ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 21:02:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.87) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ระยะทาง 84.277 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 676,900 676,900 676,900 676,900 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2563 29,991 23/04/2563 29,991 บริษัทประตูชัยปิโตรเลียม น้ำมัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 661,100 661,100 656,460 656,460 99.30 100.00 1,000.00 100.00 100.00 22/09/2563 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.407) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พื้นที่ชลประทาน 68,071 ไร่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 537,000 537,000 537,000 537,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 99,984 09/03/2563 99,984 บริษัท ประตูขัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 537,000 537,000 332,785 332,785 61.97 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 800 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.408) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 54 สาย ระยะทาง 165.300 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 28/02/2563 26,186 02/03/2563 26,186 นายบรรจง*พวก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 1,063,000 1,063,000 776,722 776,722 73.07 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.410) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง พื้นที่ 1,545 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 873,000 873,000 873,000 873,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 28/02/2563 26,186 02/03/2563 26,186 นางลำใย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 873,000 873,000 600,360 600,360 68.77 100.00 93.00 100.00 93.00 22/09/2563 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.874) กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ ปริมาณ 3,050 ตัน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 28/02/2563 18,883 02/03/2563 18,883 นายอำพล โพนสิม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 200,000 200,000 199,390 199,390 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.875) กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก ปริมาณ 31 ไร่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 15/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 28/02/2563 26,186 02/03/2563 26,186 นางรัชนี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 99,689 99,689 99,689 99,689 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 3,000 2,000 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.147) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 84,859 12/03/2563 84,859 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ ปูน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 86,917 991,865 991,865 929,323 929,323 93.69 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.148) ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 32,195 16/03/2563 32,195 หจก.พัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ิ (ตะปู) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 685,602 685,602 639,662 639,662 93.30 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.234) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,920 ตารางเมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 167,206 25/03/2563 167,206 ร้านวาสนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 168,592 595,245 595,245 570,541 570,541 95.85 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 400 300 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.235) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,140 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 181,834 16/03/2563 181,834 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 183,883 491,513 491,513 467,155 467,155 95.04 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 600 500 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.236) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,940 ตารางเมตร ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 173,346 25/03/2563 173,346 ร้าน ต.การเกษตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 595,036 595,036 569,159 569,159 95.65 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 400 300 825 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.237) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินซอด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,920 ตารางเมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 207,228 25/03/2563 207,228 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 695,552 695,552 693,480 693,480 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 400 300 1,805 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.238) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,920 ตารางเมตร ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 80,311 25/03/2563 80,311 หจก.พี.ที.เอ็น.การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 81,245 598,141 598,141 571,399 571,399 95.53 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 400 300 1,805 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.320) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 168,000 168,000 168,000 168,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 30,000 16/03/2563 30,000 ร้านรุ่งทิพย์ ( กระดาษถ่ายเอกสาร ) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 166,965 166,965 166,965 166,965 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.29) ถนนบนคันคลองบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,602,000 4,602,000 4,507,200 4,507,200 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 14/11/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 28/02/2563 2,090,017 24/03/2563 2,090,017 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 บริษัทวรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 3,980 21/04/2563 3,980 ร้านรุ่งทิพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,336,261 2,953,592 2,900,017 53,575 2,939,705 2,900,017 39,689 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 4,300 3,900 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.30) ถนนบนคันคลองสายบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,161,000 4,161,000 4,161,000 4,161,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 11/11/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 28/02/2563 4,030,009 20/03/2563 4,030,009 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 หจก.ศีแก่นเพชรเมยวดี99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 24,300 23/03/2563 24,300 ร้านมิ่งขวัญ เบ็ดเตล็ด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 4,067,261 4,100,529 4,030,009 70,520 4,099,562 4,030,009 69,553 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 1,200 950 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.87) ถนนบนคันคลองสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 2.410 เมตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,507,000 3,507,000 3,507,000 3,507,000 ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 27/02/2563 26/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 27/02/2563 13/03/2563 13/03/2563 1,659,999 05/05/2563 1,659,999 90 18/05/2563 12/05/2563 15/08/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/06/2563 18,980 02/06/2563 18,980 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/06/2563 3,354,247 1,678,978 1,659,999 18,979 1,678,978 1,659,999 18,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 8,700 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.94) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 2.000 กม. ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 09/03/2563 25/03/2563 1,936,741 07/04/2563 1,936,741 90 24/04/2563 21/04/2563 22/07/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 23,000 14/04/2563 23,000 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 3,837,819 1,959,691 1,936,741 22,950 1,959,741 1,936,741 23,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 490 470 1,827 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.96) ถนนบนคันคลองสาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 3.060 กม. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 09/03/2563 16/03/2563 2,085,781 07/04/2563 2,085,781 90 23/04/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 23,974 08/04/2563 23,974 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 4,150,227 2,109,755 2,085,781 23,974 2,109,755 2,085,781 23,974 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 1,000 870 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.132) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,274,000 8,274,000 8,274,000 8,274,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 11/11/2562 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 04/02/2563 25/02/2563 11/03/2563 3,599,978 31/03/2563 3,599,978 90 18/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 บริษัทไทยกิจแมชซีนเนอรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 41,995 21/04/2563 41,995 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 7,666,748 3,641,973 3,599,979 41,994 3,641,973 3,599,978 41,995 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 1,070 870 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.140) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 5.600 กิโลเมตร ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,311,000 9,311,000 9,311,000 9,311,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 14/02/2563 09/03/2563 13/03/2563 4,049,962 03/04/2563 4,049,962 90 16/04/2563 10/04/2563 14/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 8,993,709 4,096,962 4,049,962 47,000 4,049,962 4,049,962 98.85 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 410 370 1,590 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (20) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ระยะทาง 8.500 กม. ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,906,000 40,906,000 40,906,000 40,906,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 11/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 13/02/2563 03/03/2563 13/03/2563 19,027,824 25/03/2563 19,027,824 120 16/04/2563 สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 105,150 02/04/2563 105,150 หจก.ประตูชัยปิโตเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 26,722,945 19,249,825 19,027,825 222,000 19,242,241 19,027,825 214,415 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 1,200 950 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (54) ถนนบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 6.616 กม. ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,864,000 10,864,000 10,864,000 10,864,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 11/11/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 11/02/2563 02/03/2563 06/03/2563 4,788,580 31/03/2563 4,788,580 90 18/04/2563 10/04/2563 16/07/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 55,998 21/04/2563 55,998 ร้านมิ่งขวัญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 10,526,905 4,844,578 4,788,580 55,998 4,844,578 4,788,580 55,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 350 270 1,618 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (56) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 7.600 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,446,000 11,446,000 11,446,000 11,446,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 11/11/2562 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 04/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 5,279,872 31/03/2563 5,279,872 90 18/04/2563 10/04/2563 16/07/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 61,980 21/04/2563 61,980 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 11,039,468 5,341,852 5,279,872 61,980 5,341,852 5,279,872 61,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 430 390 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (67) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,201,000 17,201,000 17,201,000 17,201,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 11/11/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 04/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 7,919,875 31/03/2563 7,919,875 90 18/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 หจก.ไทยกิจแมชซีนเนอรี่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 91,770 24/04/2563 91,770 ร้านมิ่งขวัญ วัสดุสำนักงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 16,522,585 8,011,645 7,919,875 91,770 8,011,645 7,919,875 91,770 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา, 430 390 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1846) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 3.58 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 168,947 16/03/2563 168,947 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 169,866 591,305 591,305 560,993 560,993 94.87 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 4,900 4,700 1,827 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1847) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 84,840 12/03/2563 84,840 หจก.ศรัญมอเตอร์ ดินลูกรัง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 87,668 297,040 297,040 266,267 266,267 89.64 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 1,432 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1848) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 128,896 12/03/2563 128,896 หจก.ศรัญมอเตอร์ ดินลูกรัง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 131,936 496,746 496,746 470,553 470,553 94.73 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1850) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 95,424 12/03/2563 95,424 หจก.พนัชกร 888 (ดินลูกรัง) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 97,216 298,064 298,064 271,470 271,470 91.08 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 1,432 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1851) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 89,250 16/03/2563 89,250 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 92,225 296,850 296,850 278,741 278,741 93.90 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 1,432 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1852) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 114,168 12/03/2563 114,168 หจก.พนัชกร 888 (ดินลูกรัง) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 116,312 397,668 397,668 365,466 365,466 91.90 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 1,432 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1853) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 7.6 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 87,837 11/03/2563 87,837 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 88,451 496,958 496,958 464,038 464,038 93.38 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 430 390 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1854) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 156,236 09/03/2563 156,236 ห้างหุ้นส่วน สมยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 157,580 694,411 694,411 649,354 649,354 93.51 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 1,432 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1860) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 6.2 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 96,196 11/03/2563 96,196 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 97,624 496,556 496,556 467,775 467,775 94.20 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 4,300 3,900 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1861) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 162,974 03/03/2563 162,974 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 164,389 693,999 693,999 637,187 637,187 91.81 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,300 2,100 1,432 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1866) ซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำยัง ตำบลนาแซง ระยะทาง 9.1 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 10,990 12/03/2563 10,990 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ กระดาษถ่ายเอกสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 500,000 500,000 452,647 452,647 90.53 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1868) ซ่อมแซมถนนคันพนังกั้นน้ำยังตำบลวังหลวง ระยะทาง 14.9 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 16,800 16/03/2563 16,800 ร้านมิ่งขวัญ (แฟ้มยึดชนิดสันหนา) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 700,000 700,000 502,537 502,537 71.79 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,236 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1869) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองผือ ระยะทาง 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์สัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 11/11/2562 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 485,290 12/03/2563 485,290 หจก.พนัชกร 888 (ทรายหยาบ) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 532,288 994,730 994,730 885,240 885,240 88.99 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,200 1,000 1,259 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1870) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก ระยะทาง 6.8 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 150,000 150,000 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 369,340 12/03/2563 369,340 หจก.ศรัญมอเตอร์ ปูน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 374,114 1,492,911 1,492,911 1,294,074 1,294,074 86.68 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 3,000 2,000 1,560 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1871) ซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำหนองผือ ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 137,445 12/03/2563 137,445 หจก.ศรัญมอเตอร์ ปูน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 139,057 499,165 499,165 399,842 399,842 80.10 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,200 1,000 1,259 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1872) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 99,995 02/04/2563 99,995 20 02/04/2563 02/04/2563 22/04/2563 นายเที่ยง วงษาไฮ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 999,951 999,951 999,951 999,951 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1876) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 141,290 11/03/2563 141,290 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 143,465 495,790 495,790 451,083 451,083 90.98 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,070 870 670 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1877) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 139,005 09/03/2563 139,005 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ ปูน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 140,067 697,075 697,075 664,931 664,931 95.39 10.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 350 270 1,616 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1878) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ระยะทาง 5.88 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 156,728 11/03/2563 156,728 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 156,932 597,048 597,048 555,854 555,854 93.10 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,000 1,700 1,922 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1879) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 139,120 09/03/2563 139,120 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 141,513 496,190 496,190 469,737 469,737 94.67 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 167 870 636 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1880) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 6 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลเมืองหงษ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 140,120 09/03/2563 140,120 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 141,979 696,245 696,245 669,647 669,647 96.18 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 4,100 3,700 1,590 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1882) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 486,021 25/03/2563 486,021 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 488,110 992,941 992,941 936,597 936,597 94.33 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 120 950 1,231 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1883) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ระยะทาง 25.6 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 484,372 25/03/2563 484,372 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 490,252 2,091,426 2,091,426 1,928,747 1,928,747 92.22 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,460 1,300 2,138 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1884) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 154,080 11/03/2563 154,080 ห้างหุ้นส่วน สมยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 155,981 500,000 500,000 453,632 453,632 90.73 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 3,500 2,700 1,616 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1885) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ระยะทาง 0.73 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 155,520 11/03/2563 155,520 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 157,882 498,560 498,560 480,304 480,304 96.34 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,000 1,700 1,922 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1886) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 114,540 11/03/2563 114,540 หจก.พี.ที.เอ็น.การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 115,782 498,620 498,620 480,908 480,908 96.45 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,070 870 636 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1887) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลเมืองหงษ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 155,520 11/03/2563 155,520 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 157,882 498,560 498,560 459,036 459,036 92.07 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 410 370 1,590 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1891) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะลำห้วยเหนือ(สาขา) ความยาว 1 กม. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เทอดไท ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 49,734 11/03/2563 49,734 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 700,000 700,000 504,259 504,259 72.04 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 6,213 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.3755) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ดำเนินการเอง ปริมาณดิน 69,400 ลบ.ม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 32,600 30/03/2563 32,600 ร้านพัฒน์ศักดิ์รุ่งทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 3,000,000 3,000,000 2,633,755 2,633,755 87.79 100.00 92.00 100.00 92.00 22/09/2563 430 390 5,278 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,300 เมตร บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/05/2563 164,070 05/05/2563 164,070 บริษัทประตูชัยปิโตรเลียม น้ำมัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/09/2563 19,286,732 19,286,732 9,887,291 9,887,291 51.26 100.00 61.00 100.00 61.00 22/09/2563 1,500 150 120 150 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (27) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแขแซ ขนาดบานระบาย 6.0 x 9.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,833,000 1,167,000 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 07/02/2563 3,067,302 16/03/2563 3,067,302 องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เขตขอนแก่น (ไม้แปรรูป) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 3,073,023 43,225,332 43,225,332 31,437,208 31,437,208 72.73 100.00 77.00 100.00 77.00 22/09/2563 50 938 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (28) ปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแว ขนาดบานระบาย 6.0 x 4.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,833,000 1,167,000 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 07/02/2563 3,067,302 16/03/2563 3,067,302 องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เขตขอนแก่น (ไม้แปรรูป) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 3,073,023 45,252,096 45,252,096 35,896,405 35,896,405 79.33 100.00 83.00 100.00 83.00 22/09/2563 80 938 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (29) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา โครงการชลประร้อยเอ็ด กม.35+000 ถึง 60+000 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 12.5 กม. ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 39,005,000 995,000 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 07/02/2563 28/02/2563 10/03/2563 12,784,000 03/04/2563 12,784,000 180 24/04/2563 22/04/2563 20/10/2563 หจก.หนิงหน่อง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 35,927,286 16,285,700 12,784,000 3,501,700 15,610,824 12,109,124 3,501,700 95.86 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 700 893 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (30) ปรับปรุงพนังกันน้ำยังฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.24+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 12 กม. ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 38,885,000 1,115,000 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 55,260 11/03/2563 55,260 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 40,000,000 40,000,000 30,419,788 30,419,788 76.05 100.00 68.00 100.00 68.00 22/09/2563 800 1,136 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (31) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.0+000 ถึง กม.24+000 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 55,000,000 55,000,000 55,000,000 53,462,800 1,537,200 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 11/01/2563 11/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 27/01/2563 299,222 12/03/2563 299,222 หจก.ร้อยเอ็ดธนทรัพย์ ปูน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 307,701 51,022,406 51,022,406 42,277,639 42,277,639 82.86 100.00 89.00 100.00 89.00 22/09/2563 300 1,236 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.77) อาคารป้องกันการกัดเซาะ ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว จำนวน 1 แห่ง ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 11/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 498,680 23/03/2563 498,680 หจก.ทรัพย์อนันต์ ตะปู ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2563 6,783,283 6,783,283 6,584,699 6,584,699 97.07 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 150 992 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,500 เมตร บ้านพรสวรรค์ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 15/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 02/04/2563 4,322,500 05/08/2563 4,322,500 เอส. เอ.พี.ยูไนเต็ด.จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2563 54,223 19,502,400 19,502,400 5,744,019 5,744,019 29.45 0.00 18.00 0.00 18.00 22/09/2563 ขนาดเล็ก 2,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร บ้านอุ่มเม้า (กุดสนม) ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 13,800,000 36,200,000 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/05/2563 164,070 05/05/2563 164,070 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/05/2563 43,358,458 43,358,458 28,685,248 28,685,248 66.16 100.00 62.00 100.00 62.00 22/09/2563 ขนาดเล็ก 3,000 250 230 480 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (124) ปรับปรุงประตูระบายน้ำร่องซวง ขนาดบานระบาย 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 489,532 16/03/2563 489,532 หจก.ศรัญมอเตอร์ (ปูน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2563 495,391 18,880,143 18,880,143 15,436,289 15,436,289 81.76 100.00 88.00 100.00 88.00 22/09/2563 200 893 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (125) ปรับปรุงประตูระบายน้ำลำพลับพลา 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 110,000,000 110,000,000 99,952,000 49,962,000 49,990,000 ทุ่งเขาหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 15/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 11/02/2563 02/03/2563 10/03/2563 24,299,343 03/04/2563 24,299,343 180 16/04/2563 16/04/2563 14/10/2563 หจก.ทรัพย์อนันต์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 12/02/2563 3,777,955 31/03/2563 3,777,955 หจก.ม.พัฒนวิศวกรโยธา ( เหล็ก) เหล็ก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2563 49,026,428 69,332,968 24,299,343 45,033,625 30,306,261 30,306,261 43.71 100.00 65.00 100.00 65.00 22/09/2563 400 1,674 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านหนองเปลือย ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 30/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 425,450 14/05/2563 425,450 หจก.ศรัญมอเตอร์ ท่อ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 425,450 2,000,000 2,000,000 1,947,744 1,947,744 97.39 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,500 300 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 05/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 99,455 15/05/2563 99,455 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 99,455 2,000,000 2,000,000 1,362,975 1,362,975 68.15 100.00 92.00 100.00 92.00 22/09/2563 1,500 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านหนองอ้อ (ท่าค้อ2) ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 29/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2563 169,995 01/05/2563 169,995 บริษัทประตูชัยปิโตเลียม (น้ำมัน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 169,995 5,000,000 5,000,000 4,744,680 4,744,680 94.89 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 1,500 350 300
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันโอบฝาย บริเวณ ปตร.บ้านบาก ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 29/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 115,980 15/05/2563 115,980 หจก.ประตูชัยปิโตเลียม น้ำมัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 115,980 2,000,000 2,000,000 1,183,695 1,183,695 59.18 100.00 90.00 100.00 90.00 22/09/2563 300 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันโอบท้ายฝายบ้านท่าลาด ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 05/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 119,400 14/05/2563 119,400 หจก.ศรัญมอเตอร์ แผ่นไพเบอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 119,400 1,500,000 1,500,000 957,505 957,505 63.83 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 200 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 05/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 483,890 14/05/2563 483,890 หจก.ศรัญมอเตอร์ เหล้กตัวซี 25/05/2563 483,890 2,000,000 2,000,000 1,850,624 1,850,624 92.53 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวคันโอบฝายยางบ้านท่าลาด ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 12/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 98,350 15/05/2563 98,350 หจก.ศรัญมอเตอร์ ชะแลง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 98,350 1,500,000 1,500,000 1,404,154 1,404,154 93.61 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 150 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 05/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 199,797 15/05/2563 199,797 หจก.ศรัญมอเตอร์ รองเท้าบู๊ซ 25/05/2563 199,797 2,000,000 2,000,000 944,506 944,506 47.23 100.00 92.00 100.00 92.00 22/09/2563 200 200
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 09/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2559 19/12/2559 10/01/2560 01/01/2560 19,031,980 01/02/2560 19,031,980 300 21/02/2560 15/02/2560 17/12/2560 หจก.108 ซีวิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/02/2563 19,553,608 18,589,208 964,400 9,835,428 8,871,028 964,400 50.30 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,887,997 175,903 175,903 175,903 คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 175,903 175,903 175,903 175,903 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,286,582 4,286,582 4,286,582 4,286,582 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/12/2561 22,854,000 27/11/2561 22,854,000 240 04/01/2562 03/01/2562 31/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 4,286,582 4,286,582 4,286,582 4,286,582 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,973,300 7,973,300 7,973,300 7,973,300 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2562 7,973,300 27/09/2562 7,973,300 90 11/10/2562 07/10/2562 08/01/2563 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2563 7,973,300 7,973,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2562 3,175,900 27/09/2562 3,175,900 90 11/10/2562 07/10/2562 08/01/2563 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2563 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2562 3,175,900 27/09/2562 3,175,900 90 10/10/2562 10/10/2562 07/01/2563 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี 99 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2563 3,175,900 3,175,900 3,175,900 3,175,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.4+500 ตำบงนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 227,600 26,600 26,600 26,600 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 04/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 392,400 26/03/2562 392,400 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 392,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องก้นการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.15+200 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,600 7,600 7,600 7,600 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 04/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 439,130 25/03/2562 439,130 บริษัท เกเบี้ยน โปรดักส์(ไทยแลนด์)จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 439,130 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,179,000 22,179,000 22,179,000 22,179,000 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 10/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/01/2559 03/02/2559 24/02/2559 04/03/2559 22,179,000 30/03/2559 22,179,000 240 18/05/2560 17/05/2559 12/01/2560 หจก.หนิงหน่อง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/12/2562 22,179,000 22,179,000 22,179,000 22,179,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,230,450 21,230,450 21,230,450 21,230,450 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 10/02/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2559 19/02/2559 11/03/2559 18/03/2559 24,977,000 20/04/2559 24,977,000 180 12/05/2559 02/05/2559 07/11/2559 บริษัทบุษยาการสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2563 21,230,450 21,230,450 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 10,000 18/12/2562 10,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,800 19,800 19,800 19,800 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 19,800 18/12/2562 19,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2563 19,800 19,800 19,800 19,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)