,259 75.60 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 1,343 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 10,257 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,593 ไร่ บ้านโชคชัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 42,000,000 42,000,000 40,455,000 39,277,000 1,178,000 หัวขวาง โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 17/02/2563 06/03/2563 12/03/2563 26,638,854 31/03/2563 26,638,854 180 20/04/2563 17/04/2563 17/10/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 161,000 31/03/2563 161,000 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 38,978,836 26,949,854 26,638,854 311,000 26,106 26,106 0.10 70.00 65.00 70.00 65.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 2,593 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (14) แก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.39 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ติดปัญหาอื่นๆ 08/05/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 07/04/2563 500 410 0.39
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 648,000 648,000 619,000 619,000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 29/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 530,770 29/04/2563 530,770 หสน.อีสานบริการ, ชัยสงวนบรบือ, ศรัญมอเตอร์, นภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/05/2563 619,000 619,000 597,168 597,168 96.47 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 214,020 214,020 214,020 214,020 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,268,102 5,268,102 5,268,102 5,268,102 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 10/10/2561 19/12/2561 09/01/2562 31/01/2562 5,268,102 15/03/2562 5,268,102 300 18/04/2562 17/04/2562 11/02/2563 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 5,268,102 5,268,102 5,256,496 5,256,496 99.78 0.00 100.00 0.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,486,457 1,486,457 1,486,457 1,486,457 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/07/2563 26/07/2563 03/07/2563 08/07/2563 1,326,600 17/07/2563 1,326,600 45 22/07/2563 22/07/2563 05/09/2563 หจก.ฉัตรทอง99 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2563 1,326,600 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,449,717 7,815,135 7,815,135 7,815,135 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 27/12/2562 7,815,135 7,815,135 3,888,539 3,888,539 49.76 0.00 85.00 0.00 85.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยค้อ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 619,084 23/09/2562 619,084 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 275,618 2,000,000 2,000,000 1,877,807 1,877,807 93.89 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.คลองส่งน้ำLMCกม3+639-9+915โครงการอ่างฯห้วยคะคาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 347,676 23/09/2562 347,676 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 307,600 830,000 830,000 762,320 762,320 91.85 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.คลองส่น้ำRMCกม0+060-9+821อ่างฯห้วยคะคาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 345,566 23/09/2562 345,566 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 305,500 850,000 850,000 785,624 785,624 92.43 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.อาคารระบายน้ำล้นSpillwayอ่างแก่งเลิงจาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/10/2562 254,873 07/10/2562 254,873 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 229,873 500,000 500,000 475,923 475,923 95.18 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.คลองส่งน้ำRMCอ่างฯห้วยเชียงคำกม.1+000-1+150 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 196,000 23/09/2562 196,000 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 165,401 500,000 500,000 464,676 464,676 92.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำกม.1+800-1+950 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 209,300 23/09/2562 209,300 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 156,135 500,000 500,000 356,510 356,510 71.30 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำกม.2+200-2+350 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนราษ๊ บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 211,900 23/09/2562 211,900 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 167,672 500,000 500,000 436,822 436,822 87.36 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมLMCอ่างฯเอกสัตย์สนุทรกม.1+060-1+120 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 204,700 23/09/2562 204,700 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 175,022 500,000 500,000 378,701 378,701 75.74 0.00 100.00 0.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.LMCอ่างฯเอกสัตย์สุนทร กม.1+350-1+420 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 202,100 23/09/2562 202,100 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 156,581 500,000 500,000 468,382 468,382 93.68 100.00 100.00 100.00 100.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.RMCอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทรกม1+575-1+675 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 156,250 23/09/2562 156,250 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 143,105 450,000 450,000 320,168 320,168 71.15 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.อาคารท่อรับน้ำอ่างฯห้วยเชียงคำ กม2+688 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 127,980 23/09/2562 127,980 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 112,943 350,000 350,000 298,140 298,140 85.18 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.อาคารท่อรับน้ำอ่างฯห้วยเชียงคำ กม.7+810 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 127,400 23/09/2562 127,400 หสน.อิสานบริการ.หจก.ศรัญมอเตอร์,ชัยสงวนบรบือ และร้านณภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 112,361 350,000 350,000 319,003 319,003 91.14 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ตลาด เมือง มหาสารคาม 06/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 25,800 15/11/2562 25,800 บริษัท แอลไลด์ อิเล็กตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ตลาด เมือง มหาสารคาม 06/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 12,600 08/11/2562 12,600 บริษัทแอลไลด์อิเล็กตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 108,000 108,000 108,000 108,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 06/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2562 53,000 15/11/2562 53,000 แอลไลด์ อิเล็กตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 108,000 108,000 108,000 108,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 ตลาด เมือง มหาสารคาม 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 47,500 21/11/2562 47,500 บริษัท เอกกมล(2000)จำกัด มหาสารคาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)