ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 07:54:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.83) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ระยะทาง 2.511 กม. ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 19/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.391) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม พื้นที่ชลประทาน 88,120 ไร่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 326,000 326,000 326,000 326,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 18/12/2562 26/12/2562 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.393) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,201.50 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 149.13 กิโลเมตร ที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,854,000 3,854,000 3,854,000 3,854,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 23/12/2562 27/12/2562 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 17/12/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.871) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณ 100 ไร่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 320,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 895 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.319) ค่าซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตร ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,655 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.15) ถนนบนทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.300 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,740,000 260,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.17) ถนนรอบที่ทำการโครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 0.715 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,700,000 1,300,000 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.18) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,344,000 156,000 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 19/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 520 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.116) ปรับปรุงถนนทำนบอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร บ้านสมสนุก ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.085 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,500,000 5,500,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 19/12/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.129) ปรับปรุงถนนทำนบและทำนบดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ บ้านเก่าใหม่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.510 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 19/12/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.137) ปรับปรุงถนนคันพนังกั้นน้ำชีเก่า บ้านม่วง-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.572 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,900,000 8,900,000 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 643 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (18) ถนนบนทำนบดินและคันดินรอบอ่าง อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.218 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ยางพารา, 217 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 556,600 556,600 556,600 556,600 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1703) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.0+750-กม0+980 และ RMC กม.0+350-0+600 อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1704) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.2+000-กม.3+000 และ RMC กม.1+000-2+000 อ่างเก็บน้ำหนองบัว โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1705) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000-3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1706) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4L-RMC กม.0+000-2+980 และ 1L-4L-RMC กม.0+000-1+800 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 531 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1707) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.0+000-11+590 อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1708) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+070-กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 18/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1709) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+500-16+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,542 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1710) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.2+100-2+600กม. อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 19/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1711) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-9+270 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1712) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.0+250 -1+120 และ LMC กม.0+100 - 0+800 อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาพัฒนา วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1713) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.1+360 - 1+840 และสายซอย 1R-RMC กม.0+645 - 1+160 อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1714) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.2+040-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 18/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1715) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.2+500-11+000 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,542 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1724) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1725) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 18/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 3,400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1735) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 895 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.1736) ซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบดิน กม.0+300-0+380 อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขวาไร่ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,542 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3618) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 14,660 ลบ.ม. ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 570,000 570,000 570,000 554,000 16,000 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 670 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3715) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 116,000 ลบ.ม. ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 17/12/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,343 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3737) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 225,600 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,625,000 9,625,000 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,542 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.3754) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 160,000 ลบ.ม. ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 08/01/2563 14/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 17/12/2562 1,117 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.73) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (1.74) ปรับปรุงอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จำนวน 3 แห่ง โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (85) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,500,000 7,500,000 เขวา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (86) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,500,000 2,500,000 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม 10/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 1,343 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 10,257 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,593 ไร่ บ้านโชคชัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 42,000,000 42,000,000 42,000,000 27,560,000 14,440,000 หัวขวาง โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 10/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 ขนาดเล็ก 2,593 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม (14) แก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.39 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 18,000,000 2,000,000 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 27/12/2562 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562 500 410 0.39
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 214,020 214,020 214,020 214,020 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,268,102 5,268,102 5,268,102 5,268,102 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 10/10/2561 19/12/2561 09/01/2562 31/01/2562 5,268,102 15/03/2562 5,268,102 300 18/04/2562 17/04/2562 11/02/2563 บจก.ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม 19/12/2562 5,268,102 5,268,102 0.00 90.00 75.00 90.00 75.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,486,457 1,486,457 1,486,457 1,486,457 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 27/12/2562 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,449,717 7,815,135 7,815,135 7,815,135 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 27/12/2562 7,815,135 7,815,135 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยค้อ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 23/09/2562 2,000,000 2,000,000 25/12/2562 2,000,000 2,000,000 1,464,132 1,464,132 73.21 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.คลองส่งน้ำLMCกม3+639-9+915โครงการอ่างฯห้วยคะคาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 23/09/2562 830,000 830,000 25/12/2562 830,000 830,000 654,403 654,403 78.84 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.คลองส่น้ำRMCกม0+060-9+821อ่างฯห้วยคะคาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 850,000 850,000 668,709 668,709 78.67 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.อาคารระบายน้ำล้นSpillwayอ่างแก่งเลิงจาน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกก่อ เมือง มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 500,000 500,000 407,285 407,285 81.46 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.คลองส่งน้ำRMCอ่างฯห้วยเชียงคำกม.1+000-1+150 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 500,000 500,000 348,674 348,674 69.73 100.00 95.00 100.00 95.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำกม.1+800-1+950 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 500,000 500,000 338,656 338,656 67.73 100.00 75.00 100.00 75.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำกม.2+200-2+350 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนราษ๊ บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 500,000 500,000 361,835 361,835 72.37 0.00 80.00 0.00 80.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซ่อมแซมLMCอ่างฯเอกสัตย์สนุทรกม.1+060-1+120 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 500,000 500,000 320,378 320,378 64.08 100.00 80.00 100.00 80.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.LMCอ่างฯเอกสัตย์สุนทร กม.1+350-1+420 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 500,000 500,000 339,438 339,438 67.89 0.00 95.00 0.00 95.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.RMCอ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทรกม1+575-1+675 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 450,000 450,000 237,246 237,246 52.72 100.00 75.00 100.00 75.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.อาคารท่อรับน้ำอ่างฯห้วยเชียงคำ กม2+688 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 350,000 350,000 229,446 229,446 65.56 0.00 90.00 0.00 90.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม ซซ.อาคารท่อรับน้ำอ่างฯห้วยเชียงคำ กม.7+810 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 23/09/2562 25/12/2562 350,000 350,000 227,353 227,353 64.96 100.00 80.00 100.00 80.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ตลาด เมือง มหาสารคาม 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ตลาด เมือง มหาสารคาม 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 108,000 108,000 108,000 108,000 ตลาด เมือง มหาสารคาม 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานมหาสารคาม เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานมหาสารคาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 ตลาด เมือง มหาสารคาม 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 24/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง