ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 05:12:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.87) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ระยะทาง 84.277 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 676,900 676,900 676,900 676,900 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.407) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื้นที่ชลประทาน 68,071 ไร่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 537,000 537,000 537,000 537,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 99,984 99,984 บริษัท ประตูขัยปิโตเลียม 11/02/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.408) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 54 สาย ระยะทาง 165.300 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.410) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง พื้นที่ 1,545 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 873,000 873,000 873,000 873,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.874) กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ ปริมาณ 3,050 ตัน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 10/01/2563 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.875) กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก ปริมาณ 31 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.147) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 84,859 84,859 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ 11/02/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.148) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 32,195 32,195 หจก.พัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ 11/02/2563 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.234) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,920 ตารางเมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 167,206 167,206 ร้านวาสนา 27/01/2563 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.235) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,140 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 181,834 181,834 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ 27/01/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.236) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,940 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 137,346 137,346 ร้าน ต.การเกษตร 27/01/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.237) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินซอด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,920 ตารางเมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 207,228 207,228 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/01/2563 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.238) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,920 ตารางเมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 80,311 80,311 หจก.พี.ที.เอ็น.การโยธา 27/01/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.320) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 168,000 168,000 168,000 168,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 30,000 30,000 ร้านรุ่งทิพย์ 11/02/2563 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.29) ถนนบนคันคลองบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,602,000 4,602,000 4,507,200 4,507,200 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 14/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 30/01/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.30) ถนนบนคันคลองสายบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,161,000 4,161,000 4,161,000 4,161,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 30/01/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.87) ถนนบนคันคลองสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 2.410 เมตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,507,000 3,507,000 3,507,000 3,507,000 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.94) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 2.000 กม. ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 23,000 23,000 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.96) ถนนบนคันคลองสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 3.060 กม. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 25,199 25,199 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.132) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,274,000 8,274,000 8,274,000 8,274,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 04/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.140) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,311,000 9,311,000 9,311,000 9,311,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 54,240 54,240 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (20) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ระยะทาง 8.500 กม. ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,906,000 40,906,000 40,906,000 40,906,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 13/02/2563 120 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 26,722,945 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (54) ถนนบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 6.616 กม. ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,864,000 10,864,000 10,864,000 10,864,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 11/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 62,438 62,438 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (56) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 7.600 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,446,000 11,446,000 11,446,000 11,446,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 04/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (67) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,201,000 17,201,000 17,201,000 17,201,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 04/02/2563 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 237,800 237,800 237,800 237,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1846) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 3.58 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 168,947 168,947 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1847) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 84,840 84,840 หจก.ศรัญมอเตอร์ 11/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1848) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 128,896 128,896 หจก.ศรัญมอเตอร์ 11/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1850) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 95,424 95,424 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1851) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 89,250 89,250 หจก.ศรัญมอเตอร์ 11/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1852) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 114,168 114,168 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1853) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 7.6 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 87,837 87,837 หจก.พนัชกร 888 31/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1854) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 156,236 156,236 ห้างหุ้นส่วน สมยนต์ 11/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1860) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 6.2 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 96,196 96,196 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1861) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 162,974 162,974 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1866) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำยัง ตำบลนาแซง ระยะทาง 9.1 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 10,990 10,990 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ 11/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1868) ซ่อมแซมถนนคันพนังกั้นน้ำยังตำบลวังหลวง ระยะทาง 14.9 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1869) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองผือ ระยะทาง 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์สัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 485,290 485,290 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1870) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก ระยะทาง 6.8 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 150,000 150,000 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 369,340 369,340 หจก.ศรัญมอเตอร์ 11/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1871) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำหนองผือ ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1872) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1876) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 141,290 141,290 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1877) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 1,389,005 1,389,005 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1878) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ระยะทาง 5.88 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 156,728 156,728 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1879) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 139,120 139,120 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1880) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 6 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลเมืองหงษ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 140,120 140,120 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1882) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 486,021 486,021 หจก.ศรัญมอเตอร์ 11/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1883) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ระยะทาง 25.6 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 484,372 484,372 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1884) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 154,080 154,080 ห้างหุ้นส่วน สมยนต์ 11/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1885) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ระยะทาง 0.73 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 155,520 155,520 หจก.พนัชกร 888 27/01/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1886) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 114,540 114,540 หจก.พี.ที.เอ็น.การโยธา 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1887) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลเมืองหงษ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 155,520 155,520 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1891) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะลำห้วยเหนือ(สาขา) ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เทอดไท ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 49,734 49,734 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม 18/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.3755) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ดำเนินการเอง ปริมาณดิน 69,400 ลบ.ม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 32,600 32,600 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ 11/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,300 เมตร บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท่าสีด หนองพอก ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (27) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแขแซ ขนาดบานระบาย 6.0 x 9.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,833,000 1,167,000 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 07/02/2563 3,067,302 3,067,302 องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เขตขอนแก่น 11/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (28) ปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแว ขนาดบานระบาย 6.0 x 4.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,833,000 1,167,000 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 07/02/2563 3,067,302 3,067,302 องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เขตขอนแก่น 11/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (29) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา โครงการชลประร้อยเอ็ด กม.35+000 ถึง 60+000 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 12.5 กม. ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 39,005,000 995,000 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 20/02/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (30) ปรับปรุงพนังกันน้ำยังฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.24+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 12 กม. ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 38,885,000 1,115,000 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 55,260 55,260 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (31) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.0+000 ถึง กม.24+000 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 55,000,000 55,000,000 55,000,000 53,462,800 1,537,200 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 11/01/2563 11/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 27/01/2563 299,222 299,222 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.77) อาคารป้องกันการกัดเซาะ ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว จำนวน 1 แห่ง ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 11/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 953,640 953,640 หจก. ที.พี.เอ็น.การโยธา 18/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,500 เมตร บ้านพรสวรรค์ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 2,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร บ้านอุ่มเม้า (กุดสนม) ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 13,800,000 36,200,000 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 3,000 480 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (124) ปรับปรุงประตูระบายน้ำร่องซวง ขนาดบานระบาย 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (125) ปรับปรุงประตูระบายน้ำลำพลับพลา 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000,000 110,000,000 99,952,000 49,962,000 49,990,000 ทุ่งเขาหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 180 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 09/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2559 19/12/2559 10/01/2560 01/01/2560 19,031,980 01/02/2560 19,031,980 300 21/02/2560 15/02/2560 17/12/2560 หจก.108 ซีวิล 19/02/2563 19,553,608 18,589,208 964,400 9,835,428 8,871,028 964,400 50.30 20.00 95.00 20.00 95.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,887,997 175,903 175,903 175,903 คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด 22/12/2562 175,903 175,903 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,286,582 4,286,582 4,286,582 4,286,582 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/12/2561 22,854,000 27/11/2561 22,854,000 240 04/01/2562 03/01/2562 31/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 4,286,582 4,286,582 4,286,582 4,286,582 100.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,973,300 7,973,300 7,973,300 7,973,300 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2562 7,973,300 27/09/2562 7,973,300 90 11/10/2562 07/10/2562 08/01/2563 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 18/02/2563 7,973,300 7,973,300 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2562 3,175,900 27/09/2562 3,175,900 90 11/10/2562 07/10/2562 08/01/2563 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2563 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 100.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2562 3,175,900 27/09/2562 3,175,900 90 10/10/2562 10/10/2562 07/01/2563 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี 99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2563 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 100.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.4+500 ตำบงนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 227,600 26,600 26,600 26,600 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 04/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 392,400 26/03/2562 392,400 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีี ไม่มีี 22/12/2562 392,400 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องก้นการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.15+200 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,600 7,600 7,600 7,600 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 04/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 439,130 25/03/2562 439,130 บริษัท เกเบี้ยน โปรดักส์(ไทยแลนด์)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 439,130 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,179,000 22,179,000 22,179,000 22,179,000 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/01/2559 03/02/2559 24/02/2559 04/03/2559 22,179,000 30/03/2559 22,179,000 240 18/05/2560 17/05/2559 12/01/2560 หจก.หนิงหน่อง 22/12/2562 22,179,000 22,179,000 22,179,000 22,179,000 100.00 10.00 0.00 10.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,230,450 21,230,450 21,230,450 21,230,450 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 10/02/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2559 19/02/2559 11/03/2559 18/03/2559 24,977,000 20/04/2559 24,977,000 180 12/05/2559 02/05/2559 07/11/2559 บริษัทบุษยาการสร้าง จำกัด 18/02/2563 21,230,450 21,230,450 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 10,000 10,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 19,800 19,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)