ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08:12:32]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1.131) บำรุงรักษาหัวงานที่ขาดอัตรากำลัง จำนวน 18 แห่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 724,000 724,000 724,000 724,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/01/2562 8,729 01/01/2562 8,729 นายป่อง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 362,000 362,000 326,877 326,877 90.30 90.00 66.00 90.00 66.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1.132) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยที่ขาดอัตรากำลัง จำนวน 54 สาย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 104,744 01/11/2561 104,744 นายฉลอง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 1,063,000 1,063,000 566,226 566,226 53.27 90.00 72.00 90.00 72.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.1.145) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 508,000 508,000 508,000 508,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 23/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 15,520 01/11/2561 15,520 นายวีรศักดิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2561 508,000 508,000 428,947 428,947 84.44 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.3.43) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 446,000 446,000 446,000 446,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 26/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 259,675 28/03/2562 259,675 ร้านวาสนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2562 446,000 446,000 445,020 445,020 99.78 90.00 100.00 90.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.113) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินซอด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 280,821 16/11/2561 280,821 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2561 1,000,000 1,000,000 999,335 999,335 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.114) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 273,306 16/11/2561 273,306 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง 29/11/2561 1,000,000 1,000,000 999,353 999,353 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.115) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 289,281 16/11/2561 289,281 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2561 999,699 999,699 963,197 963,197 96.35 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.116) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 352,510 12/11/2561 352,510 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 1,907,000 1,907,000 1,796,669 1,796,669 94.21 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.244) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 168,000 168,000 168,000 168,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 26/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/12/2561 52,372 24/01/2562 52,372 นายวิเชียร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/02/2562 168,000 168,000 61,342 61,342 36.51 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,032,000 4,032,000 4,032,000 3,916,000 116,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 19/11/2561 3,790,002 26/12/2561 3,790,002 90 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 4,144,492 3,865,803 3,790,003 75,800 3,812,991 3,790,003 22,988 98.63 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 2L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 1.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,276,000 3,276,000 3,276,000 3,181,000 95,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 14/11/2561 15/11/2561 3,180,003 26/12/2561 3,180,003 90 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 3,367,230 3,243,604 3,180,004 63,600 3,242,800 3,180,004 62,796 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.190 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,157,000 243,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 11/02/2562 28/02/2562 06/03/2562 8,120,042 09/04/2562 8,120,042 90 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2562 8,157,000 8,290,562 8,120,042 170,520 8,290,288 8,120,042 170,246 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.395 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,125,000 175,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 11/02/2562 28/02/2562 07/03/2562 6,099,000 27/03/2562 6,099,000 90 18/04/2562 18/04/2562 16/07/2562 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 6,125,000 6,227,081 6,099,001 128,080 6,151,372 6,099,000 52,372 98.78 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.813 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,324,000 7,324,000 7,324,000 7,141,000 183,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 12/11/2561 03/12/2561 7,120,073 20/12/2561 7,120,073 90 21/12/2561 21/12/2561 20/03/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/01/2562 7,507,710 7,256,025 7,120,074 135,951 7,255,135 7,119,184 135,951 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.494 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,662,000 5,662,000 5,662,000 5,522,000 140,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 11/02/2562 28/02/2562 07/03/2562 5,500,005 26/03/2562 5,500,005 90 12/04/2562 12/04/2562 10/07/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 5,522,000 5,613,405 5,500,005 113,400 5,611,474 5,500,004 111,470 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,376,000 6,376,000 6,376,000 6,193,000 183,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 22/10/2561 22/11/2561 6,170,036 20/12/2561 6,170,036 90 21/12/2561 21/12/2561 20/03/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/01/2562 6,313,374 6,293,174 6,169,774 123,400 6,293,174 6,169,774 123,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,897,000 7,897,000 7,897,000 7,671,000 226,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 27/11/2561 7,650,095 21/01/2562 7,650,095 90 02/02/2562 02/02/2562 02/05/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2562 7,775,454 7,803,095 7,650,095 153,000 7,802,327 7,650,095 152,232 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,897,000 7,897,000 7,897,000 7,667,000 230,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 05/11/2561 04/12/2561 7,640,012 26/02/2562 7,640,012 90 04/03/2562 04/03/2562 01/06/2562 หจก.ศรีแก่นเพชรเมยวดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 7,775,454 7,792,813 7,640,012 152,801 7,765,019 7,640,012 125,007 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,897,000 7,897,000 7,897,000 7,671,000 226,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 12/11/2561 04/12/2561 7,660,997 26/02/2562 7,660,997 90 04/03/2562 04/03/2562 01/06/2562 บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 7,775,454 7,814,220 7,661,000 153,220 7,695,912 7,661,000 34,912 98.49 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (48) แก้มลิงกุดกงพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ส่วนที่2) ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 17,283,400 16,780,000 503,400 คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 12/11/2561 03/12/2561 7,887,997 01/02/2562 7,887,997 180 22/02/2562 22/02/2562 20/08/2562 หจก.หนิงหน่อง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 16,046,373 8,045,758 7,887,998 157,760 155,648 155,648 1.93 90.00 100.00 90.00 100.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 500 1
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (4) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวา กม.35+000 ถึง 60+000 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 43,925,000 1,075,000 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 12/10/2561 04/10/2561 05/10/2561 22,854,000 27/11/2561 22,854,000 240 04/01/2562 03/01/2562 31/08/2562 หจก.ทรัพย์อนันต์เกษตรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/01/2562 22,854,000 23,311,000 22,854,000 457,000 8,525,265 8,068,265 457,000 36.57 90.00 88.00 90.00 88.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.131) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 23/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 21/01/2562 7,935 21/01/2562 7,935 เจ้าหน้าที่ คป.ร้อยเอ็ด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/02/2562 20,348 20,348 19,485 19,485 95.76 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.892) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 26/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/01/2562 99,998 21/01/2562 99,998 5 21/01/2562 21/01/2562 28/01/2562 นายซึม อนารัตน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 1,000,000 1,000,000 999,985 999,985 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.893) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 22,257 16/11/2561 22,257 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 287,000 287,000 287,000 287,000 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.894) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 47,490 16/11/2561 47,490 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 287,000 287,000 212,420 212,420 74.01 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.895) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7L-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 384,429 16/11/2561 384,429 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2561 1,433,000 1,433,000 1,309,738 1,309,738 91.40 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.896) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 350,917 16/11/2561 350,917 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2561 1,150,000 1,150,000 1,031,622 1,031,622 89.71 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.897) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 96,121 16/11/2561 96,121 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 480,000 480,000 473,886 473,886 98.73 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.898) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 87,463 09/11/2561 87,463 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 381,100 381,100 380,999 380,999 99.97 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.899) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 96,730 11/12/2561 96,730 ร้านบุญแจ่ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 2,859,522 2,859,522 2,794,953 2,794,953 97.74 100.00 86.00 100.00 86.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.900) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 217,744 28/11/2561 217,744 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง 06/12/2561 1,422,000 1,422,000 1,377,228 1,377,228 96.85 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.901) ซ่อมแซมคันดินเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองผือ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 22,800 05/02/2562 22,800 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 953,200 953,200 949,426 949,426 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.902) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 214,200 26/11/2561 214,200 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 483,600 483,600 457,647 457,647 94.63 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.903) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 148,275 26/11/2561 148,275 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/12/2561 580,000 580,000 579,876 579,876 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.904) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 215,970 28/11/2561 215,970 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 483,600 483,600 458,531 458,531 94.82 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.905) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 166,028 26/11/2561 166,028 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/12/2561 676,700 676,700 638,121 638,121 94.30 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.906) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 199,381 26/11/2561 199,381 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 483,600 483,600 483,530 483,530 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.907) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 171,195 28/11/2561 171,195 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/05/2562 483,500 483,500 464,184 464,184 96.01 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.908) ซ่อมแซมอาคารหัวงานและอาคารประกอบอื่นๆ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 87,250 11/12/2561 87,250 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 2,860,000 2,860,000 2,823,722 2,823,722 98.73 100.00 85.00 100.00 85.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.909) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 171,705 30/11/2561 171,705 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 677,000 677,000 641,661 641,661 94.78 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.910) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 121,122 28/11/2561 121,122 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/12/2561 483,500 483,500 472,511 472,511 97.73 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.911) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 120,860 30/11/2561 120,860 หจก.พี ที เอ็น การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 483,300 483,300 475,111 475,111 98.31 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.912) ซ่อมแซมหินทิ้งอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 22,232 16/11/2561 22,232 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/12/2561 1,000,000 1,000,000 871,386 871,386 87.14 100.00 85.00 100.00 85.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.913) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 273,510 14/12/2561 273,510 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสว่างวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 500,000 500,000 499,948 499,948 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.168.914) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 398,525 30/11/2561 398,525 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 2,860,000 2,860,000 2,501,870 2,501,870 87.48 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.172.27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยปากบุ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 26/11/2561 521,710 15/01/2562 521,710 60 03/02/2562 03/02/2562 03/04/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 1,968,620 521,710 521,710 521,710 521,710 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.174.13) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,946,000 54,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 17/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 02/01/2562 961,416 22/02/2562 961,416 90 26/03/2562 26/03/2562 23/04/2562 บริษัท ๓๑๐ วิศวกรรม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 1,945,666 961,416 961,416 961,416 672,991 961,416 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,509,577 4,509,577 4,509,577 4,509,577 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 10/04/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 26/03/2562 261,861 29/04/2562 261,861 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 4,509,577 4,509,577 1,238,677 1,238,677 27.47 0.00 96.00 0.00 96.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 182,165 182,165 182,165 182,165 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/04/2562 89,922 29/04/2562 89,922 ร้านรุ่งทิพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 182,151 182,151 182,151 182,151 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,884,945 5,884,945 5,884,945 5,884,945 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 14/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 493,500 09/04/2562 493,500 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 5,884,945 5,884,945 5,182,062 5,182,062 88.06 0.00 80.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงร่องดอนแบงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2562 397,440 09/04/2562 397,440 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 400,000 400,000 397,440 397,440 99.36 0.00 99.00 0.00 99.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 988,085 988,085 988,085 988,085 ศรีสว่าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 14/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 497,475 27/03/2562 497,475 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 988,085 988,085 983,264 983,264 99.51 0.00 99.00 0.00 99.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองสุขาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 339,916 339,916 339,916 339,916 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 12/03/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 21/02/2562 49,985 26/03/2562 49,985 นางละคร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2562 339,916 339,916 315,338 315,338 92.77 0.00 80.00 0.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองบัวหลงพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดแข้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2562 248,160 13/06/2562 248,160 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/06/2562 480,000 480,000 0.00 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารระบบระบายน้ำลำห้วยเหนือ(สาขา) จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,905 33,905 33,905 33,905 ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 33,480 27/03/2562 33,480 ร้านฟิวเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 33,905 33,905 33,840 33,840 99.81 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ขุดลอกลำเตา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 12/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 74,780 27/03/2562 74,780 ร้านฟิวเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 75,000 75,000 74,780 74,780 99.71 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย กม. 6+250 คลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 24,912 18/03/2562 24,912 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 48,000 48,000 47,788 47,788 99.56 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย กม. 6+550 คลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 24,912 15/03/2562 24,912 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 48,000 48,000 47,788 47,788 99.56 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย กม. 1+000 คลอง 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 24,912 18/03/2562 24,912 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 48,000 48,000 47,788 47,788 99.56 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมจุดรั่วพนังกั้นน้ำยัง กม.0+000 ถึง กม.16+948 จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 44,800 27/03/2562 44,800 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 1,000,000 1,000,000 977,635 977,635 97.76 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยังฝั่งขวาบ้านวังเข จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/03/2562 480,646 21/03/2562 480,646 60 23/03/2562 23/03/2562 21/05/2562 บริษัท พงษ์ปภา ก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 488,751 500,000 500,000 488,799 488,799 97.76 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันโอบพนังบ้านท่าลาด จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 26/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 28,672 27/03/2562 28,672 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 1,300,000 1,300,000 784,821 784,821 60.37 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.4+500 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 04/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 219,970 27/03/2562 219,970 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 4,000,000 4,000,000 3,180,439 3,180,439 79.51 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารอาคารป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำยัง กม.15+200 ตำยลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 219,420 27/03/2562 219,420 หจก.พนัชกร 888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2562 4,000,000 4,000,000 3,183,408 3,183,408 79.59 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 24/06/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/08/2562 484,200 484,200 พนัชกร 888 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2562 533,085 640,000 640,000 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 24/06/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/08/2562 486,550 24/07/2562 486,550 พนัชกร888 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 พนัชกร888 20/08/2562 519,841 1,070,000 1,070,000 18,600 18,600 1.74 0.00 60.00 0.00 60.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินซอด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 735,000 735,000 735,000 735,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 24/06/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/08/2562 498,500 498,500 พนัชกร888 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/07/2562 12/07/2562 20/08/2562 525,623 735,000 735,000 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 718,000 718,000 718,000 718,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 24/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/07/2562 12/07/2562 พนัชกร888 07/08/2562 718,000 718,000 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 722,000 722,000 722,000 722,000 ท่าโพธิ์ศรี โพธิ์ชัย 24/06/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/08/2562 479,320 479,320 พนัชกร888 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 22/07/2562 พนัชกร888 20/08/2562 497,143 722,000 722,000 5,040 5,040 0.70 0.00 20.00 0.00 20.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 24/06/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/08/2562 466,100 466,100 พนัชกร888 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 22/07/2562 พนัชกร888 20/08/2562 476,911 715,000 715,000 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 16,263,521 16,263,521 16,263,521 3,950,100 12,313,421 คำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 16/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 25/05/2561 25/05/2561 2,199,922 13/06/2561 2,199,922 60 หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา วิธีคัดเลือก 25/04/2561 03/05/2561 04/05/2561 910,382 07/05/2561 910,382 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 14,275,321 2,199,921 12,075,400 14,274,779 2,199,379 12,075,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองบัวดอนต้อน จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 44,337,200 44,337,200 16,263,521 3,950,100 12,313,421 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 14/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2561 24/05/2561 11/06/2561 15/06/2561 2,846,934 04/07/2561 2,846,934 หจก.หนิงหน่อง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2561 02/08/2561 15,887,988 15/08/2561 15,887,988 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 41,004,235 2,846,935 38,157,300 37,468,321 37,468,321 91.38 0.00 96.00 0.00 96.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการแก้มลิงหนองขอนดอกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,088,700 13,088,700 13,088,700 8,174,500 4,914,200 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 24/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 12/11/2561 03/12/2561 3,800,749 20/12/2561 3,800,749 120 18/01/2562 17/01/2562 17/05/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 287,025 08/01/2562 287,025 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 7,775,454 13,088,700 8,174,500 4,914,200 8,322,633 4,058,849 4,269,784 63.59 0.00 96.00 0.00 96.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 34,962,400 33,998,000 964,400 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 09/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2559 19/12/2559 09/01/2560 12/01/2560 19,031,980 01/02/2561 19,031,980 240 21/02/2560 20/02/2560 18/10/2560 หจก.108ซีวิล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,179,000 22,179,000 22,179,000 22,179,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22,179,000 22,179,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคุ้มวัดสีทอง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,230,450 21,230,450 21,230,450 21,230,450 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21,230,450 21,230,450 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจ้ง ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 6,364 6,364 6,364 6,364 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 6,364 6,364 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำชี สาขาห้วยน้ำเค็ม - กุดกระชา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 36,541 36,541 36,541 36,541 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 36,541 36,541 36,541 36,541 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ระบบส่งน้ำบ้านดอนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 23,782 23,782 23,782 23,782 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23,782 23,782 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 7,462,173 7,462,173 7,462,173 7,462,173 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 115,055 115,055 114,662 114,662 99.66 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (1.3) คลองระบายน้ำฮ่องแฮพร้อมอาคารประกอบ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 49,000 49,000 49,000 49,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 49,000 49,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (36) สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านดงหวาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,748,580 2,748,580 2,748,580 2,748,580 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 2,566,415 2,566,415 2,562,453 2,562,453 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 30/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 104,000 28/01/2562 104,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/02/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำ หนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.372 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,040,000 5,040,000 5,040,000 4,895,000 145,000 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 06/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 04/07/2561 05/07/2561 3,349,996 17/07/2561 3,349,996 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 5,497,328 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.191 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,157,000 243,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 06/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 15/06/2561 07/07/2561 09/07/2561 5,449,993 24/07/2561 5,449,993 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 900,184 5,692,993 5,692,993 5,449,993 5,449,993 95.73 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำเลิงเปลือย จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 23/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2561 24,820 20/08/2561 24,820 ร้านบุญแจ่ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วย กม.0+300 ถึง กม.0+330 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง(หินซอด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 1,662,800 1,662,800 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 23/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/06/2561 178,759 15/06/2561 178,759 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 1,319,745 1,319,745 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองผือ จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 28/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 496,260 29/06/2561 496,260 หจก.สว่างวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซม ปตร.บ้านมะแว จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/06/2561 72,301 29/06/2561 72,301 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลองคลอง 2R-LMC กม.0+000-5+300 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,941,700 58,300 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/07/2561 15/08/2561 21/08/2561 970,001 04/09/2561 970,001 45 02/10/2561 01/10/2561 15/11/2561 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 1,945,878 2,000,000 1,941,700 58,300 989,926 989,926 49.50 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 1L-2R-MC กม.0+000-1+749 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 485,400 14,600 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 29/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/09/2561 483,816 24/09/2561 483,816 45 17/10/2561 16/10/2561 30/11/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2561 14,600 03/09/2561 14,600 ร้านบุญแจ่ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 488,689 500,000 485,400 14,600 498,416 485,400 13,016 99.68 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมอาคารระบบระบายน้ำลำห้วยเหนือ(สาขา) จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 30/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/07/2561 19,944 06/07/2561 19,944 บริษัท ประตูชัยปิโตเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 178,334 178,334 176,951 176,951 99.22 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 2L-2R-MC กม.0+000-2+040 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 485,400 14,600 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 29/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/07/2561 484,330 10/08/2561 484,330 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 485,389 500,000 485,400 14,600 484,330 469,730 14,600 96.87 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 1R-2L-2R-MC กม.0+000-1+130 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 485,400 14,600 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 29/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/07/2561 484,175 10/08/2561 484,175 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 487,723 500,000 485,400 14,600 484,175 469,575 14,600 96.84 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมคันคลอง 3L-2R-MC กม.0+000-0+700 อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 370,000 359,200 10,800 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 29/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/07/2561 357,990 10/08/2561 357,990 45 15/09/2561 14/09/2561 29/10/2561 หจก.ตั้งตระกูลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/08/2561 10,800 20/08/2561 10,800 ร้านบุญแจ่ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 361,414 500,000 359,200 140,800 357,990 217,190 140,800 71.60 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินหัวงาน ที่ กม.0+000-กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,916,000 84,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 06/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 04/07/2561 05/07/2561 1,994,999 17/07/2561 1,994,999 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 3,258,094 2,078,999 1,994,999 84,000 1,994,999 1,994,999 95.96 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ซ่อมแซมทำนบดินคลองสาย RMC ที่ กม.0+000-กม.2+500 อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,567,000 133,000 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 06/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2561 05/07/2561 05/07/2561 3,149,996 17/07/2561 3,149,996 90 04/08/2561 03/08/2561 01/11/2561 บริษัท เอกเมืองยศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 5,099,169 3,282,996 3,149,996 133,000 3,149,996 3,149,996 95.95 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ขุดลอกลำเตา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 6,290,529 601,529 5,689,000 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 05/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/06/2561 13/06/2561 10/07/2561 11/07/2561 2,777,529 23/07/2561 2,777,529 90 19/08/2561 18/08/2561 16/11/2561 หจก.หนิงหน่อง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2561 03/09/2561 1,240,002 17/09/2561 1,240,002 หจก. ส.พัฒนวิศวการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/02/2562 6,556,402 6,289,674 600,674 5,689,000 6,188,118 499,118 5,689,000 98.39 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 6,218,000 2,281,700 3,936,300 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 05/06/2561 04/07/2561 05/07/2561 3,789,000 23/07/2561 3,789,000 90 25/08/2561 24/08/2561 22/11/2561 หจก.พรโพธิ์ทอง คอนเทค วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/08/2561 248,178 03/09/2561 248,178 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 7,320,890 6,217,357 2,281,057 3,936,300 6,099,048 2,162,748 3,936,300 98.10 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงร่องดอนแบงพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 25/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 93,828 10/07/2561 93,828 บริษัท ประตูชัยปิโตเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 8,415,442 8,415,442 8,010,214 8,010,214 95.18 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด แก้มลิงหนองสุขาพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 05/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2561 93,828 11/07/2561 93,828 บริษัท ประตูชัยปิโตเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 8,700,747 8,700,747 8,510,805 8,510,805 97.82 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 11/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2561 451,470 13/07/2561 451,470 หจก.พนัชกร888 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 12,477,876 12,477,876 12,014,396 12,014,396 96.29 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง