ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 05:58:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1.129) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,559,000 3,559,000 3,559,000 3,559,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 01/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 350,000 09/11/2561 350,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 3,559,000 3,559,000 2,938,808 2,938,808 82.57 85.00 87.00 85.00 87.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1.143) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 309,000 309,000 309,000 309,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/08/2561 187,980 01/11/2561 187,980 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 309,000 309,000 287,809 287,809 93.14 85.00 95.00 85.00 95.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3.42) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 307,000 307,000 307,000 307,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 216,050 16/10/2561 216,050 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 305,925 305,925 305,378 305,378 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.15) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 346,462 01/11/2561 346,462 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 477,995 477,995 476,553 476,553 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.243) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขต โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 175,724 01/11/2561 175,724 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 237,985 237,985 236,310 236,310 99.30 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 5.078 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 26,000,000 25,300,000 700,000 ท่าตูม เมือง มหาสารคาม 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 19/10/2561 02/11/2561 17,407,262 14/01/2562 17,407,262 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 140,000 01/11/2561 140,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/03/2562 25,628,652 17,755,263 17,407,263 348,000 7,466,282 7,223,266 243,016 42.05 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 7,500 643 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีใหม่ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 6.834 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 36,600,000 36,600,000 36,600,000 34,710,000 1,890,000 ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 15/10/2561 04/12/2561 20/12/2561 24,398,944 17/05/2562 24,398,944 180 29/05/2562 28/05/2562 24/11/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 707,000 06/11/2561 707,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/06/2562 33,588,957 25,696,145 24,398,945 1,297,200 4,618,834 3,321,634 1,297,200 17.97 40.00 50.00 40.00 50.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 3,300 1,180 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.51) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 เกิ้ง เมือง มหาสารคาม 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 04/01/2562 11/01/2562 2,924,605 14/02/2562 2,924,605 150 28/02/2562 27/02/2562 27/07/2562 หจก. พี ที่ เอ็น การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 29,500 26/10/2561 29,500 หจก.ศรัญมอเตอร์,หจก.ชัยสงวนบรบือ,ร้าน ณ ภัทรโอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2562 4,631,408 3,001,406 2,942,606 58,800 604,883 604,883 20.15 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.53) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,600,000 3,600,000 3,600,000 163,000 3,437,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 161,944 12/02/2562 161,944 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 2,393,990 07/11/2561 2,393,990 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 163,609 3,436,913 161,944 3,274,969 2,686,229 2,686,229 78.16 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 3,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.54) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 25,000 475,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 24,984 12/02/2562 24,984 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 340,110 07/11/2561 340,110 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 25,308 477,684 24,984 452,700 473,872 21,172 452,700 99.20 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.55) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 94,000 2,306,000 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 94,146 12/02/2562 94,146 30 18/02/2562 17/02/2562 20/03/2562 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 1,513,570 07/11/2561 1,513,570 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 94,449 2,292,900 94,146 2,198,754 1,872,463 1,872,463 81.66 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.151) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,500 52,500 52,500 52,500 ตลาด เมือง มหาสารคาม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 20,232 16/01/2562 20,232 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2562 20,232 20,232 19,914 19,914 98.43 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.873) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/11/2561 1,000,000 14/01/2562 1,000,000 30 15/01/2562 14/01/2562 13/02/2562 เกษตรกรสมาชิกผู้ใช้น้ำชลประทาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/02/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.874) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 165,283 11/09/2561 165,283 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 377,936 377,936 377,924 377,924 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.875) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 97,870 11/09/2561 97,870 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 663,495 663,495 663,495 663,495 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.876) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เขวา เมือง มหาสารคาม 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 154,139 11/09/2561 154,139 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 378,531 378,531 377,877 377,877 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.877) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายบ้านติ้ว โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขวา เมือง มหาสารคาม 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 226,350 16/10/2561 226,350 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 288,400 288,400 285,343 285,343 98.94 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.878) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 25,000 11/10/2561 25,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 379,400 379,400 378,476 378,476 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.879) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC และ LMC อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แกดำ แกดำ มหาสารคาม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 237,155 08/10/2561 237,155 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 661,922 661,922 661,734 661,734 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.880) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 181,284 08/10/2561 181,284 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 378,901 378,901 377,997 377,997 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.881) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 129,552 08/10/2561 129,552 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2562 663,841 663,841 662,823 662,823 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.882) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯห้วยค้อ กม.14+000-22+000 โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 264,322 01/10/2561 264,322 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 1,894,582 1,894,582 1,894,306 1,894,306 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.883) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างฯห้วยค้อ กม.0+050-6+100 โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 202,596 01/10/2561 202,596 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 946,799 946,799 945,374 945,374 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.884) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 217,440 10/10/2561 217,440 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 425,149 425,149 424,610 424,610 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.885) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หนองโก บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 338,700 10/10/2561 338,700 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 708,202 708,202 707,345 707,345 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.886) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 206,860 10/10/2561 206,860 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 378,176 378,176 377,144 377,144 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.887) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 201,580 10/10/2561 201,580 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 378,263 378,263 378,170 378,170 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.888) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 115,721 15/11/2561 115,721 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 473,118 473,118 472,583 472,583 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.889) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ RMC อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 107,655 15/11/2561 107,655 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 473,191 473,191 472,173 472,173 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.890) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 140,457 15/11/2561 140,457 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 471,702 471,702 471,345 471,345 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.168.891) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ RMC อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 154,512 15/11/2561 154,512 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 471,439 471,439 469,703 469,703 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.169.5) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 3,832,000 29/01/2562 3,832,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 4,740,000 4,740,000 4,739,631 4,739,631 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.169.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 2,701,430 29/01/2562 2,701,430 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/02/2562 2,843,700 2,843,700 2,843,354 2,843,354 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (119) ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 20,200,000 19,800,000 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 09/01/2562 31/01/2562 14,502,402 15/03/2562 14,502,402 300 18/04/2562 17/04/2562 11/02/2563 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 1,546,210 12/12/2561 1,546,210 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2562 16,483,643 14,502,402 1,981,241 7,179,082 5,197,841 1,981,241 43.55 50.00 95.00 50.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 20,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขวา เมือง มหาสารคาม 30/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 04/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 10/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/06/2562 2,583,000 20/06/2562 2,583,000 หสน.อิสานบริการ หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2562 3,000,000 3,000,000 1,370,232 1,370,232 45.67 60.00 60.00 60.00 60.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 [บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 04/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไฮ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 18/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/06/2562 2,583,000 25/06/2562 2,583,000 หสน.อิสานบริการ หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2562 3,000,000 3,000,000 1,370,233 1,370,233 45.67 60.00 60.00 60.00 60.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 04/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,856,133 12,856,133 12,856,133 12,856,133 เขวา เมือง มหาสารคาม 10/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2559 02/12/2559 09/01/2560 09/01/2560 18,676,473 24/01/2560 18,676,473 300 28/02/2560 27/02/2560 24/12/2560 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสรา้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2560 230,000 21/02/2560 230,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลงานแล้วเสร็จ 100% มีการแก้ไขสัญญา ปรับลดปริมาณงานและวงเงิน ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 29/04/2562 29,838,408 12,856,133 12,856,133 6,225,433 6,225,433 48.42 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.68) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,486,457 1,486,457 1,486,457 1,486,457 หนองโก บรบือ มหาสารคาม 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2560 06/12/2560 09/12/2560 2,532,280 27/12/2560 2,532,280 120 02/02/2561 01/02/2561 01/06/2561 หจก.ช.ธนาวิทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2561 35,000 03/01/2561 35,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า มีเครื่องจักร-เครื่องมือน้อย และหยุดงานบ่อยทำให้ผลงานตำ่กว่าแผน ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าปฏิบัติงาน ปัจจุบันผลงานประมาณ 60% มีการบอกเลิกสัญญาจ้างไปแล้ว 29/04/2562 4,893,127 1,486,457 1,486,457 0.00 100.00 60.00 100.00 60.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.607) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 62,760 62,760 62,760 62,760 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% มีการแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานและวงเงิน มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน 62,760 บาท จัดทำเอกสารส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 62,760 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 30/04/2562 62,760 62,760 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (39) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,013,360 4,013,360 4,013,360 4,013,360 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 16/11/2560 06/12/2560 18/12/2560 8,385,732 29/12/2560 8,385,732 240 23/01/2561 22/01/2561 19/09/2561 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2561 50,000 03/01/2561 50,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลงานแล้วเสร็จ 100 % มีการแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานและวงเงิน ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 11 มี.ค.62 30/04/2562 19,936,623 4,013,360 4,013,360 3,379,459 3,379,459 84.21 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองบัว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,277,517 10,277,517 10,277,517 10,277,517 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 16/11/2560 06/12/2560 15/12/2560 15,373,952 29/12/2560 15,373,952 240 14/01/2561 13/01/2561 10/09/2561 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสรา้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2561 145,000 03/01/2561 145,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลงานแล้วเสร็จ 100% ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 8 มี.ค.2562 30/04/2562 20,765,306 10,277,517 10,277,517 10,277,517 10,277,517 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงหนองคูขาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 88,320 88,320 88,320 88,320 หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณงานและวงเงินงบประมาณ ทำให้มีเงินเหลือจากการดำเนินงาน 88,320 บาท จัดทำเอกสารส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 88,320 บาท แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 30/04/2562 88,320 88,320 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ช่วง กม.0+630-0+950 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 344,255 344,255 344,255 344,255 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 279,576 07/09/2561 279,576 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 344,255 344,255 343,629 343,629 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ช่วง กม.1+658-1+760 อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 338,500 338,500 338,500 338,500 หนองโก บรบือ มหาสารคาม 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/09/2561 338,500 24/09/2561 338,500 30 25/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 หจก.ศรัญมอเตอร์ 05/09/2561 6,700 14/09/2561 6,700 หสน.อิสานบริการ, ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 338,500 338,500 338,500 338,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ช่วง กม.1+500 -1+720 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 485,021 485,021 485,021 485,021 โคกกลาง โนนราษี มหาสารคาม 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/09/2561 485,021 24/09/2561 485,021 30 24/11/2561 25/11/2561 23/12/2561 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 9,100 14/09/2561 9,100 หสน.อิสานบริการ, ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 485,021 485,021 458,021 458,021 94.43 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC และ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,990,323 1,990,323 1,990,323 1,990,323 หนองแสง นาเชือก มหาสารคาม 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 789,826 07/09/2561 789,826 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 1,990,323 1,990,323 1,963,308 1,963,308 98.64 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ช่วง กม.1+210-1+460 อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,932 500,932 500,932 500,932 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/09/2561 282,773 24/09/2561 282,773 30 25/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 หจก.ศรัญมอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 140,520 14/09/2561 140,520 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 500,932 500,932 492,672 492,672 98.35 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ช่วง กม.1+300 -1+370 อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 338,799 338,799 338,799 338,799 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/09/2561 338,799 24/09/2561 338,799 30 25/10/2561 24/10/2561 23/11/2561 บจก.เคโอน่า คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 6,700 14/09/2561 6,700 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 338,799 338,799 338,799 338,799 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (66) แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,449,717 11,449,717 11,449,717 11,449,717 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/11/2560 14/12/2560 19/12/2560 22,675,734 12/01/2561 22,675,734 300 27/01/2561 26/01/2561 22/11/2561 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2561 200,000 09/01/2561 200,000 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ติดปัญหาแบบก่อสร้างทับแนวกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎร อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง ปัจจุบันสั่งหยุดงานแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 29/04/2562 33,577,472 11,449,717 11,449,717 3,634,582 3,634,582 31.74 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,856,000 144,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 07/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/07/2561 13/07/2561 06/08/2561 3,389,999 29/08/2561 3,389,999 90 17/09/2561 16/09/2561 15/12/2561 หจก.พัณกมลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 101,700 31/08/2561 101,700 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 5,076,697 3,491,699 3,347,699 144,000 3,399,825 3,347,699 52,126 97.37 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 07/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/07/2561 10/07/2561 25/07/2561 08/08/2561 6,278,000 29/08/2561 6,278,000 90 12/09/2561 11/09/2561 10/12/2561 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 188,300 31/08/2561 188,300 หสน.อิสานบริการ,หจก.ศรัญมอเตอร์, ร้าน ณ พัฒน์โอเอ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 9,659,118 6,466,300 6,176,300 290,000 6,288,851 5,998,851 290,000 97.26 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง